Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

Sondela KuJehova

 ISAHLUKO 6

Amandla Okubhubhisa—“UJehova Uyindoda Yempi”

Amandla Okubhubhisa—“UJehova Uyindoda Yempi”

1-3. (a) Yiluphi usongo ama-Israyeli ayebhekene nalo kwabaseGibhithe? (b) UJehova wabalwela kanjani abantu bakhe?

AMA-ISRAYELI ayebhajiwe—ebhajwe phakathi kwamawa okungadluleki kuwo nolwandle olungaweleki. Ibutho laseGibithe, ibutho elinesihluku elilalisa uyaca, lalisezithendeni zawo, lizimisele ukuwaqothula. * Noma kunjalo, uMose wanxusa abantu bakaNkulunkulu ukuba bangalilahli ithemba. Wabaqinisa idolo: “UJehova ngokwakhe uzonilwela.”—Eksodusi 14:14.

2 Naphezu kwalokho, kusobala ukuthi uMose wabiza uJehova, futhi uNkulunkulu waphendula: “Kungani ulokhu ungikhalela? . . . Phakamisa induku yakho welulele isandla sakho phezu kolwandle uluhlukanise phakathi.” (Eksodusi 14:15, 16) Ake uzibone ngeso lengqondo lezi zigigaba zenzeka. UJehova ube eseyala ingelosi yakhe masinyane, bese insika yefu iya ngemuva kuka-Israyeli, mhlawumbe yendlaleke njengodonga ivimbe abahlaseli baseGibhithe. (Eksodusi 14:19, 20; IHubo 105:39) UMose welula isandla. Umoya onamandla ufuqa ulwandle luhlukane. Ngandlela-thile amanzi ayajiya ame njengezindonga, kuvuleke indlela ebanzi ngokwanele ukuba isizwe sonke sikwazi ukuhamba kuyo siwele!—Eksodusi 14:21; 15:8.

3 Ebhekene namandla angaka, uFaro kufanele atshele amabutho akhe ukuthi awaphonse ithawula. Kunalokho, uFaro oqhoshayo uthi mawashone khona. (Eksodusi 14:23) AbaseGibhithe bayaphulukundlela bangene olwandle bejaha ama-Israyeli, kodwa ngokushesha ukuhlasela kwabo kuphenduka  isiphithiphithi njengoba amasondo ezinqola zabo eqala ukukhumuka. Lapho ama-Israyeli esewelele ngaphesheya, uJehova uyala uMose: “Yelulela isandla sakho phezu kolwandle, ukuze amanzi abuyele phezu kwabaseGibhithe, izinqola zabo zempi namabutho abo amahhashi.” Izindonga zamanzi ziyawa, zingcwaba uFaro namabutho akhe!—Eksodusi 14:24-28; IHubo 136:15.

OLwandle Olubomvu, uJehova wazibonakalisa ‘eyindoda yempi’

4. (a) UJehova wazibonakalisa eyini oLwandle Olubomvu? (b) Abanye bangase basabele kanjani kule ndlela achazwa ngayo uJehova?

4 Ukukhululwa kwesizwe sakwa-Israyeli oLwandle Olubomvu kwakuyisigigaba esiyingqopha-mlando emlandweni wokusebenzelana kukaNkulunkulu nesintu. Lapho, uJehova wabonisa ukuthi “uyindoda yempi.” (Eksodusi 15:3) Kodwa kukuthinta kanjani wena ukuchazwa kukaJehova ngale ndlela? Kuyavunywa ukuthi impi iye yalethela isintu ubuhlungu nosizi olukhulu. Kungenzeka yini ukuthi ukusebenzisa kukaNkulunkulu amandla okubhubhisa kuyakuthiya kunokuba kukukhuthaze ukuba usondele kuye?

