1. Yiluphi ugibe olucashile abantu abangaphelele abawela kalula kulo?

“UMUNTU onamandla uhlale engaphansi kogibe.” La mazwi embongi yekhulu le-19 asiqaphelisa ingozi ecashile: ukusebenzisa kabi amandla. Kuyadabukisa ukuthi abantu abangaphelele bawela kalula kulolu gibe. Ngempela, kuwo wonke umlando ‘umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe.’ (UmShumayeli 8:9) Ukusebenzisa amandla ngaphandle kothando kuye kwaphumela ekuhluphekeni okukhulu kwabantu.

2, 3. (a) Yini emangalisayo ngendlela uJehova asebenzisa ngayo amandla? (b) Amandla ethu angahlanganisani, futhi kufanele siwasebenzise kanjani wonke lawo mandla?

2 Kodwa akumangalisi yini ukuthi uJehova uNkulunkulu, onamandla angenamkhawulo, akalokothi awasebenzise kabi lawo mandla? Njengoba sibonile ezahlukweni ezandulele, njalo nje amandla akhe—kungaba awokudala, awokubhubhisa, awokuvikela, noma awokubuyisela—uwasebenzisa ngokuvumelana nezinjongo zakhe zothando. Lapho sicabanga ngendlela asebenzisa ngayo amandla akhe, sishukumiseleka ukuba sisondele kuye. Lokho nakho kusishukumisele ukuba ‘silingise uNkulunkulu’ endleleni esisebenzisa ngayo amandla. (Efesu 5:1) Kodwa yimaphi amandla esinawo thina bantu abangelutho?

3 Khumbula ukuthi umuntu wadalwa “ngomfanekiso kaNkulunkulu” futhi umfuzile. (Genesise 1:26, 27) Ngakho-ke nathi sinawo amandla—okungenani ngezinga elithile. Amandla ethu angahlanganisa ukukwazi ukwenza izinto, ukusebenza; ukulawula abanye noma ukuba negunya kubo; ikhono lokuthonya abanye, ikakhulu labo abasithandayo; izikhwepha;  noma ukuba nezinto ezibonakalayo. Umhubi wathi ngoJehova: “Ukuwe umthombo wokuphila.” (IHubo 36:9) Ngakho-ke, uNkulunkulu ungumthombo wanoma imaphi amandla afanelekile esingase sibe nawo. Ngakho-ke sifuna ukuwasebenzisa ngezindlela ezimjabulisayo. Singakwenza kanjani lokho?

Uthando Luyisihluthulelo

4, 5. (a) Siyini isihluthulelo sokusebenzisa amandla ngendlela efanele, futhi isibonelo sikaNkulunkulu sikubonisa kanjani lokhu? (b) Uthando luyosisiza kanjani ukuba sisebenzise amandla ethu ngendlela efanele?

4 Isihluthulelo sokusebenzisa amandla ngendlela efanele siwuthando. Isibonelo sikaNkulunkulu asikubonisi yini lokhu? Khumbula ingxoxo yezimfanelo zikaNkulunkulu ezine eziyinhloko—amandla, ubulungisa, ukuhlakanipha, nothando—eSahlukweni 1. Kulezi zimfanelo ezine, iyiphi evelele? Uthando. “UNkulunkulu uluthando,” kusho eyoku-1 Johane 4:8. Yebo, uJehova uluthando uqobo lwalo; lubusa konke akwenzayo. Ngakho isisusa sazo zonke izenzo zamandla akhe kusuke kuluthando, futhi ekugcineni zizuzisa labo abamthandayo.

5 Uthando luyosisiza ukuba nathi sisebenzise amandla ethu ngendlela efanele. Angithi iBhayibheli lisitshela ukuthi uthando “lunomusa,” “aluzifuneli izinzuzo zalo siqu.” (1 Korinte 13:4, 5) Ngakho, uthando ngeke lusivumele ukuba sibaphathe ngokhahlo noma ngonya labo esinegunya phezu kwabo. Kunalokho, siyobaphatha ngenhlonipho abanye, sibeke izidingo nemizwa yabo ngaphambi kweyethu.—Filipi 2:3, 4.

6, 7. (a) Kuyini ukwesaba uNkulunkulu, futhi kungani le mfanelo iyosisiza sigweme ukuwasebenzisa kabi amandla? (b) Nikeza isibonelo sokuhlangana okukhona phakathi kokwesaba ukudumaza uNkulunkulu nokumthanda.

