UJesu​—⁠Uyindlela, Iqiniso Nokuphila

Kule ncwadi uzofunda ngakho konke iBhayibheli elithi kwenzeka ekuphileni kukaJesu.

ISETHULO

Indlela, Iqiniso Nokuphila

Izimfundiso zikaJesu nalokho akwenza okutholakala emaVangelini kungakushintsha ukuphila kwakho.

ISAHLUKO 1

Imiyalezo Emibili Evela KuNkulunkulu

Ingelosi uGabriyeli yahambisa imiyalezo okwakunzima ukuyikholwa.

ISAHLUKO 2

UJesu Uyadunyiswa Ngaphambi Kokuba Azalwe

U-Elizabethe nengane yakhe engakazalwa bamdumisa kanjani uJesu?

ISAHLUKO 3

Ukuzalwa Kwalowo Ozolungisa Indlela

Lapho nje esekwazi ukuphinde akhulume, uZakariya washo isiprofetho esibalulekile.

ISAHLUKO 4

UMariya​​—⁠Ukhulelwe Kodwa Akashadile

UJosefa uyamkholwa yini uMariya lapho ethi akalalanga nendoda kodwa ukhulelwe ngomoya ongcwele?

ISAHLUKO 5

Ukuzalwa KukaJesu​—⁠Kuphi, Nini?

Sazi ngani ukuthi uJesu akazalwanga ngoDisemba 25?

ISAHLUKO 6

Umntwana Owayethenjisiwe

Lapho uJosefa noMariya beletha umntwana uJesu ethempelini, ama-Israyeli amabili asekhulile aprofetha ngekusasa likaJesu.

ISAHLUKO 7

Ababhula Ngezinkanyezi Bavakashela UJesu

Kungani inkanyezi ababeyibone eMpumalanga yaqale yabaholela enkosini eyayifuna ukubulala uJesu, uHerode, kunokuba ibaholele kuJesu?

ISAHLUKO 8

Babalekela Umbusi Omubi

Kuneziprofetho ezintathu eziphathelene noMesiya ezigcwalisekayo njengoba uJesu esemncane.

ISAHLUKO 9

Ukhulela ENazaretha

Zingaki izingane zakubo kaJesu?

ISAHLUKO 10

Umndeni Wakubo KaJesu Uthatha Uhambo Oluya EJerusalema

Kuphela izinsuku ezintathu uJosefa noMariya befuna uJesu, yena uyamangala ukuthi bebengazi ukuthi bazomtholaphi.

ISAHLUKO 11

UJohane UMbhapathizi Ulungisa Indlela

Lapho abanye abaFarisi nabaSadusi beza kuye, uJohane uyabalahla. Kungani?

ISAHLUKO 12

UJesu Uyabhapathizwa

Kungani uJesu abhapathizwa uma engakaze one?

ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Abhekana Ngayo Nezilingo

Ukulingwa kukaJesu kufakazela amaqiniso amabili mayelana noDeveli.

ISAHLUKO 14

UJesu Uqala Ukwenza Abafundi

Yini eyenza abafundi bakaJesu bokuqala abayisithupha bakholwa ukuthi bamtholile uMesiya?

ISAHLUKO 15

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

UJesu ubonisa unina ukuthi manje akasaqondiswa nguye kodwa nguYise wasezulwini.

ISAHLUKO 16

UJesu Ushisekela Ukukhulekela Kweqiniso

UMthetho kaNkulunkulu wawubavumela abantu ukuba bathenge izilwane eJerusalema ukuze benze imihlatshelo. Pho kungani uJesu athukuthelela abadayisa ethempelini?

ISAHLUKO 17

Ufundisa UNikhodemu Ebusuku

Kusho ukuthini ‘ukuphinde uzalwe’?

ISAHLUKO 18

Inkonzo KaJesu Iyanda Njengoba EkaJohane Incipha

Abafundi bakaJohane uMbhapathizi banomona yize uJohane yena engenawo.

