‘Yibani abalingisi balabo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa.’—HEBHERU 6: 12.

1, 2. Omunye umbonisi ojikelezayo wayebabheka kanjani abantu baseBhayibhelini, futhi kungani bengaba abangane abahle kakhulu?

“UKHULUMA ngabantu baseBhayibhelini njengokungathi abangane bakhe bakudala.” Yilokho okwaphawulwa owesifazane ongumKristu ngemva kokulalela inkulumo eyayibekwa umbonisi ojikelezayo osekhulile. Wayeqinisile ngoba lo mzalwane wayesechithe amakhulu eminyaka efunda iZwi likaNkulunkulu futhi efundisa ngalo—kangangokuba abesifazane nabesilisa bokholo abaseBhayibhelini ngempela baba njengabangane akhula nabo.

2 Ngeke yini abaningi balabo bantu baseBhayibhelini babe abangane abahle kakhulu? Ingabe bangokoqobo kanjalo kuwe? Cabanga ukuthi bekuyoba njani ukuhamba nokuxoxa nabo, ukuchitha isikhathi wazi abesifazane nabesilisa abanjengoNowa, u-Abrahama, uRuthe, u-Eliya no-Esteri. Cabanga ngethonya abangaba nalo ekuphileni kwakho—izeluleko nezikhuthazo eziyigugu abangakunika zona!Funda izAga 13:20.

3. (a) Singazuza kanjani ngokufunda ngabesifazane nabesilisa bokholo baseBhayibhelini? (b) Yimiphi imibuzo esizoyicabangela?

3 Yiqiniso, ngesikhathi ‘sokuvuswa kwabalungile,’ lobo bungane obuzuzisayo buyoba khona nakanjani. (IzE. 24:15) Nokho, ngisho namanje singazuza ngokufunda ngabesifazane nabesilisa bokholo baseBhayibhelini. Kanjani? Umphostoli uPawulu usinikeza nansi impendulo ewusizo: ‘Yibani abalingisi balabo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa.’ (Heb. 6:12) Njengoba siqala isifundo esikhuluma ngabesifazane nabesilisa bokholo, ake sicabangele imibuzo embalwa ephakanyiswa amazwi kaPawulu engqondweni: Luyini kahle hle ukholo, futhi kungani siludinga? Singabalingisa kanjani abantu bokholo basendulo?

Ukholo—Lokho Oluyikho Nokusenza Siludinge

4. Yini abantu abaye bayicabange ngokholo, futhi kungani benza iphutha?

4 Ukholo luyimfanelo ekhangayo, imfanelo bonke abesilisa nabesifazane esizofunda ngabo kule ncwadi ababeyazisa kakhulu. Abantu abaningi namuhla abalwazisi ukholo, bacabanga ukuthi lusho ukukholwa ngaphandle kobufakazi obuphathekayo. Kodwa benza iphutha. Ukholo alusho ukuthatheka; aluwona umuzwa ongasho lutho; luhilela okwengeziwe kunokumane sithi siyakholwa. Ukuthatheka kuyingozi. Umuzwa ungase ufike ubuye udlule, ngisho nokukholwa akwanele uma kuziwa kuNkulunkulu ngoba “namademoni ayakholwa aqhaqhazele.”—Jak. 2:19.

5, 6. (a) Ukholo lwethu lugxile kuziphi izinto ezimbili ezingabonakali? (b) Ukholo lwethu kumelwe lube nesisekelo esiqine kangakanani? Fanekisa.

 5 Ukholo lweqiniso lungaphezu kwalezi zinto. Khumbula indlela iBhayibheli eliluchaza ngayo. (Funda eyamaHebheru 11:1.) UPawulu wathi ukholo lugxile ezintweni ezimbili esingenakuzibona. Eyokuqala, lugxile ezintweni zamanje ezingokoqobo ‘ezingabonakali.’ Amehlo ethu enyama awakwazi ukubona izinto ezingokoqobo ezisezulwini—njengoJehova uNkulunkulu, iNdodana yakhe noma uMbuso obusayo manje ezulwini. Eyesibili, ukholo lugxile ‘ezintweni ezithenjwayo’—izenzakalo ezingakenzeki okwamanje. Okwamanje asiliboni izwe elisha elizolethwa uMbuso kaNkulunkulu maduze. Ngakho ingabe lokho kusho ukuthi ukukholelwa kwethu ezintweni ezinjalo ezingokoqobo nasezintweni ebesilokhu sizethemba akunasisekelo?

