Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 77

UJesu Unikeza Iseluleko Mayelana Nengcebo

UJesu Unikeza Iseluleko Mayelana Nengcebo

LUKA 12:1-34

  • UMFANEKISO WENDODA ECEBILE

  • UJESU UKHULUMA NGAMAGWABABA NEZIMBALI

  • ‘UMHLAMBI OMNCANE’ UZOBA SEMBUSWENI

Njengoba uJesu edla endlini yomFarisi, izinkulungwane zimlindile ngaphandle. Zazimlinde ngendlela efanayo izixuku ngesikhathi eseGalile. (Marku 1:33; 2:2; 3:9) Abaningi la eJudiya bafuna ukumbona nokumuzwa ekhuluma, bebonisa isimo sengqondo esihlukile kwesabaFarisi adla nabo.

Lokho uJesu akusho kuqala, ukuqondise ngokukhethekile kubafundi: “Qaphelani imvubelo yabaFarisi, ewubuzenzisi.” UJesu uke waxwayisa ngalokhu ngaphambili, kodwa lokho akubone ngesikhathi edla nabaFarisi, kumenze wabona ukuthi lesi seluleko siyaphuthuma. (Luka 12:1; Marku 8:15) AbaFarisi bangazama ukufihla ububi babo ngokwenza sengathi banomusa, kodwa ukuba yingozi kwabo, kudinga ukudalulwa. UJesu uyachaza: “Akukho lutho olufihlwe ngokucophelela olungeke lwambulwe, nokufihlekile okungeke kwaziwe.”—Luka 12:2.

Kungenzeka abantu abaningi abasesixukwini esizungeze uJesu abaseJudiya futhi abakaze bamuzwe uJesu efundisa eGalile. Ngenxa yalokho, uphinda amaphuzu abalulekile awasho ngaphambili. Ukhuthaza bonke abamlalele: “Ningabesabi labo ababulala umzimba kuthi ngemva kwalokho bangakwazi ukwenza lutho olungaphezu kwalokho.” (Luka 12:4) Njengoba enza isikhathini esidlule, ugcizelela isidingo sokuba abafundi bakhe bathembe ukuthi uNkulunkulu uzobanakekela. Kudingeka bamukele neNdodana yomuntu futhi baqaphele ukuthi uNkulunkulu angabasiza.—Mathewu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Ngemva kwalokho, indoda esesixukwini iveza ukukhathazeka kwayo: “Mfundisi, tshela umfowethu ahlukaniselane nami ifa.” (Luka 12:13) UMthetho uthi izibulo lithola ingxenye ephindwe kabili yefa, ukuze kungabi nezingxabano. (Duteronomi 21:17) Nokho, kubonakala sengathi kunokunye le ndoda ekufuna kuJesu ngaphandle kwengxenye yefa layo. Ngokuhlakanipha uJesu uyenqaba ukuthatha uhlangothi. Uthi: “Ndoda, ubani ongimise ngaba umahluleli noma umlamuli phakathi kwenu nobabili?”—Luka 12:14.

UJesu ube esenikeza lesi sixwayiso kubo bonke: “Hlalani nivule amehlo, niqaphe zonke izinhlobo zokuhaha, ngoba ngisho nalapho umuntu enokuningi, ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.” (Luka 12:15) Ngisho noma umuntu angaba nengcebo engakanani, ngeke yini afe bese eyishiya ngemuva? UJesu ube esegcizelela leli phuzu ngomfanekiso ongeke ulibaleke, obonisa ukubaluleka kokuzenzela igama elihle noNkulunkulu, uthi:

“Izwe lomuntu othile ocebile lakhiqiza kahle. Ngenxa yalokho wazindla ngaphakathi kuye, ethi, ‘Ngizokwenzenjani njengoba ngingasenandawo yokubuthela isivuno sami?’ Wayesethi, ‘Ngizokwenza lokhu: Ngizodiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu kunazo, ngibuthele khona ukudla kwami okusanhlamvu nayo yonke impahla yami, ngithi kimi: “Nginezinto eziningi ezinhle eziqongelelwe iminyaka eminingi; khululeka, udle, uphuze, uzijabulise.”’ Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, ‘Muntu ongenangqondo, ngalobu busuku bayakufuna ukuphila kwakho. Ubani-ke ozothola izinto oziqongelele?’ Kunjalo ngomuntu oziqongelelela umcebo kodwa engacebile kuNkulunkulu.”—Luka 12:16-21.

Abalandeli bakaJesu nalabo ababemlalele, bangangena ogibeni lokufuna nelokuqongelela ingcebo. Noma izinkathazo zokuphila zingase zibaphazamise ekukhonzeni uJehova. Ngakho uJesu uphinda iseluleko esihle ayesinikeze esikhathini esingangonyaka eNtshumayelweni YaseNtabeni:

 “Yekani ukukhathazeka ngokuphila kwenu ngokuqondene nokuthi niyodlani noma ngemizimba yenu ngokuqondene nokuthi niyogqokani. . . . Cabangani ngamagwababa: Awahlwanyeli mbewu futhi awavuni; awananqolobane; kodwa uNkulunkulu uyawondla. Nina anibalulekile yini kakhulu kunezinyoni? . . . Cabangani ngendlela izimbali ezikhula ngayo: Azikhandleki futhi aziphothi zintambo; kodwa ngithi kini ngisho noSolomoni enkazimulweni yakhe yonke wayengahlobile nanjengeyodwa yazo. . . . Ngakho yekani ukufuna lokho enizokudla nalokho enizokuphuza, futhi yekani ukuhlala nikhathazekile . . . UYihlo uyazi ukuthi niyazidinga lezi zinto. . . . Qhubekani nifuna uMbuso wakhe, khona-ke lezi zinto ziyokwenezelwa kini.”—Luka 12:22-31; Mathewu 6:25-33.

Obani abayofuna uMbuso kaNkulunkulu? UJesu uthi yinani elincane, ‘umhlambi omncane,’ labantu abathembekile eliyowufuna. Ngokuhamba kwesikhathi, kuyovezwa ukuthi bangu-144 000. Yini abayoyithola? UJesu uyabaqinisekisa: “UYihlo uyakujabulela ukuninika uMbuso.” Laba ngeke bagxile ekutholeni ingcebo emhlabeni lapho amasela engeba khona. Kunalokho, izinhliziyo zabo ziyoba ‘semcebweni ongapheli emazulwini,’ lapho ziyobusa khona noKristu.—Luka 12:32-34.