6 Uthando luhlobene nenye imfanelo engasisiza sigweme ukusebenzisa kabi amandla: ukwesaba uNkulunkulu. Ibaluleke ngani le mfanelo? “Ngokwesaba uJehova umuntu uyakufulathela okubi,” kusho izAga 16:6. Ukusebenzisa kabi amandla kuphakathi kwezindlela ezimbi umuntu okufanele  azifulathele ngempela. Ukwesaba uNkulunkulu kuyosenza singabaphathi kabi labo esinamandla phezu kwabo. Ngani? Phakathi kokunye, ngoba siyazi ukuthi siyolandisa kuNkulunkulu ngendlela esibaphatha ngayo abanye. (Nehemiya 5:1-7, 15) Kodwa ukwesaba uNkulunkulu kuhilela okungaphezu kwalokho. Amagama olimi lokuqala ahunyushwe ngokuthi “ukwesaba” ngokuvamile abhekisela enhloniphweni ejulile nasekuthuthumeleni ngoNkulunkulu. Ngakho iBhayibheli lihlobanisa ukwesaba nothando ngoNkulunkulu. (Duteronomi 10:12, 13) Lokhu kwesaba okunenhlonipho kuhilela ukwesaba okufanele ukudumaza uNkulunkulu—hhayi ngoba nje sesaba imiphumela kodwa ngenxa yokuthi simthanda ngempela.

7 Ngokwesibonelo: Cabanga ngobuhlobo obuhle phakathi komfana omncane noyise. Umfana uyakuzwa ukukhathalela okufudumele nokunothando uyise anako ngaye. Kodwa lo mfana uyazazi nezinto uyise azifunayo kuye, uyazi nokuthi uyise uyomjezisa uma eganga. Lo mfana akahlali ekhwantabele esaba uyise. Kunalokho, umkhonzile uyise. Le ngane iyathanda ukwenza izinto ezijabulisa uyise. Kunjalo nangokwesaba uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi siyamthanda uJehova, uBaba wethu wasezulwini, siyesaba ukwenza noma yini ‘engamzwisa ubuhlungu enhliziyweni.’ (Genesise 6:6) Kunalokho, silangazelela ukujabulisa inhliziyo yakhe. (IzAga 27:11) Yingakho sifuna ukuwasebenzisa kahle amandla ethu. Ake sihlole ukuthi singakwenza kanjani lokho.

Ekhaya

8. (a) Amadoda analiphi igunya ekhaya, futhi kufanele alisebenzise kanjani? (b) Indoda ingabonisa kanjani ukuthi iyamazisa umkayo?

8 Cabanga ngokuphila kwasekhaya kuqala. “Indoda iyinhloko yomkayo,” kusho eyabase-Efesu 5:23. Indoda kufanele ilisebenzise kanjani leli gunya elinikwe uNkulunkulu? IBhayibheli litshela amadoda ukuba ahlale nomkabo ‘ngokolwazi, abazise njengesitsha esibuthakathaka kakhudlwana.’ (1 Petru 3:7) Igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “ukwazisa” lisho  “ukufaneleka, ukubaluleka, inhlonipho.” Leli gama lihunyushwa nangokuthi “izipho” nokuthi “yigugu.” (IzEnzo 28:10; 1 Petru 2:7) Indoda eyazisa umkayo ayisoze yamshaya; futhi ayisoze yamehlisa noma imjivaze, imenze azizwe engelutho. Kunalokho, iyakubona ukubaluleka kwakhe, imphathe ngenhlonipho. Ibonisa ngamazwi nangezenzo—ngasese nasemphakathini—ukuthi umkayo uyigugu kuyo. (IzAga 31:28) Indoda enjalo ayigcini ngokuzizuzela uthando nenhlonipho yomkayo kuphela, kodwa okubaluleke nakakhulu, izizuzela umusa kaNkulunkulu.

Amadoda namakhosikazi asebenzisa amandla awo ngendlela efanele ngokuphathana ngothando nangenhlonipho

9. (a) Yimaphi amandla amakhosikazi anawo ekhaya? (b) Yini engasiza inkosikazi ukuba isebenzise amakhono ayo ekusekeleni umyeni wayo, futhi ungaba yini umphumela?

