Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 15

UJesu ‘Umisa Ubulungisa Emhlabeni’

UJesu ‘Umisa Ubulungisa Emhlabeni’

1, 2. Yisiphi isikhathi uJesu athukuthela ngaso, futhi ngani?

UJESU wayebonakala ukuthi uthukuthele—futhi kufanele. Kungase kube nzima ukumcabanga ekuleso simo ngoba wayengumuntu omnene. (Mathewu 21:5) Kodwa wayelokhu ezibambile ngoba eyakhe intukuthelo kwakungeyokulunga. * Kodwa wayecasulwe yini kangaka lo muntu othanda ukuthula? Ukungabi nabulungisa okubi kakhulu.

2 UJesu wayelithanda ithempeli laseJerusalema. Emhlabeni jikelele kwakuwukuphela kwendawo engcwele eyayinikezelwe ekukhulekeleni uYise wasezulwini. AmaJuda ayevela ezindaweni eziningi ayehamba amabanga amade eyokhulekela khona. Kwakufika ngisho nabeZizwe abesaba uNkulunkulu, bangene egcekeni lethempeli elaligcinelwe bona. Kodwa ekuqaleni kwenkonzo yakhe, uJesu wangena ethempelini wabona into eyamshaqisa. Phela kwakusengathi kusemakethe kule ndawo, hhayi endlini yokukhulekela! Kwakugcwele abathengisi nabashintshi bemali. Pho, yini eyayingebona ubulungisa lapho? Kula madoda, ithempeli likaNkulunkulu lalimane nje liyindawo yokuxhaphaza abantu—yokubaphanga nokubaphanga. Kanjani?—Johane 2:14.

3, 4. Yikuphi ukuxhaphaza kobugovu okwakwenziwa endlini kaJehova, futhi yisiphi isinyathelo uJesu asithatha ukuze alungise izinto?

3 Abaholi benkolo babenqume ukuthi uhlobo olulodwa kuphela lohlamvu lwemali okwakungakhokhwa ngalo intela yethempeli. Izivakashi kwakudingeka zishintshe imali yazo ukuze zithole lezo zinhlamvu. Ababeshintsha imali babebeka amatafula  abo khona phakathi ethempelini, bekhokhisa imali ngokushintsha kwabo imali. Ibhizinisi lokudayisa izilwane nalo lalihamba kahle kakhulu. Izivakashi ezazifuna ukwenza imihlatshelo zazingathenga kunoma imuphi umthengisi emzini, kodwa izikhulu zethempeli zazingase ziyenqabe iminikelo yazo zithi ayifaneleki. Kodwa iminikelo eyayithengwe ethempelini yona yayamukelwa ngezandla ezimhlophe. Njengoba abantu babesemseni wabo, abathengisi babebiza imali emba eqolo ngezinye izikhathi. * Lokhu kwakukubi ngaphezu kwezentengiselwano ezikhohlakele. Kwakufana nokuphanga!

“Susani lezi zinto lapha!”

4 UJesu akakwazanga ukubekezelela ukungabi nabulungisa okunjalo. Kwakuyindlu kaYise le! Wenza inkalivasi ngezindophu waxosha imihlambi yezinkomo nezimvu ethempelini. Wabe eseqonda ngqo kwababeshintsha imali wagumbuqela amatafula abo. Cabanga nje zonke lezo zinhlamvu zigingqikela phansi endaweni egandaywe ngemabula! Ngezwi eliqinile wayala amadoda ayethengisa amajuba: “Susani lezi zinto lapha!” (Johane 2:15, 16) Kubonakala sengathi akekho owaqunga isibindi sophikisana nale ndoda enesibindi.

“Ukhamba Lufuze Imbiza”

5-7. (a) Ukuba khona kukaJesu ngaphambi kokuba ngumuntu kwawuthonya kanjani umuzwa wakhe wobulungisa, futhi yini esingayifunda ngokutadisha isibonelo sakhe? (b) UKristu ulwisane kanjani nokungabi nabulungisa okuhilela ubukhosi bukaJehova negama lakhe?

