1, 2. Iyiphi ingozi ama-Israyeli ayekuyo njengoba engena eSinayi ngo-1513 B.C.E., futhi uJehova wawaqinisa kanjani idolo?

AMA-ISRAYELI ayesengozini njengoba efika esifundeni saseSinayi ekuqaleni kuka-1513 B.C.E. Ayesahlalelwe uhambo olwethusayo, ayezonqamula “ihlane elikhulu nelesabekayo eligcwele izinyoka ezinesihlungu nawofezela.” (Duteronomi 8:15, The New English Bible) Ayebhekene nanosongo lokuhlaselwa izizwe eziyizitha. UJehova uyena owayefake abantu bakhe kulesi simo. NjengoNkulunkulu wabo, wayezokwazi yini ukubavikela?

2 Amazwi kaJehova ayeqinisa idolo ngempela: “Nina ngokwenu nikubonile engikwenze kwabaseGibhithe, ukuze nginithwale ngamaphiko ezinkozi nginilethe kimi.” (Eksodusi 19:4) UJehova wakhumbuza abantu bakhe ukuthi wayebophulile kwabaseGibhithe, esebenzisa izinkozi, ngomqondo ongokomfanekiso, ukuba zibathwale zibaphephise. Kodwa kunezinye izizathu ezenza kufaneleke ukuba “amaphiko ezinkozi” afanekisele isivikelo saphezulu.

3. Kungani kufaneleka ukuba “amaphiko ezinkozi” afanekisele isivikelo saphezulu?

3 Ukhozi lusebenzisa amaphiko alo amakhulu nanamandla ukuze lwenze okungaphezu kokuntweza phezulu. Uma kushisa, ukhozi olungumama luyawagoba amaphiko alo—amaphiko angandlaleka abe amamitha amabili—abe sasambulela esivikelayo, sivikele amachwane alo antekenteke elangeni elichochayo. Ngezinye izikhathi lumboza amachwane ukuze luwavikele emakhazeni. Njengoba nje ukhozi lunakekela amachwane alo, noJehova wayesiphephisile futhi wasivikela isizwe sakwa-Israyeli esasisakhula. Lapho sebesehlane, abantu bakhe  babezoqhubeka bephephela emthunzini wamaphiko akhe anamandla uma nje behlala bethembekile. (Duteronomi 32:9-11; IHubo 36:7) Kodwa kuyafaneleka yini ukuba thina namuhla silindele isivikelo sikaNkulunkulu?

Isithembiso Sesivikelo Saphezulu

4, 5. Kungani singathembela ngokuphelele esithembisweni sikaNkulunkulu sokusivikela?

4 UJehova uyakwazi ngempela ukuvikela izinceku zakhe. ‘UnguNkulunkulu uMninimandla onke’—isiqu esibonisa ukuthi unamandla angenakwahlulwa. (Genesise 17:1) Kuhle kwegagasi elinganqandeki, amandla uJehova awasebenzisayo ngeke ashafiswa. Njengoba ekwazi ukwenza noma yini eqondiswa yintando yakhe, singase sibuze, ‘Ingabe kuyintando kaJehova ukuba asebenzise amandla akhe ukuze avikele abantu bakhe?’

5 Ngelilodwa nje, impendulo ithi yebo! UJehova uyasiqinisekisa ukuthi uyobavikela abantu bakhe. “Kithi uNkulunkulu uyisiphephelo namandla, usizo olutholakala ngokushesha ngesikhathi sokucindezeleka,” kusho iHubo 46:1. Njengoba uNkulunkulu ‘engenakuqamba amanga,’ singathembela ngokuphelele esithembisweni sakhe sokuthi uyosivikela. (Thithu 1:2) Ake sicabangele eminye yemifanekiso ecacile uJehova ayisebenzisayo ukuze achaze ukunakekela kwakhe okuyisivikelo.

6, 7. (a) Umalusi wezikhathi zeBhayibheli wayezivikela kanjani izimvu zakhe? (b) IBhayibheli lisifanekisa kanjani isifiso sikaJehova esisuka enhliziyweni sokuvikela nokunakekela izimvu zakhe?

6 UJehova unguMalusi, thina “singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe.” (IHubo 23:1; 100:3) Zimbalwa izilwane ezihluleka ukuzivikela ukwedlula izimvu ezifuywayo. Umalusi wezikhathi zeBhayibheli kwakudingeka abe nesibindi ukuze avikele izimvu zakhe ezingonyameni, ezimpisini, emabhereni, kanye nasemaseleni. (1 Samuweli 17:34, 35; Johane 10:12, 13) Kodwa kunezikhathi lapho ukuvikela izimvu kwakudinga isisa. Uma imvu izala ikude nesibaya, umalusi okhathalelayo wayemgada  umama phakathi nalesi sikhathi angenakuzisiza ngaso, abese efukula iwundlu elingavikelekile aliyise esibayeni.

