1. Izigigaba zokungabi nabulungisa zingasithinta kanjani?

UMFELOKAZI osekhulile uqhwagwa konke abezibekela kona ekuphileni. Usana olungenakuzisiza lulahlwa ngumzali onenhliziyo embi. Indoda iboshelwa icala engalenzanga. Zikuphatha kanjani lezi zigigaba? Cishe ngasinye sikuphatha kabi, futhi kube kufanele. Thina bantu sinomuzwa onamandla wokulungile nokungalungile. Uma kwenziwa isenzo sokungabi nabulungisa, siyathukuthela. Siye sifune ukuba owoniwe anxeshezelwe, nomoni ajeziswe. Uma kungenzeki lokho, singase sizibuze: ‘Kazi uNkulunkulu uyakubona yini okwenzekayo? Kungani pho engenzi lutho ngakho?’

2. UHabakuki wazizwa kanjani ngokungabi khona kobulungisa, futhi kungani uJehova engazange amsole?

2 Kuwo wonke umlando, izinceku zikaJehova ezithembekile ziye zabuza imibuzo efuze lena. Ngokwesibonelo, umprofethi uHabakuki wathandaza kuNkulunkulu: “Ungibukiselani ukungabi nabulungisa okubi kangaka? Uvumelani ukuba ubudlova, ukwephulwa komthetho, ubugebengu, nolunya kusakazeke yonke indawo?” (Habakuki 1:3, Contemporary English Version) UJehova akazange amsole uHabakuki ngalo mbuzo wakhe wobuqotho, ngoba uYena owafaka kubantu umuzwa wobulungisa. Yebo, uJehova usibusisé ngesilinganiso esincane sobulungisa bakhe obukhulu.

UJehova Uyakuzonda Ukungabi Nabulungisa

3. Kungani kungathiwa uJehova ukubona ngaphezu kwethu ukungabi nabulungisa?

3 UJehova uyakubona ukungabi nabulungisa. Uyakubona okwenzekayo. Ngokuqondene nosuku lukaNowa, iBhayibheli liyasitshela: “UJehova wabona ukuthi ububi bomuntu babudlangile emhlabeni futhi konke ukuthambekela kwemicabango  yenhliziyo yakhe kukubi ngaso sonke isikhathi.” (Genesise 6:5) Cabanga ukuthi isho ukuthini leyo nkulumo. Ngokuvamile, indlela esiqonda ngayo ukungabi nabulungisa isekelwe ezigigabeni ezimbalwa esizizwile noma ezenzeke kithi ngokwethu. Kanti uJehova yena wazi ukungabi nabulungisa okwenzeka emhlabeni wonke. Uyakubona konke! Ngaphezu kwalokho, ubona ukuthambekela kwenhliziyo—ukucabanga okukhohlakele okuwumsuka wezenzo ezingenabulungisa.—Jeremiya 17:10.

4, 5. (a) IBhayibheli libonisa kanjani ukuthi uJehova uyabakhathalela labo abaye baphathwa ngokungabi nabulungisa? (b) UJehova yena kumthinte kanjani ukungabi nabulungisa?

4 Kodwa uJehova wenza okungaphezu kokumane abone ukungabi nabulungisa. Uyabakhathalela nalabo abayizisulu zako. Ngesikhathi izizwe eziyizitha ziphatha kabi abantu bakhe, uJehova wadabuka ‘ngokububula kwabo ngenxa yabacindezeli babo nalabo ababebakhakhabisa bebayisa ngapha nangapha.’ (AbaHluleli 2:18) Hleze uye waphawula ukuthi lapho abantu belokhu bebona ukungabi nabulungisa okuningi, bagcina bengasakugqizi qakala. UJehova akanjalo! Sekuyiminyaka engaba ngu-6 000 ebona wonke amazinga okungabi nabulungisa, kodwa akakashintshi, usakuzonda. Kunokuba ashintshe, iBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi izinto ‘ezinjengolimi lwamanga,’ “izandla ezichitha igazi elingenacala,” ‘nofakazi wamanga ophafuza amanga,’ ziyanengeka kuye.—IzAga 6:16-19.