Impi KaNkulunkulu Iqhathaniswa Nezimpi Zabantu

5, 6. (a) Kungani kufaneleka ukuba uNkulunkulu abizwe ngokuthi “uJehova wamabutho”? (b) Izimpi zikaNkulunkulu zihluke kanjani kwezabantu?

5 EmiBhalweni YesiHebheru uNkulunkulu ubizwa ngokuthi “uJehova wamabutho” cishe izikhathi ezingu-300, kanti emiBhalweni YesiGreki ubizwa kanjalo kabili. (1 Samuweli 1:11) Njengoba enguMbusi Wendawo Yonke, uJehova ulawula amabutho amaningi ezingelosi. (Joshuwa 5:13-15; 1 AmaKhosi 22:19) Amandla okubhubhisa aleli butho ayesabeka. (Isaya 37:36) Akumnandi ukucabanga ngokubhujiswa kwabantu. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi izimpi zikaNkulunkulu azifani nezabantu ezingenanjongo. Abaholi bezombusazwe nabezempi bangase bazame ukwenza izimpi zabo zibonakale  zinezinhloso ezinhle. Kodwa izimpi zabantu njalo zibangelwa ukuhaha nobugovu.

6 Ngakolunye uhlangothi, uJehova akaqhutshwa imizwelo engenangqondo. UDuteronomi 32:4 uthi: “IDwala, uphelele umsebenzi wakhe, ngoba zonke izindlela zakhe ziwubulungisa. UNkulunkulu wokuthembeka, okungekho ukungabi nabulungisa kuye; ulungile futhi uqotho yena.” IZwi likaNkulunkulu liyayilahla intukuthelo engalawuleki, isihluku, nobudlova. (Genesise 49:7; IHubo 11:5) Ngakho uJehova akalokothi athathe isinyathelo ngaphandle kwesizathu. Amandla akhe okubhubhisa akawasebenzisi noma kanjani futhi uwasebenzisa njengesinyathelo sokugcina. Kunjengoba asho ngomprofethi wakhe uHezekeli: “‘Ingabe ngiyajabula yini ngokufa komubi,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘kungekhona ukuba abuye ezindleleni zakhe futhi empeleni aqhubeke ephila?’”—Hezekeli 18:23.

7, 8. (a) Isiphi isiphetho esiyiphutha uJobe asifinyelela ngokuhlupheka kwakhe? (b) U-Elihu wakulungisa kanjani ukucabanga kukaJobe mayelana nalokhu? (c) Yisiphi isifundo esingasifunda kokwenzeka kuJobe?

7 Kungani-ke uJehova esebenzisa amandla okubhubhisa? Singakaphenduli, masikhumbule indoda elungile uJobe. USathane wabeka inselele yokuthi uJobe—empeleni noma imuphi umuntu—wayeyohlala eqotho yini ngaphansi kovivinyo. UJehova waphendula leyo nselele ngokuvumela uSathane ukuba avivinye ubuqotho bukaJobe. Ngenxa yalokho, uJobe wagula, walahlekelwa ingcebo nabantwana bakhe. (Jobe 1:1–2:8) Engazazi izimpikiswano ezazihilelekile, uJobe wenza iphutha lokuphetha ngokuthi ukuhlupheka kwakhe kwakuyisijeziso esingamfanele esivela kuNkulunkulu. Wabuza uNkulunkulu ukuthi kungani ayemenze “isigcibisholo,” noma “isitha.”—Jobe 7:20; 13:24.