ISAHLUKO 19

Ufundisa Owesifazane OngumSamariya

UJesu umtshela into okubonakala sengathi ubengakayitsheli muntu.

ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili EKhana

UJesu welapha ingane eqhele ngamakhilomitha angu-26 km.

ISAHLUKO 21

ESinagogeni ENazaretha

Yini uJesu ayisho eyenza abantu basedolobheni lakubo bafuna ukumbulala?

ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazoba Abadobi Babantu

Ubamema ukuba bashiye olunye uhlobo lomsebenzi wokudoba baqale ukwenza olunye.

ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Imisebenzi Emangalisayo EKapernawume

Lapho uJesu ekhipha amademoni, uyawavimba ukuba angatsheli abantu ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu. Kungani?

ISAHLUKO 24

Wandisa Inkonzo Yakhe EGalile

Abantu beza kuJesu ukuze belashwe, nokho uJesu uchaza ukuthi empeleni inhloso yenkonzo yakhe ingaphezu kwalokho.

ISAHLUKO 25

Welapha Onochoko Ngozwela

Ngamazwi alula kodwa anamandla, uJesu unikeza ubufakazi bokuthi ubakhathalela ngempela abantu abelaphayo.

ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Zithethelelwe”

Yikuphi ukuhlobana okuboniswa uJesu phakathi kwesono nokugula?

ISAHLUKO 27

UMathewu Uyabizwa

Kungani uJesu edla nezoni ezaziwayo?

ISAHLUKO 28

Kungani Abafundi BakaJesu Bengakuzili Ukudla?

UJesu wenza umfanekiso wezigubhu zewayini ukuze abaphendule.

ISAHLUKO 29

Umuntu Angayenza Yini Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

Kungani amaJuda eshushisa uJesu ngokwelapha indoda osekuphele iminyaka engu-38 igula?

ISAHLUKO 30

Ubuhlobo UJesu Anabo NoYise

AmaJuda acabanga ukuthi uJesu uzilinganisa noNkulunkulu kodwa uJesu ukwenza kucace ukuthi uNkulunkulu mkhulu kunaye.

ISAHLUKO 31

Bakha Ukudla Okusanhlamvu NgeSabatha

Kungani uJesu ezibiza ngokuthi ‘uyiNkosi yeSabatha’?

ISAHLUKO 32

Yini Umthetho Oyivumelayo NgeSabatha?

AbaSadusi nabaFarisi ngokuvamile abezwani, kodwa babumbene ngenxa yomgomo ofanayo abanawo.

ISAHLUKO 33

Ugcwalisa Isiprofetho Sika-Isaya

Kungani uJesu eyala labo abelaphayo ukuba bangatsheli abanye ukuthi ungubani noma ukuthi wenzeni?

ISAHLUKO 34

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abayishumi Nambili

Uyini umehluko phakathi komphostoli nomfundi?

ISAHLUKO 35

INtshumayelo Yasentabeni Edumile

Thola incazelo yamaphuzu ayinhloko entshumayelo kaJesu.

ISAHLUKO 36

Isikhulu Sebutho Sibonisa Ukholo Olukhulu

Yini eyenziwa yilesi sikhulu sebutho emangaza uJesu?

ISAHLUKO 37

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

Labo ababona lesi simangaliso bayakuqonda ukubaluleka kwaso kwangempela.

ISAHLUKO 38

UJohane Ufuna Isiqinisekiso Esivela KuJesu

Kungani uJohane uMbhapathizi ebuza ukuthi uJesu unguMesiya yini? Ingabe unokungabaza

ISAHLUKO 39

Maye Ngesizukulwane Esingasabeli

UJesu uthi kuyoba ngcono kakhulu ngeSodoma kunangeKapernawume, idolobha ebelilokhu liyidolobha lakubo, ngoSuku Lokwahlulela.

ISAHLUKO 40

Isifundo Ngokuthethelela

Ngokutshela owesifazane okungenzeka ubethengisa ngomzimba ukuthi izono zakhe zithethelelwe, ingabe uJesu wayesho ukuthi kulungile ukwephula umthetho kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 41

Uzenza Ngamandla Kabani Izimangaliso?

