Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 37

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

LUKA 7:11-17

  • UVUKO ENAYINI

Ngemva kokwelapha inceku yesikhulu sebutho, uJesu uyasuka eKapernawume aye eNayini, idolobha eliseningizimu-ntshonalanga eliqhele ngamakhilomitha angu-32. Akahambi yedwa. Uhamba nabafundi bakhe kanye nesixuku esikhulu. Kungenzeka ukuthi seliyoshona ilanga lapho befika eNayini. Lapho befika, bahlangana nedlanzana lamaJuda liphuma edolobheni lithwele isidumbu sensizwa liya emathuneni.

Odabuke kakhulu kunabo bonke umama wale nsizwa. Ungumfelokazi, manje sekushone nengane yakhe okuwukuphela kwayo. Lapho kushona umyeni wakhe, okungenani wayesasele nendodana yakhe ayithandayo. Kufanele ukuba wayesondelene kakhulu nale ndodana yakhe ngoba wonke amathemba akhe nekusasa lakhe wayesekubeke kuyo. Manje nayo isishonile. Ubani-ke manje asezosala naye nozomsekela?

UJesu ufikelwa ukudabuka lapho ebona usizi nobuhlungu balona wesifazane. Ngendlela enomusa kodwa eqinisa ithemba uthi kuye: “Yeka ukukhala.” Ube esenza okuthile. Uyasondela athinte uhlaka okubekwe kulo isidumbu. (Luka 7:13, 14) Lokhu akushoyo nakwenzayo kubangela ukuba laba bantu abalilayo bame. Kungenzeka abaningi bayazibuza, ‘Usho ukuthini, yini azoyenza?’

Kuthiwani ngalabo abahamba noJesu asebeke bambona enza izimangaliso, elapha nezifo eziningi? Kubonakala sengathi abakaze bambone uJesu evusa umuntu ofile. Nakuba bekhona abake bavuswa esikhathini eside esidlule, ingabe uJesu angakwazi ukwenza into enjalo? (1 AmaKhosi 17:17-23; 2 AmaKhosi 4:32-37) UJesu uthi: “Nsizwa, ngithi kuwe vuka!” (Luka 7:14) Nangempela lo muntu uyavuka, ahlale bese eqala ukukhuluma. UJesu umnika unina owethukile kodwa ojabule kakhulu. Akaseyedwa.

Lapho abantu bebona ukuthi le nsizwa iyaphila ngempela, badumisa uMniki-Kuphila uJehova,  bathi: “Kuvezwe umprofethi omkhulu phakathi kwethu.” Abanye bayaqonda ukuthi sisho ukuthini lesi senzakalo esimangalisayo esenziwe uJesu, bathi: “UNkulunkulu ubanakile abantu bakhe.” (Luka 7:16) Izindaba eziphathelene nalesi senzakalo esimangalisayo, zisakazeka ngokushesha emadolobheni aseduze, cishe kuze kufike nasedolobheni lakubo kaJesu, eNazaretha, eqhele ngamakhilomitha ayishumi. Le mibiko ize ifinyelele ngisho naseningizimu eJudiya.

UJohane uMbhapathizi usesejele kodwa unelukuluku lokuzwa ngemisebenzi uJesu akwazi ukuyenza. Ngakho abafundi bakaJohane bayamxoxela ngalezi zimangaliso. Usabela kanjani?