Indlela Emsulwa Yokukhonza UJehova​—Iyabuyiselwa Ekugcineni!

Incwadi yeBhayibheli kaHezekeli ineziprofetho eziningi ezigxile ekubuyiselweni kwendlela emsulwa yokukhonza uNkulunkulu. Zisithinta kanjani lezi ziprofetho?

Incwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

Kuyisifiso sethu esikhulu ukuba le ncwadi ikusize ukhonze uJehova ngendlela emsulwa nemfanele.

Ukuchazwa Kwamathuluzi Okufundisa

Amabhokisi okufundisa namashadi anikeza ulwazi olwengeziwe oluzokusiza ukuqonde nakakhulu okufundayo.

ISAHLUKO 1

“NguJehova UNkulunkulu Wakho Okumelwe Umkhonze”

Ngokubangela ukuhlubuka kwase-Edene, uSathane akagcinanga ngokuhlasela ubukhosi bukaJehova noma ilungelo lakhe lokubusa, kodwa wahlasela nendlela emsulwa yokukhonza uNkulunkulu.

ISAHLUKO 2

“UNkulunkulu Wazamukela” Izipho Zabo

Isibonelo esabekwa amadoda okholo siveza ukuthi ukukhonza ngendlela eyamukelwa uNkulunkulu kudinga izinto ezine ezibalulekile.

ISAHLUKO 3

“Ngaqala Ukubona Imibono KaNkulunkulu”

Umbono wokuqala kaHezekeli umshiya emangele. Usho lukhulu ezincekwini zikaNkulunkulu ezithembekile namuhla.

ISAHLUKO 4

Zingobani ‘Izidalwa Eziphilayo Ngasinye Esinobuso Obune’?

UJehova wanikeza uHezekeli izinto akwazi ukuzibona ezisisiza siqonde izinto ebesingeke sikwazi ukuziqonda.

ISAHLUKO 5

‘Bona Izinto Ezimbi, Ezinengekayo Abazenzayo’

UHezekeli ubona izinto ezishaqisayo ezibonisa ukuthi ubuhlobo besizwe noNkulunkulu base bonakele.

ISAHLUKO 6

‘Manje Ukuphela Kunifikele’

Isiprofetho uHezekeli ayesenza ngokoqobo sasibikezela ukuboniswa kwentukuthelo kaJehova ngeJerusalema.

ISAHLUKO 7

Izizwe ‘Zizokwazi Ukuthi NginguJehova’

Izizwe ezangcolisa igama likaJehova, zahlupha abantu bakhe futhi zenza ukuba bone, zazingeke zikwazi ukubalekela imiphumela yezenzo zazo. Sifundani ekusebenzelaneni kuka-Israyeli nalezo zizwe?

ISAHLUKO 8

“Ngiyomisa Umalusi Oyedwa”

UNkulunkulu uphefumulela uHezekeli ukuba abhale isiprofetho esiphathelene noMesiya, uMbusi wesikhathi esizayo noMalusi wabantu bakaNkulunkulu, oyobuyisela indlela emsulwa yokukhonza uNkulunkulu.

ISAHLUKO 9

“Ngiyobanika Inhliziyo Enobunye”

Ingabe iziprofetho ezanikezwa amaJuda athembekile ayedingiswe eBhabhiloni ziyasithinta thina?

ISAHLUKO 10

‘Nizophila’

UHezekeli uthola umbono wesigodi esigcwele amathambo avukayo aphile. Usho ukuthini lo mbono?

ISAHLUKO 11

“Ngikwenze Umlindi”

Uyini umsebenzi walo mlindi? Yisiphi isixwayiso okumelwe asimemezele?

ISAHLUKO 12

“Ngizobenza Babe Isizwe Esisodwa”

UJehova uthembisa ukuthi uzophinde enze abantu bakhe babe munye.

ISAHLUKO 13

‘Chaza Ithempeli’

Lisho ukuthini ithempeli uHezekeli alibona embonweni?

ISAHLUKO 14

“Lona Umthetho Wethempeli”

Iziphi izifundo okungenzeka amaJuda ayephila esikhathini sikaHezekeli azifunda ethempeli alibona embonweni? Lo mbono usho ukuthini kithi namuhla?

ISAHLUKO 15

“Ngiyobuqeda Ubufebe Bakho”

Yini esingayifunda encwadini kaHezekeli neyesAmbulo ngencazelo yezifebe?

ISAHLUKO 16

‘Beka Uphawu Eziphongweni’

Indlela ababebekwa ngayo uphawu abathembekile osukwini lukaHezekeli ibalulekile kithi.

