Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 137

Amakhulu Abantu Ayambona Ngaphambi KwePhentekoste

Amakhulu Abantu Ayambona Ngaphambi KwePhentekoste

MATHEWU 28:16-20 LUKA 24:50-52 IZENZO 1:1-12; 2:1-4

  • UJESU UBONAKALA KWABANINGI

  • UNYUKELA EZULWINI

  • UJESU UTHULULA UMOYA ONGCWELE KUBAFUNDI ABANGU-120

Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu uhlela ukuba abaphostoli bakhe abangu-11 bahlangane naye entabeni eseGalile. Kukhona nabanye abafundi, abangaba ngu-500, abanye babo abasenokungabaza. (Mathewu 28:17; 1 Korinte 15:6) Kodwa uJesu akushoyo manje kusiza ngamunye wabo aqiniseke ukuthi uyaphila.

UJesu uyachaza ukuthi uNkulunkulu umnikeze lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Uyabanxusa athi: “Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho.” (Mathewu 28:18-20) Yebo, akukhona nje ukuthi uJesu uyaphila kodwa unendaba nokuthi izindaba ezinhle ziyashunyayelwa.

Bonke abalandeli bakaJesu—amadoda, abesifazane nezingane—bathola umyalo ofanayo wokwenza abafundi. Kungenzeka abaphikisi bazame ukubavimba ekushumayeleni nasekufundiseni kodwa uJesu uyabaqinisekisa, uthi: “Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni.” Lokhu kusho ukuthini ngabalandeli bakhe? Uthi kubo: “Bhekani! Nginani zonke izinsuku kuze kube isiphelo sesimiso sezinto.” UJesu akasho ukuthi bonke abashumayela izindaba ezinhle bayokwazi ukwenza izimangaliso. Noma kunjalo, umoya ongcwele uzobasekela.

Sezizonke izikhathi uJesu abonakala ngazo kubafundi bakhe esevusiwe, ‘zingu-40.’ Usebenzisa imizimba ehlukahlukene futhi ‘uziveza ephila kubo ngobufakazi obuningi obuqand’ ikhanda,’ ebafundisa “ngoMbuso kaNkulunkulu.”—IzEnzo 1:3; 1 Korinte 15:7.

Ngesikhathi abaphostoli beseseGalile, uJesu ubayala ukuba babuyele eJerusalema. Lapho ehlangana nabo edolobheni, uthi: “Ningahambi eJerusalema, kodwa qhubekani nilindele lokho uBaba akuthembisile, enakuzwa ngami; ngoba uJohane, ngempela wabhapathiza ngamanzi, kodwa nina nizobhapathizwa ngomoya ongcwele ezinsukwini ezingeziningi ngemva kwalokhu.”—IzEnzo 1:4, 5.

Kamuva uJesu uphinde ahlangane nabaphostoli bakhe. Ubaholela ‘ngaphandle kuze kube seBhethaniya,’ engasempumalanga yeNtaba Yeminqumo. (Luka 24:50) Naphezu kwakho konke uJesu abatshele khona ngokuhamba kwakhe, ngandlela thile basacabanga ukuthi uMbuso wakhe uzoba semhlabeni.—Luka 22:16, 18, 30; Johane 14:2, 3.

Abaphostoli babuza uJesu: “Nkosi, ingabe uzowubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi?” Kalula nje uthi kubo: “Akukhona okwenu ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azishiyele kuye ngokwakhe.” Ephinda egcizelela umsebenzi okufanele bawenze, uthi: “Kodwa nina nizokwamukela amandla lapho umoya ongcwele ufika phezu kwenu, nizoba ofakazi bami eJerusalema, kulo lonke elaseJudiya naseSamariya, nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.”—IzEnzo 1:6-8.

Abaphostoli baseNtabeni Yeminqumo noJesu ovusiwe lapho eqala enyukela ezulwini. Ngokushesha ifu liyamsitha bese enyamalala emehlweni abo. Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu usebenzise imizimba yenyama ehlukahlukene. Kodwa manje uJesu uyawushintsha umzimba abewusebenzisa kulesi senzakalo futhi manje usenyukela ezulwini njengesidalwa somoya. (1 Korinte 15:44, 50; 1 Petru 3:18) Njengoba abaphostoli abathembekile bebuka uJesu enyuka, kubonakala ‘amadoda amabili agqoke izingubo ezimhlophe’ eme eduze kwabo. Lezi yizingelosi ezazishintshele emzimbeni wenyama. Ziyababuza: “Madoda aseGalile, kungani nimile nibheke esibhakabhakeni? Lo Jesu okhushulelwe phezulu esibhakabhakeni esuka kini uyokuza ngendlela efanayo naleyo enimbone eya ngayo esibhakabhakeni.”—IzEnzo 1:10, 11.

UJesu uhamba emhlabeni ebonwa abafundi bakhe  abathembekile kuphela hhayi umphakathi wonke. Uyobuya “ngendlela efanayo”—ngeke abonakale emphakathini wonke kodwa ngabalandeli bakhe abathembekile kuphela abayobe beqonda ukuthi usesemandleni oMbuso.

Abaphostoli babuyela eJerusalema. Ezinsukwini ezilandelayo bayahlangana nabanye abafundi okuhlanganisa “noMariya unina kaJesu kanye nabafowabo.” (IzEnzo 1:14) Leli qembu liphikelela emthandazweni. Okunye elizokuthandazela ukukhetha omunye umfundi ozongena esikhundleni sikaJuda Iskariyothe ukuze abaphostoli babe ngu-12. (Mathewu 19:28) Bafuna umfundi obone imisebenzi eyenziwa uJesu kanye nokuvuswa kwakhe. Kungokokugcina iBhayibheli likhuluma ngokwenza inkatho ukuze kutholakale lokho okuyintando kaNkulunkulu. (IHubo 109:8; IzAga 16:33) UMathiya okungenzeka wayekhona kubafundi abangu-70 uJesu abathuma, uyakhethwa futhi ‘ubalwa kanye nabaphostoli abangu-11.’—IzEnzo 1:26.

Ngemva kwezinsuku eziyishumi uJesu enyukele ezulwini, kuqala uMkhosi wamaJuda wePhentekoste lika-33 C.E. Abafundi abangaba ngu-120 bahlangene ekamelweni eliphezulu eJerusalema. Kungalindele muntu, umsindo owawuzwakala njengowomoya onamandla ugcwala indlu yonke. Kubonakala okunjengomlilo emakhanda abo bonke ababelapho. Bonke abafundi baqala ukukhuluma ngezilimi ezihlukahlukene. Lokhu ukuthululwa komoya ongcwele uJesu ayekuthembisile!—Johane 14:26.