5 Cabanga nangendlela enamandla uJehova asola ngayo abaholi bakwa-Israyeli abangenabulungisa. Waphefumulela umprofethi wakhe ukuba ababuze: “Akuwona yini umsebenzi wenu ukwazi ubulungisa?” Ngemva kokuchaza ngokucacile ukusebenzisa kwabo amandla kabi, uJehova wabikezela okwakuzokwehlela la madoda akhohlakele: “Bayocela usizo kuJehova, kodwa ngeke abaphendule. Futhi uyobafihlela ubuso bakhe ngaleso sikhathi, njengoba nje benze ububi ezenzweni zabo.” (Mika 3:1-4) Yeka indlela okumnenga ngayo uJehova ukungabi nabulungisa! Phela uye wakubona kwenzeka kuye uqobo!  Sekuphele izinkulungwane zeminyaka uSathane elokhu emklolodela ngendlela engenabulungisa. (IzAga 27:11) Ngaphezu kwalokho, uJehova wabona isenzo sokungabi nabulungisa esinyantisa kunazo zonke ngesikhathi iNdodana yakhe, ‘eyayingenzanga sono,’ ibulawa njengesigelekeqe. (1 Petru 2:22; Isaya 53:9) Kusobala ukuthi uJehova akayena ongabushayi mkhuba nongenandaba nobunzima balabo abahlushwa ukungabi nabulungisa.

6. Singase sisabele kanjani uma sibhekene nokungabi nabulungisa, futhi ngani?

6 Noma kunjalo, uma sibona ukungabi nabulungisa—noma uma thina ngokwethu siphathwa kabi—kungokwemvelo ukuvele sicasuke. Senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, futhi ukungabi nabulungisa akuhambisani neze nakho konke uJehova ayikho. (Genesise 1:27) Pho kungani uNkulunkulu ekuvumela ukuntuleka kobulungisa?

Impikiswano Yobukhosi BukaNkulunkulu

7. Chaza indlela ubukhosi bukaJehova obabekelwa ngayo inselele.

7 Impendulo yalo mbuzo ihlobene nempikiswano yobukhosi bukaNkulunkulu. Njengoba sibonile, uMdali unegunya lokubusa umhlaba nabo bonke abahlala kuwo. (IHubo 24:1; IsAmbulo 4:11) Kodwa ubukhosi bukaJehova babekelwa inselele kwasekuqaleni komlando wabantu. Kwenzeka kanjani lokhu? UJehova wayala umuntu wokuqala u-Adamu, ukuba angadli emthini othile ensimini eyayiyikhaya lakhe eliyiPharadesi. Kwakuyokwenzekani uma engalaleli? UNkulunkulu wamtshela: “Uyokufa nokufa.” (Genesise 2:17) Umyalo kaNkulunkulu wawungenzima ku-Adamu noma kumkakhe, u-Eva. Noma kunjalo, uSathane wenza u-Eva wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayeqinisa isandla ngokungenasidingo. Kwakuzokwenzekani uma edla emthini? USathane watshela u-Eva ngokuqondile: “Ngokuqinisekile ngeke nife. Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuwo nakanjani amehlo enu ayovuleka futhi nakanjani niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.”—Genesise 3:1-5.

8. (a) Wayesho ukuthini uSathane ngamazwi awatshela u-Eva? (b) Yini uSathane ayibekela inselele ngokuphathelene nobukhosi bukaNkulunkulu?

 8 La mazwi kaSathane ayengasho nje kuphela ukuthi uJehova wayegodlele u-Eva ulwazi olubalulekile, kodwa ayesho nokuthi wayeqambe amanga ku-Eva. USathane waqikelela ukuthi akalingabazi iqiniso lobukhosi bukaNkulunkulu. Kodwa wakubekela inselele ukufaneleka, nokulunga kwabo. Ngamanye amazwi, wagomela ngokuthi uJehova wayengabusebenzisi ngendlela elungile ubukhosi baKhe, nangendlela eyozuzisa izikhonzi zaKhe.

9. (a) Waba yini umphumela wokungalaleli ku-Adamu no-Eva, futhi lokhu kwaphakamisa miphi imibuzo ebalulekile? (b) Kungani uJehova engazange amane azichithe izihlubuki?

