Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 25

“Ububele Besisa BukaNkulunkulu Wethu”

“Ububele Besisa BukaNkulunkulu Wethu”

1, 2. (a) Ngokuvamile wenzenjani umama uma umntanakhe ekhala? (b) Yimuphi umuzwa onamandla nakakhulu kunobubele bukamama?

PHAKATHI KWAMABILI umntwana uyakhala. Unina uthi gubhú avuke. Selokhu athola umntwana akasalali zwí njengasekuqaleni. Useyakwazi ukuhlukanisa ukukhala kosana lwakhe. Ngakho uyakwazi ukubona ukuthi usana lwakhe ludinga ukunceliswa, ukugonwa, noma ukuwotawotwa. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi umntwana ukhalelani, unina uyamnaka. Izinseka azimvumeli ukuba azizibe izidingo zengane yakhe.

2 Ububele umama anabo ngengane eyavundla esiswini sakhe buphakathi kwemizwa yothando ejule kunayo yonke abantu abayizwayo. Kodwa kunomuzwa onamandla angenakulinganiswa—ububele besisa bukaNkulunkulu wethu, uJehova. Ukufunda ngale mfanelo esenza simthande kungasisiza sisondele nakakhulu kuJehova. Khona-ke ake sixoxe ngokuthi buyini ububele nokuthi uNkulunkulu wethu ububonisa kanjani.

Buyini Ububele?

3. Sisho ukuthini isenzo sesiHebheru esihunyushwe ngokuthi “bonisa isihe” noma “hawukela”?

3 EBhayibhelini ububele buhlobene eduze nesihe. Maningana amagama esiHebheru nawesiGreki anomqondo wobubele besisa. Ngokwesibonelo, cabanga ngesenzo sesiHebheru esithi ra·cham′ esivame ukuhunyushwa ngokuthi “bonisa isihe” noma “hawukela.” Enye incwadi ithi isenzo esithi ra·cham′ “sisho umuzwa wobubele obujulile nobunesisa, njengalobo esiba nabo uma sibona esibathandayo noma abadinga usizo  lwethu bephela amandla noma behlupheka.” Leli gama lesiHebheru uJehova alisebenzisa kuye lihlobene negama elisho “isibeletho” futhi lingachazwa ngokuthi “ububele bukamama.” *Eksodusi 33:19; Jeremiya 33:26.

‘Owesifazane angayikhohlwa yini indodana yesibeletho sakhe?’

4, 5. IBhayibheli liyisebenzisa kanjani imizwa umama anayo ngomntanakhe ukuze lisifundise ngobubele bukaJehova?

4 IBhayibheli lisebenzisa imizwa umama anayo ngomntanakhe ukuze lisifundise lokho okushiwo ububele bukaJehova. Ku-Isaya 49:15 siyafunda: “Owesifazane angamkhohlwa yini umntanakhe osancela, angabi nobubele [ra·cham′] ngendodana yesibeletho sakhe? Yebo, bangase bakhohlwe, kodwa mina ngeke ngikukhohlwe.” (The Amplified Bible) Leyo ncazelo ethinta inhliziyo igcizelela ukujula kobubele uJehova anabo ngabantu bakhe. Kanjani?

5 Kunzima ukucabanga ukuthi umama angakhohlwa ukuncelisa nokunaka ingane yakhe esancela. Phela usana alukwazi ukuzisiza; ubusuku nemini umntwana udinga ukunakekelwa unina futhi udinga uthando lwakhe. Kuyadabukisa nokho ukuthi kuyenzeka omama bangazinaki izingane zabo, ikakhulu kulezi “zikhathi ezibucayi” eziphawulwa ukungabi nalo “uthando lwemvelo.” (2 Thimothewu 3:1, 3) UJehova yena uthi: “Kodwa mina ngeke ngikukhohlwe.” Ububele besisa uJehova anabo ngezinceku zakhe abupheli. Amandla abo awanakulinganiswa nawomuzwa wemvelo wothando olujule kakhulu—ububele umama aye abuzwe ngosana lwakhe. Akumangalisi-ke ukuthi umhlaziyi othile wathi ngo-Isaya 49:15: “La mazwi aphakathi kwamazwi anamandla kakhulu abonisa uthando lukaNkulunkulu eTestamenteni Elidala, uma kungekhona ukuthi yiwo anamandla kunawo wonke.”

