Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Isiphetho

Isiphetho

‘Yibani abalingisi balabo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa.’—HEBHERU 6:12.

1, 2. Kungani kusemqoka ukuba sakhe ukholo manje? Fanekisa.

UKHOLO. Yigama elihle leli, igama lemfanelo efiseleka kakhulu. Nokho lapho sizwa lelo gama, kuyoba kuhle sicabange nangelinye, elithi: “Kuyaphuthuma!” Phela uma singenalo ukholo, kudingeka siluthole ngokuphuthumayo. Uma sinalo, kudingeka siluvikele futhi siluqinise ngokuphuthumayo. Kungani?

2 Zibone ngeso lengqondo udabula ogwadule olungudedangendlale. Udinga amanzi kabi kabi. Lapho uwathola, kudingeka uwavikele angahwamulwa yilanga. Okwesibili kudingeka ukwazi ukuwengeza ukuze akuqhube uze uyofika lapho uya khona. Namuhla siphila ogwadule olungokomoya, izwe lapho ukholo lweqiniso—njengalawo manzi—lunqabile futhi lusheshe luhwamuke uma lungavikelwa futhi lukhuliswe. Kuyaphuthuma lokhu; njengoba nje singeke siphile ngaphandle kwamanzi, ngeke siphile ngokomoya ngaphandle kokholo.—Roma 1:17.

3. Yini uJehova asinike yona ukuze asisize sakhe ukholo, futhi yiziphi izinto ezimbili okudingeka sizikhumbule?

3 UJehova uyazi ukuthi kuphuthuma kangakanani ukuba sibe nokholo, uyazi nokuthi kunzima kangakanani ukulwakha nokululondoloza namuhla. Akungabazeki ukuthi yingakho esinikeze izibonelo zokuba sizilingise. UJehova waphefumulela umphostoli uPawulu ukuba alobe: ‘Yibani abalingisi balabo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa.’ (Heb. 6:12) Futhi yingakho inhlangano kaJehova isikhuthaze ukuba sizikhandle ekulingiseni izibonelo zamadoda nabesifazane bokholo, njengalabo esifunde ngabo kule ncwadi. Kodwa-ke yini okufanele siyenze manje? Ma- sikhumbule izinto ezimbili: (1) Kudingeka siqhubeke siqinisa ukholo lwethu; (2) kudinge- ka sigcine ithemba lethu licace bha engqondweni.

4. USathane uzibonise kanjani ukuthi uyisitha sokholo, kodwa kungani kungafanele silahle ithemba?

4 Qhubeka uqinisa ukholo lwakho. Ukholo lunesitha esikhulu—uSathane. Lo mbusi wezwe ushintshe lesi simiso sezinto saba ugwadule olungalufuni ukholo. Unamandla kakhulu kunathi. Ingabe kufanele silahle ithemba, sithi ngeke sikwazi ukuhlakulela nokuqinisa ukholo lwethu? Lutho neze! UJehova unguMngane omkhulu wabo bonke abafuna ukholo lweqiniso. Usiqinisekisa ngokuthi uma ela eceleni kwethu, singakwazi ukulwa noDeveli aze asibalekele nokusibalekela! (Jak. 4:7) Silwa naye ngokuzinika isikhathi sokwakha nokuqinisa ukholo lwethu usuku nosuku. Kanjani?

5. Amadoda nabesifazane bokholo baseBhayibhelini baluthola kanjani ukholo? Chaza.

 5 Njengoba sesibonile, amadoda nabesifazane bokholo baseBhayibhelini abazalwanga benokholo. Bawubufakazi obuphilayo bokuthi ukholo luwumkhiqizo womoya ongcwele kaJehova. (Gal. 5:22, 23) Bathandazela usizo futhi ngenxa yalokho uJehova waqhubeka eqinisa ukholo lwabo. Masibalingise nathi, singalokothi silibale ukuthi uJehova ubapha umoya wakhe ngesandla esivulekile labo abawucelayo futhi benze ngokuvumelana nemithandazo yabo. (Luka 11:13) Ingabe kusekhona okunye esingakwenza?

6. Singazuza kanjani ngokugcwele ekutadisheni kwethu izindaba eziseBhayibhelini?

6 Kule ncwadi sixoxe ngezibonelo ezimbalwa kuphela zokholo oluvelele. Ziningi kakhulu ezinye! (Funda eyamaHebheru 11:32.) Ngasinye—ngendlela yaso—sisinika okuningi esingakufunda lapho sitadisha sinesimo sengqondo somthandazo futhi sifunda ngokusuka enhliziyweni. Uma sivele sikhe phezulu nje lapho sifunda ngabantu bokholo eBhayibhelini, ukholo lwethu ngeke luqine. Ukuze sizuze ngokugcwele lapho sifunda, kudingeka sizinike isikhathi simbe ukuze sithole umongo nesizinda saleyo ndaba. Uma sihlala sikhumbula ukuthi lawo madoda nabesifazane ‘babenemizwa efana neyethu,’ izibonelo zabo ziyophila. (Jak. 5:17) Lapho siyiqonda imizwa yabo, singayibona ngeso lengqondo indlela okungenzeka babezizwa ngayo lapho bebhekene nezingqinamba nezinkinga ezifana nezethu.