‘Iyowathwala esifubeni sayo’

7 Ngokuziqhathanisa nomalusi, uJehova usiqinisekisa ngesifiso sakhe esisuka enhliziyweni sokusivikela. (Hezekeli 34:11-16) Khumbula indlela uJehova achazwe ngayo ku-Isaya 40:11, okuxoxwe ngayo eSahlukweni 2 sale ncwadi: “Iyokwelusa umhlambi wayo njengomalusi. Ngengalo yayo iyoqoqela ndawonye amawundlu; iwathwale esifubeni sayo.” Kwenzeka kanjani ukuba iwundlu elincane libe ‘sesifubeni’ sikamalusi—emakhukhwini engxenye engenhla yengubo yakhe? Iwundlu lingase liye kumalusi, lizigudle nokuzigudla emlenzeni wakhe. Kodwa ngumalusi okumelwe agobe, afukule leli wundlu, alibeke kahle esifubeni sakhe lapho lizolondeka khona. Yeka umfanekiso omuhle wokuzimisela kukaMalusi wethu Omkhulu ukusiphephisa nokusivikela!

8. (a) Obani abanikwa isithembiso sikaNkulunkulu sesivikelo, futhi kuvezwe kanjani lokhu encwadini yezAga 18:10? (b) Kuhilelekeni ekutholeni isiphephelo egameni likaNkulunkulu?

8 Isithembiso sikaNkulunkulu sokuvikela sinemibandela—sitholwa kuphela yilabo abasondela kuye. IzAga 18:10 zithi: “Igama likaJehova lingumbhoshongo oqinile. Olungileyo ugijimela kuwo athole isivikelo.” Ezikhathini zeBhayibheli, ngezinye izikhathi imibhoshongo yayakhiwa ehlane ibe yizindawo zesiphephelo ezilondekile. Kodwa ngumuntu osengozini okwakumelwe abalekele kulowo mbhoshongo ukuze aphephe. Kungokufanayo nangokuthola isiphephelo egameni likaNkulunkulu. Kuhilela okungaphezu nje kokuphindaphinda igama likaNkulunkulu; igama laphezulu aliwona umlingo. Kunalokho, kudingeka sazi uMnikazi walelo gama futhi simethembe, siphile ngokuvumelana nezindinganiso zakhe zokulunga. Yeka ukuthi kuwumusa kangakanani ngoJehova ukuba asiqinisekise ukuthi uma siphendukela kuye ngokholo, uyoba umbhoshongo wokusivikela!

“UNkulunkulu Wethu . . . Uyakwazi Ukusophula”

9. UJehova ukwenze kanjani okungaphezu kokuthembisa isivikelo?

9 UJehova wenze okungaphezu nje kokuthembisa isivikelo. Ezikhathini  zeBhayibheli wabonisa ngezindlela eziyisimanga ukuthi uyakwazi ukuvikela abantu bakhe. Ngesikhathi sika-Israyeli, “isandla” sikaJehova esinamandla sasiye sinqande izitha ezinamandla. (Eksodusi 7:4) Nokho, uJehova wayewasebenzisa namandla akhe okuvikela ngenxa yabantu ngabanye.

10, 11. Yiziphi izibonelo zeBhayibheli ezibonisa indlela uJehova awasebenzisa ngayo amandla akhe okuvikela?

10 Lapho amaHebheru amasha amathathu—uShadiraki, uMeshaki, no-Abhedinego—enqaba ukukhulekela isithombe segolide seNkosi uNebukadinesari, le nkosi eyayithukuthele ingqangqa yawasongela ngokuwaphonsa esithandweni esibaselwe ngokweqile. “Ngubani lowo nkulunkulu onganophula ezandleni zami?” esho ngokuchwensa uNebukadinesari, umbusi onamandla ukubedlula bonke emhlabeni. (Daniyeli 3:15) Lezi zinsizwa zazithembele ngokuphelele emandleni kaNkulunkulu wazo okuzivikela, kodwa azizange zigabadele ziphethe ngokuthi wayezozivikela. Yingakho zaphendula: “Uma kumelwe kube njalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyakwazi ukusophula.” (Daniyeli 3:17) Ngempela, leso sithando somlilo asibanga yinkinga kuNkulunkulu wabo onamandla amakhulu, ngisho noma sesibaselwe ngokuphindwe kasikhombisa kunokuvamile. UNkulunkulu wazivikela, futhi inkosi yaphoqeka ukuba ivume: ‘Akekho omunye unkulunkulu okwazi ukukhulula njengalona.’—Daniyeli 3:29.

