Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISAHLUKO 2

Ungawulondoloza Kanjani Unembeza Omuhle?

Ungawulondoloza Kanjani Unembeza Omuhle?

“Yibani nonembeza omuhle.”—1 PETRU 3:16.

1, 2. Kungani ikhampasi iyithuluzi elibalulekile, futhi ifana kanjani nonembeza?

ITILOSI lishayela umkhumbi emagagasini olwandle olukhulukazi; umuntu othatha uhambo olude ngezinyawo unqamula ihlane; umshayeli wendiza ushayela indiza yakhe intweze esibhakabhakeni. Uyazi ukuthi yini abafana ngayo laba bantu? Ngamunye wabo angaba kwenkulu inkathazo uma engenayo ikhampasi—ikakhulu uma engekho namanye amathuluzi esimanje.

2 Ikhampasi iyithuluzi elingeyona inkimbinkimbi, ivame ukuba nobuso obunjengobewashi nenaliti enozibuthe ebheke enyakatho. Uma isebenza kahle, futhi ikakhulukazi uma isetshenziswa kanye nebalazwe elinembile, ingasindisa ukuphila. Ngezindlela ezithile, ingase ifaniswe nesipho esiyigugu  uJehova asiphe sona—unembeza. (Jakobe 1:17) Ngaphandle kukanembeza, besiyolahleka size sincame. Uma usetshenziswa kahle, ungasisiza sithole indlela efanele ekuphileni futhi sihlale kuyo. Ngakho, ake sizwe ukuthi uyini unembeza nokuthi usebenza kanjani. Ngemva kwalokho sizoxoxa ngala maphuzu: (1) Indlela ongaqeqeshwa ngayo unembeza, (2) izizathu zokuba sicabangele onembeza babanye (3) nendlela unembeza omuhle oletha ngayo izibusiso.

INCAZELO KANEMBEZA NENDLELA OSEBENZA NGAYO

3. Ngokwezwi nezwi lisho ukuthini igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “unembeza,” futhi lichaza liphi ikhono okungelabantu bodwa?

3 EBhayibhelini, igama lesiGreki elisho “unembeza” ngokwezwi nezwi lisho “ukubambisana nolwazi noma ukuba nolwazi ngento ethile ngaphakathi kuwe.” Ngokungafani nazo zonke ezinye izidalwa zasemhlabeni, thina sinekhono lokuzazi esilinikwe uNkulunkulu. Ngomqondo ongokomfanekiso, singakwazi ukuma sizibheke, sizahlulele thina ukuthi siqotho yini. Njengoba unembeza wethu usebenza njengofakazi wangaphakathi, noma umahluleli, ungakwazi ukuhlola izenzo zethu, izimo zethu zengqondo, nezinqumo zethu. Ungase usiqondise esinqumweni esihle noma usixwayise ngesinqumo esibi. Kamuva, ungase usihalalisele ngokwenza ukukhetha okuhle noma usijezise ngeminjunju ehlabayo ngokwenza ukukhetha okubi.

4, 5. (a) Sazi kanjani ukuthi u-Adamu no-Eva babenonembeza, futhi waba yini umphumela wokuwushaya indiva umthetho kaNkulunkulu? (b) Yiziphi izibonelo ezibonisa ukuthi amadoda athembekile angaphambi kobuKristu ayenonembeza osebenzayo?

4 Leli khono lafakwa endodeni nakowesifazane kusukela ekuqaleni. U-Adamu no-Eva babonisa ukuthi banawo unembeza. Ubufakazi balokho sibubona ngokuthi baba namahloni ngemva kokona. (Genesise 3:7, 8) Ngeshwa, unembeza obuhlungu wawungeke usabasiza ngalutho ngaleso sikhathi. Babewushaye indiva ngamabomu  umthetho kaNkulunkulu. Ngakho, bazikhethela bona ukuba izihlubuki, izitha zikaJehova uNkulunkulu. Njengabantu abaphelele, babekwazi ababekwenza futhi kwakungasekho ukubuyela emuva.