ISAHLUKO 17

“Ngimelene Nawe Gogi”

Ungubani uGogi wakwaMagogi? Yiliphi izwe alihlaselayo?

ISAHLUKO 18

“Ulaka Lwami Olukhulu Luyovuka”

Ukuhlasela kukaGogi kubangela uJehova ukuba athukuthele, okwenza uNkulunkulu avikele abantu bakhe.

ISAHLUKO 19

“Noma Kuphi Lapho Kugelezela Khona La Manzi Yonke Into Iyophila”

Umbono kaHezekeli womfula ogeleza usuka ethempelini wagcwaliseka kanjani endulo, ugcwaliseka kanjani namuhla, uyogcwaliseka kanjani esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 20

‘Yabani Izwe Ukuze Libe Yifa’

Embonweni, uNkulunkulu uyala uHezekeli nadingiswe nabo ukuba babele izizwe zakwa-Israyeli iZwe Lesithembiso.

ISAHLUKO 21

“Igama Ledolobha . . . Kuyothiwa UJehova Ulapho”

Yiziphi izifundo esingazithola embonweni kaHezekeli wedolobha negama lalo elinencazelo ebalulekile?

ISAHLUKO 22

“Khulekela UNkulunkulu”

Injongo yale ncwadi ukusisiza sizimisele ukukhonza uJehova uNkulunkulu kuphela.

Ukufingqwa Kwamaqiniso Acacisiwe

Kungani ishintshiwe indlela esiqonda ngayo ezinye zeziprofetho ezisencwadini kaHezekeli?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 1A

Kuyini Ukukhonza?

Ukukhonza kungachazwa kanjani? Kuchazwe kanjani encwadini kaHezekeli? Kuhilelani ukukhonza uNkulunkulu ngendlela emsulwa?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 1B

Okuqukethwe Incwadi KaHezekeli

Le ncwadi ingahlukaniswa ngokwendlela izenzakalo ezilandelana ngayo nangendlela izihloko ezilandelana ngayo.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 2A

Indlela Yokuqonda Iziprofetho ZikaHezekeli

Le ncwadi inemibono, imifanekiso, imizekeliso nezinto ezenziwa ngokoqobo. Konke kwakuyimiyalezo ephefumulelwe uNkulunkulu yezinto ezaziseza.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 2B

UHezekeli—Ukuphila Kwakhe Nesikhathi Aphila Ngaso

Abanye abaprofethi babeprofetha ngasikhathi sinye noHezekeli. Kunezenzakalo ezibalulekile emlandweni wabantu bakubo ezenzeka ngesikhathi esaphila.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 3A

Uhambo Olude Oluya EBhabhiloni

Iyiphi indlela okungenzeka abadingisiwe bahamba ngayo besuka kwaJuda beya eBhabhiloni?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 4A

“Ngangibuka Lezi Zidalwa Eziphilayo”

Uyini umehluko phakathi kwezidalwa ezine uHezekeli azibona embonweni nezizemazema zezithombe zase-Asiriya naseBhabhiloni lasendulo?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 5A

“Uyakubona Yini Lokhu Ndodana Yomuntu?”

UHezekeli ubona izinto ezine ezinyanyekayo egcekeni nasethempelini.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 6A

“Gunda Ikhanda Lakho Nentshebe”

Eqondiswa uNkulunkulu, uHezekeli ukwenza ngokoqobo lokho iziprofetho ezikushoyo ngalokho okuzokwenzeka maduze eJerusalema.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 7A

Izizwe Ezazizungeze IJerusalema

KwaJuda nasezindaweni ezazimzungezile kwakuba nezimpi eziningi kubangwa ukubuswa kwezwe.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 7B

Izinkulumo Ezibalulekile Encwadini KaHezekeli

Kunamazwi athile aphindwa kaningi kule ncwadi eyisiprofetho.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 8A

Isiprofetho Esimayelana NoMesiya​—Isihlahla Somsedari Esikhulu Ngokubabazekayo

Sisho ukuthini isiphicaphicwano esikuHezekeli isahluko 17?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 8B

Iziprofetho Ezintathu Ezimayelana NoMesiya

Iziprofetho zikaHezekeli ezibonisa ukuthi umholi wabantu bakaNkulunkulu wayezoba nelungelo elingokomthetho lokubusa njengendlalifa yeNkosi uDavide.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 9A

UJehova Uyazigcina Izithembiso Zakhe​—Endulo

UNkulunkulu uphefumulela uHezekeli ukuba atshele abantu iziprofetho ezinhlanu eziphathelene nokukhululwa nokubuyiselwa kwendlela emsulwa yokukhonza uNkulunkulu.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 9B

Kungani Sithi U-1919?