6. Abantu abaningi abangaphelele baye babubheka kanjani ububele besisa, kodwa uJehova usiqinisekisa ngani?

6 Ingabe ububele besisa buwuphawu lobuthakathaka?  Abantu abaningi abangaphelele bebenalowo mbono. Ngokwesibonelo, isazi sefilosofi esingumRoma uSeneca, owaphila sikhathi sinye noJesu nawayengungqondongqondo owaziwayo eRoma, wafundisa ukuthi “isihawu siwubuthakathaka bengqondo.” USeneca wayengumsekeli wamaStoyiku, wona ayenefilosofi egcizelela ukuthula kwangaphakathi okungenamizwa. USeneca wayethi umuntu ohlakaniphile angabasiza abahluphekile, kodwa akumelwe azivumele ukuba abahawukele ngoba lowo muzwa ungamncisha ukuthula. Umbono obonisa ukuzikhathalela okunjalo wawenza umuntu angabubonisi ububele obusuka enhliziyweni. Kodwa uJehova akanjalo neze! EZwini lakhe uJehova usiqinisekisa ngokuthi “unothando futhi unesihe [ngokwezwi nezwi “unobubele”].” (Jakobe 5:11) Njengoba sizobona, ububele abubona ubuthakathaka kodwa buyimfanelo enamandla nesemqoka. Ake sihlole ukuthi uJehova, njengomzali onothando, ububonisa kanjani.

Lapho UJehova Ebonisa Isizwe Ububele

7, 8. Ama-Israyeli ahlupheka kanjani eGibhithe lasendulo, futhi uJehova wasabela kanjani ekuhluphekeni kwawo?

7 Ububele bukaJehova bubonakala ngokucacile endleleni aphatha ngayo isizwe sakwa-Israyeli. Ekupheleni kwekhulu le-16 B.C.E., izigidi zama-Israyeli zazigqilazwe eGibhithe lasendulo lapho zazicindezelwa khona kanzima. AbaseGibhithe ‘babelokhu bekwenza kube munyu ukuphila kwazo ngokuzigqilaza kanzima odakeni lobumba nasezitinini.’ (Eksodusi 1:11, 14) Njengoba ayecindezelekile, ama-Israyeli akhalela usizo kuJehova. Wasabela kanjani uNkulunkulu wobubele besisa?

8 Inhliziyo kaJehova yathinteka. Wathi: “Ngokuqinisekile ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, futhi ngikuzwile ukukhala kwabo ngenxa yalabo ababacindezela ngomsebenzi; ngoba ngibazi kahle ubuhlungu  ababuzwayo.” (Eksodusi 3:7) UJehova wayengeke abone ukuhlupheka kwabantu bakhe noma ezwe ukukhala kwabo kodwa kungathi diki kuye. Njengoba sibonile eSahlukweni 24 sale ncwadi, uJehova unguNkulunkulu wozwela. Futhi uzwela—ukukwazi ukuzwa ubuhlungu babanye—luhlobene eduze nobubele. Kodwa uJehova akagcinanga nje ngokubazwela abantu bakhe; wathinteka wabenzela okuthile. U-Isaya 63:9 uthi: “Ngothando lwakhe nangobubele bakhe wabathenga kabusha.” UJehova wophula ama-Israyeli eGibhithe “ngesandla esinamandla.” (Duteronomi 4:34) Esewophulile, wawanika ukudla okuyisimangaliso wawayisa nasezweni elinothile okwakuzoba elawo.

9, 10. (a) Kungani uJehova ayelokhu ewakhulula kaningi ama-Israyeli lapho esezinzile eZweni Lesithembiso? (b) Ezinsukwini zikaJefta uJehova wakhulula ama-Israyeli kukuphi ukucindezelwa, futhi yini eyamshukumisela ukuba awakhulule?

9 Ububele bukaJehova abugcinanga ngaleso sikhathi. Ngesikhathi esezinzile eZweni Lesithembiso, ama-Israyeli ayelokhu engathembeki abese ehlupheka ngenxa yalokho. Kodwa abantu babeye bawabone amaphutha abo bese bekhala kuJehova. Wayebakhulula kaningi. Ngani? “Ngoba waba nobubele ngabantu bakhe.”—2 IziKronike 36:15; AbaHluleli 2:11-16.

