Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXENYE 6

Inkonzo KaJesu Yokugcina

“Inkosi yakho iza kuwe.”—Mathewu 21:5

Inkonzo KaJesu Yokugcina

KULE NGXENYE

ISAHLUKO 101

UJesu Usesidlweni Endlini KaSimoni EBhethaniya

UMariya, udadewabo kaLazaru, wenza okuthile okuvusa impikiswano. UJesu uyamvikela.

ISAHLUKO 102

INkosi Ingena EJerusalema Igibele Ithole Lembongolo

Ugcwalisa isiprofetho esashiwo eminyakeni engu-500.

ISAHLUKO 103

Kuphindwe Kuhlanzwe Ithempeli

Kubonakala sengathi abathengisi baseJerusalema baqhuba ibhizinisi elisemthethweni, pho kungani uJesu ebabiza ngabaphangi?

ISAHLUKO 104

AmaJuda Ezwa Izwi LikaNkulunkulu​—⁠Azolubonisa Yini Ukholo?

Ukhona yini umahluko phakathi kukuba nokholo kuJesu nokwenza imisebenzi ehambisana nokuba nokholo?

ISAHLUKO 105

Usebenzisa Isihlahla Somkhiwane Ukuze Afundise Ngokholo

UJesu ufundisa abafundi bakhe indlela ukholo olunamandla ngayo futhi achaze ukuthi kungani uNkulunkulu enqaba isizwe sakwa-Israyeli.

ISAHLUKO 106

Imifanekiso Emibili Ngamasimu Amagilebhisi

Thola incazelo yomfanekiso wendoda eyacela amadodana ayo ukuba ayosebenza ensimini yamagilebhisi nowendoda eyaqashisa ngensimu yayo yamagilebhisi iqashisela abalimi abakhohlakele.

ISAHLUKO 107

Inkosi Iyala Ukuba Kumenyelwe Abantu Edilini Lomshado

Umfanekiso kaJesu uyisiprofetho.

ISAHLUKO 108

UJesu Ubhuntshisa Imizamo Yokumbamba

Uqala avale imilomo yabaFarisi, alandele ngeyabaSadusi, ekugcineni avale eyabaphikisi abahlangene.

ISAHLUKO 109

UJesu Ulahla Abaphikisi Bakhe

Kungani uJesu engababekezeleli abantu benkolo abanemibono ehlukile?

ISAHLUKO 110

Usuku Lokugcina LukaJesu Esethempelini

Usebenzisa isibonelo somfelokazi ohluphekayo ukuze afundise isifundo esinamandla.

ISAHLUKO 111

Uphawu Lokuphela Kwesimiso Sezinto

Isiprofetho sakhe sagcwaliseka okokuqala ngekhulu lokuqala. Kungenzeka yini sigcwaliseke ngezinga elikhulu esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 112

Isifundo Ngokuhlala Uphapheme​—⁠Izintombi

Ingabe uJesu ufundisa ukuthi uhhafu wabafundi bakhe uyiziwula futhi uhhafu uhlakaniphile?

ISAHLUKO 113

Isifundo Ngokuzikhandla​—⁠Amathalenta

UJesu uchaza umfanekiso wakhe ngokusho la mazwi: “Wonke umuntu onakho, uyonikwa okwengeziwe.”

ISAHLUKO 114

UKristu Wahlulela Izimvu Nezimbuzi Esemandleni Okubusa

Esebenzisa umzekeliso ovusa amadlingozi, uJesu uchaza lokho okufanele kwenziwe ukuze sithole ukuphila okuphakade.

ISAHLUKO 115

IPhasika Lokugcina LikaJesu Liyasondela

Kungani kuphawuleka ukuthi abaholi benkolo bavuma ukukhokhela uJuda izinhlamvu zesiliva ezingu-30 ukuze akhaphele uJesu?

ISAHLUKO 116

Ufundisa Ngokuthobeka EPhasikeni Lokugcina

Umangaza abaphostoli bakhe ngokwenza umsebenzi owenziwa inceku.

ISAHLUKO 117

ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

UJesu uqala isikhumbuzo abalandeli bakhe abazosigubha njalo ngonyaka ngoNisani 14.

ISAHLUKO 118

Babanga Ukuthi Ubani Omkhulu Kunomunye

Abaphostoli sebesikhohliwe isifundo uJesu asanda kubafundisa sona ngabo lobo busuku.