8 Insizwa okuthiwa u-Elihu yaliveza iphutha lokucabanga kukaJobe, ithi: “Uthé, ‘Ukulunga kwami kungaphezu kokukaNkulunkulu.’” (Jobe 35:2) Yebo, kuwubuwula ukucabanga ukuthi sazi kangcono kunoNkulunkulu, noma ukuthatha ngokuthi uNkulunkulu wenze ngendlela engenabulungisa.  “Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, noMninimandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa,” kusho u-Elihu. Kamuva wathi: “Kepha uMninimandla onke, asikamtholi; uphakeme ngamandla, futhi ubulungisa nokuchichima kokulunga ngeke akululaze.” (Jobe 34:10; 36:22, 23; 37:23) Singaqiniseka ngokuthi lapho uNkulunkulu elwa, usuke enesizathu esizwakalayo sokulwa. Sinalokhu engqondweni, ake sihlole ezinye zezizathu ezenza uNkulunkulu wokuthula ngezinye izikhathi alwe.—1 Korinte 14:33.

Okwenza UNkulunkulu Wokuthula Aphoqeleke Ukuba Alwe

9. Kungani uNkulunkulu wokuthula elwa?

9 Ngemva kokutusa uNkulunkulu ngokuthi “uyindoda yempi,” uMose wathi: “Ngubani phakathi konkulunkulu onjengawe, Jehova? Ngubani onjengawe, omkhulu ngobungcwele?” (Eksodusi 15:11) Umprofethi uHabakuki naye wabhala: “Amehlo akho ahlanzeké kakhulu ukuba ubone okubi; futhi awukwazi ukubukela inkathazo.” (Habakuki 1:13) Nakuba uJehova enguNkulunkulu wothando, ubuye abe uNkulunkulu wobungcwele, wokulunga, nowobulungisa. Ngezinye izikhathi lezi zimfanelo ziyamphoqa ukuba asebenzise amandla akhe okubhubhisa. (Isaya 59:15-19; Luka 18:7) Ngakho uNkulunkulu akabubeki ibala ubungcwele bakhe lapho elwa. Kunalokho, ulwa ngoba engcwele.—Eksodusi 39:30.

10. (a) Saphakama nini futhi kanjani isidingo sokuqala sokuba uNkulunkulu alwe? (b) Iyiphi okuwukuphela kwendlela eyayingaqedwa ngayo inzondo eyabikezelwa kuGenesise 3:15, futhi sizuze kanjani isintu esilungile?

10 Cabanga ngesimo esaba khona lapho abantu bokuqala ababili, u-Adamu no-Eva, behlubuka kuNkulunkulu. (Genesise 3:1-6) Ukube wakushalazela ukungalungi kwabo, uJehova wayeyobe wehlisa isikhundla sakhe njengoMbusi Wendawo Yonke. NjengoNkulunkulu olungileyo, wabopheka ukuba abagwebele ukufa. (Roma 6:23) Esiprofethweni sokuqala seBhayibheli, wabikezela ukuthi kwakuyoba nenzondo phakathi kwezinceku zakhe nabalandeli ‘benyoka,’ uSathane. (IsAmbulo 12:9;  Genesise 3:15) Ekugcineni, le nzondo yayingaqedwa kuphela ngokuchoboza uSathane. (Roma 16:20) Kodwa lokho kwahlulelwa kukaSathane kwakuyosilethela izibusiso ezinkulu isintu esilungileyo, kuqede ithonya likaSathane emhlabeni, kuvule nendlela eya epharadesi lembulunga yonke. (Mathewu 19:28) Kuze kube yileso sikhathi, labo abachema noSathane babeyolokhu bewusongo olungapheli enhlalakahleni engokwenyama nengokomoya yabantu bakaNkulunkulu. Kwakuyodingeka uJehova angenele ngezikhathi ezithile.

UNkulunkulu Uthatha Isinyathelo Ukuze Aqede Ukonakala

11. Kungani uNkulunkulu azizwa ephoqelekile ukuba alethe uzamcolo embulungeni yonke?

11 UZamcolo wosuku lukaNowa uyisibonelo sokungenela kwakhe. UGenesise 6:11, 12, uthi: “Umhlaba wonakala emehlweni kaNkulunkulu weqiniso futhi umhlaba wagcwala ubudlova. Ngakho uNkulunkulu wawubona umhlaba, futhi bheka! wawonakele, ngoba yonke inyama yayiyonakalisile indlela yayo phezu komhlaba.” Ingabe uNkulunkulu wayeyovumela ukuba ababi bacishe inhlansi yokugcina yezimiso zokuziphatha eyayisasele emhlabeni? Cha. UJehova wazizwa ephoqelekile ukuba alethe uzamcolo embulungeni yonke ukuze aqothule abantu ababethanda ubudlova futhi beziphethe kabi emhlabeni.