Abafowabo bakaJesu bakholelwa ukuthi uJesu useyahlanya ekhanda.

ISAHLUKO 42

UJesu Usola AbaFarisi

Siyini “isibonakaliso sikaJona umprofethi”?

ISAHLUKO 43

Imifanekiso Ephathelene NoMbuso

UJesu wenza imifanekiso engu-8 ukuze achaze izinto ezithile ngoMbuso wamazulu.

ISAHLUKO 44

UJesu Uthulisa Isiphepho Olwandle

Lapho uJesu ethulisa umoya namagagasi, wafundisa isifundo esibalulekile ngokuthi ukuphila kuyoba njani ngaphansi koMbuso wakhe.

ISAHLUKO 45

Unamandla Okunqoba Amademoni Amaningi

Umuntu angangenwa yini amademoni angaphezu kwelilodwa?

ISAHLUKO 46

Welashwa Ukuthinta Ingubo KaJesu

UJesu ubonisa amandla nozwela kulesi senzakalo esithinta inhliziyo.

ISAHLUKO 47

Intombazanyana Ivuswa Ekufeni!

Abantu bayamhleka uJesu lapho ethi intombazane efile imane nje izilalele. Yini uJesu ayaziyo abanye abantu abangayazi?

ISAHLUKO 48

Wenza Izimangaliso, Kodwa Ngisho NaseNazaretha Ababi Nokholo Kuye

Abantu baseNazaretha abamamukeli uJesu, hhayi ngenxa yezimfundiso zakhe nezimangaliso azenzayo, kodwa kunezinye izizathu.

ISAHLUKO 49

Ushumayela EGalile, Uqeqesha Nabaphostoli

Isho ukuthini ngempela inkulumo ethi ‘uMbuso wamazulu ususondele’?

ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukushumayela Naphezu Koshushiso

Kungani uJesu etshela abafundi bakhe ukuba babaleke lapho beshushiswa uma kungamelwe bakwesabe ukufa?

ISAHLUKO 51

Kubulawa Umuntu Emcimbini Wosuku Lokuzalwa

Indlela uSalome adanse ngayo imjabulise kakhulu uHerode, kangangokuba umthembisa ukuthi uzomnika noma yini ayifunayo. Isicelo sakhe siyashaqisa, siyini?

ISAHLUKO 52

Usuthisa Izinkulungwane Ngezinkwa Nezinhlanzi Ezimbalwa

Lesi simangaliso esenziwa uJesu sibaluleke kangangokuba wonke amaVangeli ayakhuluma ngaso.

ISAHLUKO 53

Umbusi Okwazi Ukulawula Imvelo

Abaphostoli bafunda siphi isifundo lapho uJesu ehamba phezu kwamanzi, ethulisa nomoya onamandla?

ISAHLUKO 54

UJesu​​—⁠‘Isinkwa Sokuphila’

Kungani uJesu ebashaya ngamazwi abantu nakuba bedele isikhathi sabo bazombona?

ISAHLUKO 55

Amazwi KaJesu Ashaqisa Abaningi

UJesu ufundisa ngento eshaqisayo kangangokuthi abafundi bakhe abaningi bayamshiya.

ISAHLUKO 56

Yini Ngempela Engcolisa Umuntu?

Ingabe yilokho okungena emlonyeni, noma yilokho okuphuma kuwo?

ISAHLUKO 57

UJesu Welapha Intombazane Nendoda Eyisithulu

Kungani owesifazane engacasuki lapho uJesu efanisa abantu besizwe sakubo nemidlwane?

ISAHLUKO 58

Wandisa Izinkwa, Axwayise Nangemvubelo

Ekugcineni abafundi bakaJesu bayaqonda ukuthi ukhuluma ngaluphi uhlobo lwemvubelo.

ISAHLUKO 59

Ingubani INdodana Yomuntu?

