Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 74

Izifundo Ngokwamukela Izivakashi Nangomthandazo

Izifundo Ngokwamukela Izivakashi Nangomthandazo

LUKA 10:38–11:13

  • UJESU UVAKASHELA UMARTA NOMARIYA

  • KUBALULEKILE UKUPHIKELELA EMTHANDAZWENI

Ohlangothini olusempumalanga lweNtaba Yeminqumo, endaweni eqhele ngamakhilomitha amathathu ukusuka eJerusalema, kunendawo okuthiwa yiBhethaniya. (Johane 11:18) UJesu uya khona afike angene emzini wosisi ababili, uMarta noMariya. Bona nomfowabo uLazaru bangabangane bakaJesu futhi bamamukela ngemfudumalo.

Kuyinto engandele bani ukuvakashelwa nguMesiya. UMarta uyakulangazelela ukwamukela uJesu, ngakho usebenza kanzima elungiselela isidlo esehl’ esiphundu. Njengoba uMarta ematasa nokupheka, udadewabo uMariya uhlezi ezinyaweni zikaJesu futhi umlalele. Ngokuhamba kwesikhathi, uMarta uthi kuJesu: “Nkosi, awunandaba yini nokuthi udadewethu ungishiye ngedwa ukuba nginakekele izinto? Mtshele eze azongisiza.”—Luka 10:40.

Kunokugxeka uMariya, uJesu ululeka uMarta ngokukhathazeka kakhulu ngokudla: “Marta, Marta, ukhathazwa futhi uphazanyiswa izinto eziningi. Nokho, kudingeka izinto ezimbalwa, noma eyodwa kuphela. UMariya yena ukhethe isabelo esihle, ngeke aphucwe sona.” (Luka 10:41, 42) Yebo, uJesu uveza iphuzu lokuthi asikho isidingo sokuchitha isikhathi esiningi ulungiselela izinhlobonhlobo eziningi zokudla. Ukudla okulula nje kwanele.

Ayikho into embi ngalokho okwenziwa uMarta. Ufuna ukuzamukela kahle izivakashi zakhe. Ukukhathazeka kwakhe ngokudla, kwenza aphuthelwe izeluleko ezibalulekile ezivela eNdodaneni kaNkulunkulu uqobo! UJesu ugcizelela ukuthi uMariya wenze isinqumo esihlakaniphile, esiyomzuzisa phakade futhi esiyosizuzisa nathi uma sisikhumbula.

Kwesinye isenzakalo, uJesu unikeza isifundo esihlukile kodwa esibaluleke ngendlela efanayo. Omunye umfundi uyamcela: “Nkosi, sifundise ukuthandaza, njengoba nje noJohane afundisa abafundi bakhe.” (Luka 11:1) UJesu wayebafundisile esikhathini esingangonyaka nohhafu esidlule eNtshumayelweni yakhe yaseNtabeni. (Mathewu 6:9-13) Nokho, kungenzeka ukuthi lo mfundi wayengekho ngaleso sikhathi, ngakho uJesu uyawaphinda la maphuzu abalulekile. Ube esenza umfanekiso ogcizelela ukubaluleka kokuphikelela emthandazweni.

“Ake sithi oyedwa kini unomngane, aye kuye phakathi kwamabili afike athi, ‘Mngane, ngenanele izinkwa ezintathu, ngoba kusanda kufika umngane wami kimi esohambweni futhi anginalutho engingamupha lona.’ Kodwa lowo ongaphakathi aphendule athi: ‘Yeka ukungihlupha. Umnyango usukhiyiwe, mina nabantwana bami sesilele. Ngeke ngikwazi ukuvuka ngikunike okuthile.’ Ngiyanitshela, nakuba engeke avuke amnike okuthile ngoba nakhu engumngane wakhe, ngokuqinisekile uyovuka amnike noma yini ayidingayo ngenxa yokuphikelela kwakhe ngesibindi.”—Luka 11:5-8.

UJesu akaqondile ukuthi uJehova akazimisele ukuphendula izicelo zethu, njengalo mngane. Kunalokho, ubonisa ukuthi uma umngane wakho engafuni ukukusiza, uyaphendula lapho uphikelela. Ngakho, ngokuqinisekile noBaba wethu wasezulwini onothando uyoziphendula izicelo zezinceku zakhe ezithembekile! UJesu uyaqhubeka: “Ngakho ngithi kini, qhubekani nicela, niyophiwa; qhubekani nifuna, niyothola; qhubekani ningqongqoza, niyovulelwa. Ngoba wonke umuntu ocelayo uyamukela, wonke umuntu ofunayo uyathola, wonke umuntu ongqongqozayo uyovulelwa.”—Luka 11:9, 10.

UJesu ube esegcizelela leli phuzu ngokuqhathanisa lokho okwenziwa ubaba ongumuntu: “Yimuphi ubaba phakathi kwenu othi indodana yakhe icela inhlanzi, ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Noma, uma icela iqanda, ayinike ufezela? Ngakho-ke, uma nina, nakuba nibabi, nikwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, yeka ukuthi uBaba osezulwini uyobapha kakhulu kangakanani umoya ongcwele labo abawucela kuye!” (Luka 11:11-13) Lokhu kwenza siqiniseke ngempela ukuthi uBaba wethu uzimisele ukusilalela nokusinikeza esikudingayo!