6 Akunjalo neze! UPawulu wabonisa ukuthi ukholo lweqiniso lunesisekelo esiqinile. Lapho ebiza ukholo ngokuthi “ukulindelwa okuqinisekisiwe,” wasebenzisa inkulumo engase ihunyushwe ngokuthi “itayitela.” Ake sithi othile unqume ukukupha indlu. Angase akunikeze itayitela laleyo ndlu abese ethi: “Nawu umuzi wakho omusha.” Yiqiniso, usuke engasho ukuthi uzohlala kuleso siqeshana sephepha; usho ukuthi lawo maphepha angokomthetho kangangokuthi ukuba nawo kufana nokuba nendlu ngokwayo. Ngokufanayo, ubufakazi bokholo lwethu bungobugculisa kakhulu, bunamandla kakhulu kangangokuthi bufana nokholo ngokwalo.

7. Ukholo lweqiniso luhilelani?

7 Ngakho, ukholo lweqiniso luhilela ukuqiniseka okunesisekelo esiqinile esingenakunyakaziswa, okugxile ngokucacile kuJehova uNkulunkulu. Ukholo lwenza simbone njengoBaba wethu onothando futhi sethembe ukuthi zonke izithembiso zakhe zizogcwaliseka nakanjani. Kodwa ukholo lweqiniso luhilela okwengeziwe. Njengento ephilayo, kumelwe londliwe ukuze lungafi. Kumelwe luboniswe ngezenzo, ngale kwalokho luzokufa.—Jak. 2:26.

8. Kungani ukholo lubaluleke kangaka?

8 Kungani ukholo lubaluleke kangaka? UPawulu wanikeza impendulo enamandla. (Funda eyamaHebheru 11:6.) Ngeke sikwazi ukuya kuJehova noma ukumjabulisa uma singenalo ukholo. Ngakho ukholo lubalulekile ukuze sifeze injongo ephakeme yanoma isiphi isidalwa esihlakaniphile: ukusondela kuBaba wethu wasezulwini uJehova nokumkhazimulisa.

9. UJehova ubonise kanjani ukuthi uyaqaphela ukuthi sidinga ukholo?

9 UJehova uyazi ukuthi siludinga kangakanani ukholo, ngakho usinikeza izibonelo ezisifundisa indlela yokulwakha nokulubonisa. Ubusisa ibandla lobuKristu ngezibonelo zamadoda anokholo aholayo. IZwi lakhe lithi: ‘Lingisani ukholo lwabo.’ (Heb. 13:7) Futhi usinike okungaphezu kwalokho. UPawulu wabhala ‘ngefu elikhulu lofakazi,’ amadoda nabesifazane basendulo abasishiyela izibonelo ezivelele zokholo.  (Heb. 12:1) Uhlu lukaPawulu lwabanokholo, olukweyamaHebheru isahluko 11, lubala abambalwa nje kuphela. Amakhasi eBhayibheli anothile ngezindaba eziyiqiniso zabesilisa nabesifazane, abasha nabadala, abavela ezizindeni ezihlukene zokuphila, abaphila ngokholo futhi abanokuningi abangasifundisa kona kulezi zikhathi zokungabi nalukholo.

Singalulingisa Kanjani Ukholo Lwabanye?

10. Isifundo sethu somuntu siqu singasisiza kanjani ukuba silingise abesifazane nabesilisa bokholo okukhulunywa ngabo eBhayibhelini?

10 Ngeke wamlingisa umuntu ngaphandle kokuba umazi kahle kuqala. Njengoba ufunda le ncwadi, uzophawula ukuthi luningi ucwaningo olwenziwe ukuze lukusize wazi la madoda nabesifazane bokholo. Kungani ungenzi okufanayo, uzenzele ucwaningo olwengeziwe? Esifundweni sakho somuntu siqu, yimba eBhayibhelini ngamathuluzi okucwaninga atholakalayo. Njengoba uzindla ngalokho okufundayo, zama ukubona ngeso lengqondo indawo nesizinda okulandiswa ngakho eBhayibhelini. Zama ukubona izindawo, yizwa imisindo, hogela namaphunga amnandi. Okubaluleke nakakhulu, zama ukuqonda imizwa yabantu abahilelekile. Njengoba uqonda isimo sabesilisa nabesifazane bokholo, bayoba ngokoqobo ngokwengeziwe kuwe, uyobazi nakakhulu—abanye kuyoba sengathi bangabangane bakho bakudala.

11, 12. (a) Yini ongayenza ukuze usondelane no-Abrama noSarayi? (b) Ungazuza kanjani esibonelweni sikaHana, u-Eliya noma uSamuweli?