5 Abathengisi babuye bazibuyela. Ngemva kweminyaka cishe emithathu, uJesu waphinde wakhuluma ngokungabi nabulungisa okufanayo, manje esecaphuna amazwi kaJehova uqobo alahla labo ababenza indlu yaKhe “umhume wabaphangi.” (Mathewu 21:13; Jeremiya 7:11) Yebo, lapho uJesu ebona abantu bexhashazwa ngenxa yobugovu, nokungcoliswa  kwethempeli likaNkulunkulu, wazizwa ngendlela uYise ayezizwe ngayo. Akumangazi-ke lokho! Iminyaka eyizigidigidi uJesu wayefundiswe nguYise wasezulwini. Ngaleso sizathu, wathonywa umuzwa kaJehova wobulungisa. Wagcwalisa isaga esithi, “Ukhamba lufuze imbiza.” Ngakho uma sifuna ukuyiqonda kahle imfanelo kaJehova yobulungisa, indlela engcono kakhulu iwukucabangela isibonelo sikaJesu Kristu.—Johane 14:9, 10.

6 INdodana kaJehova ezelwe yodwa yayikhona ngesikhathi uSathane ebiza uJehova uNkulunkulu ngomqambimanga kungafanele futhi esola nokulunga kokubusa kwaKhe. Ukunyundela okunje pho! Le Ndodana yabuye yamuzwa uSathane kamuva ephonsa inselele yokuthi akekho owayeyokhonza uJehova ngenxa yothando, ngaphandle kobugovu. Kumelwe ukuba lokhu kumangalelwa kwamanga kwayizwisa ubuhlungu inhliziyo elungileyo yale Ndodana. Yeka indlela okumelwe ukuba yajabula ngayo lapho izwa ukuthi yayiyofeza indima eyinhloko ekulungiseni le mpikiswano! (2 Korinte 1:20) Yayiyokwenza kanjani lokho?

7 Njengoba sifundile eSahlukweni 14, uJesu Kristu wanikeza impendulo engumnqamula-juqu ekumangaleleni kukaSathane, kokungabaza ubuqotho bezidalwa zikaJehova. Ngokwenza kanjalo uJesu wabeka isisekelo sokulwelwa kobukhosi bukaJehova nokungcweliswa kwegama laKhe. NjengoMmeli Oyinhloko kaJehova, uJesu uyomisa ubulungisa bukaNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni. (IzEnzo 5:31) Inkambo yokuphila kwakhe emhlabeni nayo yabonisa ubulungisa bukaNkulunkulu. UJehova wathi ngaye: “Ngizobeka umoya wami phezu kwakhe, futhi uyocacisela izizwe ukuthi ubulungisa buyini.” (Mathewu 12:18) UJesu wawagcwalisa kanjani lawo mazwi?

UJesu Ucacisa Ukuthi “Ubulungisa Buyini”

8-10. (a) Amasiko adluliselwa abaholi benkolo yobuJuda ngomlomo akukhuthaza kanjani ukwedelelwa kwabangemaJuda nabesifazane? (b) Imithetho edluliselwa ngomlomo yawenza kanjani umthetho kaJehova weSabatha waba umthwalo osindayo?

8 UJesu wayewuthanda uMthetho kaJehova ephila ngawo.  Kodwa abaholi benkolo bosuku lwakhe bawusonta futhi bawusebenzisa kabi lowo Mthetho. UJesu wathi kubo: “Maye kini, babhali nabaFarisi, bazenzisi! . . . Anizinakanga izindaba zoMthetho ezibaluleke kakhulu, okuwukuthi, ubulungisa nesihe nokwethembeka.” (Mathewu 23:23) Akubuzwa nakubuzwa ukuthi labo bafundisi boMthetho kaNkulunkulu babengacacisi ukuthi “ubulungisa buyini.” Kunalokho, babebenza bungaqondakali ubulungisa bukaNkulunkulu. Kanjani? Cabanga ngezibonelo ezimbalwa.

