Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 120

Ukuthela Izithelo Njengamagatsha Nokuba Abangane BakaJesu

Ukuthela Izithelo Njengamagatsha Nokuba Abangane BakaJesu

JOHANE 15:1-27

  • ISIHLAHLA SANGEMPELA SAMAGILEBHISI NAMAGATSHA

  • INDLELA YOKUHLALA OTHANDWENI LUKAJESU

UJesu ubelokhu ekhuthaza abalandeli bakhe abathembekile ngokubathululela isifuba. Sekusebusuku kakhulu, mhlawumbe phakathi kwamabili. UJesu manje wenza umfanekiso okhuthazayo.

Uqala ngokuthi: “Mina ngiyisihlahla samagilebhisi sangempela, uBaba ungumlimi.” (Johane 15:1) Umfanekiso wakhe ufana nalokho okwashiwo emakhulwini eminyaka edlule ngesizwe sakwa-Israyeli, esasibizwa ngokuthi insimu yamagilebhisi kaJehova. (Jeremiya 2:21; Hoseya 10:1, 2) Nokho, uJehova uyasilahla leso sizwe. (Mathewu 23:37, 38) Kulo mfanekiso uJesu ukhuluma ngento entsha. Uyinsimu yamagilebhisi uYise abelokhu eyilima selokhu kwagcotshwa uJesu ngomoya ongcwele ngo-29 C.E. Kodwa uJesu uyabonisa ukuthi insimu yamagilebhisi ayifanekiseli nje yena kuphela, uthi:

“Wonke amagatsha akimi angatheli izithelo [uBaba] uyawasusa, futhi wonke athela izithelo uyawathena, ukuze athele izithelo eziningi. . . . Njengoba nje igatsha lingenakukwazi ukuthela izithelo ngokwalo ngaphandle kokuba libe sesihlahleni samagilebhisi, nani aninakukwazi, ngaphandle kokuba nihlale nimunye nami. Mina ngiyisihlahla samagilebhisi; nina ningamagatsha.”—Johane 15:2-5.

UJesu uthembise abafundi bakhe abathembekile ukuthi lapho esehambile, uzothumela umsizi, umoya ongcwele. Ezinsukwini ezingu-51 ezalandela, lapho abaphostoli nabanye bethola lowo moya, baba amagatsha esihlahla samagilebhisi. Wonke “amagatsha” kwakuyomelwe ahlale emunye noJesu. Ngayiphi injongo?

Uyachaza: “Noma ubani ohlala emunye nami, nami ngimunye naye, lowo uthela izithelo eziningi; ngoba ngaphandle kwami ngeke nenze lutho nhlobo.” La “magatsha”—abalandeli bakhe abathembekile—ayothela izithelo eziningi, alingise ubuntu bukaJesu, akhulume ngentshiseko nabanye ngoMbuso kaNkulunkulu, futhi enze abafundi abengeziwe. Kuyokwenzekani uma omunye wabo engahlali emunye noJesu futhi engatheli izithelo? UJesu uyachaza: “Uma umuntu engahlali emunye nami, uphonswa ngaphandle.” Ngakolunye uhlangothi, uJesu uthi: “Uma nihlala nimunye nami namazwi ami ehlala kini, celani noma yini eniyifisayo iyokwenzeka kini.”—Johane 15:5-7.

Manje uJesu uphinda lokho asekhulume ngakho kabili—ukugcina imiyalo yakhe. (Johane 14:15, 21) Uchaza indlela eyinhloko abafundi abangabonisa ngayo ukuthi bayakwenza lokho, uthi: “Uma nigcina imiyalo yami, niyohlala othandweni lwami, njengoba nje nami ngiye ngagcina imiyalo kaBaba futhi ngihlala othandweni lwakhe.” Nokho, kuningi okuhilelekile kunokuthanda uJehova uNkulunkulu neNdodana yakhe nje kuphela. UJesu uthi: “Yilo umyalo wami, ukuba nithandane njengoba nje nami nginithandile. Akekho onothando olukhulu kunalolu, ukuba umuntu anikele ngokuphila kwakhe ngenxa yabangane bakhe. Ningabangane bami uma nenza lokho enginiyala ngakho.”—Johane 15:10-14.

Emahoreni ambalwa, uJesu uzobonisa indlela abathanda ngayo bonke labo ababonisa ukholo kuye ngokunikela ngokuphila kwakhe. Isibonelo sakhe kumelwe senze abalandeli bakhe babe nothando olufanayo lokuzidela ngomunye nomunye. Lolu thando luyobenza babonakale ukuthi bangabafundi bakaJesu, njengoba ubeshilo: “Bonke bayokwazi ngalokhu ukuthi ningabafundi bami—uma nithandana.”—Johane 13:35.

Abaphostoli kumelwe bakuqaphele ukuthi uJesu ubabiza ‘ngabangane’ bakhe. Uyabatshela ukuthi kungani ebabiza kanjalo: “Nginibize ngokuthi ningabangane, ngoba nginitshele zonke izinto engizizwe kuBaba.” Ubuhlobo obuyigugu ngempela lobo—ukuba umngane oseduze kaJesu nokwazi lokho uYise amtshele khona! Ukuze babujabulele  lobu buhlobo, kumelwe ‘baqhubeke bethela izithelo.’ Uma bekwenza lokho, uJesu uthi, ‘noma yini eniyicela kuBaba egameni lami uyoninika yona.’—Johane 15:15, 16.

Uthando oluphakathi ‘kwamagatsha,’ abafundi bakhe, luyobenza bakhuthazelele noma yini eseza. Ubaxwayisa ngokuthi izwe liyobazonda, kodwa bese ebaduduza athi: “Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi nami lingizondile ngaphambi kokuba lizonde nina. Uma beniyingxenye yezwe, izwe belizothanda okungokwalo. Manje ngenxa yokuthi aniyona ingxenye yezwe, . . . ngenxa yalokhu izwe liyanizonda.”—Johane 15:18, 19.

UJesu uyaqhubeka echaza ukuthi kungani izwe liyobazonda, uthi: “Kodwa bayokwenza zonke lezi zinto kini ngenxa yegama lami, ngoba abamazi Lowo ongithumile.” UJesu uthi empeleni imisebenzi yakhe emangalisayo ibalahla ngecala labo abamzondayo: “Ukube bengingayenzanga phakathi kwabo imisebenzi okungekho omunye umuntu owake wayenza, bebengeke babe nasono; kodwa manje bangibonile futhi bangizonda, mina kanye noBaba.” Empeleni inzondo yabo igcwalisa isiprofetho.—Johane 15:21, 24, 25; iHubo 35:19; 69:4.

UJesu uyaphinda uthembisa ukuthumela umsizi, umoya ongcwele. Bonke abalandeli bakhe bangawuthola lowo moya onamandla, futhi ungabasiza bathele izithelo ukuze ‘bafakaze.’—Johane 15:27.