Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 52

Usuthisa Izinkulungwane Ngezinkwa Nezinhlanzi Ezimbalwa

Usuthisa Izinkulungwane Ngezinkwa Nezinhlanzi Ezimbalwa

MATHEWU 14:13-21 MARKU 6:30-44 LUKA 9:10-17 JOHANE 6:1-13

  • UJESU UPHA AMADODA ANGU-5 000 UKUDLA

Abaphostoli abangu-12 bakujabulele ukushumayela kulo lonke elaseGalile, ngakho babikela uJesu ‘zonke izinto abazenzile nabazifundisile.’ Bakhathele, futhi kube kufanele. Noma kunjalo, abatholi ngisho nesikhathi sokudla ngenxa yokuthi kunabantu abaningi abalokhu befika futhi behamba. Ngakho uJesu uthi kubo: “Wozani nina nodwa ngasese endaweni engenabantu, niphumule kancane.”—Marku 6:30, 31.

Bagibela isikebhe, cishe eduze kwaseKapernawume baye endaweni ekude nabantu, empumalanga yoMfula iJordani ngale kweBhetsayida. Nokho, abantu abaningi bayababona njengoba behamba, kanti abanye bayezwa ngakho. Bonke bayagijima bagudle ugu, bafike kuqala kunesikebhe.

Lapho ehla esikebheni, uJesu ubona isixuku bese esihawukela, ngoba sasinjengezimvu ezingenamalusi. Ngakho ‘usifundisa izinto eziningi’ ngoMbuso. (Marku 6:34) Welapha nalabo ‘abadinga ukwelashwa.’ (Luka 9:11) Njengoba isikhathi siqhubeka, abafundi bakhe bathi kuye: “Le ndawo ayinabantu, nesikhathi sesihambile; tshela izixuku zihambe, ukuze zingene emizini zizithengele ukudla.”—Mathewu 14:15.

UJesu uyaphendula: “Akudingeki ukuba zihambe; zinikeni nina ukudla.” (Mathewu 14:16) Nakuba uJesu azi ukuthi yini asezoyenza, uvivinya uFiliphu ngalo mbuzo: “Sizozithengaphi izinkwa ukuze la bantu badle?” UFiliphu ungumuntu okahle okungabuzwa kuye, ngoba kungakubo eBhetsayida. Noma kunjalo, ukuthenga izinkwa ngeke kusize. Kunamadoda angaba ngu-5 000. Kanti lelo nani lingaphindeka kabili uma sekubalwa abesifazane nezingane! UFiliphu uyaphendula: “Izinkwa zodenariyu [udenariyu umholo wosuku] abangamakhulu amabili azanele ukuba ngamunye athole ngisho okuncane.”—Johane 6:5-7.

Mhlawumbe ukuze abonise ukuthi kuyinto engenakwenzeka ukupha bonke laba bantu ukudla, u-Andreya uthi: “Nangu umfanyana onezinkwa zebhali ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili ezincane. Kodwa kuyini lokhu kubantu abaningi kangaka?”—Johane 6:9.

Kusentwasahlobo, ngaphambi nje kwePhasika lika-32 C.E., ngakho utshani buluhlaza emagqumeni. UJesu uthi abafundi bakhe abatshele abantu ukuba bahlale otshanini ngamaqembu abantu abangu-50 nabangu-100. Uthatha lezi zinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili, bese ebonga kuNkulunkulu. Ngemva kwalokho, uyazihlephula izinkwa nezinhlanzi. UJesu ube esezinika abafundi ukuba baziphe abantu. Ngokumangalisayo bonke abantu bayadla, basuthe!

Kamuva, uJesu utshela abafundi bakhe: “Buthani izingcezwana ezisele, ukuze kungachithwa lutho.” (Johane 6:12) Izingcezwana ezisele zigcwala obhasikidi abangu-12!