9 UJehova wayala abantu bakhe ukuba bazihlukanise nezizwe ezingamaqaba ezazibazungezile. (1 AmaKhosi 11:1, 2) Kodwa abanye abaholi benkolo ababeshiseka ngokweqile bakhuthaza abantu ukuba benyanye bonke ababengemaJuda. IMishnah yayize ibe nalo mthetho: “Izinkomo akufanele zishiywe endlini yezihambi yabezizwe ngoba kusolakala ukuthi balala nezilwane.” Ukubandlulula bonke abangemaJuda ngendlela efanayo kanjalo kwakungebona ubulungisa futhi kungahambisani neze nesimiso soMthetho KaMose. (Levitikusi 19:34) Eminye imithetho yabantu yayibehlisa abesifazane. Umthetho owawudluliselwa ngomlomo wawuthi inkosikazi kufanele ihambe ngemva komyeni wayo, hhayi eceleni kwakhe. Indoda yayixwayiswa ukuba ingaxoxi nowesifazane emphakathini, ngisho nomkayo imbala. Njengezigqila, abesifazane babengavunyelwe ukunikeza ubufakazi enkantolo. Kwakukhona ngisho nomthandazo amadoda ayebonga kuwo uNkulunkulu ngokuthi awabona abantu besifazane.

10 Abaholi benkolo babegqibe uMthetho kaNkulunkulu ngaphansi kwenqwaba yemithetho nezimiso zabantu. Ngokwesibonelo, umthetho weSabatha wawenqabela ukusebenza ngeSabatha nje kuphela, uthi lolo suku malubekelwe ukukhulekela, ukuqabuleka ngokomoya, nokuphumula. Kodwa abaFarisi bawenza umthwalo onzima lowo mthetho. Yibona ababe sebezinqumela ukuthi kushiwoni ngempela ‘ngomsebenzi.’ Zingu-39 izinto ezihlukahlukene abazichaza ngokuthi zingumsebenzi, njengokuvuna noma ukuzingela. Lokhu kwaphakamisa imibuzo engapheli. Uma umuntu ebulala izenze ngeSabatha, ingabe  wayezingela? Uma ekha okusanhlamvu okugcwele isandla ukuze azidlele njengoba ehamba, ingabe wayevuna? Uma elapha umuntu ogulayo, ingabe wayesebenza? Leyo mibuzo yaphendulwa ngemithetho engaguquki, nenemidanti.

11, 12. UJesu wakubonisa kanjani ukuphikisana kwakhe namasiko abaFarisi angasekelwe ngokomBhalo?

11 Esimweni esinjalo, uJesu wayezobasiza kanjani abantu baqonde ukuthi ubulungisa buyini? Ngezimfundiso zakhe nangendlela aphila ngayo, wamelana ngesibindi nalabo baholi benkolo. Okokuqala, cabanga ngezinye zezimfundiso zakhe. Wayilahla ngokuqondile imithetho yabo eyenziwe abantu, ethi: “Nilenza ize izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu enilidlulisele kwabanye.”—Marku 7:13.

12 UJesu wafundisa ngendlela enamandla ukuthi abaFarisi babenza iphutha ngomthetho weSabatha—ukuthi empeleni babengayiqondi injongo yawo. Wachaza ukuthi uMesiya ‘uyiNkosi yesabatha’ futhi ngaleso sizathu wayenelungelo lokuphulukisa abantu ngeSabatha. (Mathewu 12:8) Egcizelela leli phuzu, waphulukisa ngokuyisimangaliso ngeSabatha abantu bebuka. (Luka 6:7-10) Lokho kuphulukisa kwakuyisandulela sokwelapha ayokwenza emhlabeni wonke phakathi neMinyaka Eyinkulungwane yokuBusa kwakhe. Leyo Minyaka Eyinkulungwane iyoba iSabatha lokugcina, lapho bonke abantu abathembekile ekugcineni beyophumula ekukhandlweni umthwalo wesono nokufa osekuthathe amakhulu eminyaka.

