Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISAHLUKO 1

“Bheka! Lo NguNkulunkulu Wethu”

“Bheka! Lo NguNkulunkulu Wethu”

1, 2. (a) Yimiphi imibuzo ongathanda ukuyibuza uNkulunkulu? (b) UMose wambuzani uNkulunkulu?

UNGAZIBONA yini ngeso lengqondo uxoxa noNkulunkulu? Ukucabanga nje ngakho kuyesabisa—uMbusi wendawo yonke ekhuluma nawe pho! Uqale ubambeke, kodwa bese uyakwazi ukuphendula. Uyakulalela, akuphendule, aze akwenze uzizwe ukhululekile ukubuza noma imuphi umbuzo owuthandayo. Yimuphi-ke umbuzo ongawubuza manje?

2 Endulo kwakunomuntu owayesesimweni esinjalo. KwakunguMose igama lakhe. Kodwa umbuzo akhetha ukuwubuza uNkulunkulu ungase ukumangaze. Akabuzanga ngaye siqu, ngekusasa lakhe, noma ngokuhlupheka kwesintu. Kunalokho wabuza igama likaNkulunkulu. Ungase ukuzwe kuyinqaba lokho ngoba uMose wayeselazi kakade igama likaNkulunkulu. Khona-ke, kumelwe ukuba umbuzo wakhe wawunencazelo ejulile. Empeleni, kwakuwumbuzo obaluleke kunayo yonke uMose ayengayibuza. Impendulo iyasithinta sonke. Ingakusiza ukuba uthathe isinyathelo esisemqoka ekusondeleni kuNkulunkulu. Kanjani? Ake sihlolisise leyo ngxoxo engavamile.

3, 4. Yiziphi izigigaba ezaholela ekuxoxeni kukaMose noNkulunkulu, futhi babexoxa ngani?

3 UMose wayeneminyaka engu-80 ubudala. Wayesenamashumi amane eminyaka edingisiwe kubantu bakubo ababeyizigqila eGibhithe, ama-Israyeli. Langa limbe, esaluse imihlambi yomukhwe wakhe, wabona into eyinqaba. Isihlahla somunga sasivutha, kodwa singashi. Sasilokhu sivuthe njalo, silanguka kuhle kwelangabi lomlilo okhalweni. UMose waya kuso eyosibheka. Kumelwe ukuba wethuka kwaphela nasozwaneni lapho izwi likhuluma naye livela emlilweni! Esebenzisa umkhulumeli oyingelosi, uNkulunkulu noMose babe sebexoxa nje  impela. Futhi, njengoba kungenzeka uyazi, kulapho lapho uNkulunkulu athuma khona uMose owayemathintanyawo ukuba ashiye ukuphila kwakhe okunokuthula abuyele eGibhithe ayokhulula ama-Israyeli ebugqilini.—Eksodusi 3:1-12.

4 Ngaleso sikhathi uMose wayengambuza noma yini uNkulunkulu. Kodwa phawula umbuzo akhetha ukuwubuza: “Lapho ngifika kubantwana bakwa-Israyeli, ngithi kubo: ‘UNkulunkulu wawoyihlo ungithumile kini,’ bese bethi kimi: ‘Ngubani igama lakhe?’ Ngizakuthini kubo na?”—Eksodusi 3:13.

5, 6. (a) Yiliphi iqiniso elilula nelibaluleke kakhulu umbuzo kaMose osifundisa lona? (b) Yini embi kakhulu eyenziwe egameni likaNkulunkulu? (c) Kungani kubaluleke kangaka ukuthi uNkulunkulu wembulele isintu igama lakhe?

5 Okokuqala, lowo mbuzo usifundisa ukuthi uNkulunkulu unegama. Akumelwe silithathe kancane leli qiniso elilula. Kodwa abaningi balithatha kalula. Igama likaNkulunkulu lisusiwe ezinguqulweni eziningi zeBhayibheli, esikhundleni salo kwafakwa iziqu, njengesithi “Nkosi” nesithi “Nkulunkulu.” Lena kungenye yezinto ezidabukisayo nezimbi kunazo zonke ezenziwe abantu benkolo. Kufanele kube njalo, ngoba konje yini oqale uyenze lapho uqala ukubonana nomuntu? Awumbuzi yini igama lakhe? Kunjalo nangokwazi uNkulunkulu. Akayena umuntu ongenagama, okude nabantu, ongasoze aziwa noma aqondwe. Yize engabonakali, ungumuntu futhi unegama—elithi Jehova.

