Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 47

Intombazanyana Ivuswa Ekufeni!

Intombazanyana Ivuswa Ekufeni!

UJayiru uyabona ukuthi uJesu umelaphile owesifazane obenomopho. Nakanjani, uJesu angayisiza nendodakazi yakhe, nakuba ecabanga ukuthi kumelwe ukuba “manje isifile.” (Mathewu 9:18) Kusengenzeka yini ukuba isizakale?

Njengoba uJesu esakhuluma nowesifazane amelaphile, kufika amadoda athile evela emzini kaJayiru athi: “Indodakazi yakho ishonile!” Ayenezela: “Usamhluphelani uMfundisi?”—Marku 5:35.

Zaze zabuhlungu lezo zindaba! Le ndoda ehlonishwa kangaka emphakathini isiyadabukisa. Indodakazi yayo okuwukuphela kwayo, isishonile. Nokho, uJesu uyawuzwa lowo mbiko bese ephendukela kuJayiru, amqinise idolo athi: “Ungesabi, kuphela yiba nokholo.”—Marku 5:36.

UJesu ube esehamba noJayiru baye kwakhe. Lapho befika, bathola kunesiphithiphithi. Labo ababuthene lapho bayakhala, bayalila futhi badabukile. UJesu ungena endlini, bese esho into emangazayo, uthi: “Ingane ayifile, ilele.” (Marku 5:39) Lapho bezwa lokhu, abantu bayamhleka uJesu. Bayazi ukuthi intombazane ife ngempela. Noma kunjalo, esebenzisa amandla awanikwe uNkulunkulu, uJesu uzobonisa ukuthi abantu bangavuswa ekufeni njengoba nje bengavuswa lapho bezumekile.

UJesu ube esekhiphela bonke abantu ngaphandle, kusale uPetru, uJakobe, uJohane nabazali bentombazane eshonile. UJesu uthatha laba abahlanu aye nabo lapho kulele khona intombazane. Eyibamba ngesandla, uthi kuyo: “‘Thalitha khumi,’ uma kuhunyushwa okusho ukuthi: “Ntombazane, ngithi kuwe, vuka!”’” (Marku 5:41) Ngaso leso sikhathi iyavuka, ihambahambe. Cabanga ukuthi uJayiru nomkakhe bajabula kanjani lapho bebona lokhu. Enikeza ubufakazi obengeziwe bokuthi intombazane iphila ngempela, uJesu uyala ukuba inikezwe okuthile ezokudla.

Ezikhathini ezingaphambili, uJesu wayala labo ayebalaphile ukuba bangatsheli abanye ukuthi wayebenzeleni. Wenza okufanayo nakubazali bale ntombazane. Noma kunjalo, laba bazali abathokozile kanye nabanye bayayisakaza le ndaba “kuso sonke leso sifunda.” (Mathewu 9:26) Ukube ububone isihlobo sakho sivuswa ekufeni, ubungeke yini ukhulume ngaleyo ndaba ngesasasa? Lolu wuvuko lwesibili okulotshwe ngalo olwenziwa uJesu.