13. Yimuphi umthetho owaba khona ngenxa yenkonzo kaKristu emhlabeni, futhi wawuhluke kanjani kumanduleli wawo?

13 UJesu wabuye wacacisa ukuthi ubulungisa buyini ngokumisa umthetho omusha, “umthetho kaKristu,” ngemva kokuba esephothule inkonzo yakhe yasemhlabeni. (Galathiya 6:2) Ngokungafani nomanduleli wawo, uMthetho KaMose, lo mthetho omusha wawuncike kakhulu ezimisweni, hhayi ohideni lwemiyalo elotshwe phansi. Wawunayo nokho imiyalo ethile eqondile. Omunye wayo uJesu wawubiza ngokuthi “umyalo omusha.” UJesu wafundisa bonke abalandeli bakhe ukuba bathandane njengoba nje naye ayebathandile. (Johane 13:34, 35) Yebo,  uthando lokuzidela lwaluzoba uphawu lwabo bonke abaphila ‘ngomthetho kaKristu.’

Isibonelo Esiphilayo Sobulungisa

14, 15. UJesu wabonisa kanjani ukuthi wayeqaphela ukuthi igunya lakhe ligcinaphi, futhi kungani kusiqinisa idolo lokhu?

14 UJesu akagcinanga ngokufundisa ngothando. Waphila ‘ngomthetho kaKristu.’ Wawuyingxenye yenkambo yakhe yokuphila. Cabanga ngezindlela ezintathu isibonelo sikaJesu esacacisa ngazo ukuthi ubulungisa buyini.

15 Okokuqala, uJesu waqikelela kakhulu ukugwema ukwenza ukungabi nabulungisa. Hleze uye waphawula ukuthi ukungabi nabulungisa okuningi kwenzeka lapho abantu abangaphelele bezikhukhumeza bese beqela ngalé kwemingcele efanele yegunya labo. UJesu akakwenzanga lokho. Ngesinye isikhathi umlisa othile waya kuJesu wathi: “Mfundisi, tshela umfowethu ukuba ahlukaniselane nami ifa.” Waphendula wathini uJesu? “Ndoda, ubani ongimise umahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu?” (Luka 12:13, 14) Akukuhle yini lokho? Ukukhalipha kukaJesu, ukwahlulela kwakhe, ngisho negunya lakhe ayelinikwe uNkulunkulu lalingalingani nelamuntu emhlabeni; kepha wenqaba ukuzifaka kule ndaba, ngoba wayenganikwanga igunya lokwenza loko. UJesu ubelokhu ethobeke kanjena, ngisho naphakathi nezinkulungwane zeminyaka ekhona ngaphambi kokuba abe umuntu. (Jude 9) Kubonisa imfanelo enhle ngoJesu ukuthi ngokuthobeka uthembela kuJehova ukuba anqume ukuthi yikuphi okuwubulungisa.

16, 17. (a) UJesu wabubonisa kanjani ubulungisa ngokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu? (b) UJesu wabonisa kanjani ukuthi umuzwa wakhe wobulungisa wawunesihe?

16 Okwesibili, uJesu wabonisa ubulungisa ngendlela ashumayela ngayo izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Akabonisanga kukhetha. Kunalokho, wazama ngokusemandleni akhe ukufinyelela zonke izinhlobo zabantu, kungakhathaliseki ukuthi bacebile noma bampofu. AbaFarisi bona babebabukela phansi abantu abavamile abampofu, bebabiza ngegama lokwedelela elithi ʽam-ha·ʼa′rets, noma “abantu bezwe.” Ngesibindi uJesu  wakulungisa lokho kungabi nabulungisa. Lapho efundisa abantu izindaba ezinhle—noma, lapho edla nabo, ebapha ukudla, ebaphulukisa, noma ebavusa—wayesuke esekela ubulungisa bukaNkulunkulu ofuna ukufinyelela “zonke izinhlobo zabantu.” *1 Thimothewu 2:4.