9 U-Adamu no-Eva babe sebephula umthetho kaJehova ngokudla emthini ababenqatshelwe ukudla kuwo. Ukungalaleli kwabo kwabalethela isijeziso sokufa, njengoba nje uNkulunkulu ayeshilo. Amanga kaSathane aphakamisa imibuzo ebalulekile. UJehova unalo ngempela nje igunya lokubusa isintu, noma umuntu kufanele azibuse ngokwakhe? Ingabe yinhle indlela uJehova asebenzisa ngayo ubukhosi bakhe? UJehova wayengasebenzisa amandla akhe amakhulu achithe lezi zihlubuki ngaso leso sikhathi. Kodwa imibuzo eyayiphakeme yayiphathelene nokubusa kukaNkulunkulu, hhayi amandla akhe. Ngakho ukususa u-Adamu, u-Eva, noSathane kwakungeke kukufakazele ukulunga kokubusa kukaNkulunkulu. Kunalokho, kwakungase kwenze ukubusa kwakhe kungabazeke nakakhulu. Okuwukuphela kwendlela yokuthola ukuthi abantu bangaphumelela yini ukuzibusa ngaphandle kukaNkulunkulu, kwakuwukuba kuvunyelwe isikhathi sidlule.

10. Umlando uye wembulani ngokuqondene nokubusa komuntu?

10 Ukuhamba kwesikhathi kwembuleni? Ezinkulungwaneni zeminyaka edlule, abantu baye bazama izinhlobo eziningi zohulumeni, kuhlanganise uhulumeni wobushiqela, owentando yeningi, owesimiso sokusebenzela uhulumeni, nowobukhomanisi. Umphumela wazo zonke ufingqwe kula mazwi eBhayibheli acacile: ‘Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala  kwakhe.’ (UmShumayeli 8:9) Umprofethi uJeremiya washo kufanele ukuthi: “Ngazi kahle, Jehova, ukuthi indlela yomuntu wasemhlabeni akuyona eyakhe. Akukona okomuntu ohambayo ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe.”—Jeremiya 10:23.

11. Kungani uJehova avumela ukuba uhlanga lwesintu luhlupheke?

11 Kwasekuqaleni uJehova wayazi ukuthi umphumela wokuzibusa komuntu wawuyoba ukuhlupheka. Ingabe-ke kwakuwukungabi nabulungisa ukuba avumele isimo esibi siqhubeke? Cha! Ngokwesibonelo: Ake sithi unomntwana okudingeka ahlinzwe ukuze elashwe isifo esisongela ukuphila. Uyazi ukuthi ukuhlinzwa kuzokwenza umntanakho ezwe ubuhlungu, futhi lokhu kukuphatha kabi kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, uyazi ukuthi lokhu kuhlinzwa kuzokwenza umntanakho abe nempilo engcono kamuva ekuphileni. Ngokufanayo, uNkulunkulu naye wayazi—futhi wayekubikezele nokukubikezela—ukuthi ukuvumela kwakhe ukuzibusa kwabantu kwakuzohambisana nobuhlungu nokuhlupheka. (Genesise 3:16-19) Kodwa futhi wayazi nokuthi impumuzo yangempela neyaphakade yayiyotholakala kuphela ngokuba avumele sonke isintu sizibonele izithelo ezimbi zokuhlubuka. Ngokwenza kanjalo, le mpikiswano yayingaxazululeka unomphela, kuze kube phakade.

Impikiswano Yobuqotho Bomuntu

12. Njengoba kuboniswe endabeni kaJobe, uSathane ubamangalele ngani abantu?

12 Kunesinye futhi isici kule ndaba. Ngokubekela inselele ukufaneleka nokulunga kokubusa kukaNkulunkulu, uSathane akazange nje kuphela anyundele uJehova ngokuqondene nobukhosi baKhe; wanyundela nezinceku zikaNkulunkulu ngokuqondene nobuqotho bazo. Ngokwesibonelo, phawula lokho uSathane akusho kuJehova ngendoda elungile uJobe: “Awuzange yini wena umbiyele yena nendlu yakhe nakho konke anakho nxazonke? Umsebenzi wezandla zakhe uwubusisile,  nemfuyo yakhe ithé chithi saka emhlabeni. Kodwa, ngiyacela, ake welule isandla sakho, uthinte konke anakho ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho.”—Jobe 1:10, 11.