10 Cabanga ngalokho okwenzeka ezinsukwini zikaJefta. Njengoba ama-Israyeli ayesekhonza onkulunkulu bamanga, uJehova wawayeka acindezelwa abakwa-Amoni iminyaka engu-18. Ekugcineni ama-Israyeli aphenduka. IBhayibheli lisitshela ukuthi: “Baqala ukususa onkulunkulu bezinye izizwe phakathi kwabo nokukhonza uJehova, kangangokuba umphefumulo wakhe awubange usakwazi ukubekezela ngenxa yokukhathazeka kuka-Israyeli.” * (AbaHluleli 10:6-16) Babethi  bangaphenduka ngobuqotho nje abantu bakhe, uJehova angabe esakumela ukubabona behlupheka. Ngakho uNkulunkulu wobubele besisa wanika uJefta amandla okuba akhulule ama-Israyeli ezandleni zezitha zawo.—AbaHluleli 11:30-33.

11. Indlela uJehova aphatha ngayo isizwe sakwa-Israyeli isifundisani ngobubele?

11 Indlela uJehova aphatha ngayo isizwe sakwa-Israyeli isifundisani ngobubele besisa? Phakathi kokunye, siyabona ukuthi bungaphezu nje kokudabukela abantu abahluphekayo. Khumbula isibonelo sikamama oshukunyiswa ububele ukuba anake umntanakhe lapho ekhala. Ngendlela efanayo, uJehova uyakunaka ukukhala kwabantu bakhe. Ububele bakhe besisa bumshukumisela ukuba abakhulule ekuhluphekeni kwabo. Okunye futhi ukuthi indlela uJehova aphatha ngayo ama-Israyeli isifundisa ukuthi ububele abubona neze ubuthakathaka, ngoba le mfanelo yothando yamenza wenzela abantu bakhe isenzo sobudoda nesiwujuqu. Kodwa ingabe uJehova ubonisa ububele ezincekwini zakhe lapho ziyiqembu kuphela?

Ububele BukaJehova Kumuntu Ngamunye

12. UMthetho wawububonisa kanjani ububele bukaJehova ngabantu ngabanye?

12 UMthetho uNkulunkulu awunikeza isizwe sakwa-Israyeli wabonisa ububele anabo ngomuntu ngamunye. Ngokwesibonelo cabanga ngokukhathalela kwakhe abampofu. UJehova wayazi ukuthi kungaphakama izimo ezingalindelekile ezazingenza umIsrayeli aswele. Kwakufanele baphathwe kanjani abampofu? UJehova wawayala ngokuqinile ama-Israyeli: “Ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho noma ube nesandla esivalekile kumfowenu ompofu. Kufanele nakanjani umnike, futhi inhliziyo yakho ingancishani ekumnikeni kwakho, ngoba ngenxa yalokhu uJehova uNkulunkulu wakho uyokubusisa kuzo zonke izenzo zakho.”  (Duteronomi 15:7, 10) UJehova wabuye wayala ama-Israyeli ukuba angavuni ngokuphelele ngasemngceleni wamasimu awo noma abuthe umkhothozo. Leyo mikhothozo kwakungeyabampofu. (Levitikusi 23:22; Ruthe 2:2-7) Uma isizwe siwulalela lo mthetho obonisa ukucabangela abampofu baso, abantu abahluphekayo kwa-Israyeli kwakungadingeki banxibe. Ingabe lokho kwakungabonisi ububele besisa bukaJehova?

13, 14. (a) Amazwi kaDavide asiqinisekisa kanjani ukuthi uJehova usikhathalela ngokujulile njengabantu ngabanye? (b) Yisiphi isibonelo esibonisa ukuthi uJehova useduze nalabo “abaphukile enhliziyweni” noma “abanomoya ochobozekile”?

