Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

Lingisa Ukholo Lwabo

 ISAHLUKO SESITHUPHA

Wathulula Isifuba Sakhe KuNkulunkulu Ngomthandazo

Wathulula Isifuba Sakhe KuNkulunkulu Ngomthandazo

1, 2. (a) Kungani uHana ayengajabule ngesikhathi elungiselela uhambo? (b) Yini esingayifunda endabeni kaHana?

UHANA wayematasa elungiselela uhambo, ezama ukugxilisa ingqondo kulokho ayekwenza. Kumelwe ukuba kwakuyisikhathi esimnandi; u-Elkana umyeni wakhe wayejwayele ukuthatha wonke umndeni wakhe njalo ngonyaka baye eShilo bayokhulekela etabernakele. UJehova wayefuna ukuba le mibuthano ijabulise. (Funda uDuteronomi 16:15.) Futhi akungabazeki ukuthi kusukela uHana esemncane, yayimjabulisa le mikhosi. Kodwa izinto zase zimshintshele kule minyaka.

2 Wayebusiswe ngokuba nomyeni owayemthanda. Kodwa u-Elkana wayenenye inkosikazi. Igama layo kwakunguPhenina futhi wayebonakala ezimisele ukwenza ukuphila kukaHana kube muncu. UPhenina wayeseze wathola nendlela yokwenza le mikhosi yaminyaka yonke imzwise ubuhlungu obukhulu uHana. Kanjani? Okubaluleke kakhulu, ukholo lukaHana kuJehova lwamsiza kanjani ukuba abhekane nesimo esasibonakala singenakuxazululeka? Uma ubhekana nezinselele ezikuqedela injabulo ekuphileni, indaba kaHana ingase ikukhuthaze ngokukhethekile.

“Kungani Inhliziyo Yakho Iphatheka Kabi?”

3, 4. Iziphi izinkinga ezinkulu ezimbili uHana ayenazo, futhi kungani ngayinye yayiyinselele?

3 IBhayibheli lembula izinkinga ezimbili ezinkulu ekuphileni kukaHana. Kuncane ayengakwenza ngeyokuqala, akukho nhlobo ayengakwenza ngeyesibili. Eyokuqala, wayesesithenjini, enembangi enguzakwabo eyayimzonda. Okwesibili, wayeyinyumba. Leso simo sinzima kunoma imuphi owesifazane ofuna ukuba nabantwana; kodwa esikhathini sikaHana nangokwesiko langaleso sikhathi, sasiwumthombo wosizi olukhulu. Umndeni ngamunye wawufuna abantwana abazoqhubekisela phambili igama lawo. Ukuba inyumba kwakuyisihlamba nehlazo elibi kabi.

4 Mhlawumbe uHana wayengabuthwala ngesibindi ubunzima bakhe ukube wayengekho uPhenina. Isithembu sasingakaze sibe into  enhle. Kwakuhlale kunemibango, izingxabano nokuzwisana ubuhlungu. Lo mkhuba wawuphambene kakhulu nendinganiso uNkulunkulu ayeyibeke ensimini yase-Edene yokuba indoda ibe nomfazi oyedwa. (Gen. 2:24) Ngenxa yalokho iBhayibheli alikhulumi kahle ngesithembu, futhi impilo yokuklwebhana eyayisemzini ka-Elkana yenza leli qiniso licace bha.

5. Kungani uPhenina ayefuna uHana ezwe ubuhlungu, futhi wamzwisa kanjani ubuhlungu?

5 UHana wayeyintandokazi ku-Elkana. Umlando wamaJuda uthi uHana wayengundlunkulu, ngemva kweminyaka ethile u-Elkana waganwa uPhenina. Kungakhathaliseki ukuthi lo mlando uqinisile noma cha, uPhenina, owayenomona kakhulu ngoHana, wathola izindlela eziningi zokuzwisa uzakwabo ubuhlungu. Okwakwenza uPhenina azibone engcono kunoHana ukuthi wayebathola abantwana. UPhenina wayezala abantwana belandelana, futhi ukuzibona kwakhe ebalulekile kwakukhula njalo lapho eqeda kuthola umntwana. Kunokuba azwelane noHana futhi amduduze osizini lwakhe, uPhenina wayesizakala ngaye. IBhayibheli lithi uPhenina wayechukuluza uHana kabuhlungu “ukuze amenze azizwe ekhungathekile.” (1 Sam. 1:6) UPhenina wayenza ngamabomu. Wayefuna ukuzwisa uHana ubuhlungu, futhi waphumelela.

