Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 1

Imiyalezo Emibili Evela KuNkulunkulu

Imiyalezo Emibili Evela KuNkulunkulu

LUKA 1:5-33

  • INGELOSI UGABRIYELI IBIKEZELA UKUZALWA KUKAJOHANE UMBHAPATHIZI

  • UGABRIYELI UTSHELA UMARIYA NGOKUZALWA KUKAJESU

IBhayibheli lilonke liwumyalezo ovela kuNkulunkulu. UBaba wethu osezulwini usinike lona ukuze asifundise. Awucabange nje ngemiyalezo emibili ekhethekile eyathunyelwa eminyakeni engaphezu kwengu-2 000 edlule. Yalethwa ingelosi okuthiwa uGabriyeli, ‘ehlale iphambi kukaNkulunkulu.’ (Luka 1:19) Le miyalezo eyalethwa ingelosi, yafika ngaphansi kwaziphi izimo?

Cishe unyaka ka-3 B.C.E. UGabriyeli uwuhambisa kuphi umyalezo wokuqala? Emagqumeni aseJudiya, okungenzeka aseduze neJerusalema, kuhlala umpristi kaJehova okuthiwa uZakariya. Yena nomkakhe u-Elizabethe sebekhulile, futhi abanabantwana. Usuku lukaZakariya lokwenza inkonzo yabapristi ethempelini likaNkulunkulu eliseJerusalema. Ngesikhathi uZakariya esethempelini, kungazelelwe ubona uGabriyeli esemi eduze kwe-altare lempepho.

Njengoba ubungalindela, kuyamethusa lokhu uZakariya. Kodwa ingelosi iyamqinisa, ithi: “Ungesabi Zakariya, ngoba ukunxusa kwakho kuzwakele, umkakho u-Elizabethe uzokuzalela indodana, kumelwe uyiqambe ngokuthi uJohane.” UGabriyeli unezela athi uJohane ‘uyoba umuntu omkhulu phambi kukaJehova’ futhi ‘uyokwenza abantu babe isizwe esikulungele ukukhonza uJehova.’—Luka 1:13-17.

Kuzwakala kuyinto engenakwenzeka leyo kuZakariya. Kungani? Kungenxa yokuthi yena no-Elizabethe sebebadala. Ngakho uGabriyeli uthi kuye: “Uzothula ungakwazi ukukhuluma kuze kube usuku okwenzeka ngalo lezi zinto, ngoba awuwakholwanga amazwi ami.”—Luka 1:20.

Abantu abalinde ngaphandle baqala ukuzibuza ukuthi kungani uZakariya engasaphumi. Ekugcineni uyaphuma, kodwa akasakwazi ukukhuluma. Uzama ukukhuluma nabo esebenzisa izandla. Kusobala ukuthi kunento emangalisayo ayibonile njengoba ebesethempelini.

Ngemva kokuqeda inkonzo yakhe yasethempelini, uZakariya ubuyela emzini wakhe. Ngokushesha ngemva kwalokho, u-Elizabethe uyakhulelwa! U-Elizabethe uchitha izinyanga zakhe ezinhlanu ngaphambi kokubeletha esekhaya.

UGabriyeli uphinde abonakale okwesibili. Ubonakala kubani manje? Ubonakala kowesifazane ongashadile okuthiwa uMariya, ohlala enyakatho yeJerusalema esifundeni saseGalile, edolobheni laseNarazetha. Ithini ingelosi kuye? Ithi: “Uthole umusa kuNkulunkulu.” UGabriyeli uyaqhubeka athi: “Bheka! Uzokhulelwa, ubelethe indodana, kumelwe uyiqambe ngokuthi uJesu.” Uyanezela: “Iyoba umuntu omkhulu ibizwe ngokuthi iNdodana YoPhezukonke, . . . iyobusa njengeNkosi phezu kwendlu kaJakobe kuze kube phakade, noMbuso wayo ngeke uphele.”—Luka 1:30-33.

Ungase ucabange nje ukuthi kwakuyilungelo elingakanani kuGabriyeli ukuthola isabelo sokuhambisa le miyalezo emibili. Njengoba sifunda okwengeziwe ngoJohane nangoJesu, sizobona ukuthi kungani le miyalezo emibili ibaluleke kangaka.