Ziyini izihluthulelo zoMbuso? Ubani ozisebenzisayo, futhi kanjani?

ISAHLUKO 60

Ukuguqulwa Isimo​​—⁠Ukubona UKristu Esenkazimulweni

Kwakuyini ukuguqulwa isimo? Kwakusho ukuthini?

ISAHLUKO 61

UJesu Welapha Umfana Onedemoni

UJesu uthi ukwehluleka ukwelapha kwakubangelwa ukuntula ukholo kodwa ubani owayentula ukholo? Umfana, ubaba wakhe, noma abafundi bakaJesu?

ISAHLUKO 62

Isifundo Esibalulekile Ngokuthobeka

Amadoda amadala afunda okuthile okubalulekile enganeni encane.

ISAHLUKO 63

UJesu Weluleka Ngokukhubekisa Umuntu Nangesono

Uchaza inqubo enezinyathelo ezintathu yokulungisa izinkinga ezinkulu phakathi kwabazalwane.

ISAHLUKO 64

Isidingo Sokuthethelela

Esebenzisa umfanekiso wenceku engenasihe, uJesu uyabonisa ukuthi uNkulunkulu akayithathi kancane indaba yokuzimisela kwethu ukuthethelela abanye.

ISAHLUKO 65

Uyafundisa Njengoba Esendleleni Eya EJerusalema

Ezingxoxweni ezintathu abe nazo, uJesu uphawule indlela yokucabanga engavimbela umuntu ukuba abe umlandeli wakhe.

ISAHLUKO 66

EJerusalema EMkhosini WamaTabernakele

Yini eyayingenza labo ababelalele uJesu bacabange ukuthi unedemoni?

ISAHLUKO 67

“Akekho Omunye Umuntu Owake Wakhuluma Kanje”

Cishe bonke eNkantolo ephakeme yamaJuda baphikisa uJesu, kodwa ilungu elilodwa lale nkantolo liyamkhulumela.

ISAHLUKO 68

INdodana KaNkulunkulu ‘Iwukukhanya Kwezwe’

UJesu wathi “iqiniso liyonikhulula.” Likhululaphi?

ISAHLUKO 69

Ubani Ubaba Wawo, U-⁠Abrahama Noma UDeveli?

UJesu ukhuluma ngokuthi zingabonakala kanjani izingane zika-Abrahama, nokuthi ubani ngempela uBaba wazo.

ISAHLUKO 70

UJesu Ulapha Indoda Eyazalwa Iyimpumputhe

Abafundi babuza ukuthi kungani le ndoda iyimpumputhe. Ingabe yenza isono noma kona abazali bayo? Abantu baba nemibono engafani lapho uJesu eyelapha.

ISAHLUKO 71

AbaFarisi Bakhuluma Nendoda Eyazalwa Iyimpumputhe

Ukuba nengqondo kwendoda ebingaboni kuyabacasula abaFarisi. Njengoba nje abazali bayo bebelindele, abaFarisi bayayixosha esinagogeni.

ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abafundi Abangu-70 Ukuba Bayoshumayela

EseJudiya, uJesu uthuma abafundi abangu-70 njengabashumayeli boMbuso behamba ngababili. Abafundi bazobathola kuphi abantu abazobashumayeza​—⁠emasinagogeni noma emizini yabantu?

ISAHLUKO 73

UmSamariya Uzibonisa Engumakhelwane Wangempela

UJesu uwusebenzisa kanjani umfanekiso womakhelwane ongumSamariya noma “umSamariya olungile,” ukuze afundise isifundo esinamandla?

ISAHLUKO 74

Izifundo Ngokwamukela Izivakashi Nangomthandazo

UJesu uvakashela uMariya noMarta kubo. Yini ayifundisayo ngokwamukela izivakashi? Ngokuhamba kwesikhathi yini ayifundisa abafundi ukuthi bayithandazele?

ISAHLUKO 75

UJesu Wembula Umthombo Wenjabulo

UJesu utshela labo abamgxekayo “ngomunwe kaNkulunkulu,” nokuthi uMbuso kaNkulunkulu usubaficile. Utshela abantu nendlela abangathola ngayo nenjabulo yangempela.

