Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Abhekana Ngayo Nezilingo

Funda Endleleni UJesu Abhekana Ngayo Nezilingo

Ngemva kokubhapathizwa nguJohane, umoya kaNkulunkulu uholela uJesu ehlane laseJudiya. Kuningi okufanele acabange ngakho. Lapho uJesu ebhapathizwa “amazulu avuleka.” (Mathewu 3:16) Ngaleyo ndlela ube esekhumbula izinto azifunda nazenza ngesikhathi esezulwini. Ngakho ziningi ngempela izinto okudingeka azindle ngazo!

UJesu uchitha izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40 ehlane. Phakathi naleso sikhathi akadli lutho. Ngakho lapho uJesu eselambe kakhulu uSathane uDeveli uza kuye amlinge athi: “Uma uyindodana kaNkulunkulu, tshela la matshe ukuba abe yizinkwa.” (Mathewu 4:3) Nakuba uJesu enamandla okwenza izimangaliso uyazi ukuthi akulungile ukuwasebenzisela ukwanelisa izifiso zakhe, ngakho uyasenqaba lesi silingo.

UDeveli akagcini lapho. Uzama enye indlela. Ulinga uJesu ukuba aziphonse phansi esuka phezu kombhoshongo wethempeli. Kodwa uJesu akalingeki ukuba abukise ngaleyo ndlela. Ecaphuna imiBhalo, uJesu uyabonisa ukuthi akulungile ukuvivinya uNkulunkulu ngaleyo ndlela.

UDeveli uphinde azame okwesithathu. Ngandlela thile ubonisa uJesu yonke imibuso yezwe nenkazimulo yayo, bese ethi: “Zonke lezi zinto ngizokunika zona uma uwa phansi ungikhonza.” UJesu uphinde enqabe athi: “Hamba, Sathane!” (Mathewu 4:8-10) Akalingeki ukuba enze okubi, uyazi ukuthi inkonzo engcwele kumelwe inikelwe kuJehova kuphela. Ukhetha ukuhlala ethembekile kuNkulunkulu.

Singafunda kulezi zilingo nasendleleni uJesu abhekana ngayo nazo. Lezi zilingo zenzeka ngempela, okubonisa ukuthi uDeveli akabona nje ububi njengoba abanye abantu besho. Ungumuntu ongokoqobo kodwa ongabonakali. Le ndaba ibonisa nokuthi ohulumeni basemhlabeni bangabakaDeveli, nguye obalawulayo. Ukube bekungebona abakhe, kwakungaba yisilingo kanjani lapho ebathembisa uKristu?

Ngaphezu kwalokho, uDeveli wathi wayezonika uJesu noma yini ngesenzo esisodwa sokumkhulekela, ngisho nayo yonke imibuso yezwe. UDeveli angase azame ukusilinga ngendlela efanayo nathi, mhlawumbe asihalisele ngamathuba okuthola ingcebo yezwe, amandla noma isikhundla. Siyobe sibonisa ukuhlakanipha uma silandela isibonelo sikaJesu ngokuhlala sithembekile kuNkulunkulu noma ngabe sibhekene nasiphi isilingo. Kodwa khumbula ukuthi uDeveli wasuka kuJesu “kuze kube esinye isikhathi esikahle.” (Luka 4:13) Angenza okufanayo nakithi, ngakho akumelwe sizithele ngabandayo.