Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 68

INdodana KaNkulunkulu ‘Iwukukhanya Kwezwe’

INdodana KaNkulunkulu ‘Iwukukhanya Kwezwe’

JOHANE 8:12-36

  • UJESU UYACHAZA UKUTHI INGUBANI INDODANA

  • AMAJUDA AYIZIGQILA NGAYIPHI INDLELA?

Ngosuku lokugcina loMkhosi WamaTabernakele, usuku lwesikhombisa, uJesu uyafundisa engxenyeni yethempeli ebizwa ngokuthi ‘indawo yengcebo.’ (Johane 8:20; Luka 21:1) Kungenzeka le ndawo iseGcekeni Labesifazane, indawo lapho abantu befaka khona iminikelo.

Ebusuku ngesikhathi somkhosi, le ndawo yethempeli ikhanya ngokuphawulekayo. Kunezinti zezibani ezinkulu ezine, ngalunye lunesitsha esikhulu esigcwele amafutha. Ukukhanya okukulezi zibani kunamandla ngokwanele ukuba kukhanyise indawo enkulu ezungezile. Lokhu uJesu akushoyo manje kungase kukhumbuze izilaleli zakhe ngalezi zibani, uthi: “Mina ngiwukukhanya kwezwe. Noma ubani ongilandelayo akasoze ahamba ebumnyameni, kodwa uyoba nokukhanya kokuphila.”—Johane 8:12.

AbaFarisi abavumelani namazwi kaJesu, bathi: “Uzifakazela wena; ubufakazi bakho abulona iqiniso.” UJesu uyaphendula: “Ngisho noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami buyiqiniso, ngoba ngiyazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. Kodwa nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi.” Uyenezela: “NaseMthethweni wenu kulotshiwe ukuthi: ‘Ubufakazi babantu ababili buyiqiniso.’ Mina ngiyazifakazela, noBaba ongithumile uyangifakazela.”—Johane 8:13-18.

AbaFarisi abavumelani nalokhu akushoyo, ngakho bayabuza: “Uphi uYihlo?” UJesu ubaphendula athi: “Aningazi mina noma uBaba. Ukube beningazi mina beniyomazi noBaba.” (Johane 8:19) Nakuba abaFarisi besafuna ukuba uJesu aboshwe, akekho omthintayo.

UJesu uphinda amazwi aseke wawasho ekuqaleni, uthi: “Ngiyahamba, futhi nizongifuna kodwa nina niyofela esonweni senu. Lapho ngiya khona anikwazi ukuza.” Engawaqondi amazwi kaJesu, amaJuda ayazibuza: “Ingabe uzozibulala?  Ngoba uthi, ‘Lapho ngiya khona anikwazi ukuza.’” Abazi ukuthi uJesu uqonde ukuthini, ngoba abazi ukuthi uvelaphi. Uyachaza: “Nina nivela ezindaweni ezingaphansi; mina ngivela ezindaweni ezingaphezulu. Nina nivela kuleli zwe; mina angiveli kuleli zwe.”—Johane 8:21-23.

UJesu ukhuluma ngokuphila kwakhe kwasezulwini ngaphambi kokuba abe umuntu nangokuba kwakhe uMesiya othenjisiwe, noma uKristu, okufanele ngabe laba baholi benkolo bamlindele. Noma kunjalo, bambuza ngokwedelela okukhulu: “Ungubani?”—Johane 8:25.

Njengoba bengamamukeli futhi bemphikisa, uJesu uyaphendula: “Ngikhulumelani ngisho nokukhuluma nje nani?” Noma kunjalo, ukhuluma ngoYise bese echaza ukuthi kungani amaJuda kufanele alalele indodana, uthi: “Lowo ongithumile uqinisile, futhi zona kanye izinto engazizwa kuye ngiyazikhuluma ezweni.”—Johane 8:25, 26.

UJesu ube eseveza ukumethemba kwakhe uYise, okuyinto ayintulayo la maJuda, uthi: “Ngemva kokuba seniyiphakamisile iNdodana yomuntu, niyokwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami; kodwa lezi zinto ngizikhuluma njengoba nje uBaba angifundisa. Lowo ongithumile unami; akangishiyanga ngedwa, ngoba ngaso sonke isikhathi ngenza izinto ezimjabulisayo.”—Johane 8:28, 29.

Nokho, amanye amaJuda aba nokholo kuJesu, bese ethi kuwo: “Uma nihlala ezwini lami, ningabafundi bami ngempela, niyolazi iqiniso, futhi iqiniso liyonikhulula.”—Johane 8:31, 32.

Kwabanye, le nkulumo yokukhululwa izwakala ixaka. Bayamphikisa bathi: “Thina siyinzalo ka-Abrahama futhi asikaze sibe yizigqila zamuntu. Usho kanjani ukuthi, ‘Niyokhululeka?” AmaJuda ayazi ukuthi ngezinye izikhathi aye abuswa ezinye izizwe, noma kunjalo awavumi ukubizwa ngezigqila. Nokho, uJesu uyawatshela ukuthi namanje aseyizigqila: “Ngiqinisile impela ngithi kini, wonke umuntu owenza isono uyisigqila sesono.”—Johane 8:33, 34.

Ukwenqaba kwamaJuda ukuvuma ukuthi ayizigqila zesono kuwabeka engozini. UJesu uyachaza: “Isigqila asihlali emzini wenkosi yaso kuze kube phakade; indodana ihlala kuze kube phakade.” (Johane 8:35) Isigqila asinalo ilungelo lokuthola ifa, futhi singase sixoshwe noma nini. Yindodana ezalwe ekhaya kuphela noma yokutholwa ehlala “kuze kube phakade,” okuwukuthi, uma nje isaphila.

Ngakho, iqiniso eliphathelene neNdodana, yiqiniso elikhulula abantu phakade esonweni esiholela ekufeni. UJesu uthi: “Uma iNdodana inikhulula, niyokhululeka ngempela.”—Johane 8:36.