ISAHLUKO 76

UJesu Udla NomFarisi

UJesu udalula ubuzenzisi babaFarisi nababhali. Yimiphi imithwalo esindayo abayithwalisa abantu?

ISAHLUKO 77

UJesu Unikeza Iseluleko Mayelana Nengcebo

UJesu wenza umfanekiso wendoda ezakhela izinqolobane. Isiphi iseluleko aphinde asinikeze ngobungozi bokufuna ingcebo?

ISAHLUKO 78

Hlala Ulindile, Mphathi Othembekile!

UJesu ubonisa ukuthi unendaba nokuthi abalandeli bakhe bondleke ngezinto ezibasondeza kuNkulunkulu. Iyini indima yomphathi? Kungani iseluleko sokuhlala silindile sibalulekile?

ISAHLUKO 79

Ukubhujiswa KwamaJuda Angakholwa Sekusondele

UJesu uthi labo azama ukubasiza bangase babhujiswe uma bengaphenduki. Ingabe bazosifunda isifundo esibalulekile uJesu azama ukubafundisa sona mayelana nokuzama ukwakha ubuhlobo noNkulunkulu?

ISAHLUKO 80

Umalusi Omuhle Nesibaya Sezimvu

Ubuhlobo umalusi anabo nezimvu, bubufanekisa kahle ubuhlobo uJesu anabo nabafundi bakhe. Bazokwazi yini ukubona izimfundiso zakhe bese zimlandela?

ISAHLUKO 81

Kungayiphi Indlela UJesu NoYise Bemunye?

AmaJuda ambeka icala lokuthi ulingana noNkulunkulu. Uziphikisa kanjani ngobuchule izinsolo zabo ezingamanga?

ISAHLUKO 82

Inkonzo KaJesu EPhereya

UJesu uchazela abafundi bakhe ukuthi yini umuntu ayidingayo ukuze athole insindiso. Iseluleko sakhe sasibalulekile ngesikhathi esedlule. Kuthiwani nganamuhla?

ISAHLUKO 83

Ubani UNkulunkulu Ammemela Esidlweni?

Njengoba edla emzini womFarisi, uJesu wenza umfanekiso wesidlo sakusihlwa esikhulu. Unesifundo esibalulekile azositshela bonke abantu bakaNkulunkulu. Yisiphi leso sifundo?

ISAHLUKO 84

Kubaluleke Kangakanani Ukuba Umfundi KaKristu?

Kubaluleke kakhulu ukuba umfundi kaKristu. UJesu ukuchaza kahle lokho okuhilelekile. Abanye abazoba abalandeli bakhe kuyabashaqisa lokho akushoyo.

ISAHLUKO 85

Injabulo Ngesoni Esiphendukayo

AbaFarisi nababhali bagxeka uJesu ngoba echitha isikhathi nabantu abavamile. UJesu uphendula ngokusebenzisa imifanekiso ebonisa ukuthi uNkulunkulu uzibheka kanjani izoni.

ISAHLUKO 86

Indodana Ebilahlekile Iyabuya

Yiziphi izifundo esingazifunda emfanekisweni kaJesu wendodana yolahleko?

ISAHLUKO 87

Sebenzisa Ukuhlakanipha​—⁠Uhlele Kusenesikhathi

UJesu usebenzisa umfanekiso womphathi wendlu oyiqili nongathembekile ukuze afundise iqiniso elimangazayo.

ISAHLUKO 88

Indoda Eyisicebi NoLazaru

Ukuze uqonde umfanekiso kaJesu, kufanele ukwazi ukubona ukuthi abalingiswa ababili abayinhloko bamelelani.

ISAHLUKO 89

Ufundisa EPhereya Esendleleni Eya EJudiya

Ukhuluma ngobuntu obungasisiza sithethelele ngisho nalabo abasona ngokuphindaphindiwe.