6 Ngaphezu kwalokho, lapho uNkulunkulu embula igama lakhe, kusuke kunento enkulu nevusa amadlingozi esondelayo. Usicela ukuba simazi. Ufuna sikhethe ukwenza okungcono kunakho konke esingakwenza ekuphileni—sisondele kuye. Kodwa uJehova wenze okungaphezu kokusitshela igama lakhe. Usifundise nohlobo lomuntu elimmelelayo.

Incazelo Yegama LikaNkulunkulu

7. (a) Igama likaNkulunkulu liqondwa ngokuthi lisho ukuthini? (b) Yini ngempela uMose ayefuna ukuyazi lapho ebuza uNkulunkulu igama laKhe?

7 UJehova wazikhethela yena igama lakhe, igama elinencazelo  ebalulekile. Igama elithi “Jehova” liqondwa ngokuthi lisho ukuthi “Ubangela Ukuba Kube Khona.” Ngeke afaniswe nalutho ezulwini nasemhlabeni, ngoba nguye owadala zonke izinto futhi uphumelelisa zonke izinjongo zakhe. Lokho kuyesabisa. Kodwa ingabe kukhona okunye okumelelwa incazelo yegama likaNkulunkulu? Kusobala ukuthi uMose wayefuna ukuthola okwengeziwe. Phela, wayazi ukuthi uJehova unguMdali elazi negama likaNkulunkulu. Igama laphezulu lalingelisha. Kwase kungamakhulu eminyaka abantu belisebenzisa. Akungatshazwa-ke ukuthi lapho ebuza igama likaNkulunkulu, uMose wayebuza ngomuntu omelelwa yileli gama. Empeleni, wayethi: ‘Yini engingayitshela abantu bakho u-Israyeli ngawe eyokwakha ukholo lwabo kuwe futhi ibenze baqiniseke ukuthi uyobakhulula ngempela?’

8, 9. (a) UJehova wawuphendula kanjani umbuzo kaMose, futhi yini eyiphutha endleleni evame ukuhunyushwa ngayo impendulo yaKhe? (b) Isho ukuthini inkulumo ethi “Ngiyoba yilokho engiyoba yikho”?

8 UJehova waphendula ngokuthi embule isici esivusa amadlingozi sobuntu bakhe, okuyinto ehlobene nencazelo yegama lakhe. Wathi kuMose: “Ngiyoba yilokho engiyoba yikho.” (Eksodusi 3:14) Izinguqulo eziningi zamaBhayibheli zifundeka kanje lapha: “Ngingulowo enginguye.” Kodwa indlela ecophelelayo okuhunyushwe ngayo ibonisa ukuthi uNkulunkulu wayengamane nje evuma ukuthi ukhona. Kunalokho, uJehova wayefundisa uMose—kanye nathi futhi—ukuthi ‘wayeyoba,’ noma akhethe ukuba yinoma yini eyayizodingeka ukuze afeze izithembiso zaKhe. Inguqulo kaJ. B. Rotherham ilihumusha ngokucacile leli vesi: “Ngiyoba yinoma yini engithanda ukuba yiyo.” Esinye isazi sesiHebheru seBhayibheli sichaza le nkulumo ngale ndlela: “Kungakhathaliseki ukuthi kuphakama siphi isimo noma isidingo . . . , uNkulunkulu ‘uyoba’ isixazululo saso.”

9 Kwakusho ukuthini lokho kuma-Israyeli? Kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izithiyo ezazingaqhamuka phambi kwawo, kungakhathaliseki ukuthi sinzima kangakanani isimo ayengazithola ekuso, uJehova wayeyoba yinoma yini edingekayo ukuze awakhulule ebugqilini, awayise eZweni Lesithembiso. Lelo gama lawashukumisela ukuba athembele ngempela kuNkulunkulu. Lingenza okufanayo nakithina namuhla. (IHubo 9:10) Ngani?

10, 11. Igama likaJehova lisenza kanjani ukuba sicabange ngaye njengoBaba ozivumelanisa nezimo nongcono ukubedlula bonke? Fanekisa.

 10 Ngokwesibonelo: Abazali bayayazi indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi bazivumelanise ngayo nezimo lapho benakekela izingane zabo. Phakathi nosuku olulodwa, umzali kungase kudingeke abe umhlengikazi, umpheki, uthisha, umjezisi, umahluleli, nokunye okuningi. Abaningi banomuzwa wokuthi zingaphezu kwamandla abo izindima ezihlukahlukene okulindeleke ukuba bazifeze. Babona ukholo oluphelele izingane ezinalo kubo, zona ezingangabazi ukuthi ubaba noma umama angayipholisa indawo ebuhlungu, alamule zonke izingxabano, akhande noma iliphi ithoyizi eliphukile, futhi aphendule noma imuphi umbuzo ofika ezingqondweni zazo ezihlale zifuna ukwazi. Ukulinganiselwa kwabo kubaqeda amandla abanye abazali futhi ngezinye izikhathi kubakhungathekise. Bazizwa beshiyeka ngendlela edabukisayo kweziningi zalezi zindima.