5 Ngokungafani no-Adamu no-Eva, abantu abaningi abangaphelele baye bawulalela unembeza wabo. Ngokwesibonelo, indoda ethembekile uJobe yakwazi ukuthi: “Ngibambelelé ekungabini nacala kwami, futhi ngeke ngikudedele; inhliziyo yami ngeke ingisole nganoma yiluphi lwezinsuku zami.” * (Jobe 27:6) UJobe wayeyindoda enonembeza ngempela. Waqiniseka ukuthi uyawulalela, awuvumele uqondise izenzo nezinqumo zakhe. Ngakho, wayengasho kugcwale umlomo ukuthi unembeza wakhe awuzange umhluphe ngokumenza abe namahloni noma abe nesazela. Phawula umehluko phakathi kukaJobe noDavide. Lapho uDavide edelela uSawule, inkosi kaJehova egcotshiwe, “kamuva inhliziyo kaDavide yayilokhu imshaya.” (1 Samuweli 24:5) Ngokuqinisekile leyo minjunju ehlabayo yamsiza uDavide, yamfundisa ukuthi angaphinde adelele kanjalo.

6. Yini ebonisa ukuthi unembeza uyisipho sabantu bonke?

6 Ingabe lesi sipho esiwunembeza esezinceku zikaJehova zodwa? Cabanga ngala mazwi aphefumulelwe omphostoli uPawulu: “Noma nini lapho abantu bezizwe abangenawo umthetho benza ngokwemvelo izinto zomthetho, laba bantu, nakuba bengenawo umthetho, bangumthetho kubo ngokwabo. Yibo kanye ababonisa ukuthi ingqikithi yomthetho ilotshiwe ezinhliziyweni zabo, lapho unembeza wabo ufakazelana nabo, futhi phakathi kwemicabango yabo, babekwa icala noma baze ngisho bavunwe.” (Roma 2:14,  15) Ngisho nabantu abangayazi nhlobo imithetho kaJehova ngezinye izikhathi bangase bashukunyiswe yilo fakazi wangaphakathi ukuba benze okuvumelana nezimiso zaphezulu.

7. Kungani unembeza ungase wenze iphutha ngezinye izikhathi?

7 Nokho, ngezinye izikhathi unembeza ungalenza iphutha. Kungani? Phela uma nekhampasi ibekwe eduze kwento eyinsimbi, ingadideka bese ikhomba kwenye indawo, hhayi enyakatho. Futhi uma ingasetshenziswa nebalazwe elinembile, ingacishe ingasizi ngalutho. Ngokufanayo, uma unembeza wethu uthonywa ngokungafanele izifiso zobugovu zenhliziyo yethu, ungase usiqondise endaweni engafanele. Uma futhi ungasetshenziswa nesiqondiso esithembekile esiyiZwi likaNkulunkulu, singase singakwazi ukuhlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile ezindabeni eziningi ezibalulekile. Ngempela, ukuze unembeza wethu usebenze ngendlela efanele, sidinga isiqondiso somoya ongcwele kaJehova. UPawulu wabhala: “Unembeza wami ufakazelana nami emoyeni ongcwele.” (Roma 9:1) Singaqiniseka kanjani ukuthi unembeza wethu uvumelana nomoya ongcwele kaJehova? Ngokuwuqeqesha.

INDLELA ONGASE UQEQESHWE NGAYO UNEMBEZA

8. (a) Inhliziyo ingawuthinta kanjani unembeza, futhi yini okufanele siyikhathalele kakhulu ezinqumweni zethu? (b) Kungani unembeza omsulwa ungenele ngazo zonke izikhathi kumKristu? (Bheka umbhalo waphansi.)