ISAHLUKO 90

‘Ukuvuka Nokuphila’

Wayesho ukuthini uJesu uma ethi labo ababonisa ukholo kuye ‘abasoze bafa’?

ISAHLUKO 91

ULazaru Uyavuswa

Izinto ezimbili eziyinhloko kule ndaba zenza kungabi lula ngabaphikisi bakaJesu ukuba baphike lesi simangaliso.

ISAHLUKO 92

Kwelashwa Abanochoko Abayishumi Kodwa Uyedwa Obongayo

Indoda eyelashiwe ayibongi kuJesu kuphela kodwa nakomunye umuntu.

ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izokwambulwa

Ukuba khona kukaKristu kuyofana kanjani nombani?

ISAHLUKO 94

Isidingo Sokuthandaza Nesokuthobeka

Emfanekisweni wakhe womahluleli ongalungile nomfelokazi, uJesu ugcizelela ukubaluleka kwemfanelo ethile.

ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokudivosa Nokuthanda Abantwana

Umbono kaJesu ngabantwana uhlukile kunowabafundi. Kungani?

ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Insizwa Ecebile Engumbusi

Yini eyenza uJesu athi kulula ngekamela ukuba lingene embotsheni yenaliti kunokuba umuntu ocebile angene eMbusweni kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 97

Umfanekiso Wezisebenzi Zasensimini Yamagilebhisi

Abokuqala bayoba kanjani abokugcina futhi abokugcina bayoba kanjani ngabokuqala?

ISAHLUKO 98

Abaphostoli Baphinde Bafune Ukuvelela

UJakobe noJohane bacela ukuthola izikhundla ezikhethekile eMbusweni, kodwa akubona bodwa abanaleso sifiso.

ISAHLUKO 99

UJesu Welapha Amadoda Ayizimpumputhe, Asize NoZakewu

Zingavumelana kanjani lezi zenzakalo eziseBhayibhelini ezinokushayisana ezimayelana noJesu elapha impumputhe eJeriko?

ISAHLUKO 100

Umfanekiso KaJesu Womina Abayishumi

Wayesho ukuthini uJesu lapho ethi: “Bonke abanakho, bayonikwa okwengeziwe, kodwa lowo ongenakho, uyophucwa ngisho nalokho anakho”?

ISAHLUKO 101

UJesu Usesidlweni Endlini KaSimoni EBhethaniya

UMariya, udadewabo kaLazaru, wenza okuthile okuvusa impikiswano. UJesu uyamvikela.

ISAHLUKO 102

INkosi Ingena EJerusalema Igibele Ithole Lembongolo

Ugcwalisa isiprofetho esashiwo eminyakeni engu-500.

ISAHLUKO 103

Kuphindwe Kuhlanzwe Ithempeli

Kubonakala sengathi abathengisi baseJerusalema baqhuba ibhizinisi elisemthethweni, pho kungani uJesu ebabiza ngabaphangi?

ISAHLUKO 104

AmaJuda Ezwa Izwi LikaNkulunkulu​—⁠Azolubonisa Yini Ukholo?

Ukhona yini umahluko phakathi kukuba nokholo kuJesu nokwenza imisebenzi ehambisana nokuba nokholo?

ISAHLUKO 105

Usebenzisa Isihlahla Somkhiwane Ukuze Afundise Ngokholo

UJesu ufundisa abafundi bakhe indlela ukholo olunamandla ngayo futhi achaze ukuthi kungani uNkulunkulu enqaba isizwe sakwa-Israyeli.

ISAHLUKO 106

Imifanekiso Emibili Ngamasimu Amagilebhisi

Thola incazelo yomfanekiso wendoda eyacela amadodana ayo ukuba ayosebenza ensimini yamagilebhisi nowendoda eyaqashisa ngensimu yayo yamagilebhisi iqashisela abalimi abakhohlakele.

ISAHLUKO 107

Inkosi Iyala Ukuba Kumenyelwe Abantu Edilini Lomshado

Umfanekiso kaJesu uyisiprofetho.