Kwakumzwisa ubuhlungu obujulile uHana ukuba inyumba, futhi uPhenina wenza konke ayengakwenza ukuze amzwise ubuhlungu obuphindiwe

6, 7. (a) Naphezu kwemizamo ka-Elkana yokududuza uHana, kungenzeka kungani uHana engazange amtshele konke okwakwenzeka? (b) Ingabe ukuba inyumba kukaHana kwakusho ukuthi uJehova akamamukeli? Chaza. (Bheka umbhalo waphansi.)

6 Kubonakala sengathi ithuba uPhenina ayelithanda yilelo lohambo lwaminyaka yonke lokuya endaweni engcwele eShilo. Ngayinye yezingane zikaPhenina eziningi—“wonke amadodana namadodakazi akhe”—u-Elkana wayeyinika izabelo zemihlatshelo eyayizoyinikela kuJehova. Nokho, uHana owayengenazo izingane wayethola isabelo sakhe yedwa. UPhenina wayepiklela uHana, amkhumbuze ukuthi uyinyumba kangangokuba uHana wayekhihla isililo kuze kungangeni nokudla. U-Elkana waphawula ukuthi intandokazi yakhe uHana icindezelekile futhi ayidli, ngakho wazama ukuyiduduza. Wabuza: “Hana, ukhalelani, kungani ungadli, futhi kungani inhliziyo yakho iphatheka kabi? Angingcono yini kuwe kunamadodana ayishumi?”—1 Sam. 1:4-8.

7 Okuhle ngo-Elkana ukuthi wayebona ukuthi uHana ucindezelwa ukuba inyumba. Futhi ngokuqinisekile uHana wayekwazisa ukumqinisekisa kwakhe ngomusa nothando. * Kodwa u-Elkana akakhulumanga  ngenzondo kaPhenina; futhi akukho nokulandisa kweBhayibheli okusikisela ukuthi uHana wamtshela ngayo. Mhlawumbe wabona ukuthi ukuceba uPhenina kwakuyokwenza isimo sakhe sibe sibi nakakhulu. U-Elkana wayengakwazi ngempela yini ukushintsha izinto? UPhenina wayengeke yini amzonde nakakhulu uHana, aze azondwe nayizingane nezinceku zalo mfazi onenhliziyo embi? UHana wayengagcina esezizwa ekhishwa inyumbazana kowakhe umuzi.

Ngesikhathi uHana ephathwa kabi ekhaya, waphendukela kuJehova ukuze athole induduzo

8. Lapho kwenziwa kuwe isenzo sonya olungenangqondo noma ukungabi nabulungisa, kungani kududuza ukukhumbula ukuthi uJehova unguNkulunkulu wobulungisa?

8 Kungakhathaliseki ukuthi u-Elkana wayenolwazi olugcwele ngonya lukaPhenina olungenangqondo noma cha, uJehova uNkulunkulu wayebona konke. IZwi lakhe lembula ukuthi wayekubona konke, kanjalo lixwayise noma ubani ojatshuliswa izenzo ezingabonakala zingasho lutho ezibonisa umona nenzondo. Ngakolunye uhlangothi, abamsulwa nabanokuthula njengoHana, bangaduduzwa ukwazi ukuthi uNkulunkulu wobulungisa ulungisa zonke izinto ngesikhathi sakhe nangendlela yakhe. (Funda uDuteronomi 32:4.) Mhlawumbe uHana wayekwazi naye lokho ngoba waphendukela kuJehova wacela usizo.

“Akabange Esakhathazeka”

9. Yisiphi isifundo esingasifunda ngokuzimisela kukaHana ukuthatha uhambo lwaseShilo nakuba ayazi ukuthi imbangi yakhe izomphatha kanjani?