8 Usenza kanjani isinqumo esisekelwe kunembeza? Kubonakala sengathi abanye abantu bavele bazibheke ngaphakathi, bahlole imizwa yabo, bese benquma okumelwe bakwenze. Ngemva kwalokho bangase bathi, “Akuwuhluphi unembeza wami.” Izifiso zenhliziyo zingaba namandla kakhulu, zize zithonye ngisho nonembeza. IBhayibheli lithi: “Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye futhi yenza ngokuphelelwa yithemba. Ubani ongase ayazi?” (Jeremiya 17:9) Ngakho-ke, akufanele kube yizifiso zenhliziyo yethu  esizikhathalela kakhulu. Kunalokho, sifuna ukukhathalela kuqala izinto ezithokozisa uJehova uNkulunkulu. *

9. Kuyini ukwesaba uNkulunkulu, futhi kungawuthinta kanjani unembeza wethu?

9 Uma isinqumo sisekelwe ngempela kunembeza wethu oqeqeshiwe, siyobonakalisa ukwesaba kwethu uNkulunkulu, hhayi izifiso zethu. Cabanga ngesibonelo salokhu. Umbusi othembekile uNehemiya wayenegunya lokukhokhisa abantu baseJerusalema izimali ezithile nezintela. Kepha akabakhokhisanga. Kungani? Wayewuzonda nje kwawona umqondo wokuzifaka engozini yokulahlekelwa umusa kaJehova ngokucindezela abantu baKhe. Wathi: “Angenzanga ngaleyo ndlela ngenxa yokwesaba uNkulunkulu.” (Nehemiya 5:15) Kubaluleke kakhulu ukwesaba uNkulunkulu okuqotho, okuwukwesaba okusuka enhliziyweni ukudumaza uBaba wethu wasezulwini. Ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu okunjalo kuyosishukumisela ekufuneni isiqondiso eZwini likaNkulunkulu lapho kunezinqumo okumelwe sizenze.

10, 11. Yiziphi izimiso zeBhayibheli ezisebenza endabeni yokuphuza utshwala, futhi singasithola kanjani isiqondiso sikaNkulunkulu ekuzisebenziseni?

10 Ngokwesibonelo, cabanga ngendaba yotshwala. Nasi isinqumo okuye kudingeke abaningi bethu basenze emibuthanweni yokuzijabulisa, Ngizophuza noma cha? Okokuqala, kudingeka sizifundise. Yiziphi izimiso zeBhayibheli ezisebenza kule ndaba? Yebo, iBhayibheli alikwenqabeli ukuphuza utshwala ngokulinganisela. Lidumisa uJehova ngesipho esiyiwayini. (IHubo 104:14, 15) Noma kunjalo, liyakulahla  ukuphuza ngokweqile nokuxokozela. (Luka 21:34; Roma 13:13) Ngaphezu kwalokho, libala ukudakwa phakathi kwezono ezingathí sina, njengobufebe nokuphinga. *1 Korinte 6:9, 10.

11 Izimiso ezinjalo zifundisa unembeza womKristu futhi ziwenze usheshe uthinteke. Ngakho, lapho sibhekene nesinqumo sokuthi sizophuza yini embuthanweni othile, sizibuza imibuzo enjengokuthi: ‘Kuzobe kuwuhlobo olunjani lombuthano? Kungenzeka yini ungalawuleki noma ugcine usuxokozela? Mina-ke ngithambekele kukuphi? Ingabe ngibomela kakhulu utshwala, sengiphila ngabo? Ngiyakwazi yini ukuzithiba, ngiphuze ngokulinganisela?’ Njengoba sicabanga ngezimiso zeBhayibheli nemibuzo eziyiphakamisayo, kuhle sithandazele isiqondiso sikaJehova. (IHubo 139:23, 24) Ngokwenza kanjalo, sicela uJehova ukuba asiqondise ngomoya wakhe ongcwele. Sisuke siqeqesha nonembeza wethu ukuba uvumelane nezimiso zaphezulu. Nokho, kukhona esinye isici okufanele sisicabangele ezinqumweni zethu.

KUNGANI KUFANELE SICABANGELE ONEMBEZA BABANYE?

Unembeza oqeqeshwe ngeBhayibheli ungakusiza unqume ukuthi ubuphuze yini utshwala noma cha

12, 13. Yiziphi ezinye zezizathu ezenza onembeza bamaKristu bahluke, futhi kufanele sikusingathe kanjani lokho?

