“Khulekelani Lowo owenza izulu nomhlaba.”—IsAmbulo 14:7

Njengoba ufundile kule ncwajana, iBhayibheli linezimiso eziningi ezingasiza wena nomndeni wakho. UJehova ufuna ujabule. Uthembisa ukuthi uma ukumkhulekela kuza kuqala ekuphileni kwakho, ‘zonke lezi ezinye izinto uyozenezelelwa.’ (Mathewu 6:33) Ufuna ngempela ukuba ube umngane wakhe. Wasebenzise wonke amathuba okwakha ubungane noNkulunkulu. Buyilungelo elikhulu kunawo wonke umuntu angaba nalo.—Mathewu 22:37, 38.

 1 QINISA UBUHLOBO BAKHO NOJEHOVA

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI: “‘Ngiyoba uyihlo, nina nibe amadodana namadodakazi kimi,’ kusho uJehova.” (2 Korinte 6:18) UNkulunkulu ufuna ube umngane wakhe omkhulu. Umthandazo ungenye indlela yokukwenza lokho. UJehova ukucela ukuba ‘uthandaze ungaphezi.’ (1 Thesalonika 5:17) Uyalangazelela ukuzwa imicabango yakho ejulile nezinto ezikukhathazayo. (Filipi 4:6) Lapho uthandaza nomndeni wakho, umndeni uzobona ukuthi uNkulunkulu ungokoqobo kangakanani kuwe.

Ngaphandle kokukhuluma noNkulunkulu, kudingeka nokuba umlalele. Lokhu ungakwenza ngokutadisha iZwi lakhe nezincwadi ezisekelwe eBhayibhelini. (IHubo 1:1, 2) Zindla ngalokho okufundayo. (IHubo 77:11, 12) Ukulalela uNkulunkulu kudinga nokuba uye njalo emihlanganweni yamaKristu.—IHubo 122:1-4.

Ukukhuluma nabanye ngoJehova kungenye indlela ebalulekile yokuqinisa ubuhlobo bakho naye. Lapho uqhubeka wenza kanjalo, uyozizwa usondela nakakhulu kuye.—Mathewu 28:19, 20.

ONGAKWENZA:

  • Nsuku zonke beka isikhathi sokufunda iBhayibheli nokuthandaza

  • Njengomndeni, yenzani izinto ezingokomoya zize kuqala ngaphambi kokuzijabulisa nokuphumula

2 JABULELA UKUKHULEKELA KOMKHAYA

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI: “Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.” (Jakobe 4:8) Kudingeka uhlele isimiso sasikhathi sonke sokukhulekela komkhaya futhi usilandele. (Genesise 18:19) Kudingeka nokwengeziwe kodwa. UNkulunkulu kumelwe abe ingxenye yokuphila kwakho kwansuku zonke. Qinisa ubuhlobo bomndeni wakho noNkulunkulu ngokukhuluma ngaye “lapho uhleli endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka.” (Duteronomi 6:6, 7) Kwenze umgomo wakho ukuba njengoJoshuwa, owathi: “Kepha mina nendlu yami, sizokhonza uJehova.”—Joshuwa 24:15.

ONGAKWENZA:

  • Yiba nesimiso sokuqeqesha esingaguquguquki esibhekana nezidingo zelungu ngalinye lomndeni