9 Kusempondozankomo umndeni wawusudidizela. Wonke umuntu wayelungiselela uhambo, ngisho nezingane. Uhambo lwaseShilo owawuzoluthatha lwalungamakhilomitha angaphezu kuka-32 unqamula izwe lakwa-Efrayimi elinamagquma. * Uhambo lwawo lwezinyawo lwaluzothatha usuku noma izinsuku ezimbili. UHana wayazi ukuthi imbangi yakhe yayizomphatha kanjani. Kodwa akazange asale ekhaya. Ngaleyo ndlela, wababekela isibonelo esihle kakhulu abakhulekeli bakaNkulunkulu namuhla. Akukaze kuhlakaniphe ukuvumela imikhuba emibi yabanye iphazamise ukukhulekela kwethu uNkulunkulu. Uma singavumela lokho, singaphuthelwa yizo kanye izibusiso ezingasiqinisa ukuze sikhuthazele.

10, 11. (a) Kungani uHana alibangisa etabernakele ngokushesha nje lapho ethola ithuba? (b) UHana wamthululela kanjani uYise wasezulwini isifuba emthandazweni wakhe?

10 Ngemva kosuku olude lo mndeni omkhulu uhamba emigwaqweni enamajika esezintabeni, ekugcineni wasondela eShilo. Lalisegqumeni, likakwe amanye amagquma aphakeme. Njengoba besondela, cishe uHana wacabangisisa ngalokho ayezokusho kuJehova emthandazweni. Lapho befika, badla ndawonye. Ngokushesha nje lapho  ithuba livela, uHana wamonyuka kubo walibangisa etabernakele likaJehova. UmPristi Ophakeme u-Eli wayelapho, ehleli eceleni kwensika yomnyango. Kodwa uHana wagxila kuNkulunkulu wakhe. Njengoba ayelapho etabernakele, wayeqiniseka ngokuthi uJehova uzomuzwa. Uma kungekho noyedwa owayengasiqonda ngokugcwele isimo sakhe sokucindezeleka, uYise osezulwini wayezosiqonda. Waba munyu kakhulu futhi waqala ukukhala.

11 Ngenxa yokuthi wayenesibibithwane, uHana wathandaza kuJehova ngenhliziyo. Izindebe zakhe zazivevezela njengoba ezama ukuchaza ubuhlungu ayebuzwa. Wathandaza isikhathi eside, wathululela uYise isifuba sakhe. Nokho, wenza okungaphezu nje kokucela uNkulunkulu ukuba afeze isifiso sakhe esikhulu sokuba nabantwana. Wayengafisi ukuthola izibusiso ezivela kuNkulunkulu nje kuphela kodwa wayefisa nokumnika lokho ayengakwazi ukumnika kona. Ngakho wenza isifungo, wathi uma engathola indodana, uyoyinikela kuJehova yenze inkonzo yakhe ukuphila kwayo konke.—1 Sam. 1:9-11.

12. Njengoba isibonelo sikaHana sibonisa, yini okufanele siyikhumbule ngomthandazo?

12 Ngaleyo ndlela, uHana uzibekela isibonelo esihle zonke izikhonzi zikaNkulunkulu endabeni yomthandazo. Ngomusa uJehova umema bonke abantu bakhe ukuba bakhulume naye ngokukhululekile, bangazigodli, bamtshele okubakhathazayo njengoba kungenza ingane ethemba umzali wayo onothando. (Funda amaHubo 62:8; 1 Thesalonika 5:17.) Umphostoli uPetru waphefumulelwa ukuba abhale la mazwi mayelana nokuthandaza kuJehova: “[Phonsani] zonke izinkathazo zenu phezu kwakhe, ngoba uyanikhathalela.”—1 Pet. 5:7.

13, 14. (a) U-Eli washesha wafinyelela kusiphi isiphetho esingafanele ngoHana futhi ngani? (b) Kungani impendulo kaHana iyisibonelo sokholo esiphawulekayo?

13 Nokho, abantu abanakho ukuqonda nozwela njengoJehova. Njengoba uHana ayekhihla isililo futhi ethandaza, wathuswa izwi elithile. Kwakungu-Eli, umpristi ophakeme, owayelokhu embuka. Wathi: “Uyodakwa kuze kube nini? Sanguluka kulelo wayini oliphuzile.” U-Eli wayebone ukuvevezela kwezindebe zikaHana, ukukhala nokukhathazeka kwakhe. Kunokuba ambuze ukuthi inkinga ikuphi, wagijimela ekuphetheni ngokuthi udakiwe.—1 Sam. 1:12-14.