7-9. (a) Ayengase azizwe kanjani amadoda nabesifazane bokholo ezikhathini zeBhayibheli ngokukhulekela uJehova ngendlela esenza ngayo namuhla? (b) Kungani kufanele siqinise ukholo lwethu ngezenzo?

7 Ukholo lwethu siluqinisa nangezenzo zethu. Phela ‘ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.’ (Jak. 2:26) Awucabange nje ukuthi amadoda nabesifazane esifunde ngabo bangajabula kanjani uma bekungathiwa abenze umsebenzi uJehova athi asiwenze namuhla!

8 Ngokwesibonelo, bekuyoba njani nje ukube u-Abrahama wayetshelwe ukuthi angakhulekela uJehova, hhayi ema-altare angaphucukile enziwe ngamatshe ehlane, kodwa nabanye abakhulekeli eHholo LoMbuso elihle nasemihlanganweni emikhulu, lapho kuxoxwa khona ngezithembiso yena “azibona zikude” futhi zichazwa ngendlela enhle ngokumangalisayo? (Funda eyamaHebheru 11:13.) Kwakuyoba njani futhi ukube u-Eliya wayetshelwe ukuthi umsebenzi wakhe wawungahileli ukubulala abaprofethi ababi bakaBhali ebe ezama nokukhonza uJehova ngaphansi kwenkosi ekhohlakele neyisihlubuki, kodwa wawuhilela ukuhambela abantu ngokuthula abaxoxele isigijimi senduduzo nethemba? Babengeke yini balamukele ngezandla zombili leli thu- ba lokukhulekela uJehova njengathi namu- hla?

9 Ngakho masiqhubeke siqinisa ukholo lwethu ngezenzo. Uma senza kanjalo, siyobe sikusebenzisa ngendlela ewusizo esikufunde ezibonelweni zokholo zamadoda nabesifazane  abaseZwini likaNkulunkulu eliphefumulelwe. Njengoba kushiwo eSethulweni, siyozizwa sisondelene kakhulu nabo njengabangane bethu. Nokho, lobo bungane bungase bube ngokoqobo ngokukhulu ukushesha.

10. Yini eyosithokozisa ePharadesi?

10 Gcina ithemba lakho licace bha engqondweni. Amadoda nabesifazane bokholo bebelokhu bethola amandla ethembeni abalinikwe uNkulunkulu. Ingabe kunjalo nangawe? Ngokwesibonelo, cabanga ngentokozo yokubona izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile lapho zivuswa ‘ovukweni lwabalungile.’ (Funda izEnzo 24:15.) Yimiphi imibuzo ongathanda ukuyibuza lezo zinceku?

11, 12. Ezweni elisha, yimiphi imibuzo ongase uyibuze (a) u-Abela? (b) uNowa? (c) u-Abrahama? (d) uRuthe? (e) u-Abhigayili? (f) u-Esteri?

11 Lapho ubona u-Abela, ungathanda yini ukumbuza ngesasasa ukuthi babenjani abazali bakhe? Noma ungase umbuze: “Wakhuluma nje nalawaya makherubi ayeqaphe indlela eya e-Edene? Akuphendula?” Kuthiwani ngoNowa? Ungase umbuze: “Wawuwesaba amaNefili? Wazinakekela kanjani zonke leziya zilwane unyaka wonke zisemkhunjini?” Uma ubona u-Abrahama, ungase umbuze: “Wake wabonana noShemi? Ubani owakufundisa ngoJehova? Kwakunzima yini ukusuka e-Uri?”

12 Ngokufanayo, cabanga ngemibuzo ongase uthande ukuyibuza abesifazane bokholo abavusiwe. “Ruthe, yini eyakushukumisela ukuba ube umkhulekeli kaJehova?” “Abhigayili, wawungesabi yini ukutshela uNabali indlela owawusize ngayo uDavide?” “Esteri, kwenzekani kuwe noMoridekayi ngemva kokuphela kwendaba yenu esiyifunda eBhayibhelini?”

13. (a) Yimiphi imibuzo ongase uyibuzwe abavusiwe? (b) Uzizwa kanjani ngethemba lokubonana namadoda nabesifazane bokholo basendulo?

13 Nawo lawo madoda nabesifazane bokholo kungenzeka babe nemibuzo eminingi abafuna ukukubuza yona. Yeka ukuthi kuyoba mnandi kanjani ukubaxoxela ngomvuthwandaba wezinsuku zokugcina nendlela uJehova abusisa ngayo abantu bakhe phakathi nezikhathi ezinzima! Akungabazeki ukuthi kuyobathinta ngokujulile ukuzwa indlela uJehova afeza ngayo zonke izithembiso zakhe. Kulezo zinsuku ezizayo, ngeke kusaba inselele ukuzenza ziphile ezingqondweni zethu izinceku zikaNkulunkulu eziqotho okukhulunywa ngazo eBhayibhelini. Siyobe sinazo ePharadesi! Ngakho qhubeka wenza konke ongakwenza manje ukuze ubabone ngokoqobo labo bantu. Qhubeka ulingisa ukholo lwabo. Kwangathi ungakuthokozela ukukhonza uJehova nabo njengabangane bakho abathandekayo kuze kube phakade!