9 Amakhosikazi nawo anesilinganiso esithile samandla ekhaya. IBhayibheli lisitshela ngabesifazane abesaba uNkulunkulu, okwathi ngaphansi kwemingcele yobunhloko, bathatha isinyathelo sokuba yithonya elihle kubayeni babo, noma babasiza bagwema ukwenza amaphutha ekwahluleleni. (Genesise 21:9-12; 27:46–28:2) Inkosikazi ingase ikhaliphe kunomyeni wayo, noma ingase ibe namanye amakhono angenawo umyeni. Noma kunjalo kufanele ibe “nenhlonipho ejulile” ngomyeni wayo futhi izithobe kuye “njengokungathi izithoba eNkosini.” (Efesu 5:22, 33) Ukuba nomgomo wokujabulisa uNkulunkulu kungasiza inkosikazi ukuba isebenzise amakhono ayo ekusekeleni umyeni wayo, kunokuba imehlise noma izame ukumqinela. ‘Owesifazane ohlakaniphe’ kanjalo ubambisana eduze nomyeni wakhe ukuze bakhe umkhaya. Ngokwenza kanjalo ugcina ukuthula noNkulunkulu.—IzAga 14:1.

10. (a) UNkulunkulu ubanikeze liphi igunya abazali? (b) Lisho ukuthini igama elithi “isiyalo,” futhi kufanele sinikezwe kanjani? (Bheka nombhalo waphansi.)

10 Abazali nabo banegunya abalinikwe uNkulunkulu. IBhayibheli liyayala: “Bobaba, ningabacasuli abantwana benu, kodwa qhubekani nibakhulisa ngesiyalo nangokuqondisa umqondo kukaJehova.” (Efesu 6:4) Igama elithi “isiyalo” eBhayibhelini  lingasho “ukukhulisa, ukuqeqesha, ukufundisa.” Izingane ziyasidinga isiyalo; zenza kahle ngaphansi kweziqondiso nemingcele ecacile. IBhayibheli lisihlobanisa nothando isiyalo esinjalo noma ukufundisa. (IzAga 13:24) Ngakho-ke, “induku yesiyalo” akufanele neze ihlukumeze—kungaba ngokomzwelo noma emzimbeni. * (IzAga 22:15; 29:15) Isiyalo esiqinile noma esinesihluku nesingenaluthando sibonisa ukusebenzisa kabi igunya lobuzali futhi singawubulala umoya wengane. (Kolose 3:21) Ngakolunye uhlangothi, isiyalo esinokulinganisela esinikezwa kahle sitshela izingane ukuthi abazali bazo bayazithanda futhi bayalukhathalela uhlobo lwabantu eziba yilo.

11. Izingane zingawasebenzisa kanjani amandla azo ngendlela efanele?

11 Izingane zona? Zingawasebenzisa kanjani amandla azo ngendlela efanele? “Ubuhle bezinsizwa ngamandla azo,” kusho izAga 20:29. Ngokuqinisekile ayikho indlela engcono yokuba intsha isebenzise amandla nobungqabavu bayo ukwedlula ukukhonza ‘uMdali wethu Omkhulu.’ (UmShumayeli 12:1) Kuhle izingane zikhumbule ukuthi izenzo zazo zingayithinta imizwa yabazali bazo. (IzAga 23:24, 25) Uma izingane zilalela abazali bazo abesaba uNkulunkulu, zinamathela endleleni elungile, zijabulisa izinhliziyo zabazali bazo. (Efesu 6:1) Ukuziphatha okunjalo “kuyajabulisa kakhulu eNkosini.”—Kolose 3:20.

Ebandleni

12, 13. (a) Abadala kufanele balibheke kanjani igunya labo ebandleni? (b) Bonisa ngomfanekiso ukuthi kungani abadala kufanele baphathe umhlambi ngesisa.

12 UJehova umise ababonisi ukuba bahole ebandleni lobuKristu. (Hebheru 13:17) La madoda afanelekayo kufanele asebenzise igunya alinikwe uNkulunkulu ukuze anikeze umhlambi usizo oludingayo futhi abe neqhaza enhlalakahleni yawo.  Ingabe isikhundla sabo siyabagunyaza abadala ukuba babe omashiqela phezu kwamanye amakholwa? Lutho! Abadala kudingeka babe nombono onokulinganisela nobonisa ukuthobeka ngendima yabo ebandleni. (1 Petru 5:2, 3) IBhayibheli lithi kubabonisi: “[Yalusani] ibandla likaNkulunkulu, alithenga ngegazi leNdodana yakhe.” (IzEnzo 20:28) Yileso isizathu esinamandla sokuphatha ilungu ngalinye lomhlambi ngesisa.