13. USathane wayesho ukuthini ngezinto amangalela ngazo uJobe, futhi abantu bebonke bangena kanjani kulokhu?

13 USathane wama kwelokuthi uJehova wayesebenzisa amandla aKhe okuvikela ukuze athenge ukuzinikela kukaJobe. Lokhu kwasho ukuthi ubuqotho bukaJobe babuwubuqotho bokuzenzisa, wayekhonza uNkulunkulu ngenxa yalokho ayengakuthola. USathane wagomela ngokuthi uma uJobe engaphucwa isibusiso sikaNkulunkulu, wayengamthuka nokumthuka uMdali wakhe. USathane wayazi ukuthi uJobe wayedla ubhedu ngokuba “umuntu ongasoleki futhi oqotho, owesaba uNkulunkulu futhi okugwemayo okubi.” * Ngakho, uma uSathane ayengakwazi ukuphula ubuqotho bukaJobe, kuthiwani ngobuqotho besintu sisonke? Empeleni uSathane wayengabaza ubuqotho babo bonke abafuna ukukhonza uNkulunkulu. Esehilela nabanye kule mpikiswano, uSathane wathi kuJehova: “Umuntu [hhayi uJobe kuphela] uyokhipha konke anakho ngenxa yomphefumulo wakhe.”—Jobe 1:8; 2:4.

14. Umlando uye wabonisani ngokuqondene nezinto uSathane amangalela ngazo abantu?

14 Umlando uye wabonisa ukuthi abaningi, njengoJobe, baye bahlala bethembekile kuJehova naphezu kovivinyo—ngokuphambene nokuzisholo kukaSathane. Baye bajabulisa inhliziyo kaJehova ngenkambo yabo yokwethembeka, lokhu kwabe sekunikeza uJehova impendulo ekuklolodeni kukaSathane kokuthi abantu bayoyeka ukukhonza uNkulunkulu uma besebunzimeni. (Hebheru 11:4-38) Yebo, abanezinhliziyo ezilungile baye benqaba ukufulathela uNkulunkulu. Ngisho nalapho bexakwe izimo ezicindezela kakhulu, baye bancika ngisho nangokwengeziwe  kuJehova ukuba abanikeze amandla okukhuthazela.—2 Korinte 4:7-10.

15. Yimuphi umbuzo ongaphakama ngezahlulelo zikaNkulunkulu ezidlule nezesikhathi esizayo?

15 Kodwa ukusebenzisa kukaJehova ubulungisa kuhilela okwengeziwe kunempikiswano yobukhosi neyobuqotho bomuntu. IBhayibheli lisilandisa ngezahlulelo zikaJehova ezatholwa abantu ngabanye ngisho nezizwe. Linaneziprofetho zezahlulelo ayozikhipha esikhathini esizayo. Kungani singaqiniseka ukuthi uJehova uye wahlulela ngokulunga nokuthi uyokwahlulela ngokulunga?

Okwenza Ubulungisa BukaNkulunkulu Buphakame Kunabo Bonke

UJehova akasoze ‘akhukhula olungile kanye nomubi’

16, 17. Yiziphi izibonelo ezibonisa ukuthi abantu banombono olinganiselwe endabeni yobulungisa beqiniso?

16 Kungashiwo kufanele ngoJehova ukuthi: “Zonke izindlela zakhe ziwubulungisa.” (Duteronomi 32:4) Akekho noyedwa kithi ongazichaza kanjalo, ngoba ezikhathini eziningi umbono wethu olinganiselwe wenza kungacaci ukuthi yikuphi okulungileyo. Ngokwesibonelo, cabanga ngo-Abrahama. Wancenga uJehova ngokuqondene nokubhujiswa kweSodoma—naphezu kobubi bakhona obabuthé bhe. Wabuza uJehova: “Ingabe ngempela uzokhukhula olungile kanye nomubi?” (Genesise 18:23-33) Impendulo yayithi cha. UJehova “[wenza] ukuba line isibabule nomlilo” eSodoma ngemva kokuba uLoti olungile namadodakazi akhe sebefike bephephile emzini waseZowari. (Genesise 19:22-24) Kanti uJona yena “wavutha ngentukuthelo” ngesikhathi uNkulunkulu ebonisa abantu baseNineve isihe. Njengoba uJona ayesememezele ukuthi bazobhujiswa, kwakuzothi cosololo ukubabona beqothulwa—naphezu kokuphenduka kwabo okusuka enhliziyweni.—Jona 3:10–4:1.

17 UJehova waqinisekisa u-Abrahama ukuthi ubulungisa baKhe abuhileli ukubhubhisa ababi kuphela, kodwa nokusindisa abalungileyo. Ngakolunye uhlangothi, uJona kwadingeka afunde ukuthi uJehova unesihe. Uma ababi beshintsha izindlela  zabo, “ukulungele ukuthethelela.” (IHubo 86:5) Ngokungafani nabantu abazizwa besongelwa, uJehova akakhiphi isahlulelo esibi ngoba nje efuna ukubukisa ngamandla akhe, engasigodli nesihawu ngoba nje esaba ukuthi kuzothiwa ubuthaka. Inkambiso yakhe iwukubonisa isihe noma nini uma kunesizathu sako.—Isaya 55:7; Hezekeli 18:23.

