Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 104

AmaJuda Ezwa Izwi LikaNkulunkulu​—⁠Azolubonisa Yini Ukholo?

AmaJuda Ezwa Izwi LikaNkulunkulu​—⁠Azolubonisa Yini Ukholo?

JOHANE 12:28-50

  • ABANTU ABANINGI BEZWA IZWI LIKANKULUNKULU

  • LOKHO ABAYOKWAHLULELWA NGAKHO

Esethempelini ngoMsombuluko, ngoNisani 10, uJesu ukhuluma ngokufa kwakhe okusondelayo. Ekhathazekile ngendlela idumela likaNkulunkulu elizothinteka ngayo, uJesu uthi: “Baba, khazimulisa igama lakho.” Kube sekuzwakala izwi elikhulu livela ezulwini lithi: “Ngilikhazimulisile futhi ngizophinde ngilikhazimulise.”—Johane 12:27, 28.

Abantu abalizwayo bayadideka. Abanye bacabanga ukuthi kudume izulu. Abanye bathi: “Ingelosi ikhulume naye.” (Johane 12:29) Empeleni, uJehova abamuzwe ekhuluma! Akukhona okokuqala ukuthi abantu bezwe izwi likaNkulunkulu kusukela uJesu aqala inkonzo yakhe emhlabeni.

Eminyakeni emithathu nohhafu eyedlule lapho uJesu ebhapathizwa, uJohane uMbhapathizi wezwa izwi likaNkulunkulu lithi: “Lo yiNdodana yami ethandekayo, engiyamukele.” Ngokuhamba kwesikhathi, ngemva kwePhasika lika-32 C.E., uJesu waguqulwa isimo phambi kukaJakobe, uJohane noPetru. Bezwa uNkulunkulu ethi: “Le yiNdodana yami, ethandekayo, engiyamukele. Yilaleleni.” (Mathewu 3:17; 17:5) Kodwa manje, njengoba esekhuluma okwesithathu, uJehova ukhuluma ngendlela yokuthi abaningi balizwe izwi lakhe!

UJesu uthi: “Leli zwi lizwakale ngenxa yenu, hhayi ngenxa yami.” (Johane 12:30) Lokhu kuwubufakazi bokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu, uMesiya owayebikezelwe.

Ngaphezu kwalokho, ukuba qotho kukaJesu kuyisibonelo sendlela abantu okufanele baphile ngayo futhi kufakazela ukuthi uSathane uDeveli umbusi waleli zwe ufanelwe ukubulawa. UJesu uthi: “Manje leli zwe liyahlulelwa; umbusi waleli zwe uzophonswa ngaphandle.” Ukufa kukaJesu okuzayo kuzoba ukunqoba kunokuba kube ukuhlulwa. Kanjani? UJesu uyachaza: “Nokho uma mina ngiphakanyiswa emhlabeni, ngizodonsela kimi abantu bazo zonke izinhlobo.” (Johane 12:31, 32) Ngokufa esigxotsheni, uJesu uzodonsela abantu kuye ngokubavulela indlela eholela ekuphileni okuphakade.

Siphawula ngalokho uJesu akushoyo ukuthi ‘uzophakanyiswa,’ isixuku sithi: “Sizwile eMthethweni ukuthi uKristu uhlala kuze kube phakade. Usho kanjani ukuthi iNdodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe? Ingubani le Ndodana yomuntu?” (Johane 12:34) Naphezu kwabo bonke lobu bufakazi obuhlanganisa ukuzwa izwi likaNkulunkulu, abaningi abamamukeli uJesu ukuthi ngempela uyiNdodana yomuntu, uMesiya owayethenjisiwe.

UJesu uzibiza ‘ngokukhanya’ njengoba ake asho esikhathini esidlule. (Johane 8:12; 9:5) Uncenga isixuku athi: “Ukukhanya kuzoba phakathi kwenu isikhashana. Hambani nisenokukhanya, ukuze ninganqotshwa ubumnyama . . . Njengoba nisenokukhanya, bonisani ukholo ekukhanyeni, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya.” (Johane 12:35, 36) UJesu uyasuka phakathi kwabo ngoba kusawuNisani 10, akukabi usuku lokuba abulawe. ‘Uzophakanyiswa’ ngePhasika likaNisani 14, ebethelwe esigxotsheni.—Galathiya 3:13.

Uma sibheka emuva enkonzweni kaJesu, kuyacaca ukuthi lapho amaJuda engakholelwa kuye kwakugcwaliseka isiprofetho. U-Isaya wabikezela ukuthi amehlo abantu ayengeke abone nezinhliziyo zabo zaziyoba lukhuni kangangokuba babengeke baphenduke ukuze belashwe. (Isaya 6:10; Johane 12:40) Yebo amaJuda ayenqaba ngamabomu ukuthi uJesu unguMkhululi wawo othenjisiwe, indlela eya ekuphileni.

UNikhodemu, uJosefa wase-Arimatheya, nabanye ababusi abaningi, “empeleni baba nokholo” kuJesu. Ingabe bazobonisa ukuthi banalo ukholo kuJesu, noma bazohlehlela emuva ngoba besaba ukuxoshwa esinagogeni noma ngenxa ‘yokuthanda ukwamukelwa abantu?’—Johane 12:42, 43.

UJesu uchaza ukuthi kuhlanganisani ukuba nokholo kuye, uthi: “Noma ubani oba nokholo  kimi, akabi nokholo kimi kuphela, kodwa nakulowo ongithumile; noma ubani ongibonayo uyambona naLowo ongithumile.” Amaqiniso uNkulunkulu ayala uJesu ukuba awafundise futhi uJesu aqhubeka ewafundisa, abalulekile kangangokuba wathi: “Noma ubani onganginaki nongawamukeli amazwi ami unomuntu omahlulelayo. Izwi engilikhulumile yilo eliyomahlulela ngosuku lokugcina.”—Johane 12:44, 45, 48.

UJesu uphetha ngokuthi: “Angikhulumanga okusuka kimi, kodwa uBaba owangithuma unginike umyalo ngokuqondene nokuthi yini okumelwe ngiyisho nokuthi yini okumelwe ngiyikhulume. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe usho ukuphila okuphakade.” (Johane 12:49, 50) UJesu uyazi ukuthi maduze uzothulula igazi lakhe eliwumhlatshelo ngenxa yabantu ababonisa ukholo kuye.—Roma 5:8, 9.