12. (a) UJehova wabikezelani ‘ngenzalo’ ka-Abrahama? (b) Ayezobulawelwani ama-Amori?

12 Kwakungokufanayo nangesahlulelo sikaNkulunkulu kwabaseKhanani. UJehova wembula ukuthi ngo-Abrahama kwakuzovela “inzalo” imindeni yomhlaba eyayizozibusisa ngayo. Ngokuvumelana naleyo njongo, uNkulunkulu wamemezela ukuthi inzalo ka-Abrahama yayiyonikezwa izwe laseKhanani, izwe okwakuhlala kulo abantu okwakuthiwa ama-Amori. UNkulunkulu wayengabeka ziphi izizathu ezizwakalayo zokuxosha laba bantu ezweni labo? UJehova wabikezela ukuthi kwakusazodlula iminyaka ecela ku-400 andukuba baxoshwe—kuze kube yilapho “isiphambeko sama-Amori [sesifinyelele]  ekupheleni.” * (Genesise 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) Phakathi naleso sikhathi, ama-Amori ayelokhu engena shí ekuziphatheni okonakele. IKhanani laba yizwe elikhonza izithombe, elichitha igazi, nelinemikhuba engcolile yobulili. (Eksodusi 23:24; 34:12, 13; Numeri 33:52) Izakhamuzi zakuleli zwe zazize zibulale ngisho nezingane ngokuzenza imihlatshelo emililweni. Ingabe uNkulunkulu ongcwele wayengabafaka ebubini obunjalo abantu bakhe? Phinde! Wathi: “Izwe lingcolile, futhi ngiyoletha isijeziso phezu kwalo ngenxa yesiphambeko salo, futhi leli zwe liyobahlanza abakhileyo kulo.” (Levitikusi 18:21-25) Kodwa uJehova akazange nje abulale laba bantu ngokunganaki. Asinda amaKhanani ayethanda okuhle, njengoRahabi nabaseGibheyoni.—Joshuwa 6:25; 9:3-27.

Ulwela Igama Lakhe

13, 14. (a) Kungani uJehova ayebophekile ukuba angcwelise igama lakhe? (b) UJehova wasisusa kanjani isihlamba egameni lakhe?

13 Ngenxa yokuthi uJehova ungcwele, negama lakhe lingcwele. (Levitikusi 22:32) UJesu wafundisa abafundi bakhe ukuba bathandaze: “Malingcweliswe igama lakho.” (Mathewu 6:9) Ukuhlubuka kwase-Edene kwalingcolisa igama likaNkulunkulu, kwalenza langabazeka idumela likaNkulunkulu nendlela yakhe yokubusa. UJehova wayengeke akuthethelele ukunyunda nokuhlubuka okunjalo. Wayebophekile ukuba asuse isihlamba egameni lakhe.—Isaya 48:11.

14 Cabanga ngama-Israyeli futhi. Ngesikhathi eseyizigqila eGibhithe, sazwakala siwuwangala isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi ngeNzalo ka-Abrahama yonke imindeni yomhlaba iyozibusisa. Kodwa ngokuwakhulula nangokuwamisa njengesizwe, uJehova wasusa isihlamba egameni lakhe. Ngakho umprofethi uDaniyeli wakhumbula lokhu lapho ethandaza: “O Jehova Nkulunkulu wethu, . . . wakhipha abantu bakho ezweni laseGibhithe ngesandla esinamandla futhi wazenzela igama.”—Daniyeli 9:15.

