Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXENYE 5

Inkonzo Yakamuva Empumalanga YeJordani

“Abaningi baba nokholo kuye.”​—JOHANE 10:42

Inkonzo Yakamuva Empumalanga YeJordani

KULE NGXENYE

ISAHLUKO 82

Inkonzo KaJesu EPhereya

UJesu uchazela abafundi bakhe ukuthi yini umuntu ayidingayo ukuze athole insindiso. Iseluleko sakhe sasibalulekile ngesikhathi esedlule. Kuthiwani nganamuhla?

ISAHLUKO 83

Ubani UNkulunkulu Ammemela Esidlweni?

Njengoba edla emzini womFarisi, uJesu wenza umfanekiso wesidlo sakusihlwa esikhulu. Unesifundo esibalulekile azositshela bonke abantu bakaNkulunkulu. Yisiphi leso sifundo?

ISAHLUKO 84

Kubaluleke Kangakanani Ukuba Umfundi KaKristu?

Kubaluleke kakhulu ukuba umfundi kaKristu. UJesu ukuchaza kahle lokho okuhilelekile. Abanye abazoba abalandeli bakhe kuyabashaqisa lokho akushoyo.

ISAHLUKO 85

Injabulo Ngesoni Esiphendukayo

AbaFarisi nababhali bagxeka uJesu ngoba echitha isikhathi nabantu abavamile. UJesu uphendula ngokusebenzisa imifanekiso ebonisa ukuthi uNkulunkulu uzibheka kanjani izoni.

ISAHLUKO 86

Indodana Ebilahlekile Iyabuya

Yiziphi izifundo esingazifunda emfanekisweni kaJesu wendodana yolahleko?

ISAHLUKO 87

Sebenzisa Ukuhlakanipha​—⁠Uhlele Kusenesikhathi

UJesu usebenzisa umfanekiso womphathi wendlu oyiqili nongathembekile ukuze afundise iqiniso elimangazayo.

ISAHLUKO 88

Indoda Eyisicebi NoLazaru

Ukuze uqonde umfanekiso kaJesu, kufanele ukwazi ukubona ukuthi abalingiswa ababili abayinhloko bamelelani.

ISAHLUKO 89

Ufundisa EPhereya Esendleleni Eya EJudiya

Ukhuluma ngobuntu obungasisiza sithethelele ngisho nalabo abasona ngokuphindaphindiwe.

ISAHLUKO 90

‘Ukuvuka Nokuphila’

Wayesho ukuthini uJesu uma ethi labo ababonisa ukholo kuye ‘abasoze bafa’?

ISAHLUKO 91

ULazaru Uyavuswa

Izinto ezimbili eziyinhloko kule ndaba zenza kungabi lula ngabaphikisi bakaJesu ukuba baphike lesi simangaliso.

ISAHLUKO 92

Kwelashwa Abanochoko Abayishumi Kodwa Uyedwa Obongayo

Indoda eyelashiwe ayibongi kuJesu kuphela kodwa nakomunye umuntu.

ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izokwambulwa

Ukuba khona kukaKristu kuyofana kanjani nombani?

ISAHLUKO 94

Isidingo Sokuthandaza Nesokuthobeka

Emfanekisweni wakhe womahluleli ongalungile nomfelokazi, uJesu ugcizelela ukubaluleka kwemfanelo ethile.

ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokudivosa Nokuthanda Abantwana

Umbono kaJesu ngabantwana uhlukile kunowabafundi. Kungani?

ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Insizwa Ecebile Engumbusi

Yini eyenza uJesu athi kulula ngekamela ukuba lingene embotsheni yenaliti kunokuba umuntu ocebile angene eMbusweni kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 97

Umfanekiso Wezisebenzi Zasensimini Yamagilebhisi

Abokuqala bayoba kanjani abokugcina futhi abokugcina bayoba kanjani ngabokuqala?

ISAHLUKO 98

Abaphostoli Baphinde Bafune Ukuvelela

UJakobe noJohane bacela ukuthola izikhundla ezikhethekile eMbusweni, kodwa akubona bodwa abanaleso sifiso.

ISAHLUKO 99

UJesu Welapha Amadoda Ayizimpumputhe, Asize NoZakewu

Zingavumelana kanjani lezi zenzakalo eziseBhayibhelini ezinokushayisana ezimayelana noJesu elapha impumputhe eJeriko?

ISAHLUKO 100

Umfanekiso KaJesu Womina Abayishumi

Wayesho ukuthini uJesu lapho ethi: “Bonke abanakho, bayonikwa okwengeziwe, kodwa lowo ongenakho, uyophucwa ngisho nalokho anakho”?