Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXENYE 2

Ukuqala Kwenkonzo KaJesu

‘Bhekani iWundlu likaNkulunkulu elisusa isono.’​—Johane 1:29

Ukuqala Kwenkonzo KaJesu

KULE NGXENYE

ISAHLUKO 12

UJesu Uyabhapathizwa

Kungani uJesu abhapathizwa uma engakaze one?

ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Abhekana Ngayo Nezilingo

Ukulingwa kukaJesu kufakazela amaqiniso amabili mayelana noDeveli.

ISAHLUKO 14

UJesu Uqala Ukwenza Abafundi

Yini eyenza abafundi bakaJesu bokuqala abayisithupha bakholwa ukuthi bamtholile uMesiya?

ISAHLUKO 15

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

UJesu ubonisa unina ukuthi manje akasaqondiswa nguye kodwa nguYise wasezulwini.

ISAHLUKO 16

UJesu Ushisekela Ukukhulekela Kweqiniso

UMthetho kaNkulunkulu wawubavumela abantu ukuba bathenge izilwane eJerusalema ukuze benze imihlatshelo. Pho kungani uJesu athukuthelela abadayisa ethempelini?

ISAHLUKO 17

Ufundisa UNikhodemu Ebusuku

Kusho ukuthini ‘ukuphinde uzalwe’?

ISAHLUKO 18

Inkonzo KaJesu Iyanda Njengoba EkaJohane Incipha

Abafundi bakaJohane uMbhapathizi banomona yize uJohane yena engenawo.

ISAHLUKO 19

Ufundisa Owesifazane OngumSamariya

UJesu umtshela into okubonakala sengathi ubengakayitsheli muntu.