Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 7

Ababhula Ngezinkanyezi Bavakashela UJesu

Ababhula Ngezinkanyezi Bavakashela UJesu

MATHEWU 2:1-12

  • ABABHULA NGEZINKANYEZI BALANDELA “INKANYEZI” EBAHOLELA EJERUSALEMA BESE IBAHOLELA KUJESU

Kunamadoda athile avela eMpumalanga. La madoda abhula ngezinkanyezi, okusho ukuthi abheka indlela izinkanyezi ezimi ngayo, ngokwenza kanjalo athi ayakwazi ukuchaza izinto ezenzeka ekuphileni kwabantu. (Isaya 47:13) Lapho esesemakhaya eMpumalanga abone “inkanyezi,” abe eseyilandela amakhilomitha angamakhulu aya eJerusalema hhayi eBhetlehema.

Lapho efika, ayabuza: “Uphi lowo ozelwe oyinkosi yamaJuda? Ngoba sibone inkanyezi yakhe siseMpumalanga, futhi size ukuzomkhothamela.”—Mathewu 2:1, 2.

INkos’ uHerode yaseJerusalema iyathukuthela lapho izwa lokhu. Ngakho ibiza abapristi abakhulu nabanye abaholi benkolo yobuJuda ibabuze ukuthi uKristu uzozalelwa kuphi. Besebenzisa lokho okushiwo imiBhalo, bathi: “EBhetlehema.” (Mathewu 2:5; Mika 5:2) UHerode ube esebizela la madoda abhula ngezinkanyezi ngasese, athi kuwo: “Hambani nimfune ngokucophelela umntwana, uma senimtholile nibuye nizongibikela ukuze nami ngiye ngiyomkhothamela.” (Mathewu 2:8) Nokho, empeleni uHerode ufuna ukuthola ukuthi ingane ikuphi ukuze ayibulale!

Ngemva kokuba la madoda abhula ngezinkanyezi esehambile, kwenzeka into emangalisayo. “Inkanyezi” abeyibone ngesikhathi eseMpumalanga, iphinde iwahole. Kusobala ukuthi akuyona inkanyezi evamile le, kodwa ithunywe ngokukhethekile ukuze iwahole. La madoda ayayilandela kuze kube yilapho ima ngaphezu kwendlu ehlala uJosefa noMariya kanye nendodana yabo encane.

Lapho la madoda abhula ngezinkanyezi engena endlini, athola uMariya nomntwana, uJesu. Lapho embona umntwana, ayamkhothamela. Amupha igolide, impepho nemure. Kamuva, lapho esezohamba abuyele kuHerode, uNkulunkulu ubonakala kuwo ephusheni awaxwayise ukuba angabuyeli kuye. Ngakho abuyela ezweni lawo ngenye indlela.

Ucabanga ukuthi ubani owathumela “inkanyezi” eyayihola ababhula ngezinkanyezi? Khumbula ukuthi ayizange ibaholele kuJesu, eBhetlehema. Kunalokho yabaholela eJerusalema, eNkosini uHerode, eyayifuna ukubulala uJesu. Yayizombulala ngempela ukube uNkulunkulu akangenelanga ngokuxwayisa la madoda ukuba angabuyeli ukuyotshela uHerode ukuthi uJesu wayekuphi. Kusobala ukuthi kwakuyisitha sikaNkulunkulu, uSathane—esasifuna ukuba uJesu abulawe—esaqondisa le nkanyezi ukuze kwenzeke inhloso yaso.