14 Yeka ubuhlungu obazwiwa uHana ngokuthi kulowo mzuzu wokucindezeleka, ezwe amanga anje ngaye—evela kumuntu onesikhundla esihlonishwayo nokwenza! Yize kunjalo, waphinda wabeka isibonelo esitusekayo sokholo. Akazange avumele ukungapheleli komuntu kumphazamise ekukhulekeleni uJehova. Waphendula u-Eli ngenhlonipho, wamchazela inkinga yakhe. Mhlawumbe u-Eli wamphendula ngokuzisola nangezwi elipholile: “Hamba ngokuthula, kwangathi uNkulunkulu ka-Israyeli angakunika lokho okucelile kuye.”—1 Sam. 1:15-17.

15, 16. (a) Waba yini umphumela kuHana ngokuthulula kwakhe isifuba kuJehova nokumkhulekela etabernakele? (b) Singasilandela kanjani isibonelo sikaHana lapho silwisana nemizwa engemihle?

 15 Ukuthulula kukaHana isifuba kuJehova nokumkhulekela etabernakele kwaba namuphi umphumela? Ukulandisa kuthi: “Owesifazane wahamba wadla, futhi akabange esakhathazeka.” (1 Sam. 1:18) I-Jerusalem Bible yona ithi: “Ubuso bakhe abubange busadabuka.” UHana wazizwa ethulwe umthwalo omkhulu. Kwakungathi wethulwe umthwalo wokucindezeleka wabekwa emahlombe amakhulu nanamandla angapheli, kaYise wasezulwini. (Funda amaHubo 55:22.) Ingabe ikhona inkinga emesindayo? Cha—yayingekho ngaleso sikhathi, ayikho namanje, futhi ayisoze yaba khona!

16 Lapho sizizwa sisindwa, sikhungathekile noma sidabukile, kuhle silandele isibonelo sikaHana, sikhulume ngokukhululekile naLowo iBhayibheli elimbiza ngokuthi ‘uMuzwi womthandazo.’ (IHu. 65:2) Uma senza kanjalo ngokholo, nathi singathola ukuthi ukudabuka kwethu sekuba “ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga.”—Fil. 4:6, 7.

“Alikho Idwala ElinjengoNkulunkulu Wethu”

17, 18. (a) U-Elkana wabonisa kanjani ukuthi uyasisekela isifungo sikaHana? (b) Yini le uPhenina ayeyenza engabange isazwela kuHana?

17 Ngakusasa ekuseni, uHana waphindela etabernakele esehamba no-Elkana. Kungenzeka ukuthi wamtshela ngesicelo nangesifungo ayesenzile, ngoba ngokoMthetho KaMose umyeni wayenelungelo lokuzenza zibe yize izifungo ezenziwe umkakhe ngaphandle kwemvume yakhe. (Num. 30:10-15) Kodwa le ndoda ethembekile ayenzanga kanjalo. Kunalokho, yona noHana bakhulekela uJehova ndawonye etabernakele ngaphambi kokubuyela ekhaya.

18 Kwamkhanyela nini uPhenina ukuthi ukudelela kwakhe kwakungasamkhathazi uHana? Ukulandisa akusho, kodwa amazwi athi “akabange esakhathazeka” asikisela ukuthi uHana wajabula kusukela ngalolo suku kuqhubeke. UPhenina washeshe wabona ukuthi ukudelela kwakhe kwakungasazweli kuHana. Ngemva kwalokho iBhayibheli aliphinde likhulume ngaye.

19. Yisiphi isibusiso uHana asithola, futhi wabonisa kanjani ukuthi uyaqonda ukuthi sivela kubani?

19 Njengoba izinyanga ziqhubeka, ukuthula kwengqondo kukaHana kwaphenduka intokozo engenamkhawulo. Wayekhulelwe! Ekujabuleni kwakhe akakhohlwanga nakancane ukuthi lesi sibusiso sasivela kubani. Lapho umfana esezelwe, wametha igama elithi Samuweli, elisho ukuthi “iGama likaNkulunkulu,” ngokusobala okubhekisela ekubizeni igama likaNkulunkulu, njengoba uHana ayenzile. Ngalowo nyaka akazange ahambe no-Elkana nomndeni wakhe baye eShilo. Wahlala ekhaya nengane yakhe iminyaka emithathu kwaze kwaba yilapho  ilunyulwa. Wabe esezilungiselela usuku ayezohlukana ngalo nendodana yakhe ayithandayo.