17 Okwesithathu, umuzwa kaJesu wobulungisa wawunesihe kakhulu. Wenza umzamo wokusiza izoni. (Mathewu 9:11-13) Wayesukumela phezulu asize abantu ababengenamandla okuzivikela. Ngokwesibonelo, uJesu akazange azihlanganise nabaholi benkolo ababekhuthaza ukuba bonke abeZizwe bangathenjwa. Ngesihe wabasiza futhi wabafundisa abanye babo, yize ayethunywe kumaJuda ngokuyinhloko. Wavuma ukuphulukisa ngokuyisimangaliso isikhulu sebutho lamaRoma, ethi: “Angilutholanga ukholo olukhulu kangaka nakoyedwa kwa-Israyeli.”—Mathewu 8:5-13.

18, 19. (a) UJesu wakhuthaza kanjani ukuba abesifazane bahlonishwe? (b) Isibonelo sikaJesu sisiza kanjani ukuba sibone ukuhlobana phakathi kwesibindi nobulungisa?

18 UJesu akazange ayisekele nendlela evamile ababebhekwa ngayo abesifazane. Kunalokho, ngesibindi wenza okwakuwubulungisa. Kwakuthiwa abesifazane baseSamariya bangcole njengabeZizwe. Noma kunjalo, uJesu akanqikazanga ukushumayeza owesifazane waseSamariya emthonjeni waseSikhari. Eqinisweni, kukulona wesifazane lapho uJesu azidalula khona ngokokuqala ngqá ukuthi unguMesiya owayethenjisiwe. (Johane 4:6, 25, 26) AbaFarisi babethi abesifazane akufanele bafundiswe uMthetho kaNkulunkulu, kodwa uJesu wasebenzisa isikhathi esiningi kakhulu namandla efundisa abesifazane. (Luka 10:38-42) Nakuba ngokwesiko abesifazane babengathenjwa ukuthi banganikeza ubufakazi obuthembekile, uJesu wanika abesifazane  abayidlanzana ilungelo elikhethekile lokuba ngabokuqala abambona lapho esevusiwe. Waze wabathuma nokuthi bayotshela abafundi bakhe besilisa ngalesi senzakalo esibaluleke kangaka!—Mathewu 28:1-10.

19 Yebo, uJesu wakwenza kwacaca ezizweni ukuthi ubulungisa buyini. Ezimweni eziningi lokho wakwenza ngokuzifaka engozini enkulu. Isibonelo sikaJesu sisisiza ukuba sibone ukuthi ukumelela ubulungisa beqiniso kudinga isibindi. Kuyafaneleka ukuthi wabizwa ngokuthi “iNgonyama yesizwe sakwaJuda.” (IsAmbulo 5:5) Khumbula ukuthi ingonyama ifanekisela ubulungisa obunesibindi. Nokho, maduze nje uJesu uzoletha ubulungisa obukhulu nakakhulu kunalobo. Ngomqondo ophelele, ‘uyomisa ubulungisa emhlabeni.’—Isaya 42:4.

INkosi EnguMesiya ‘Imisa Ubulungisa Emhlabeni’

20, 21. Osukwini lwethu, iNkosi enguMesiya ibukhuthaze kanjani ubulungisa emhlabeni wonke nasebandleni lobuKristu?

20 Selokhu aba iNkosi enguMesiya ngo-1914, uJesu ubelokhu ekhuthaza ukuba kube nokuthula emhlabeni. Kanjani? Uye waqikelela ukuthi isiprofetho sakhe esikuMathewu 24:14 siyagcwaliseka. Abalandeli bakaJesu emhlabeni baye bafundisa abantu emazweni wonke iqiniso ngoMbuso kaJehova. NjengoJesu, baye bashumayela ngendlela engakhethi nenobulungisa, befuna ukunika bonke abantu—abancane noma abadala, abanothile noma abampofu, abesilisa noma abesifazane—ithuba lokwazi uJehova, uNkulunkulu wobulungisa.

21 UJesu ukhuthaza ubulungisa naphakathi kwebandla lobuKristu, lelo ayiNhloko yalo. Njengoba kwaprofethwa, ulungiselela ‘izipho ezingabantu,’ abadala abangamaKristu athembekile abaholayo ebandleni. (Efesu 4:8-12) Ngokwalusa umhlambi kaNkulunkulu oyigugu, lawo madoda alandela isibonelo sikaJesu Kristu ekukhuthazeni ubulungisa. Ahlale ekhumbula ukuthi uJesu ufuna izimvu zakhe ziphathwe ngobulungisa—kungakhathaliseki isikhundla ezinaso, igama, noma izinto ezibonakalayo.