Kungani sithi abantu bakaNkulunkulu bakhululwa ekugqilazweni iBhabhiloni Elikhulu ngo-1919?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 9C

UJehova Uyazigcina Izithembiso Zakhe​—Osukwini Lwethu

Ezinye zezithembiso zikaNkulunkulu zigcwaliseke kanjani kabili?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 9D

Iziprofetho Ezimayelana Nokuthunjwa, Nokubuyiselwa Kwendlela Emsulwa Yokukhonza UNkulunkulu

Iziprofetho ezimayelana nokuthunjelwa kwamaJuda eBhabhiloni lasendulo zagcwaliseka ngezinga elikhulu lapho ngokuhamba kwesikhathi ibandla lobuKristu lithunjwa iBhabhiloni Elikhulu.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 9E

‘Izikhathi Zokwenziwa Kwazo Zonke Izinto Zibe Zintsha’

Umphostoli uPetru waphefumulelwa ukuba abikezele inkathi eyayiyoqala lapho uKristu ebekwa esihlalweni sobukhosi iqhubeke kuze kuphele iMinyaka Eyinkulungwane.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 10A

Indlela Emsulwa Yokukhonza UNkulunkulu​—Iyabuyiselwa Kancane Kancane

Yiziphi izinto ezenzeka ezavulela umsebenzi wokushumayela ithuba?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 10B

“Amathambo Omile” ‘Nofakazi Ababili’​—Kuhlobana Kanjani?

Lezi ziprofetho zigwaliseka kanjani namuhla?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 10C

Ukusizwa Ukuba Siphinde Sime Ngezinyawo

Ngezinye izikhathi, singase sizizwe sicindezelekile futhi sikhathele, kodwa sithola amandla embonweni ophathelene namathambo omile avuselelekayo aphile.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 11A

Abanye Babalindi Abayisibonelo

Baphikiswa, bahlala beqotho, bamemezela izixwayiso nezindaba ezinhle.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 12A

Ukuhlanganiswa Kwezinduku Ezimbili

Lezi zinduku zazimelela bani endulo futhi zimelela bani ezikhathini zethu?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 13A

Amathempeli Angafani, Izifundo Ezingafani

Ithempeli elabonwa uHezekeli lihluke kanjani kulelo elachazwa umphostoli uPawulu?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 14A

Izifundo Esizifunda Ethempelini Elabonwa UHezekeli Embonweni

Iziphi izifundo ozifundile ethempelini elabonwa uHezekeli embonweni ongazisebenzisa endleleni okhonza ngayo uNkulunkulu?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 15A

Abesifazane Bandawonye Abayizifebe

Indlela uJehova achaza ngayo u-Ohola no-Oholiba ibonisa indlela azizwa ngayo ngalabo abalimelela kabi igama lakhe elingcwele nemithetho yokumkhonza ngendlela emsulwa.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 16A

Ingabe IJerusalema Lalifanekisela ELobukholwa?

Sayilungiselani indlela esiqonda ngayo?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 16B

Ukububula Nokuquma, Ukubeka Uphawu Nokuphihliza​—⁠Kuyokwenzeka Nini Futhi Kanjani?

Umbono okuHezekeli 9 ungasisiza sibhekane nokuphela kwalesi simiso sezinto ngokuqiniseka.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 18A

UJehova Uxwayisa Ngempi Enkulu Ezayo

IBhayibheli libikezela ngempi enkulu ezayo lapho uNkulunkulu eyobhubhisa bonke labo abamphikisayo.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 19A

Imifula Yezibusiso Ezivela KuJehova

Ababhali beBhayibheli abaningana basebenzisa umfanekiso ofanayo lapho befanekisela izibusiso zikaJehova.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 19B

Umfudlana Uba Umfula!

Umelelani umfudlana ogeleza usuka endlini kaNkulunkulu engcwele?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 20A

Ukwabiwa Kwezwe

Umbono kaHezekeli wokwabiwa kwezwe wakhuthaza amaJuda ayedingisiwe, uyabakhuthaza nabantu bakaNkulunkulu namuhla.

IBHOKISI LOKUFUNDISA 21A

“Umnikelo Okufanele Niwuhlukanisele UJehova”

Yiziphi izindawo ezinhlanu ezakha izwe uNkulunkulu alihlukanisele injongo ekhethekile? Zifeza yiphi injongo?

IBHOKISI LOKUFUNDISA 22A

Ukubhekana Novivinyo Lokugcina

Balindelwe yini labo abayophumelela ovivinyweni lokugcina?