13 Nanamuhla uNkulunkulu wethu onothando usikhathalela ngokujulile njengabantu ngabanye. Singaqiniseka ukuthi ukwazi kahle konke ukuhlupheka esingase sibhekane nakho. Umhubi uDavide wabhala: “Amehlo kaJehova akwabalungile, nezindlebe zakhe zisekukhaleleni kwabo usizo. UJehova useduze nalabo abaphukile enhliziyweni; futhi uyabasindisa abanomoya ochobozekile.” (IHubo 34:15, 18) Mayelana nalabo abachazwa yila mazwi, omunye umhlaziyi weBhayibheli uthi: “Inhliziyo yabo iphukile nomoya wabo udabukile, okusho ukuthi bathotshiswe yisono, abanakho ukuzihlonipha; bayazinyeza, abazethembi.” Abantu abanjalo bangase babe nomuzwa wokuthi uJehova ukude kakhulu futhi baphansi kakhulu ukuba abakhathalele. Kodwa akunjalo. Amazwi kaDavide asiqinisekisa ngokuthi uJehova akabalahli labo ‘abazinyezayo.’ UNkulunkulu wethu onobubele uyazi ukuthi ngalezo zikhathi sisuke simdinga kakhulu kunanganoma yiziphi ezinye izikhathi, futhi useduze.

14 Cabanga ngalokhu okwenzeka. Umama othile e-United States waphuthumisa indodana yakhe eneminyaka emibili esibhedlela ngoba yayinomkhuhlane omubi kabi. Ngemva kokumxilonga umfana, odokotela batshela unina ukuthi kuzodingeka bamlalise esibhedlela. Walalaphi unina ngalelo langa? Esihlalweni esasisegunjini lesibhedlela, eduze kombhede  womfana wakhe! Umfanyana wakhe wayegula, unina wayefuna ukuba seduze kwakhe. Ngokuqinisekile singalindela okukhulu nakakhulu kunalokho kuBaba wethu wasezulwini onothando! Angithi senziwe ngomfanekiso wakhe. (Genesise 1:26) Amazwi athinta inhliziyo eHubo 34:18 asitshela ukuthi lapho ‘siphuke inhliziyo’ noma ‘sichobozekile emoyeni,’ uJehova, njengomzali onothando, “useduze”—uhlale enobubele futhi ekulungele ukusisiza.

15. Yiziphi izindlela uJehova asisiza ngazo njengabantu ngabanye?

15 Usisiza kanjani-ke uJehova njengabantu ngabanye? Akayisusi ngempela imbangela yokuhlupheka kwethu. Kodwa uJehova ubenzele amalungiselelo amaningi labo abakhalela usizo kuye. IZwi lakhe iBhayibheli linikeza iseluleko esisebenzayo esingaba usizo. Ebandleni, uJehova ulungiselele ababonisi abafanelekayo ngokomoya abazama ukulingisa ububele bakhe lapho besiza abanye abakhulekeli. (Jakobe 5:14, 15) Njengoba ‘enguMuzwi womthandazo,’ uyabanika “umoya ongcwele labo abawucela kuye.” (IHubo 65:2; Luka 11:13) Lowo moya ungasinika “amandla angaphezu kwavamile” ukuze sikhuthazele kuze kube yilapho uMbuso kaNkulunkulu ususa zonke izinkinga ezisicindezelayo. (2 Korinte 4:7) Asiwazisi yini wonke la malungiselelo? Masingakhohlwa ukuthi ayizindlela uJehova abonisa ngazo ububele bakhe besisa.

16. Yisiphi isibonelo sobubele bukaJehova esikhulu kunazo zonke, futhi simthinta kanjani umuntu ngamunye?

16 Kodwa-ke isibonelo esikhulu kunazo zonke sobubele bukaJehova ukunikela kwakhe ngaLowo amthanda kakhulu ukuba abe isihlengo sethu. Kwakuwukuzidela kukaJehova okubonisa uthando, futhi kwasivulela indlela yokuba sisindiswe. Khumbula, lelo lungiselelo lesihlengo lithinta wena siqu. Kuyafaneleka ukuthi uZakariya, uyise kaJohane uMbhapathizi, wabikezela ukuthi leli lungiselelo lakhulisa ‘ububele besisa bukaNkulunkulu wethu.’—Luka 1:78.

Lapho UJehova Egodla Ububele

17-19. (a) IBhayibheli libonisa kanjani ukuthi ububele bukaJehova bunemingcele? (b) Yini eyenza ububele uJehova ayenabo ngabantu bakhe bafika ekugcineni?

17 Ingabe kufanele sicabange ukuthi ububele bukaJehova abunamingcele? Cha, iBhayibheli libonisa ngokucacile ukuthi kuyafaneleka ukuba uJehova abagodlele ububele abantu abaphikisana nezindlela zakhe ezilungile. (Hebheru 10:28) Ukuze ubone ukuthi kungani enza kanjalo, khumbula isibonelo sesizwe sakwa-Israyeli.