11 UJehova naye ungumzali onothando. Kodwa, ngaphandle kokuchezuka ezindinganisweni zakhe eziphelele, akukho lutho angeke abe yilo ukuze anakekele izingane zakhe zasemhlabeni ngendlela engcono kakhulu. Ngakho igama lakhe elithi Jehova lisenza sicabange ngaye njengoBaba ongcono ukubedlula bonke. (Jakobe 1:17) UMose nawo wonke amanye ama-Israyeli athembekile basheshe babona ukuthi uJehova wenza okuvumelana negama lakhe. Bakhexa lapho bebona ezenza abe uMkhuzi Wempi onganqobeki, iNgcweti yokusebenzisa indalo, uMniki-mthetho ongenakuqhathaniswa, uMahluleli, uMklami, uMlungiseleli wokudla namanzi, uMlondolozi wezingubo nezimbadada—nokunye okuningi.

12. Isimo sengqondo sikaFaro ngoJehova sasihluke kanjani kwesikaMose?

12 Ngakho uNkulunkulu usazisile igama lakhe, wembula izinto ezivusa amadlingozi ezimelelwa yilelo gama, waze wabonisa nokuthi lokho akushoyo ngaye ngokwakhe kuyiqiniso. Akungabazeki ukuthi uNkulunkulu uyafuna simazi.  Sisabela kanjani? UMose wayefuna ukumazi uNkulunkulu. Leso sifiso esinamandla salolonga inkambo yokuphila kukaMose futhi samenza wasondelana kakhulu noYise wasezulwini. (Numeri 12:6-8; Hebheru 11:27) Ngokudabukisayo, bambalwa abantu ababephila noMose ababenesifiso esifanayo. Lapho uMose ebiza uJehova ngegama kuFaro, leyo nkosi yaseGibhithe eqhoshayo yaphendula: “Ngubani uJehova?” (Eksodusi 5:2) UFaro wayengafuni ukufunda okwengeziwe ngoJehova. Kunalokho, ngokuchwensa wavele wamchilizela eceleni uNkulunkulu ka-Israyeli njengongathi shu. Uvame kakhulu lowo mbono namuhla. Wenza abantu bangaliboni elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu—uJehova uyiNkosi enguMbusi.

INkosi EnguMbusi UJehova

13, 14. (a) Kungani uJehova enikezwa iziqu eziningi eBhayibhelini, futhi yiziphi ezinye zazo? (Bheka ibhokisi “ Ezinye Zeziqu ZikaJehova.) (b) Kungani kunguJehova kuphela ofanelekela ukubizwa ngokuthi “iNkosi EnguMbusi”?

13 UJehova uyazishintshashintsha futhi azivumelanise nezimo kangangokuthi uneziqu eziningi ezihlukahlukene emiBhalweni. Azibangisani negama lakhe; kunalokho zisifundisa okwengeziwe ngalokho elikumelelayo. Ngokwesibonelo, ubizwa ngokuthi ‘iNkosi EnguMbusi uJehova.’ (2 Samuweli 7:22) Leso siqu esiphakeme, esivela izikhathi eziningi eBhayibhelini, siveza isikhundla sikaJehova. Uyena kuphela onegunya lokuba uMbusi wendawo yonke. Nasi isizathu.

14 UJehova unguMdali ongenakufaniswa namuntu. IsAmbulo 4:11 sithi: “Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto, nangenxa yentando yakho zaba khona futhi zadalwa.” Asikho isidalwa esingafanelwa yila mazwi amahle kangaka. Konke okukhona ezulwini nasemhlabeni kukhona ngenxa kaJehova! Ngaphandle kokuthandabuza, uJehova ufanelwe udumo, amandla, nenkazimulo efanela iNkosi enguMbusi noMdali wezinto zonke.