15. Kungani uJehova awakhulula amaJuda ekuthunjweni eBhabhiloni?

 15 Kuyathakazelisa ukuthi uDaniyeli wathandaza ngale ndlela ngesikhathi amaJuda efuna ukuba uJehova aphinde awenzele okuthile ngenxa yegama laKhe. AmaJuda angalaleli ayethunjiwe, manje ayesethunjelwe eBhabhiloni. Inhloko-dolobha yawo, iJerusalema, lalingamanxiwa. UDaniyeli wayazi ukuthi ukubuyisela amaJuda ezweni lawo kwakuyophakamisa igama likaJehova. Ngakho, uDaniyeli wathandaza: “O Jehova, thethelela. O Jehova, naka futhi uthathe isinyathelo. Ungalibali, ngenxa yakho, Nkulunkulu wami, ngoba igama lakho siqu libizwe phezu komuzi wakho naphezu kwabantu bakho.”—Daniyeli 9:18, 19.

Ulwela Abantu Bakhe

16. Chaza ukuthi kungani isithakazelo sikaJehova sokuvikela igama lakhe singasho neze ukuthi akanamizwa nokuthi unobugovu.

16 Ingabe ukukhathalela kukaJehova ukuvikela igama lakhe kusho ukuthi akanamizwa futhi unobugovu? Cha, ngoba ngokuthatha isinyathelo esihambisana nobungcwele bakhe nokuthanda kwakhe ubulungisa, uvikela abantu bakhe. Cabanga ngoGenesise isahluko 14. Lapho, sifunda ngamakhosi amane ahlasela futhi athumba umshana ka-Abrahama, uLoti, kanye nomkhaya wakhe. Ngosizo lukaNkulunkulu, u-Abrahama wacoboshisa amabutho ayenamandla kakhulu! Indaba yalokhu kunqoba cishe ingeyokuqala “encwadini yeziMpi ZikaJehova,” okuyincwadi enezinye izindaba zezimpi ezingalotshiwe eBhayibhelini. (Numeri 21:14) Kwakuzolandela okunye ukunqoba okuningi.

17. Yini ebonisa ukuthi uJehova wawalwela ama-Israyeli ngemva kokungena kwawo ezweni laseKhanani? Nikeza izibonelo.

17 Ngaphambi nje kokuba ama-Israyeli angene ezweni laseKhanani, uMose wawaqinisekisa: “UJehova uNkulunkulu wenu nguye ohamba phambi kwenu. Uzonilwela ngokuvumelana nakho konke akwenza ngani eGibhithe.” (Duteronomi 1:30; 20:1) Kusukela kuJoshuwa, owalandela uMose, kuqhubeke kuze kube sezikhathini zabaHluleli nasekubuseni kwamakhosi  akwaJuda athembekile, uJehova wayebalwela ngempela abantu bakhe, ebenza bazinqobe ngendlela emangalisayo izitha zabo.—Joshuwa 10:1-14; AbaHluleli 4:12-17; 2 Samuweli 5:17-21.

18. (a) Kungani singabonga ngokuthi uJehova akashintshile? (b) Kuyokwenzekani lapho ubutha obuchazwe kuGenesise 3:15 bufika emvuthwandaba wabo?

18 UJehova akakashintshi; kanti ayikashintshi nenjongo yakhe yokwenza le mbulunga ibe ipharadesi elinokuthula. (Genesise 1:27, 28) UNkulunkulu usabuzonda ububi. Kanti ubathanda kakhulu abantu bakhe futhi ngokushesha uzothatha isinyathelo ngenxa yabo. (IHubo 11:7) Eqinisweni, kulindeleke ukuba ubutha obuchazwe kuGenesise 3:15 bufike emvuthwandaba wabo omangalisayo nonobudlova maduze nje. Ukuze angcwelise igama lakhe futhi avikele abantu bakhe, uJehova uzophinde abe “indoda yempi”!—Zakariya 14:3; IsAmbulo 16:14, 16.