11 UJehova wawabonisa ngendlela emangalisa ngempela amandla akhe okuvikela ngesikhathi edlulisela ukuphila kweNdodana yakhe ezelwe yodwa esibelethweni sencasakazi engumJuda uMariya. Ingelosi yatshela uMariya ukuthi ‘wayeyokhulelwa esibelethweni [sakhe] abelethe indodana.’ Ingelosi yachaza: “Umoya ongcwele uzokwehlela phezu kwakho, futhi amandla oPhezukonke akusibekele.” (Luka 1:31, 35) Kungabonakala sengathi iNdodana kaNkulunkulu yayingakaze ibe sesimweni esiyingozi njengalesi. Ingabe isono nokungapheleli kukamama ongumuntu kwakuyowungcolisa umbungu? Ingabe uSathane wayeyokwazi ukulimaza noma ukubulala leyo Ndodana ngaphambi kokuba izalwe? Lutho! Kwafana nokuthi uJehova  wakha udonga oluyisivikelo olwaluhaqe uMariya ukuze kungabi nalutho—ukungapheleli, into elimazayo, umbulali, noma idemoni—olungalimaza umbungu okhulayo, kusukela ngomzuzu wokukhulelwa kwakhe kuqhubeke. UJehova waqhubeka evikela uJesu ebusheni bakhe. (Mathewu 2:1-15) Kwaze kwaba isikhathi esimiswe uNkulunkulu, iNdodana yakhe ethandekayo ingahlaseleki.

12. Kungani uJehova avikela abantu abathile ngokuyisimangaliso ezikhathini zeBhayibheli?

12 Kungani uJehova avikela abantu abathile ngezindlela ezimangalisa kanje? Ezimweni eziningi, uJehova wayevikela abantu ukuze avikele okuthile okubaluleke nakakhulu: ukugcwaliseka kwenjongo yakhe. Ngokwesibonelo, ukusinda kosana olunguJesu kwakubalulekile ekugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu eyayiyozuzisa sonke isintu ekugcineni. Izindaba zezigigaba zokubonisa amandla okuvikela ziyingxenye yemiBhalo ephefumulelwe, ‘eyalotshwa esikhathini esingaphambili ilotshelwa ukuba kufundiswe thina, ukuze kuthi ngokukhuthazela kwethu nangenduduzo evela emiBhalweni sibe nethemba.’ (Roma 15:4) Yebo, lezi zibonelo ziqinisa ukholo lwethu kuNkulunkulu wethu onawo wonke amandla. Kodwa yisiphi isivikelo esingasilindela kuNkulunkulu namuhla?

Lokho Isivikelo Saphezulu Esingakusho Neze

13. Ingabe uJehova ubophekile ukuba asenzele izimangaliso? Chaza.

13 Isithembiso sesivikelo saphezulu asisho ukuthi uJehova ubophekile ukusenzela izimangaliso. Cha, uNkulunkulu wethu akasiqinisekisi ngokuphila okungenazinkinga kulesi simiso esidala. Izinceku zikaJehova eziningi zibhekana nobunzima obukhulu, obuhlanganisa ububha, izimpi, ukugula, nokufa. UJesu walibeka ngembaba kubafundi bakhe wathi njengabantu ngabanye bangase babulawe ngenxa yokholo lwabo. Yingakho uJesu agcizelela isidingo sokukhuthazela kuze kube sekupheleni. (Mathewu 24:9, 13) Ukube uJehova ubengasebenzisa amandla akhe amangalisayo ukuze asikhulule kuzo zonke izimo, uSathane ubengathola isizathu sokudelela uJehova, aphike nokuthi sizinikele ngobuqotho kuNkulunkulu wethu.—Jobe 1:9, 10.

14. Yiziphi izibonelo ezibonisa ukuthi uJehova akazivikeli izinceku zakhe ngezindlela ezifanayo ngaso sonke isikhathi?

 14 Ngisho nasezikhathini zeBhayibheli, uJehova akawasebenzisanga amandla akhe okuvikela ukuze aphephise ngayinye yezinceku zakhe ekufeni kungakabi yisikhathi. Ngokwesibonelo, umphostoli uJakobe wanqunywa uHerode cishe ngo-44 C.E.; kodwa ngokushesha nje ngemva kwalokho, uPetru wakhululwa “esandleni sikaHerode.” (IzEnzo 12:1-11) Kanti uJohane, umfowabo kaJakobe, waphila isikhathi eside kunoPetru noJakobe. Kuyacaca ukuthi asinakulindela ukuba uNkulunkulu avikele zonke izinceku zakhe ngezindlela ezifanayo. Nangaphandle nje kwalokho, sonke sihlangabezana “nesikhathi nethuba.” (UmShumayeli 9:11) Pho, uJehova usivikela kanjani namuhla?

