Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXENYE 9

Ama-Israyeli Afuna Ukuba Nenkosi

Ama-Israyeli Afuna Ukuba Nenkosi

Inkosi yokuqala yakwa-Israyeli, uSawule, ayilaleli. UNkulunkulu wenza isivumelwano sombuso waphakade noDavide, obusa ngemva kukaSawule

NGEMVA kwezinsuku zikaSamsoni, uSamuweli waba umprofethi nomahluleli kwa-Israyeli. Ama-Israyeli ayembelesela ethi afuna ukufana nezinye izizwe, abuswe inkosi engumuntu. Nakuba lesi sicelo sasiwukumedelela isidanasi uJehova, wayala uSamuweli ukuba asenze. UNkulunkulu wakhetha indoda ethobekile okuthiwa uSawule ukuba ibe inkosi. Ngokuhamba kwesikhathi, iNkosi uSawule yazikhukhumeza futhi yangalalela. UJehova wayiphuca ubukhosi, wayesetshela uSamuweli ukuba amise enye inkosi—insizwa enguDavide. Nokho, kwakuzodlula iminyaka ngaphambi kokuba uDavide abe inkosi.

Cishe lapho uDavide esemusha, wavakashela abafowabo ababesebuthweni likaSawule. Lonke ibutho lalithuthumela ngenxa yeqhawe elilodwa lesitha, umdondoshiya okuthiwa uGoliyati owayelokhu eliklolodela lona noNkulunkulu walo. Ecasukile, uDavide wavuma ukulwa naye. Ihlome ngendwayimane namatshe ambalwa, le nsizwa yahamba yayotholana phezulu nesitha sayo esasingamamitha angaphezu kwamathathu ubude. Lapho uGoliyati emenza inhlekisa, uDavide wathi uhlome ukwedlula yena ngoba wayelwa ngegama likaJehova uNkulunkulu! UDavide wabulala uGoliyati ngetshe elilodwa wayesemnquma ikhanda ngenkemba yakhe. Ibutho lamaFilisti labaleka ngenxa yokwesaba.

Ekuqaleni, uSawule wayejabule ngokuba nesibindi kukaDavide futhi wammisa phezu kwebutho lakhe. Kodwa impumelelo kaDavide yenza uSawule waba nomhawu obabayo. Kwadingeka ukuba uDavide abaleke ukuze asindise ukuphila kwakhe futhi waphila njengombaleki iminyaka eminingi. Noma kunjalo, wahlala eqotho enkosini eyayifuna ukumbulala, ekhumbula ukuthi iNkosi uSawule yayimiswe uJehova uNkulunkulu. Ekugcineni, uSawule wafa empini. Kungakabiphi, uDavide waba inkosi njengoba nje uJehova ayethembisile.

“Ngokuqinisekile ngiyosimisa siqine isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube nini nanini.”2 Samuweli 7:13

Njengenkosi, uDavide wayenesifiso esijulile sokwakhela uJehova ithempeli. Kodwa uJehova wamtshela ukuthi ithempeli lalizokwakhiwa omunye wozalo lwakhe. Lowo kwaba indodana yakhe uSolomoni. Nokho, uNkulunkulu wamvuza uDavide ngokwenza naye isivumelwano esimangalisayo: Ohlwini lomndeni wakhe kwakuyovela uhlanga lwamakhosi angafani namanye. Ekugcineni lwaluyoveza uMkhululi, noma iMbewu eyathenjiswa e-Edene. Leyo Mbewu yayiyoba uMesiya, okusho ukuthi “Ogcotshiweyo,” omiswe uNkulunkulu. UJehova wathembisa ukuthi uMesiya wayeyoba uMbusi kahulumeni, noma uMbuso, owawuyohlala phakade.

Egcwele ukwazisa, uDavide waqongelela izinto eziningi zokwakha namatshe ayigugu okwakha ithempeli. Waqamba namahubo amaningi aphefumulelwe. Lapho esezokufa, uDavide wavuma: “Ngumoya kaJehova owakhuluma ngami, izwi lakhe lalisolimini lwami.”2 Samuweli 23:2.

Isekelwe kweyoku-1 neyesi-2 Samuweli; 1 IziKronike; Isaya 9:7; Mathewu 21:9; Luka 1:32; Johane 7:42.