13 Singase sikufanekise kanje. Umngane wakho omkhulu ukucela ukuba unakekele impahla ethile eyigugu. Uyazi ukuthi umngane wakho uyikhokhele imali eshisiwe le mpahla. Ubungeke yini uyiphathe ngokucophelela, uqikelele? Ngokufanayo, uNkulunkulu uphathise abadala umthwalo wokunakekela impahla eyigugu ngempela: ibandla, elimalungu alo afaniswa nezimvu. (Johane 21:16, 17) UJehova uyazithanda izimvu zakhe—eqinisweni uzithanda kangangokuba waze wazithenga ngegazi eliyigugu leNdodana yakhe ezelwe yodwa, uJesu Kristu. Alikho inani elidlula leli uJehova ayengalikhokha ngenxa yezimvu zakhe. Abadala abathobekile bayakukhumbula lokho, baphathe izimvu zikaJehova ngendlela efanelana nalelo nani.

‘Amandla Olimi’

14. Ulimi lunamandla okwenzani?

14 “Ukufa nokuphila kusemandleni olimi,” kusho iBhayibheli. (IzAga 18:21) Ngempela, mkhulu umonakalo ongenziwa ulimi. Ubani kithi ongakaze akuzwe ukuhlaba kwamazwi okungacabangi noma ajivazayo? Ulimi lunawo namandla okulungisa. “Ulimi lwabahlakaniphile lungukuphulukisa,” kusho izAga 12:18. Yebo, amazwi akhayo namnandi angafana nomuthi odambisa izinhlungu nothoba inhliziyo. Cabanga ngezibonelo ezithile.

15, 16. Singalusebenzisa ngaziphi izindlela ulimi ukuze sikhuthaze abanye?

15 “Nikhulume ngokududuzayo nemiphefumulo ecindezelekile,” kunxusa eyoku-1 Thesalonika 5:14. Yebo, ngisho nezinceku ezithembekile zikaJehova ngezinye izikhathi zingahlushwa  ukucindezeleka. Singazisiza kanjani izinceku ezinjalo? Ukuze uzisize zibone ukuthi zibalulekile kuJehova, zituse ngokuqondile kodwa ungathengi amehlo azo. Xoxa nazo ngamazwi anamandla eBhayibheli abonisa ukuthi uJehova ubakhathalela ngempela futhi uyabathanda “abaphukile enhliziyweni” ‘nabanomoya ochobozekile.’ (IHubo 34:18) Uma sisebenzisa amandla olimi lwethu ukuze siduduze abanye, sibonisa ukuthi silingisa uNkulunkulu wethu onesihawu, “oduduza abacindezelekile.”—2 Korinte 7:6, New American Standard Bible.

16 Singawasebenzisa futhi amandla olimi lwethu ukuze sinikeze abanye isikhuthazo abasidinga kakhulu. Ukhona yini esikholwa naye oshonelwe othandekayo? Amazwi ozwela abonisa ukukhathalela angayiduduza inhliziyo edabukile. Ingabe kunomzalwane noma udade osekhulile ozizwa engaselutho? Ulimi lomuntu ocabangayo lungabaqinisekisa asebekhulile ukuthi bayigugu futhi bayaziswa. Ukhona yini ohlushwa ukugula okungamahlalakhona? Ukukhuluma nogulayo ngomusa ocingweni noma ubuso nobuso kungamsiza kakhulu ekumenzeni azizwe engcono. Yeka indlela okumelwe ukuba uMdali wethu ujabula ngayo  lapho sisebenzisa amandla okukhuluma sisho amazwi ‘amahle ekwakheni’!—Efesu 4:29.

Ukuxoxa nabanye ngezindaba ezinhle—yindlela enhle kakhulu yokusebenzisa amandla ethu

17. Singalusebenzisa ngayiphi indlela ebalulekile ulimi lwethu ukuze kuzuze abanye, futhi kungani kufanele senze kanjalo?

17 Ayikho indlela yokusebenzisa amandla olimi ebaluleke ngaphezu kokwazisa abanye izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. “Ungabagodleli okuhle labo okubafanele, lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza,” kusho IzAga 3:27. Sinesibopho sokwazisa abanye izindaba ezinhle ezisindisa ukuphila. Ngeke kube yinto enhle ukuwugodla lo myalezo ophuthumayo uJehova asinike wona ngomusa ongaka. (1 Korinte 9:16, 22) Kodwa uJehova ulindele ukuba sihlanganyele ngezinga elingakanani kulo msebenzi?