18 Nakuba uJehova ayewakhulula ewakhulile ama-Israyeli ezitheni zawo, ububele bakhe baze bafika ekugcineni. Laba bantu abangezwa babekhulekela izithombe, baze bazilethe naphakathi ethempelini likaJehova lezi zithombe zabo ezinengekayo! (Hezekeli 5:11; 8:17, 18) Sitshelwa nokuthi: “Babelokhu betekula ngezithunywa zikaNkulunkulu weqiniso bedelela amazwi akhe futhi bebahleka usulu abaprofethi bakhe, uJehova waze wabafuthekela abantu bakhe, kwaze kwangaba bikho kuphulukiswa.” (2 IziKronike 36:16) Ama-Israyeli aze afika eqophelweni lapho kwakungasafaneleki nhlobo ukuba aboniswe ububele, futhi avusela uJehova intukuthelo efanele. Waba yini umphumela?

19 UJehova akabange esabazwela abantu bakhe. Wathi: “Ngeke neze ngibonise ububele, noma ngidabuke, futhi ngeke ngibe nesihe ukuba ngigweme ukubachitha.” (Jeremiya 13:14) Ngaleso sizathu iJerusalema labhujiswa kanye nethempeli lalo, ama-Israyeli wona athunjwa ayiswa eBhabhiloni. Yeka ukuthi kudabukisa kanjani lapho abantu abanesono bedlubulunda baze babuqede nyá ububele bukaNkulunkulu!—IsiLilo 2:21.

20, 21. (a) Kuyokwenzekani uma ububele bukaNkulunkulu sebufike ekugcineni osukwini lwethu? (b) Iliphi ilungiselelo likaJehova elibonisa ububele okuzoxoxwa ngalo esahlukweni esilandelayo?

20 Kuthiwani ngesikhathi sanamuhla? UJehova akakashintshi. Ngenxa yobubele, uthume oFakazi bakhe ukuba bashumayele  ‘izindaba ezinhle zombuso’ emhlabeni wonke owakhiwe. (Mathewu 24:14) Uma abantu abanhliziyo ziqotho bezamukela, uJehova uyabasiza basiqonde isigijimi soMbuso. (IzEnzo 16:14) Kodwa lo msebenzi ngeke uqhubeke umshawushile. UJehova uyobe engabonisi ububele uma engavumela leli zwe elibi, nabo bonke ubuhlungu nezinhlupheko zalo, liqhubeke likhona kuze kube phakade. Lapho ububele bukaNkulunkulu sebufike ekugcineni, uJehova uyosahlulela lesi simiso sezinto. Ngisho nalapho, uyobe enziwa ububele—ububele ngenxa ‘yegama lakhe elingcwele’ nezinceku zakhe ezizinikele. (Hezekeli 36:20-23) UJehova uyosusa ububi alethe izwe elisha lokulunga. Mayelana nababi, uJehova uthi: “Iso lami ngeke lihawukele, futhi ngeke ngibubonise ububele. Ngokuqinisekile indlela yabo ngizoyehlisela phezu kwekhanda labo.”—Hezekeli 9:10.

21 Singakafiki leso sikhathi, uJehova uyabazwela abantu ngisho nalabo abangase babhujiswe. Abantu abonayo abaphenduka ngobuqotho bangazuza kwelinye lamalungiselelo kaJehova abonisa ububele ngendlela emangalisayo—intethelelo. Esahlukweni esilandelayo, sizoxoxa ngeminye imifanekiso emihle eseBhayibhelini ebonisa ukuthi uJehova uthethelelangokuphelele.

^ isig. 3 Nokho kuyathakazelisa ukuthi kumaHubo 103:13, isenzo sesiHebheru esithi ra·cham′ sisho isihe, noma ububele, ubaba abubonisa izingane zakhe.

^ isig. 10 Inkulumo ethi “umphefumulo wakhe awubange usakwazi ukubekezela” ngokwezwi nezwi isho ukuthi “umphefumulo wakhe wakhathala; ukubekezela kwakhe kwaphela.” I-New English Bible ithi: “Wayengasakwazi ukukhuthazelela ukubona ukuhlupheka kuka-Israyeli.” I-Tanakh—A New Translation of the Holy Scriptures iyihumusha kanje: “Wayengasenakulumela usizi luka-Israyeli.”