Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 110

Usuku Lokugcina LukaJesu Esethempelini

Usuku Lokugcina LukaJesu Esethempelini

MATHEWU 23:25–24:2 MARKU 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • UJESU UYAQHUBEKA NOKULAHLA ABAHOLI BENKOLO

  • ITHEMPELI LIYOBHUJISWA

  • UMFELOKAZI OHLUPHEKAYO UNIKELA NGEZINHLAMVU ZEMALI EZIMBILI EZINCANE

Ngosuku lokugcina uJesu esethempelini, uyaqhubeka nokuveza ubuzenzisi bababhali nabaFarisi, futhi usho phakathi kweningi ukuthi bangabazenzisi. Usebenzisa umfanekiso, uthi: “Nigeza ingaphandle lenkomishi nesitsha, kodwa ngaphakathi kugcwele ukuhaha nokuzitika ngokweqile. MFarisi oyimpumputhe, geza kuqala ingaphakathi lenkomishi nesitsha, ukuze nengaphandle lako lihlanzeke.” (Mathewu 23:25, 26) AbaFarisi bayaqikelela ukuthi bayahlanzeka ngokwesiko nangendlela ababukeka ngayo ngaphandle, kodwa bayahluleka ukuhlanza ingaphakathi labo nokuhlanza inhliziyo yabo engokomfanekiso.

Ubuzenzisi babo buyabonakala futhi ekuzimiseleni kwabo ukwakha nokulungisa kahle amathuna abaprofethi. Kunjengoba uJesu esho ‘bangamadodana alabo ababulala abaprofethi.’ (Mathewu 23:31) Babonisa ukuthi lokhu kuyiqiniso lapho bezama ukubulala uJesu.—Johane 5:18; 7:1, 25.

UJesu usho lokho okuyokwenzeka kulaba baholi benkolo uma bengaphenduki, uthi: “Zinyoka, nzalo yezinyoka, nizosibalekela kanjani isahlulelo saseGehena?” (Mathewu 23:33) ISigodi SikaHinomu esiseduze sisetshenziselwa ukushisa udoti, okufanekisela imbubhiso yaphakade ehlalele ababhali ababi nabaFarisi.

Abafundi bakaJesu bazomelela yena ‘njengabaprofethi nabantu abahlakaniphile nabafundisi abafundisa umphakathi.’ Bazophathwa kanjani? UJesu ukhuluma nabaholi benkolo athi kubo: “Abanye kubo [abalandeli bami] nizobabulala nibabethele ezigxotsheni, kanti abanye kubo nizobabhaxabula emasinagogeni enu, nibashushise emadolobheni ngamadolobha, ukuze kwehlele phezu kwenu icala lalo lonke igazi elilungile elichithwe emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungile kuye egazini likaZakariya . . . enambulala.” Uyaxwayisa: “Ngiqinisile ngithi kini, zonke lezi zinto ziyokwehlela lesi sizukulwane.” (Mathewu 23:34-36) Lokhu kwenzeka ngo-70 C.E. lapho ibutho lamaRoma lichitha iJerusalema futhi kwaphela nya ngezinkulungwane zamaJuda.

Ukucabanga ngalesi simo esithusayo kuyamcindezela uJesu. Edabukile uthi: “Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaprofethi nokhanda ngamatshe labo abathunyelwe kuye—kukaningi kangakanani nje ngifuna ukubuthela abantwana bakho ndawonye, ngendlela isikhukhukazi esibuthela ngayo amatshwele aso ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa nina anifunanga. Bhekani! Indlu yenu ishiywa nani.” (Mathewu 23:37, 38) Labo abamlalele bayazibuza ukuthi iyiphi “indlu” akhuluma ngayo. Kungenzeka yini ukuthi ukhuluma ngethempeli elikhazimulayo eliseJerusalema, okubonakala ngathi uNkulunkulu uyalivikela?

UJesu uyaqhubeka uthi: “Ngithi kini, ngeke niphinde ningibone kusukela manje kuze kube yilapho nithi, ‘Ubusisiwe lowo oza ngegama likaJehova!’” (Mathewu 23:39) Ucaphuna amazwi ayisiprofetho asemBhalweni weHubo 118:26, athi: “Ubusisiwe lowo oza ngegama likaJehova; siyanibusisa sisendlini kaJehova.” Kuyacaca ukuthi uma leli thempeli selichithiwe, akekho oyoza kulo egameni likaNkulunkulu.

Manje uJesu uya ngasengxenyeni yethempeli enamabhokisi omnikelo. Abantu bangafaka iminikelo yabo esikhaleni esincane esivulekile esingaphezulu ebhokisini. UJesu ubona amaJuda ahlukahlukene enza khona kanye lokho, acebile afaka “izinhlamvu eziningi zemali” njengezipho. UJesu ube esebona umfelokazi ohluphekayo ‘ofaka izinhlamvu zemali ezimbili ezincane, eziyinani elincane kakhulu.’ (Marku 12:41, 42) Asingabazi ukuthi uJesu uyazi ukuthi uNkulunkulu uyasijabulela isipho sakhe.

UJesu ubiza abafundi bakhe bese ethi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ohluphekayo ufake okungaphezu kokwabo bonke abafake imali  emabhokisini omnikelo.” Kungani kunjalo? Uyachaza: “Ngoba bonke bafake okuvela enaleni yabo, kodwa yena, nakuba ehlupheka, ufake konke abenakho, konke abezoziphilisa ngakho.” (Marku 12:43, 44) Indlela acabanga nenza ngayo, ihluke ngempela kweyabaholi benkolo!

Njengoba uNisani 11 uqhubeka, uJesu uyahamba ethempelini futhi ulibuka uyaligcina. Omunye wabafundi bakhe uyababaza athi: “Mfundisi, bheka ukuthi la matshe mahle kanjani nokuthi lezi zakhiwo zinkulu kangakanani!” (Marku 13:1) Ngempela amanye amatshe asezindongeni zaleli thempeli makhulu kakhulu, okulenza libonakale liqinile futhi lingeke libhidlike. Ngakho kumangaza ngempela lokho uJesu akushoyo lapho ethi: “Uyazibona lezi zakhiwo ezinkulu? Akusoze kwashiywa lapha itshe phezu kwetshe lingadilizelwa phansi.”—Marku 13:2.

Ngemva kokusho lezi zinto, uJesu nabafundi bakhe banqamula eSigodini SaseKidroni baye eNtabeni Yeminqumo. Usendaweni ethile nabaphostoli bakhe abane—uPetru, u-Andreya, uJakobe noJohane. Bekuleyo ndawo, bayakwazi ukubuka phansi babone ithempeli elikhazimulayo.