Ukukhonza UJehova ‘Ngawo Onke Amandla Ethu’

18. Yini uJehova ayilindele kithi?

18 Uthando lwethu ngoJehova lusishukumisela ukuba sihlanganyele ngokugcwele enkonzweni yobuKristu. Yini uJehova ayilindele kithina kule nkonzo? Yinto sonke esingase sikwazi ukumnika yona, kungakhathaliseki ukuthi sinjani isimo sethu ekuphileni: “Noma yini eniyenzayo, yenzeni ngomphefumulo wonke njengokungathi nenzela uJehova, hhayi abantu.” (Kolose 3:23) Lapho esho umyalo omkhulu kunayo yonke, uJesu wathi: “Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho.” (Marku 12:30) Yebo, uJehova ulindele ukuba ngamunye kithi amthande futhi amkhonze ngomphefumulo wonke.

19, 20. (a) Njengoba umphefumulo uhlanganisa inhliziyo, ingqondo, namandla, zibalelweni lezi zinto kuMarku 12:30? (b) Kusho ukuthini ukukhonza uJehova ngomphefumulo wonke?

19 Kusho ukuthini ukukhonza uNkulunkulu ngomphefumulo wonke? Elithi umphefumulo lisho umuntu ewonke, nawo wonke amakhono akhe omzimba nawengqondo. Njengoba umphefumulo uhlanganisa nenhliziyo, ingqondo, namandla, zibalelweni pho lezi zici kuMarku 12:30? Cabanga ngalo mfanekiso. Ezikhathini zeBhayibheli, umuntu wayengase azithengisele (umphefumulo wakhe) ebugqilini. Kodwa isigqila sasingase singayikhonzi inkosi yaso ngenhliziyo yonke; sasingase singawasebenzisi wonke amandla aso noma amakhono aso engqondo ukuze sandise izithakazelo zenkosi yaso. (Kolose 3:22) Ngokusobala yingakho uJesu azibala nalezi zinto ukuze agcizelele ukuthi kumelwe singagodli lutho enkonzweni yethu kuNkulunkulu. Ukukhonza uNkulunkulu ngomphefumulo wonke kusho ukuzinikela, sisebenzise amandla ethu ngokugcwele ngangokunokwenzeka enkonzweni yakhe.

20 Ingabe ukukhonza ngomphefumulo wonke kusho ukuthi sonke kumelwe sisebenzise isikhathi namandla alinganayo enkonzweni? Akunakwenzeka lokho, ngoba izimo zabantu namakhono abo ayashiyashiyana. Ngokwesibonelo, umuntu  osemusha onempilo enhle nonamandla angase akwazi ukushumayela isikhathi eside kunomuntu okhinyabezwa ukukhula ngeminyaka. Umuntu ongashadile ongenazibopho zomkhaya angase akwazi ukwenza okuningi kunomuntu okudingeka anakekele umkhaya. Uma sinamandla nezimo ezisenza sikwazi ukwenza okuningi enkonzweni, kumelwe sibonge sinconcoze! Akufanele neze sibe nomoya wokugxeka, siziqhathanise nabanye kulokhu. (Roma 14:10-12) Kunalokho, sifuna ukusebenzisa amandla ethu ukuze sikhuthaze abanye.

21. Iyiphi indlela engcono kakhulu nebaluleke kunazo zonke esingasebenzisa ngayo amandla ethu?

21 UJehova usibekele isibonelo esiphelele sokusebenzisa amandla ngendlela efanele. Sifuna ukumlingisa ngokusemandleni ethu onke njengabantu abangaphelele. Amandla ethu singawasebenzisa ngendlela efanele ngokubaphatha ngenhlonipho labo esinegunya phezu kwabo. Ngaphezu kwalokho, sifuna ukuwenza ngomphefumulo wonke umsebenzi wokushumayela osindisa ukuphila uJehova asinikeze wona. (Roma 10:13, 14) Khumbula, uJehova uyajabula uma umnikeza okungcono kakhulu ongamnika kona—umphefumulo wakho. Inhliziyo yakho ayikushukumiseli yini ukuba wenze konke ongakwenza ekukhonzeni uNkulunkulu oqondayo nonothando kanje? Ayikho indlela engcono noma ebaluleke ukwedlula lena, ongasebenzisa ngayo amandla akho.

^ isig. 10 Ezikhathini zeBhayibheli, igama lesiHebheru elisho “induku” lalibhekisela oswazini noma odondolweni, njengalolo umalusi ayelusa ngalo izimvu zakhe. (IHubo 23:4) Ngokufanayo, “induku” eyigunya lobuzali isho isiqondiso sothando, hhayi isijeziso sokhahlo noma sonya.