Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISITHASISELO

Umbono WeBhayibheli Ngesehlukaniso Nokuhlala Ngokwahlukana

Umbono WeBhayibheli Ngesehlukaniso Nokuhlala Ngokwahlukana

UJehova ulindele ukuba abantu abashadile bahlale bethembekile ezifungweni zomshado. Lapho ehlanganisa indoda yokuqala nowesifazane wokuqala ngomshado, uJehova wathi: ‘Indoda iyonamathela kumkayo babe nyamanye.’ Kamuva, uJesu Kristu wawaphinda la mazwi, wayesenezela: “Ngakho, lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye makungahlukaniswa muntu.” (Genesise 2:24; Mathewu 19:3-6) Ngenxa yalokho, uJehova noJesu babheka umshado njengesibopho sokuphila konke esinqamuka kuphela lapho oyedwa efa. (1 Korinte  7:39) Njengoba umshado uyilungiselelo elingcwele, isehlukaniso akufanele sithathwe kalula. Empeleni, uJehova uyasizonda isehlukaniso esingasekelwe emiBhalweni.—Malaki 2:15, 16.

Siyini isisekelo esingokomBhalo sesehlukaniso? UJehova uyakuzonda ukuphinga nobufebe. (Genesise 39:9; 2 Samuweli 11:26, 27; IHubo 51:4) Indlela abunyanya ngayo ubufebe uze abubheke njengobuyisisekelo sesehlukaniso. (Ukuze uthole ukuthi ubufebe buhilelani, bheka iSahluko 9, isigaba 7, lapho buchazwe khona.) UJehova unika umngane womshado ongenacala ilungelo lokunquma ukuthi uyahlala yini nashade naye owonile noma ufuna isehlukaniso. (Mathewu 19:9) Ngakho-ke, uma umngane womshado ongenacala enquma ukufuna isehlukaniso, uyobe engathathi isinyathelo esizondwa uJehova. Nokho, ngesikhathi esifanayo, ibandla lobuKristu alikhuthazi muntu ukuba ahlukanise. Empeleni, ezinye izimo zingase zenze umngane ongenacala aqhubeke ehlala nowonile, ikakhulukazi uma owonile ephenduka ngobuqotho. Kunoma yikuphi, labo abanesisekelo esingokomBhalo sesehlukaniso kumelwe bazenzele esabo isinqumo futhi bamukele noma yimiphi imiphumela engase ivele.—Galathiya 6:5.

Ezimweni ezedlulele kakhulu, amanye amaKristu aye anquma ukuhlala ngokwahlukana noma ukwehlukanisa nomngane womshado nakuba engazange afebe. Esimweni esinjalo, iBhayibheli lithi lowo omukayo “makahlale engashadile noma aphinde abuyisane [nomngane wakhe womshado].” (1 Korinte 7:11) UmKristu onjalo akakhululekile ukuba akhe ubungane nomunye umuntu ngenjongo yokuba aphinde ashade. (Mathewu 5:32) Cabangela lezi zimo ezimbalwa ezedlulele abanye abaye bazibheka njengesisekelo sokuhlala ngokwahlukana.

Ukungondli ngamabomu. Umkhaya ungase ube mpofu kakhulu, untule izidingo eziyisisekelo zokuphila ngenxa yokuthi indoda ayiwunakekeli, nakuba ikwazi ukwenza kanjalo. IBhayibheli lithi: “Uma umuntu engabondli . . . abangamalungu endlu yakhe, uluphikile ukholo futhi mubi kakhulu kunomuntu ongenalo ukholo.” (1 Thimothewu 5:8) Uma indoda enjalo yenqaba ukushintsha izindlela zayo, umkayo kuyodingeka anqume ukuthi kuyadingeka yini avikele inhlalakahle yakhe neyezingane zakhe ngokuba athole imvume engokomthetho  yokuhlala ngokwahlukana nayo. Nokho, abadala abangamaKristu kufanele bazicabangele ngokucophelela izinsolo zokuthi umKristu uyenqaba ukondla umkhaya wakhe. Ukwenqaba ukunakekela umkhaya kungaphumela ekususweni ekuhlanganyeleni.

Ukuhlukunyezwa ngokomzimba okwedlulele. Umngane womshado ohlukumezayo angase enze izenzo zobudlova kangangokuba impilo yomngane wakhe womshado noma ngisho ukuphila kwakhe kube sengozini. Uma umngane womshado ohlukumezayo engumKristu, abadala bebandla kufanele baluphenye lolu daba. Isifuthefuthe sentukuthelo nomkhuba wokuba nobudlova kuyizisekelo zokususwa ekuhlanganyeleni.—Galathiya 5:19-21.

Ukubekwa engozini ngokuphelele kwempilo engokomoya. Umngane womshado angase aphikelele ezama ukuba kungenzeki ngashade naye ukuba aqhube ukukhulekela kweqiniso, noma aze azame ngisho nokumphoqelela ukuba ephule imiyalo kaNkulunkulu ngandlela-thile. Esimweni esinjalo, umngane womshado okule nkinga kuyodingeka anqume ukuthi, okuwukuphela kwendlela ‘yokulalela uNkulunkulu njengombusi kunabantu,’ ingabe iwukuthola imvume engokomthetho yini yokuhlala ngokwahlukana.—IzEnzo 5:29.

Kuzo zonke izimo ezedlulele ezinjengalezi okusanda kuxoxwa ngazo, akekho okufanele acindezele umngane womshado ongenacala ukuba ahlale ngokwahlukana nowakwakhe noma aqhubeke ehlezi naye. Nakuba abangane abavuthiwe ngokomoya kanye nabadala bengase banikeze usizo neseluleko esingokomBhalo, ngeke bakwazi konke okwenzeka phakathi kwendoda nomkayo. UJehova kuphela ongakubona. Yebo, inkosikazi engumKristu iyobe ayimhloniphi uNkulunkulu noma ilungiselelo lomshado uma yenza ihaba ngobubi bezinkinga zasekhaya ukuze nje ihlale ngokwahlukana nomyeni wayo, kungokufanayo nangendoda. UJehova uyabazi bonke ubuqili obuye benziwa ukuze kuhlalwe ngokwahlukana, kungakhathaliseki ukuthi umuntu angazama kangakanani ukubufihla. Ngempela, “zonke izinto zíze futhi zenekwe obala emehlweni alowo esiyolandisa kuye.” (Hebheru 4:13) Kodwa uma isimo esiyingozi ngokwedlulele siphikelela, akekho okufanele agxeke  umKristu okuthi njengomzamo wokugcina, akhethe ukuhlala ngokwahlukana nomngane wakhe womshado. Ekugcineni, “sonke siyokuma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu.”—Roma 14:10-12.