Izinto ezimbi ezenzeka emhlabeni manje zibonisa ukuthi iPharadesi liseduze. IBhayibheli lithi siyobona izikhathi ezimbi kakhulu ngaphambi nje kokufika kwePharadesi. Siphila kulezo zikhathi manje! Nazi ezinye zezinto iBhayibheli elathi ziyokwenzeka:

Izimpi ezinkulu. “Isizwe siyovukela isizwe nombuso uvukele umbuso.” (Mathewu 24:7) Sesigcwalisekile lesi siprofetho. Kusukela ngonyaka ka-1914, kuye kwaba nezimpi ezimbili zezwe neziningi ezincane. Kuye kwafa izigidigidi zabantu kuzo.

Izifo ezisakazekile. ‘Ezindaweni ngezindawo kuyoba khona izifo eziwumshayabhuqe.’ (Luka 21:11) Ingabe kwenzekile lokhu? Yebo. Umdlavuza, isifo senhliziyo, isifo sofuba, umalaleveva, ingculaza, nezinye izifo ziye zabulala izigidigidi zabantu.

Ukuntuleka kokudla. Emhlabeni wonke kunabantu abangenakho ukudla okwanele abangakudla. Izigidi zabantu ziyafa unyaka ngamunye zibulawa indlala. Lolu olunye uphawu lokuthi iPharadesi selizofika. IBhayibheli lithi: “Kuyoba khona ukuswelakala kokudla.”—Marku 13:8.

 Ukuzamazama komhlaba. ‘Kuyoba khona ukuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo.’ (Mathewu 24:7) Kwenzekile nalokhu esikhathini sethu. Abantu abangaphezu kwesigidi baye bafa ekuzamazameni komhlaba kusukela ngo-1914.

Abantu ababi. Abantu bayokuba “abathandi bemali” futhi babe “abazithandayo.” Bayokuba “abathandi bezinjabulo kunokuba abathandi bakaNkulunkulu.” Izingane ziyokuba ‘ezingabalaleli abazali.’ (2 Thimothewu 3:1-5) Awuvumi yini ukuthi baningi abantu abanjena namuhla? Abamhloniphi uNkulunkulu, futhi bayabahlupha labo abazama ukufunda ngaYe.

Ubugebengu. Kuyokuba ‘nokwanda kokungabi namthetho.’ (Mathewu 24:12) Cishe uzovuma ukuthi ubugebengu bubi nakakhulu manje kunaseminyakeni edlule. Yonke indawo abantu basengozini yokugetshengwa, yokuphanjwa noma yokulinyazwa.

Zonke lezi zinto zibonisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu useduze. IBhayibheli lithi: “Lapho nibona lezizinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze.” (Luka 21:31) Uyini uMbuso kaNkulunkulu? Unguhulumeni kaNkulunkulu wasezulwini oyoletha iPharadesi kulo mhlaba. UMbuso kaNkulunkulu uyothatha isikhundla sohulumeni babantu.—Daniyeli 2:44.