22. UJehova uzizwa kanjani ngokungabi nabulungisa okudlangile ezweni namuhla, futhi umise iNdodana yakhe ukuba yenzeni ngako?

22 Kodwa maduze nje uJesu uyomisa ubulungisa emhlabeni  ngendlela engakaze ibonwe. Ukungabi nabulungisa kudlangile kuleli zwe elonakele. Ingane ngayinye ebulawa indlala isuke iyisisulu sokungabi nabulungisa okungadingekile, ikakhulu uma sicabanga ngemali nesikhathi okusaphazwayo kwakhiwa izikhali zempi kwaneliswa nezifiso zobugovu zabathandi benjabulo. Ukufa okungadingekile kwezigidi zabantu unyaka nonyaka kungolunye nje lwezinhlobo eziningi zokungabi nabulungisa, konke okuchukuluza intukuthelo kaJehova yokulunga. Umisé iNdodana yakhe ukuba ilwe impi yokulunga naso sonke lesi simiso sezinto esibi ukuze iqede konke ukungabi nabulungisa kungaphinde kube khona.—IsAmbulo 16:14, 16; 19:11-15.

23. Ngemva kwe-Armagedoni, uKristu uyobukhuthaza kanjani ubulungisa kuze kube phakade?

23 Nokho, ubulungisa bukaJehova budinga ukuba kwenziwe okungaphezu kokubhujiswa kwababi. Umise iNdodana yakhe ukuba ibuse ‘nanjengeSikhulu Sokuthula.’ Ngemva kwempi ye-Armagedoni, ukubusa kukaJesu kuyomisa ukuthula emhlabeni wonke, abuse “ngobulungisa.” (Isaya 9:6, 7) UJesu uyobe esejabulela ukuqeda konke ukungabi nabulungisa okuye kwadala usizi nokuhlupheka okungaka emhlabeni. Uyomelela ubulungisa bukaJehova obuphelele kuze kube phakade. Kubalulekile-ke ukuba sifune ukulingisa ubulungisa bukaJehova manje. Ake sibone ukuthi singakwenza kanjani lokho.

^ isig. 1 Ngokubonisa intukuthelo yokulunga, uJesu wayefana noJehova, yena ‘okulungele ukuveza ukufutheka’ ngenxa yobubi. (Nahume 1:2) Ngokwesibonelo, ngemva kokuba uJehova etshele abantu bakhe abaphambukayo ukuthi babenze indlu yakhe ‘umhume wabaphangi,’ wathi: “Intukuthelo yami nokufutheka kwami kuthululelwa phezu kwale ndawo.”—Jeremiya 7:11, 20.

^ isig. 3 NgokweMishnah, ngemva kweminyaka ethile kwaba nombhikisho ngenxa yokubiza kakhulu kwamajuba ayethengiswa ethempelini. Inani lehliswa khona manjalo ngamaphesenti angaba ngu-99! Obani ababezuza kakhulu kuleli bhizinisi elalichuma kangaka? Ezinye izazi-mlando zisikisela ukuthi izimakethe zasethempelini kwakungezabendlu yomPristi Ophakeme u-Anase, zingenisa indathane yemali emkhayeni walo mpristi.—Johane 18:13.

^ isig. 16 AbaFarisi babethi abantu abaphansi, ababengawufundile uMthetho, ‘babeqalekisiwe.’ (Johane 7:49) Babethi abantu abanjalo kwakungafuneki bafundiswe, noma kwenziwe ibhizinisi nabo, noma kudliwe nabo, noma kuthandazwe nabo. Ukuvuma ukuba indodakazi yakho ishade nomunye wabo kwakukubi ngaphezu kokuyinikela ezilwaneni zasendle. Babecabanga ukuthi abantu abaphansi kanjalo lalingabafanele ithemba lovuko.