11 Lapho usubazi ngempela, uyofuna ukubalingisa. Ngokwesibonelo, awuzibone ngeso lengqondo uzokwenza isabelo esisha. Ngenhlangano kaJehova, umenywa ukuba wandise inkonzo yakho ngandlela-thile. Mhlawumbe ucelwa ukuba uthuthele ensimini enesidingo esiphuthumayo sabamemezeli abengeziwe, noma mhlawumbe ucelwa ukuba uzame enye indlela yokushumayela ongayijwayele noma engelula kuwe. Njengoba ucabanga ngalesi sabelo futhi uthandaza ngaso, kungakusiza yini ukuzindla ngesibonelo sika-Abrama? Yena noSarayi babezimisele ukudela ubuntofontofo base-Uri futhi babusiswa ngokucebile. Njengoba ulandela izinyathelo zabo, ngokuqinisekile uyozizwa ubazi kangcono kunangaphambili.

12 Ngokufanayo, kuthiwani uma othile osondelene naye ubengakuphatha ngonya bese usuzizwa udumazekile—uze uzizwe ulingeka ukuba uhlale ekhaya ungayi emihlanganweni? Uma ucabangisisa ngesibonelo sikaHana nangendlela amelana ngayo nonya lukaPhenina, kuyokusiza ukuba wenze isinqumo esifanele—futhi kungenza uHana abe umngane othandekayo. Ngokufanayo, uma udunyazwa imizwa yokuzizwa ungelutho, ungase uzizwe usondelene no-Eliya njengoba ufunda ngobunzima bakhe nendlela uJehova amduduza ngayo. Futhi intsha ebhekene nokucindezeleka okukhulu okuvela ezinganeni zesikole eziziphethe  kabi, ngemva kokufunda ngendlela uSamuweli abhekana ngayo nethonya elonakele lamadodana ka-Eli etabernakele, ingase izizwe isondelene naye.

13. Ingabe ukulingisa ukholo lwabantu baseBhayibhelini ngandlela-thile kwenza olwakho ukholo lube luncane? Chaza.

13 Ingabe ukulingisa ukholo lwalabo bantu abaseBhayibhelini ngandlela-thile kwenza olwakho ukholo lube luncane? Akunjalo neze! Khumbula, iZwi likaJehova lisikhuthaza ukuba silingise abantu bokholo. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Thes. 3:7, 9) Ngaphezu kwalokho, abanye babantu esizofunda ngabo kule ncwadi nabo ngokwabo babengabalingisi balabo ababenokholo ngaphambi kwabo. Ngokwesibonelo, siphawula ukuthi eSahlukweni 17 sale ncwadi, cishe uMariya wacaphuna amazwi kaHana enkulumweni yakhe, ngokusobala embheka njengesibonelo. Ingabe lokho kwenza ukholo lukaMariya lwangaqina? Akunjalo! Kunalokho, isibonelo sikaHana sasiza uMariya ukuba akhe ukholo ukuze akwazi ukuzenzela elakhe igama eliyingqayizivele noJehova uNkulunkulu.

14, 15. Iziphi ezinye zezici zale ncwadi, futhi singazisebenzisa kanjani ngokunenzuzo?

14 Le ncwadi iklanyelwe ukukusiza uqinise ukholo lwakho. Izahluko ezilandelayo ziyinhlanganisela yezihloko ezithathwe ochungechungeni lwezihloko oluthi “Lingisa Ukholo Lwabo” olwanyatheliswa kuyi-Nqabayokulinda phakathi kuka-2008 no-2013. Nokho, kwenezelwe okunye ukwaziswa okusha. Ukuze sisebenzise lokho esikufundile, kulungiselelwe imibuzo yengxoxo. Kunezithombe eziningi ezimibalabala ezinezici eziningilizayo ezenzelwe lo mqulu ngokukhethekile, futhi ebezikhona zikhulisiwe zenziwa ngcono. Kufakwe nezinye izici eziwusizo, njengeshadi lezenzakalo namabalazwe. Le ncwadi ethi Lingisa Ukholo Lwabo iyithuluzi elilungiselelwe isifundo somuntu siqu, esomkhaya nesebandla. Imikhaya eminingi ingase ikujabulele ukufunda lezi zindaba ngokuzwakalayo ndawonye.

15 Kwangathi le ncwadi ingakusiza ulingise ukholo lwezinceku zikaJehova ezithembekile zasendulo. Futhi kwangathi ingakusiza ukuba ukhule okholweni njengoba usondela kuBaba wakho wasezulwini, uJehova!