UJehova Usivikela Ngokwenyama

15, 16. (a) Yibuphi ubufakazi bokuthi uJehova ubavikele ngokwenyama abakhulekeli bakhe njengeqembu? (b) Kungani singaqiniseka ukuthi uJehova uyozivikela izinceku zakhe manje naphakathi ‘nosizi olukhulu’?

15 Okokuqala, cabanga ngendaba yokuvikelwa ngokwenyama. Njengabakhulekeli bakaJehova singasilindela isivikelo esinjalo njengeqembu. Ngaphandle kwalokho, besingaba izinto zokudlala uSathane. Cabanga ngalokhu: USathane, “umbusi walelizwe,” angathanda ukuqeda ukukhulekela kweqiniso. (Johane 12:31; IsAmbulo 12:17) Abanye bohulumeni abanamandla kunabo bonke emhlabeni baye bawuvala umsebenzi wethu wokushumayela futhi balinga nokusiqothula kwathina siphele nyá. Kodwa abantu bakaJehova baye bahlala beqinile, baqhubeka beshumayela bengayeki! Kungani izizwe ezinamandla zehlulekile ukuvimba umsebenzi waleli qembu lamaKristu elibonakala lingavikelekile nelincane uma liqhathaniswa namanye? Kungoba uJehova usiphephisile ngamaphiko akhe anamandla!—IHubo 17:7, 8.

16 Kuthiwani ngokuvikelwa ngokwenyama phakathi ‘nosizi olukhulu’? Akudingeki sizesabe izahlulelo zikaNkulunkulu. Phela “uJehova uyayazi indlela yokukhulula ekulingweni abantu abanokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, kodwa  agcinele abantu abangalungile usuku lokwahlulelwa ukuze banqunywe.” (IsAmbulo 7:14; 2 Petru 2:9) Okwamanje singaqiniseka ngezinto ezimbili. Okokuqala, uJehova akasoze avumela ukuba izinceku zakhe ziqothulwe emhlabeni. Okwesibili, uyoklomelisa abagcini bobuqotho ngokuphila okuphakade emhlabeni wakhe omusha wokulunga—uma kudingeka, uyokwenza ngokubavusa. Kulabo abafayo, ayikho indawo ephephe ngaphezu kokuba senkumbulweni kaNkulunkulu.—Johane 5:28, 29.

17. UJehova usilonda kanjani ngeZwi lakhe?

17 Ngisho kwamanje, uJehova uyasilonda ‘ngezwi’ lakhe eliphilayo, elinamandla okuthoba izinhliziyo, liguqule nokuphila. (Hebheru 4:12) Ngokusebenzisa izimiso zalo, singavikeleka ngezindlela ezithile ekulimaleni ngokwenyama. ‘NginguJehova okufundisa okukusizayo,’ kusho u-Isaya 48:17. Akuthandabuzwa ukuthi ukuphila ngokuvumelana neZwi likaNkulunkulu kungayenza ngcono impilo yethu, kunwebe nokuphila kwethu. Ngokwesibonelo, ngenxa yokuthi sisebenzisa iseluleko seBhayibheli sokudeda ebufebeni futhi sizihlanze kukho konke ukungcola, sigwema imikhuba engcolile nelimazayo ebadalela izinkinga abantu abaningi abangamhloniphi uNkulunkulu. (IzEnzo 15:29; 2 Korinte 7:1) Asive sibonga ngesivikelo seZwi likaNkulunkulu!

UJehova Uyasivikela Ngokomoya

18. Yisiphi isivikelo esingokomoya uJehova asinikeza sona?

18 Okubaluleke kunakho konke ukuthi uJehova usinikeza isivikelo esingokomoya. UNkulunkulu wethu onothando usivikela ezingozini ezingokomoya ngokusihlomisa ngesikudingayo ukuze sikhuthazelele izilingo futhi silondoloze ubuhlobo bethu naye. Ngakho uJehova uvikela ukuphila kwethu kuze kube phakade, hhayi nje iminyaka embalwa kuphela. Cabanga ngamanye amalungiselelo kaNkulunkulu angasivikela ngokomoya.