ISAHLUKO 119

UJesu–Uyindlela, Iqiniso Nokuphila

UJesu ufundisa iqiniso elinamandla mayelana nendlela yokusondela kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 120

Ukuthela Izithelo Njengamagatsha Nokuba Abangane BakaJesu

Kungayiphi indlela abafundi bakaJesu ‘bethela izithelo’?

ISAHLUKO 121

“Yibani Nesibindi! Mina Ngilinqobile Izwe”

UJesu ulinqobe kanjani izwe uma lizombulala?

ISAHLUKO 122

Umthandazo KaJesu Wokuphetha Ekamelweni Eliphezulu

Ukwenza kucace ukuthi ufeze into ebaluleke kakhulu kunokuba asindise abantu.

ISAHLUKO 123

Uyathandaza Lapho Elusizi Kakhulu

Kungani uJesu ethandaza ethi: “Susa le ndebe kimi”? Ingabe akasathandi ukudlala indima yakhe yokuba isihlengo?

ISAHLUKO 124

UKristu Uyakhashelwa Futhi Uyaboshwa

UJuda uyakwazi ukuthola uJesu nakuba sekuphakathi kwamabili.

ISAHLUKO 125

UJesu Uyiswa Ku-Anase Bese Eyiswa KuKayafase

Icala likaJesu liyisibonelo sokungabi nabulungisa.

ISAHLUKO 126

UPetru Uphika UJesu

Kwenzeka kanjani ukuba uPetru, indoda enokholo nezinikele, ijikele uJesu ngokushesha kangaka?

ISAHLUKO 127

ISanhedrini Imqulisa Icala Bese Eyiswa KuPilatu

Abaholi benkolo bamaJuda baveza izinhloso zabo zangempela.

ISAHLUKO 128

UPilatu NoHerode Bathi Akanacala

Kungani uPilatu eyisa uJesu kuHerode ukuze amahlulele? Akanalo yini igunya uPilatu lokwahlulela uJesu?

ISAHLUKO 129

UPilatu uthi: “Bhekani Le Ndoda!”

Ngisho noPilatu uyazibona izimfanelo ezimangalisayo eziboniswa uJesu.

ISAHLUKO 130

UJesu Uyanikelwa Futhi Uyobulawa

Kungani uJesu utshela abesifazane abalilayo ukuba balilele bona nabantwana babo kunokulilela yena?

ISAHLUKO 131

UJesu Ubethelwa Esigxotsheni

UJesu wenza isithembiso esibalulekile kwesinye sezigebengu aphanyekwe nazo.

ISAHLUKO 132

“Ngokuqinisekile Lo Muntu UbeyiNdodana KaNkulunkulu”

Ukuhlwa emini ngokuyisimangaliso, ukuzamazama komhlaba, ukudabuka kwekhethini ethempelini konke kufakazela into eyodwa.

ISAHLUKO 133

Isidumbu SikaJesu Siyalungiselelwa Futhi Siyangcwatshwa

Kungani bephuthuma kangaka ukungcwaba uJesu ngaphambi kokushona kwelanga?

ISAHLUKO 134

Ithuna Alinamuntu Ngoba UJesu Uyaphila!

Ngemva kokuvuswa, uJesu uzibonakalisa kumfundi wesifazane kunokuba azibonakalise kubaphostoli bakhe.

ISAHLUKO 135

UJesu Ovusiwe Ubonakala Kwabaningi

UJesu ubabonisa kanjani abafundi bakhe ukuthi uvuswe ngempela?

ISAHLUKO 136

Ogwini LoLwandle LwaseGalile

Izikhathi ezintathu, uPetru ukhunjuzwa ngendlela angabonisa ngayo ukuthi uyamthanda uJesu.

ISAHLUKO 137

Amakhulu Abantu Ayambona Ngaphambi KwePhentekoste

Phakathi nokuvuswa kwakhe nokunyukela kwakhe ezulwini, uJesu ugcizelela ngokuphindaphindiwe kubafundi bakhe lokho ababezokwamukela nendlela okufanele bakusebenzise ngayo.

ISAHLUKO 138

UKristu Ungakwesokudla SikaNkulunkulu

Yini eyayizokwenziwa uJesu ngesikhathi esalinde ukuthathela izitha zakhe isinyathelo?

ISAHLUKO 139

UJesu Uletha IPharadesi Futhi Uqeda Isabelo Sakhe

Kusekuningi okusafanele akwenze ngaphambi kokubuyisela uMbuso kuNkulunkulu wakhe noBaba wakhe.