15. Kungani uJehova ebizwa ngokuthi “iNkosi yaphakade”?

 15 Esinye isiqu esisebenza kuJehova kuphela sithi “Nkosi yaphakade.” (1 Thimothewu 1:17; IsAmbulo 15:3) Kusho ukuthini lokhu? Kunzima ukuba izingqondo zethu ezingaphelele zikuqonde lokhu, kodwa uJehova ungowaphakade ngezindlela ezimbili—uma sihlehlela emuva ngesikhathi noma siya phambili esikhathini esizayo. IHubo 90:2 lithi: “Kusukela nini nanini kuze kube nini nanini wena unguNkulunkulu.” Ngakho uJehova akazange abe nesiqalo; ubelokhu ekhona. Ubizwa kufanele ngokuthi “oMdala Wezinsuku”—ngoba wayekhona kusukela nini nanini, ngaphambi kokuba kube khona noma ubani nananoma yini enye emhlabeni nasezulwini! (Daniyeli 7:9, 13, 22) Ubani ongalokotha angabaze igunya lakhe lokuba iNkosi EnguMbusi?

16, 17. (a) Kungani singenakumbona uJehova, futhi kungani kungafanele kusimangaze lokho? (b) Kungamuphi umqondo uJehova engokoqobo ukwedlula noma yini esingayibona nesingayithinta?

16 Noma kunjalo, abanye bayalingabaza lelo gunya, njengoba kwenza uFaro. Ingxenye yenkinga ukuthi abantu abangaphelele bathembela kakhulu kwabangakubona ngamehlo. Asiyiboni iNkosi EnguMbusi. Ingumoya, asinakuyibona ngamehlo. (Johane 4:24) Ngaphandle kwalokho, ukube umuntu wenyama negazi ubengama phambi kukaJehova uNkulunkulu, ubengafa. UJehova ngokwakhe watshela uMose: “Awukwazi ukubona ubuso bami, ngoba akukho muntu ongangibona kodwa aphile.”—Eksodusi 33:20; Johane 1:18.

17 Akufanele kusimangaze lokho. UMose wabona ingxenyana encane nje yenkazimulo kaJehova, ngokusobala ngommeleli oyingelosi. Waba yini umphumela? Ubuso bukaMose ‘bakhipha imisebe’ isikhathi esithile ngemva kwalokho. Ama-Israyeli esaba ngisho nokububuka ngqó ubuso bukaMose. (Eksodusi 33:21-23; 34:5-7, 29, 30) Khona-ke, akekho ngempela umuntu ongabuka iNkosi EnguMbusi isenkazimulweni yayo ephelele! Njengoba singenakuyibona futhi siyithinte, ingabe kusho ukuthi ayiyena-ke umuntu ongokoqobo?  Cha, ngokwesibonelo, asithandabuzi ukuthi zikhona izinto eziningi esingaziboni—umoya, amaza omsakazo nemicabango. Ngaphezu kwalokho, uJehova uhlal’ ekhona njalo, ukuhamba kwesikhathi akumthinti, ngisho nezigidi eziyizinkulungwane zeminyaka! Ngalowo mqondo, ungokoqobo ngaphezu kwanoma yini esingayithinta noma siyibone, ngoba indawo esiyibonayo iyaguga futhi ibole. (Mathewu 6:19) Nokho, ingabe kufanele simbheke njengento ecatshangelwayo nje, noma njengoMthombo Wendalo ongenabuntu nongaqondakali? Ake sibone.

UNkulunkulu Onobuntu

18. Yimuphi umbono owanikezwa uHezekeli, futhi ubuso obune ‘bezidalwa eziphilayo’ eziseduze kukaJehova bufanekiselani?

18 Yize singenakumbona uNkulunkulu, eBhayibhelini kunamavesi avusa amadlingozi asenza sikwazi ukulunguza ezulwini uqobo lwalo. Isahluko sokuqala sikaHezekeli singesinye sezibonelo ezinjalo. UHezekeli wanikezwa umbono wenhlangano kaJehova yasezulwini, leyo ayibona injengenqola enkulu yasezulwini. Okuhlaba umxhwele nakakhulu yincazelo yezidalwa zomoya ezinamandla ezizungeze uJehova. (Hezekeli 1:4-10) Lezi ‘zidalwa eziphilayo’ zisondelene kakhulu noJehova, futhi ukubukeka kwazo kusitshela okuthile okubalulekile ngoNkulunkulu ezimkhonzayo. Ngasinye sinobuso obune—obenkunzi, obengonyama, obokhozi nobomuntu. Kusobala ukuthi bufanekisela izimfanelo ezine ezivelele zobuntu bukaJehova.—IsAmbulo 4:6-8, 10.