19. Umoya kaJehova ungasenza kanjani sikwazi ukubhekana novivinyo?

19 UJehova ‘unguMuzwi womthandazo.’ (IHubo 65:2) Lapho  izingcindezi zokuphila zisixakile, ukuthululela izinhliziyo zethu kuye kungasisiza kakhulu. (Filipi 4:6, 7) Angase angakuqedi ngokuyisimangaliso ukuvivinywa kwethu, kodwa angayiphendula imithandazo yethu esuka enhliziyweni ngokusinika ukuhlakanipha ukuze sikwazi ukubhekana nakho. (Jakobe 1:5, 6) Ngaphezu kwalokho, uJehova ubanikeza umoya ongcwele labo abawucelayo. (Luka 11:13) Lowo moya onamandla ungasenza sikwazi ukubhekana nanoma yiluphi uvivinyo noma inkinga. Ungasinika “amandla angaphezu kwavamile” ukuze sikhuthazele kuze kube yilapho uJehova eziqeda zonke izinkinga ezisizwisa ubuhlungu ezweni elisha eseliseduze kangaka.—2 Korinte 4:7.

20. Abantu esikholwa nabo bangawabonisa kanjani amandla kaJehova avikelayo?

20 Ngezinye izikhathi, amandla kaJehova avikelayo singawathola ngezikhonzi esikanye nazo. UJehova udonsele abantu bakhe ‘enhlanganweni yabafowethu’ yomhlaba wonke. (1 Petru 2:17; Johane 6:44) Kuleso simo sothando lobuzalwane, sibona ubufakazi obuphathekayo bamandla omoya ongcwele kaNkulunkulu okuthonyela abantu kokuhle. Lowo moya uveza izithelo kithi—izimfanelo ezinhle neziyigugu ezihlanganisa uthando, umusa, nobuhle. (Galathiya 5:22, 23) Ngakho, lapho  sicindezelekile, bese esikholwa naye ethinteka asinikeze iseluleko esiwusizo noma asikhuthaze ngamazwi esisuke siwadinga impela, singambonga uJehova ngokusibonisa ukusinakekela okunjalo okuyisivikelo.

21. (a) Yikuphi ukudla okungokomoya okufika ngesikhathi uJehova akukhipha ‘ngenceku ethembekileyo neqondayo’? (b) Wena ngokwakho uzuze kanjani emalungiselelweni kaJehova okusivikela ngokomoya?

21 Kunokunye futhi uJehova asinikeza kona ukuze asivikele: ukudla okungokomoya okufika ngesikhathi. Ukuze asisize sithole amandla eZwini lakhe, uJehova uthume ‘inceku ethembekileyo neqondayo’ ukuba ikhiphe ukudla okungokomoya. Leyo nceku ethembekileyo isebenzisa izincwadi ezinyathelisiwe, kuhlanganise nomagazini INqabayokulinda ne-Phaphama!, kanye nemihlangano yebandla, imihlangano emincane nemikhulu ukuze isinikeze “ukudla ngesikhathi esifanele”—lokho esikudingayo, nangesikhathi esikudinga ngaso. (Mathewu 24:45) Kukhona yini owake wakuzwa emhlanganweni wobuKristu—empendulweni, enkulumweni, ngisho nasemthandazweni—okwavele kwakunika amandla nesikhuthazo owawusidinga? Sikhona yini isihloko esakhishwa komunye womagazini bethu esathinta ukuphila kwakho? Khumbula, uJehova wenza wonke lawo malungiselelo ukuze asivikele ngokomoya.

22. UJehova uwasebenzisa ngayiphi indlela amandla akhe ngaso sonke isikhathi, futhi kungani ukwenza kwakhe kanjalo kusizuzisa?

22 UJehova ngempela uyisihlangu “kubo bonke abaphephela kuye.” (IHubo 18:30) Siyaqonda ukuthi amandla akhe akawasebenziseli ukusivikela kuzo zonke izinhlupheko manje. Nokho, uyawasebenzisa amandla akhe avikelayo ukuze aqiniseke ukuthi injongo yakhe iyafezeka. Ekugcineni, ukwenza kwakhe kanjalo kuzuzisa abantu bakhe. Uma sisondela kuye futhi sihlala othandweni lwakhe, uJehova uyosinika ukuphila okuphelele kuze kube phakade. Sinalokho engqondweni, singase sibheke noma yikuphi ukuhlupheka kulesi simiso ‘njengokungokomzuzwana futhi kulula.’—2 Korinte 4:17.