ISAHLUKO 108

UJesu Ubhuntshisa Imizamo Yokumbamba

Uqala avale imilomo yabaFarisi, alandele ngeyabaSadusi, ekugcineni avale eyabaphikisi abahlangene.

ISAHLUKO 109

UJesu Ulahla Abaphikisi Bakhe

Kungani uJesu engababekezeleli abantu benkolo abanemibono ehlukile?

ISAHLUKO 110

Usuku Lokugcina LukaJesu Esethempelini

Usebenzisa isibonelo somfelokazi ohluphekayo ukuze afundise isifundo esinamandla.

ISAHLUKO 111

Uphawu Lokuphela Kwesimiso Sezinto

Isiprofetho sakhe sagcwaliseka okokuqala ngekhulu lokuqala. Kungenzeka yini sigcwaliseke ngezinga elikhulu esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 112

Isifundo Ngokuhlala Uphapheme​—⁠Izintombi

Ingabe uJesu ufundisa ukuthi uhhafu wabafundi bakhe uyiziwula futhi uhhafu uhlakaniphile?

ISAHLUKO 113

Isifundo Ngokuzikhandla​—⁠Amathalenta

UJesu uchaza umfanekiso wakhe ngokusho la mazwi: “Wonke umuntu onakho, uyonikwa okwengeziwe.”

ISAHLUKO 114

UKristu Wahlulela Izimvu Nezimbuzi Esemandleni Okubusa

Esebenzisa umzekeliso ovusa amadlingozi, uJesu uchaza lokho okufanele kwenziwe ukuze sithole ukuphila okuphakade.

ISAHLUKO 115

IPhasika Lokugcina LikaJesu Liyasondela

Kungani kuphawuleka ukuthi abaholi benkolo bavuma ukukhokhela uJuda izinhlamvu zesiliva ezingu-30 ukuze akhaphele uJesu?

ISAHLUKO 116

Ufundisa Ngokuthobeka EPhasikeni Lokugcina

Umangaza abaphostoli bakhe ngokwenza umsebenzi owenziwa inceku.

ISAHLUKO 117

ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

UJesu uqala isikhumbuzo abalandeli bakhe abazosigubha njalo ngonyaka ngoNisani 14.

ISAHLUKO 118

Babanga Ukuthi Ubani Omkhulu Kunomunye

Abaphostoli sebesikhohliwe isifundo uJesu asanda kubafundisa sona ngabo lobo busuku.

ISAHLUKO 119

UJesu–Uyindlela, Iqiniso Nokuphila

UJesu ufundisa iqiniso elinamandla mayelana nendlela yokusondela kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 120

Ukuthela Izithelo Njengamagatsha Nokuba Abangane BakaJesu

Kungayiphi indlela abafundi bakaJesu ‘bethela izithelo’?

ISAHLUKO 121

“Yibani Nesibindi! Mina Ngilinqobile Izwe”

UJesu ulinqobe kanjani izwe uma lizombulala?

ISAHLUKO 122

Umthandazo KaJesu Wokuphetha Ekamelweni Eliphezulu

Ukwenza kucace ukuthi ufeze into ebaluleke kakhulu kunokuba asindise abantu.

ISAHLUKO 123

Uyathandaza Lapho Elusizi Kakhulu

Kungani uJesu ethandaza ethi: “Susa le ndebe kimi”? Ingabe akasathandi ukudlala indima yakhe yokuba isihlengo?

ISAHLUKO 124

UKristu Uyakhashelwa Futhi Uyaboshwa

UJuda uyakwazi ukuthola uJesu nakuba sekuphakathi kwamabili.

ISAHLUKO 125

UJesu Uyiswa Ku-Anase Bese Eyiswa KuKayafase

Icala likaJesu liyisibonelo sokungabi nabulungisa.

ISAHLUKO 126

UPetru Uphika UJesu

Kwenzeka kanjani ukuba uPetru, indoda enokholo nezinikele, ijikele uJesu ngokushesha kangaka?