19. Iyiphi imfanelo efanekiselwa (a) ubuso benkunzi? (b) ubuso bengonyama? (c) ubuso bokhozi? (d) ubuso bomuntu?

19 Ngokuvamile eBhayibhelini inkunzi ifanekisela amandla, futhi kube kufanele ngoba iyisilwane esinamandla kakhulu. Kanti ngokuvamile ingonyama ifanekisela ubulungisa, ngoba ubulungisa beqiniso budinga isibindi, okuyimfanelo ezidume ngayo izingonyama. Izinkozi zidume ngamehlo azo abukhali, zibona ngisho nezinto ezincanyana ezilé kude. Ngakho ubuso bokhozi bukufanekisela kahle  ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okufinyelela kude. Ubuso bomuntu bona? Njengoba umuntu enziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, uyaphawuleka ngekhono lakhe lokubonisa imfanelo kaNkulunkulu evelele—uthando. (Genesise 1:26) Lezi zici zobuntu bukaJehova—amandla, ubulungisa, ukuhlakanipha nothando—ziqokonyiswa kaningi emBhalweni kangangokuba zingase zibizwe ngokuthi izimfanelo zikaNkulunkulu eziyinhloko.

20. Ingabe kuyadingeka sikhathazeke ngokuthi mhlawumbe ubuntu bukaJehova buye bashintsha, futhi kungani uphendula kanjalo?

20 Ingabe kufanele sikhathazeke ngokuthi mhlawumbe uNkulunkulu uye washintsha phakathi nezinkulungwane zeminyaka kusukela achazwa eBhayibhelini? Cha, ubuntu bukaNkulunkulu abushintshi. Uyasitshela: “NginguJehova; angizange ngishintshe.” (Malaki 3:6) Kunokuba avele azishintshe kungalindelwe, uJehova uzibonisa enguBaba ofiselekayo ngendlela asabela ngayo esimweni ngasinye. Uveza lezo zici zobuntu bakhe ezifaneleka ngaphezu kwezinye. Kulezi zimfanelo ezine, evelele uthando. Ibonakala kukho konke uNkulunkulu akwenzayo. Usebenzisa amandla akhe, ubulungisa nokuhlakanipha ngendlela enothando. Eqinisweni, iBhayibheli lisho into engavamile ngoNkulunkulu nale mfanelo.  Lithi: “UNkulunkulu uluthando.” (1 Johane 4:8) Phawula ukuthi alisho ukuthi uNkulunkulu unalo uthando noma ukuthi uNkulunkulu uyathanda kodwa lithi uNkulunkulu uyilo uthando. Uthando, oluwubuqu bakhe, luyisisusa sako konke akwenzayo.

“Bheka! Lo NguNkulunkulu Wethu”

21. Siyozizwa kanjani njengoba siya sizazi kangcono izimfanelo zikaJehova?

21 Wake wambona umntwana omncane ekhombisa abangane bakhe uyise, abese esho ngentokozo nangeqholo athi, “Ubaba wami lona”? Abakhulekeli bakaNkulunkulu banesizathu sokuzizwa kanjalo ngoJehova. IBhayibheli libikezela isikhathi abantu abathembekile abayosho ngaso bathi: “Bheka! Lo nguNkulunkulu wethu.” (Isaya 25:8, 9) Lapho uziqonda ngokwengeziwe izimfanelo zikaJehova, kulapho lapho uyoba nomuzwa ojulile wokuthi unoBaba ongcono kunabo bonke ongabacabanga.

22, 23. IBhayibheli limchaza kanjani uBaba wethu wasezulwini, futhi sazi kanjani ukuthi ufuna sisondele kuye?

22 Lo Baba akalukhuni, akachizi, futhi akayena unyube—naphezu kwalokho okuye kwafundiswa abashisekeli benkolo nezazi zamafilosofi. UNkulunkulu olukhuni ubengeke asikhange, futhi iBhayibheli alimchazi kanjalo uBaba wethu wasezulwini. Kunalokho, limbiza ngokuthi ‘uNkulunkulu ojabulayo.’ (1 Thimothewu 1:11) Unemizwa enamandla nethambile. ‘Uzwa ubuhlungu enhliziyweni’ lapho izidalwa zakhe ezikhaliphile zidelela iziqondiso azibekele inhlalakahle yazo. (Genesise 6:6; IHubo 78:41) Kodwa lapho senza ngokuhlakanipha ngokuvumelana neZwi lakhe, senza ‘inhliziyo yakhe ijabule.’—IzAga 27:11.

23 UBaba wethu ufuna sisondele kuye. IZwi lakhe lisikhuthaza ukuba ‘simphumputhe futhi simthole ngempela, nakuba, eqinisweni, engekude kulowo nalowo kithi.’ (IzEnzo 17:27) Kodwa kungenzeka kanjani ukuba abantu abangelutho nje basondele eNkosini EnguMbusi?