20. UHana no-Elkana basigcwalisa kanjani isithembiso abasenza kuJehova?

20 Ukuhlukana nendodana yakhe kwakungelula neze. Yebo, uHana wayazi ukuthi uSamuweli wayezonakekelwa kahle eShilo, mhlawumbe anakekelwe abesifazane ababekhonza etabernakele. Kodwa wayesemncane kakhulu uSamuweli futhi akekho umama ongafisi ukuhlala nengane yakhe. Noma kunjalo, uHana no-Elkana bamhambisa umfana, bengakhonondi kodwa ngomoya wokubonga. Benza imihlatshelo endlini kaNkulunkulu, base behambisa uSamuweli ku-Eli, bamkhumbuza isifungo esenziwa uHana eminyakeni engaphambili.

UHana waba isibusiso sangempela endodaneni yakhe uSamuweli

21. Umthandazo kaHana kuJehova wakubonisa kanjani ukujula kokholo lwakhe? (Bheka nebhokisi elithi “ Imithandazo Emibili Ephawulekayo.”)

21 UHana wabe esenza umthandazo uNkulunkulu awubona ufaneleka ukuba ufakwe eZwini lakhe eliphefumulelwe. Njengoba ufunda amazwi akhe alotshwe kweyoku-1 Samuweli 2:1-10, uzothola ukujula kokholo lwakhe emgqeni ngamunye. Wadumisa uJehova ngokusebenzisa amandla ngendlela emangalisayo—ngekhono lakhe elingenakuqhathaniswa lokuthobisa abakhukhumele, lokubusisa abacindezelwe, lokuqeda ukuphila ngisho nelokophula ekufeni. Wadumisa uYise ngobungcwele, ubulungisa nokwethembeka kwakhe. Ngezizathu ezinhle, uHana wayengasho kufanele: “Alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu.” UJehova uthembeke ngokuphelele futhi akashintshi, uyisiphephelo kubo bonke abacindezelekile nabaphendukela kuye ukuze bathole usizo.

22, 23. (a) Kungani singaqiniseka ukuthi uSamuweli wakhula azi ukuthi abazali bakhe bayamthanda? (b) UJehova wabuye wambusisa kanjani uHana?

22 Kwakuyilungelo ngempela ngoSamuweli omncane ukuba nomama onokholo kanje kuJehova. Nakuba ayemkhumbula  unina njengoba ayekhula, akazange neze azizwe elahliwe. Unyaka nonyaka uHana wayeya eShilo emphathele ijazi elingenamikhono ayelisebenzisa enkonzweni yakhe etabernakele. Isitishi nesitishi salelo jazi sasiwubufakazi bothando nokukhathalela kwakhe indodana yakhe. (Funda eyoku-1 Samuweli 2:19.) Ungathi siyambona uHana egqokisa umfana wakhe leli jazi elisha, elilungisa, embuka ngothando ngesikhathi ekhuluma amazwi anomusa nakhuthazayo. USamuweli wayebusisiwe ngokuba nomama onjengoHana, futhi wakhula waba isibusiso kubazali bakhe nakuwo wonke u-Israyeli.

23 UJehova akazange amlibale noHana. Wambusisa ngenzalo, wazalela u-Elkana ezinye izingane ezinhlanu. (1 Sam. 2:21) Mhlawumbe isibusiso esaba sikhulu kunazo zonke kuHana kwaba isibopho aba naso noYise, uJehova, esasiya siqina njengoba iminyaka idlula. Kwangathi kungenzeka okufanayo nakuwe njengoba ulingisa ukholo lukaHana.

^ isig. 7 Nakuba ukulandisa kweBhayibheli kuthi uJehova ‘wayesivalile isibeletho sikaHana,’ abukho ubufakazi bokuthi uNkulunkulu wayengamamukeli lo mame othobekile nothembekile. (1 Sam. 1:5) Ngezinye izikhathi iBhayibheli likhuluma ngezinto uNkulunkulu amane azivumele zenzeke isikhathi esithile lithi zenziwa uNkulunkulu.

^ isig. 9 Leli banga lisekelwe ekutheni cishe iRama, kubo ka-Elkana, yayiyindawo efanayo naleyo eyaziwa ngokuthi i-Arimatheya ngosuku lukaJesu.