Ungaba Umngane KaNkulunkulu!

Le ncwajana iklanyelwe ukukusiza uthole ukuthi ungakwenza kanjani lokho.

ISIFUNDO 1

UNkulunkulu Ucela Ukuba Ube Umngane Wakhe

Abantu abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba baye baba abangane bakaNkulunkulu. Nawe ungaba umngane kaNkulunkulu.

ISIFUNDO 2

UNkulunkulu Ungumngane Ongcono Kunabo Bonke Ongaba Nabo

Uzokusiza ujabule futhi uzizwe uvikelekile.

ISIFUNDO 3

Kudingeka Ufunde NgoNkulunkulu

Lokho kuzokusiza wazi ukuthi yini ayithandayo nayizonda.

ISIFUNDO 4

Indlela Ongafunda Ngayo NgoNkulunkulu

HUNkulunkulu usenze sakwazi ufunda ngezinto azenza endulo, lokho akwenza manje, nalokho ayokwenza esikhathini esizayo.

ISIFUNDO 5

Abangane BakaNkulunkulu Bayophila Epharadesi

IPharadesi ngeke libe lifane nezwe esiphila kulo namuhla. Liyoba njani?

ISIFUNDO 6

IPharadesi Liseduze!

Singaqiniseka kanjani?

ISIFUNDO 7

Isixwayiso Esitholakala Kokwenzeka Endulo

Indaba kaNowa eseBhayibheli isifundisani namuhla?

ISIFUNDO 8

Zingobani Izitha ZikaNkulunkulu?

Ungakwazi ukuzibona lezi zitha futhi ukwazi ukugwema ukukhohliswa yizo.

ISIFUNDO 9

Bangobani Abangane BakaJehova?

Yini abafuna abantu bayazi ngoJehova?

ISIFUNDO 10

Indlela Yokuthola Inkolo Yeqiniso

Ziningi izinto ezingakusiza uyibone.

ISIFUNDO 11

Shiya Inkolo Yamanga!

Ungayibona kanjani inkolo yamanga? Kungani iyimbi?

ISIFUNDO 12

Yini Eyenzekayo Ekufeni?

IBhayibheli likwenza kucace bha.

ISIFUNDO 13

Imilingo Nokuthakatha

Kungani uNkulunkulu engakufuni?

ISIFUNDO 14

Abangane BakaNkulunkulu Bayakugwema Okubi

Yimiphi eminye yemikhuba uNkulunkulu ayizondayo?

ISIFUNDO 15

Abangane BakaNkulunkulu Benza Okuhle

Yiziphi ezinye zezinto ezinhle ezingasisiza sibe abangane bakaNkulunkulu?

ISIFUNDO 16

Bonisa Uthando Lwakho NgoNkulunkulu

TUkuze uhlale ungumngane nomuntu kumelwe uxoxe naye, umlalele, usho izinto ezinhle ngaye kwabanye. Kunjalo nangobuhlobo bethu noNkulunkulu.

ISIFUNDO 17

Ukuze Ube Nomngane, Kumelwe Ube Umngane

Njengoba uqhubeka ufunda ngoNkulunkulu, uthando lwakho ngaye luyokhula.

ISIFUNDO 18

Yiba Umngane KaNkulunkulu Kuze Phakade!

Ukuphila okuphakade kuyisipho uNkulunkulu azosinika abangane bakhe.