Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imifanekiso Esetshenzisiwe (Imizekeliso)

Imifanekiso Esetshenzisiwe (Imizekeliso)

Izinombolo zibonisa izahluko.

izinyoni nezimbali 35

ukwakha umbhoshongo 84

ikamela lichusha embotsheni yenaliti 96

abantwana bahlezi ezigcawini 39

ukukhetha izindawo eziphambili 83

abalimi babulala indodana yomqashi 106

izisebenzi ziholelwa udenariyu 97

uhlamvu lwemali luyatholakala 85

inethi 43

inceku ethembekile neqondayo 111

umphathi othembekile 78

ubaba unesandla esivulekile 35

isihlahla somkhiwane 79

uMalusi Omuhle 80

abadobi babantu 22

isisekelo sendlu 35

uhlamvu lukakolweni luyafa bese luyathela 103

isikhukhukazi sibutha amatshwele aso 110

indlu eyakhiwe edwaleni 35

ukumemela abahluphekayo edilini 83

inkosi isula isikweletu esikhulu 64

inkosi ihlela ukuya empini 84

idili lomshado lasebukhosini 107

imvubelo exutshwe nofulawa 43

imvubelo yabaFarisi 58

uhlamvu lwesiliva olulahlekile 85

imvu elahlekile 63

isimemo sesidlo siyenqatshwa 83

omina 100

abalimi abangababulali 106

uhlamvu lwesinaphi, ukholo 89

uhlamvu lwesinaphi, uMbuso 43

isango elincane 35

imbobo yenaliti 96

umakhelwane ongumSamariya 73

iwayini elisha, izigubhu ezindala zewayini 28

ipharele elibiza kakhulu 43

amapharele phambi kwezingulube 35

umngane ophikelelayo 74

indodana ebilahlekile 86

ukubeka isandla egejeni 65

indoda eyisicebi noLazaru 88

indoda eyisicebi eyakha izinqolobane 77

usawoti womhlaba 35

imbewu iwela ezinhlotsheni ezingafani zenhlabathi 43

ukuthungela isichibi esisha engutsheni endala 28

izimvu nezimbuzi 114

inceku ivela ensimini 89

izinceku ezilinde ukubuya kwenkosi 78

indodana ebilahlekile 86

umhlwanyeli 43

umhlwanyeli olele 43

cwenga insensane, gwinya ikamela 109

uthi olusesweni lomfowenu 35

amathalenta 113

umqoqi wentela nomFarisi 94

izintombi eziyishumi 112

umcebo ofihlwe esigangeni 43

isihlahla samagilebhisi sangempela 120

abantwana ababili bathunywa ensimini yamagilebhisi 106

amadoda amabili akweletayo 40

umoya ongcolile uyabuya 42

inceku engathetheleli 64

umphathi ongalungile 87

ukolweni nokhula 43

umfelokazi nomahluleli 94

izisebenzi ensimini yamagilebhisi 97

AMABHOKISI

“Kufika Isikhathi Sokuba Bahlanzwe” 6

Uhambo Olujabulisayo 10

Ayengobani AmaSamariya? 19

Ukungenwa Yidemoni 23

Imifanekiso Ephathelene Nokuzila Ukudla 28

Ukufundisa Ngokuphindaphinda 35

Izithukuthuku Zakhe Zinjengamathonsi Egazi 123

Isiganga Segazi 127

Ukubhaxabulwa 129

“Esigxotsheni” 132