19. (a) Yisho umzekeliso obonisa ukuthi kungani ukusebenzisa kukaNkulunkulu amandla okubhubhisa kungasisondeza kuye. (b) Ukuzimisela kukaNkulunkulu ukulwa kufanele kusithinte kanjani?

19 Cabanga ngalo mzekeliso: Ake sithi umkhaya othile uhlaselwa isilwane esiyingozi kakhulu, bese ubaba elwa naso asibulale. Ubungalindela ukuba lesi senzo senze umkakhe nezingane bamhlamuke? Cha, ungalindela ukuba uthando lokuzidela  analo ngabo lubenze bathinteke. Ngendlela efanayo, ukusebenzisa kukaNkulunkulu amandla akhe okubhubhisa akufanele kusenze simhlamuke. Ukuzimisela kwakhe ukulwa ukuze asivikele kufanele kukhulise uthando esimthanda ngalo. Inhlonipho esinayo ngamandla akhe angenamkhawulo nayo kufanele ijule. Ngaleyo ndlela, ‘singanikela inkonzo engcwele kuNkulunkulu ngokwesaba kokumhlonipha nangokuthuthumela.’—Hebheru 12:28.

Sondela ‘Endodeni Yempi’

20. Lapho sifunda izindaba eziseBhayibhelini zempi yaphezulu okungenzeka asiziqondi kahle, kufanele sisabele kanjani, futhi ngani?

20 Yebo, iBhayibheli aliyichazi ngazo zonke izikhathi yonke imininingwane ngezinqumo zikaJehova ngempi yaphezulu. Kodwa nakhu esingahlale siqiniseka ngakho: UJehova akalokothi asebenzise amandla okubhubhisa ngendlela engenabulungisa, ngaphandle kwesizathu, noma ngendlela enonya. Ukucabangela umongo wendaba yeBhayibheli noma isizinda esithile kungasisiza sibe nombono ofanele ngezinto. (IzAga 18:13) Ngisho noma singenayo yonke imininingwane, ukumane sifunde okwengeziwe ngoJehova futhi sizindle ngezimfanelo zakhe eziyigugu kungasisiza siqede konke ukudideka okungasifikela. Uma senza kanjalo, siyobona ukuthi sinezizathu zokumethemba uNkulunkulu wethu, uJehova.—Jobe 34:12.

21. Yize eba “indoda yempi” ngezinye izikhathi, uJehova unjani ngempela?

21 Yize uJehova eba “indoda yempi” uma isimo simphoqa ukuba enze kanjalo, akusho ukuthi uyayithanda impi. Embonweni kaHezekeli wenqola yasezulwini, uJehova ubonakala elungele ukulwa nezitha zakhe. Kodwa uHezekeli wabona uNkulunkulu ehaqwe uthingo—uphawu lokuthula. (Genesise 9:13; Hezekeli 1:28; IsAmbulo 4:3) Ngokusobala, uJehova uzolile futhi unokuthula. “UNkulunkulu uluthando,” kuloba umphostoli uJohane. (1 Johane 4:8) Zonke izimfanelo zikaJehova ziphelele. Yeka ilungelo esinalo-ke lokukwazi ukusondela kuNkulunkulu onamandla kangako kodwa onothando!

^ isig. 1 Ngokusho kwesazi-mlando esingumJuda uJosephus, amaHebheru “ayexoshwa izinqola ezingu-600 kanye nabagibele amahhashi abangu-50 000 nemigundatshani elinganiselwa ku-200 000.”—Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3].

^ isig. 12 Ngokusobala igama elithi “ama-Amori” lapha lihlanganisa zonke izizwe zaseKhanani.—Duteronomi 1:6-8, 19-21, 27; Joshuwa 24:15, 18.