18. Usebenzisa iBhayibheli, bonisa ukuthi uJehova akabuswa imizwelo iyodwa.

18 UJehova yena akaxhoshwa imizwelo iyodwa. Ngesikhathi abantu bakhe bengené shi ekukhonzeni izithombe, uJehova washo kwezwakala: “[Ngizokwahlulela] ngokwezindlela zakho ngehlisele phezu kwakho zonke izinto zakho ezinengekayo. Iso lami ngeke likuhawukele, futhi ngeke ngibe nabubele, ngoba ngizozehlisela phezu kwakho izindlela zakho.” (Hezekeli 7:3, 4) Ngakho lapho abantu beqinisa amakhanda enkambweni yabo, uJehova ubahlulela ngendlela ebafanele. Kodwa isahlulelo sakhe sisuke sisekelwe ebufakazini obuqinile. Ngaleso sizathu, lapho ezwa “isikhalo” ngeSodoma neGomora, uJehova wathi: “Ngizimisele impela ukwehla ukuze ngibone ukuthi ngempela benza ngokwesikhalo esiye safika kimi ngalo.” (Genesise 18:20, 21) Yeka indlela esibonga ngayo ngokuthi uJehova akafani nabaningi abantu abasheshe bafinyelele iziphetho bengakawezwa wonke amaqiniso! Ngempela, uJehova unjengoba nje iBhayibheli limchaza, “u[ngu]Nkulunkulu wokuthembeka, okungekho ukungabi nabulungisa kuye.”—Duteronomi 32:4.

Qiniseka Ngobulungisa BukaJehova

19. Yini esingayenza uma sinemibuzo edidayo ngendlela uJehova asebenzisa ngayo ubulungisa?

19 IBhayibheli alizisho zonke izinto ezazihilelekile kulokho uJehova akwenza esikhathini esidlule; lingasinikezi nanemininingwane egcwele ngendlela uJehova ayobahlulela ngayo abantu ngabanye namaqembu abantu esikhathini esizayo. Uma kunezindaba noma iziprofetho ezisididayo eBhayibhelini ngoba imininingwane ethile ingekho, singabonisa ubuqotho obufana nobomprofethi uMika, owaloba: “Ngizobonisa isimo sengqondo  sokumlinda uNkulunkulu wensindiso yami.”—Mika 7:7.

20, 21. Kungani singaqiniseka ukuthi uJehova uyokwenza okulungile ngaso sonke isikhathi?

20 Singaqiniseka ukuthi kuzo zonke izimo, uJehova uyokwenza okulungile. Ngisho noma umuntu ekushalazela ukungabi nabulungisa, uJehova uyathembisa: “Impindiselo ingeyami; ngizobuyisela mina.” (Roma 12:19) Uma sibonisa isimo sengqondo sokulinda, siyokwenanela amazwi abonisa ukuqiniseka okukhulu ashiwo umphostoli uPawulu: “Ingabe kukhona ukungabi nabulungisa kuNkulunkulu? Kwangathi kungelokothe kube njalo!”—Roma 9:14.

21 Okwamanje, siphila “ezikhathini ezibucayi okunzima ukubhekana nazo.” (2 Thimothewu 3:1) Ukungabi nabulungisa ‘nezenzo zokucindezela’ kubangele ukuhlukunyezwa kwabantu abaningi. (UmShumayeli 4:1) Noma kunjalo, uJehova akashintshile. Usakuzonda ukungabi nabulungisa, futhi ubakhathalela ngokujulile abayizisulu zako. Uma sihlala siqotho kuJehova nasebukhosini bakhe, uyosinika amandla okukhuthazela kuze kube isikhathi esimisiwe ayolungisa ngaso konke ukungabi nabulungisa ngaphansi koMbuso wakhe.—1 Petru 5:6, 7.

^ isig. 13 UJehova wathi ngoJobe: “Akekho onjengaye emhlabeni.” (Jobe 1:8) Cishe uJobe waphila ngemva kokufa kukaJosefa kodwa ngaphambi kokuba uMose amiswe njengomholi wama-Israyeli. Ngakho, ngaleso sikhathi kwakungase kushiwo ukuthi akekho owayeqotho njengoJobe.