ISAHLUKO 127

ISanhedrini Imqulisa Icala Bese Eyiswa KuPilatu

Abaholi benkolo bamaJuda baveza izinhloso zabo zangempela.

ISAHLUKO 128

UPilatu NoHerode Bathi Akanacala

Kungani uPilatu eyisa uJesu kuHerode ukuze amahlulele? Akanalo yini igunya uPilatu lokwahlulela uJesu?

ISAHLUKO 129

UPilatu uthi: “Bhekani Le Ndoda!”

Ngisho noPilatu uyazibona izimfanelo ezimangalisayo eziboniswa uJesu.

ISAHLUKO 130

UJesu Uyanikelwa Futhi Uyobulawa

Kungani uJesu utshela abesifazane abalilayo ukuba balilele bona nabantwana babo kunokulilela yena?

ISAHLUKO 131

UJesu Ubethelwa Esigxotsheni

UJesu wenza isithembiso esibalulekile kwesinye sezigebengu aphanyekwe nazo.

ISAHLUKO 132

“Ngokuqinisekile Lo Muntu UbeyiNdodana KaNkulunkulu”

Ukuhlwa emini ngokuyisimangaliso, ukuzamazama komhlaba, ukudabuka kwekhethini ethempelini konke kufakazela into eyodwa.

ISAHLUKO 133

Isidumbu SikaJesu Siyalungiselelwa Futhi Siyangcwatshwa

Kungani bephuthuma kangaka ukungcwaba uJesu ngaphambi kokushona kwelanga?

ISAHLUKO 134

Ithuna Alinamuntu Ngoba UJesu Uyaphila!

Ngemva kokuvuswa, uJesu uzibonakalisa kumfundi wesifazane kunokuba azibonakalise kubaphostoli bakhe.

ISAHLUKO 135

UJesu Ovusiwe Ubonakala Kwabaningi

UJesu ubabonisa kanjani abafundi bakhe ukuthi uvuswe ngempela?

ISAHLUKO 136

Ogwini LoLwandle LwaseGalile

Izikhathi ezintathu, uPetru ukhunjuzwa ngendlela angabonisa ngayo ukuthi uyamthanda uJesu.

ISAHLUKO 137

Amakhulu Abantu Ayambona Ngaphambi KwePhentekoste

Phakathi nokuvuswa kwakhe nokunyukela kwakhe ezulwini, uJesu ugcizelela ngokuphindaphindiwe kubafundi bakhe lokho ababezokwamukela nendlela okufanele bakusebenzise ngayo.

ISAHLUKO 138

UKristu Ungakwesokudla SikaNkulunkulu

Yini eyayizokwenziwa uJesu ngesikhathi esalinde ukuthathela izitha zakhe isinyathelo?

ISAHLUKO 139

UJesu Uletha IPharadesi Futhi Uqeda Isabelo Sakhe

Kusekuningi okusafanele akwenze ngaphambi kokubuyisela uMbuso kuNkulunkulu wakhe noBaba wakhe.

Ukuze Ulingise UJesu, Kumelwe . . .

UJesu ubonisa izimfanelo ezingu-8 ngokuphindaphindiwe kukho konke ukuphila kwakhe.

ImiBhalo Esetshenzisiwe

Sebenzisa leli khasi ukuze uthole ukuthi ivesi ngalinye kule ncwadi lisetshenziswe kuliphi iVangeli.

Imifanekiso Esetshenzisiwe (Imizekeliso)

Thola isahluko kule ncwadi lapho imifanekiso kaJesu kukhulunywa ngayo khona.

Ezinye Zeziprofetho Eziphathelene NoMesiya

Qondanisa izenzakalo zokuphila kukaJesu neziprofetho zeBhayibheli ezifakazela ukuthi unguMesiya nezahluko ezikule ncwadi lapho zikhulunyelwa khona.

Izindawo UJesu Ahlala Kuzo Nafundisa Kuzo

Leli balazwe libonisa indawo uJesu ayenza kuyo inkonzo yakhe.