Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 78

Hlala Ulindile, Mphathi Othembekile!

Hlala Ulindile, Mphathi Othembekile!

LUKA 12:35-59

  • UMPHATHI OTHEMBEKILE KUMELWE AHLALE ELINDILE

  • UJESU UZE UKUZOBANGELA UKWEHLUKANA

UJesu wachaza ukuthi ‘umhlambi omncane’ kuphela oyothola indawo eMbusweni wasezulwini. (Luka 12:32) Kodwa ukuthola lowo mvuzo omangalisayo akuyona into engathathwa kancane. Eqinisweni, uJesu uqhubeka nokugcizelela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba umuntu abe nesimo sengqondo esifanele ukuze abe ingxenye yalowo Mbuso.

Ngakho, uJesu uyala abafundi bakhe ukuba bahlale bekulungele ukubuya kwakhe. Uthi: “Gqokani izingubo zokukhonza nilunge, izibani zenu zivuthe, kufanele nibe njengabantu abalindele inkosi yabo ukuba ibuye emshadweni, ukuze lapho ifika ingqongqoza bayivulele ngaso leso sikhathi. Ziyajabula lezo zinceku okuthi lapho inkosi ifika izithole zilindile!”—Luka 12:35-37.

Abafundi bangasiqonda kalula isimo uJesu azama ukusiveza ngalo mfanekiso. Izinceku akhuluma ngazo sezime ngomumo zilindele ukubuya kwenkosi yazo. UJesu uyachaza: “Uma [inkosi] ifika ngomlindo wesibili [kusukela ngabo-9 ebusuku kuya phakathi kwamabili], ngisho noma ngowesithathu [kusukela phakathi kwamabili kuya ngabo-3 entathakusa], izithole zilindile, ziyajabula!”—Luka 12:38.

Lokhu kungaphezu nje kokuyala izinceku noma izisebenzi ukuba zikhuthale. Lokhu kubonakala ngokucacile ngendlela uJesu, iNdodana yomuntu, azifake ngayo kulo mfanekiso. Uthi kubafundi bakhe: “Nani futhi, hlalani nimi ngomumo, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ukuthi kungaba yilo.” (Luka 12:40) Ngakho esikhathini esithile esizayo, uJesu uyofika. Ufuna abafundi bakhe—ikakhulukazi ‘abomhlambi omncane’—bahlale belindile.

UPetru ufuna ukuyiqonda kahle le ncazelo yomfanekiso kaJesu, ngakho uyabuza: “Nkosi, ingabe lo mfanekiso uwutshela thina kuphela noma uwutshela bonke abantu?” Esikhundleni sokuphendula uPetru ngokuqondile, uJesu uphinde enze omunye umfanekiso: “Ubani ngempela ongumphathi othembekile, oqondayo, lowo inkosi yakhe eyommisa phezu kwezikhonzi zayo ukuba aqhubeke ezinika isilinganiso sazo sokudla ngesikhathi esifanele? Iyajabula leyo nceku okuyothi lapho inkosi yayo ifika iyithole yenza kanjalo! Nginitshela iqiniso, iyoyimisa phezu kwakho konke okungokwayo.”—Luka 12:41-44.

Emfanekisweni wokuqala, kuyacaca ukuthi “inkosi” ibhekisela kuJesu, iNdodana yomuntu. Kunengqondo ukuthi ‘umphathi othembekile’ uhlanganisa amadoda ayingxenye ‘yomhlambi omncane’ azonikwa uMbuso. (Luka 12:32) Lapha uJesu uthi amalungu athile aleli qembu azonikeza ‘izikhonzi zakhe’ “isilinganiso sazo sokudla ngesikhathi esifanele.” Ngakho uPetru nabanye abafundi uJesu abafundisayo nabondla ngezinto ezakha ubuhlobo babo noNkulunkulu bangaphetha ngokuthi iNdodana yomuntu iyobuya. Ngaleso sikhathi, kuyoba nezinhlelo zokondla abalandeli bakaJesu, ‘izikhonzi’ zeNkosi, ngezinto ezibasondeza kuNkulunkulu.

UJesu usebenzisa omunye umfanekiso ukuze agcizelele ukuthi kungani abafundi bakhe kufanele baqaphe futhi banake isimo sabo sengqondo. Kungenxa yokuthi kungenzeka umfundi anganaki kuze kufike eqophelweni lokuthi aphikise akholwa nabo, uthi: “Kodwa uma kwenzeka leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, ‘Inkosi yami iyalibala ukufika,’ bese iqala ukushaya izinceku nezincekukazi, idle, iphuze idakwe, inkosi yaleyo nceku iyofika ngosuku engayilindele ngalo nangehora engalazi, iyijezise kanzima kakhulu, iyibeke nabangathembekile.”—Luka 12:45, 46.

UJesu uthi uzele “ukuzokokhela umlilo emhlabeni.” Nangempela wakwenza lokho ngokusho  izinto ezabangela impikiswano, waqeda izinkolo zamanga namasiko. Lokhu kwakwehlukanisa ngisho nabantu okulindeleke ukuba babe nobunye, “uyise amelane nendodana nendodana imelane noyise, unina amelane nendodakazi nendodakazi imelane nonina, uninazala amelane nomalokazana nomalokazana amelane noninazala.”—Luka 12:49, 53.

La mazwi uJesu ubewatshela abafundi bakhe ngokukhethekile. Ngemva kwalokho uJesu ukhuluma nesixuku. Abantu abaningi bakwenqaba ngamabomu ukwamukela ubufakazi bokuthi uJesu unguMesiya, ngakho uthi kubo: “Lapho nibona ifu liphakama entshonalanga, ngaso leso sikhathi nithi, ‘Kuza isiphepho,’ nangempela kube njalo. Lapho nibona ukuthi kuvunguza umoya waseningizimu, nithi, ‘Kuzoba nesivuvu,’ nangempela sibe khona. Bazenzisi, niyakwazi ukuhlola ukubonakala komhlaba nesibhakabhaka, kodwa kungani ningakwazi ukuhlola lesi sikhathi?” (Luka 12:54-56) Kuyacaca ukuthi abakulungele ukufika kukaMesiya.