12 Ngezinye izikhathi lingase likumangaze izinga abahluke ngalo onembeza bamaKristu. Omunye umuntu uthola umkhuba noma isiko elithile lisoleka; omunye uyalithanda futhi akasiboni isizathu sokuligxeka. Ngokwesibonelo, endabeni yokuphuza, omunye umuntu kuyamthokozisa ukuphuza nabangane abambalwa lapho beziphumelele kusihlwa; omunye kuyamkhathaza lokho. Kungani kunomehluko onjena, futhi kufanele uzithinte kanjani izinqumo zethu?

13 Abantu bayehlukahluka ngenxa yezizathu eziningi.  Izizinda zihluke kakhulu. Ngokwesibonelo, abanye babazi kahle ubuthakathaka abalwe nabo esikhathini esedlule—mhlawumbe bengaphumeleli ngezinye izikhathi. (1 AmaKhosi 8:38, 39) Uma kuziwa endabeni yotshwala, cishe abantu abanjalo bangase bacabange kabili. Uma umuntu onjalo ekuvakashela emzini wakho, unembeza wakhe ungase ungamvumeli ukuba aphuze, futhi kube kufanele. Ingabe wena uyophatheka kabi? Ingabe uyomcindezela? Cha. Kungakhathaliseki ukuthi uyazazi izizathu zakhe noma awuzazi—izizathu angase akhethe ukuzigodla ngaleso sikhathi—uthando lobuzalwane luyokushukumisela ukuba umcabangele.

14, 15. Onembeza bamalungu ebandla lekhulu lokuqala bahluka odabeni lwani, futhi wathini uPawulu ngalokhu?

14 Umphostoli uPawulu wabona ukuthi onembeza babevame ukuhluka kakhulu kumaKristu ekhulwini lokuqala. Ngaleso sikhathi, amanye amaKristu ayekhathazwa ukudla okuthile okwakukade kuhlatshelwe izithombe. (1 Korinte 10:25) Ukudla okunjalo okwakudayiswa ezimakethe kamuva akuwuhluphanga unembeza kaPawulu. Kuyena, izithombe zazingelutho; zazingeke zibe nokudla okuvela kuJehova futhi ngenxa yalokho kungokwaKhe. Nanxa kunjalo, uPawulu wayeqonda ukuthi abanye babengenawo umbono ofana nowakhe ngale ndaba. Kungenzeka ukuthi abanye babekade bengene bagamanxa ekukhulekeleni izithombe bengakabi amaKristu. Kubona, noma yini nje eyayike yahlobana nokukhulekela izithombe yayingamukeleki. Wenzenjani uPawulu?

15 Wathi: “Thina esiqinile kufanele sithwale ubuthakathaka balabo abangaqinile, singazijabulisi thina. Ngoba ngisho noKristu akazijabulisanga yena.” (Roma 15:1, 3) UPawulu waphetha ngokuthi kufanele sibeke izidingo zabafowethu ngaphambi kwezethu, njengoba kwenza uKristu. Engxoxweni ehlobene nale, uPawulu wathi angamane angayidli nhlobo inyama kunokuba akhube imvu eyigugu uKristu anikela  ukuphila kwakhe ngenxa yayo.1 Korinte 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Kungani labo abanonembeza ababavimbela ukwenza izinto ezithile kufanele bagweme ukwahlulela labo abanembeza wabo uhlukile kowabo?

16 Ngakolunye uhlangothi, labo abanonembeza obanqabelayo ukwenza izinto ezithile akufanele bagxeke abanye, bafune ukuba bonke abantu babheke izindaba zikanembeza ngendlela yabo. (Roma 14:10) Eqinisweni, kuhle unembeza usetshenziswe njengomahluleli wethu siqu, ungabi yimvume yokwahlulela abanye. Khumbula amazwi kaJesu: “Yekani ukwahlulela ukuze ningahlulelwa.” (Mathewu 7:1) Sonke ebandleni sifuna ukugwema ukususa udweshu ngezindaba zikanembeza ezithinta umuntu siqu. Kunalokho, sifuna izindlela zokwandisa uthando nobunye, sakhane, singadwengulani.—Roma 14:19.

 INDLELA UNEMBEZA OMUHLE OLETHA NGAYO IZIBUSISO

Unembeza omuhle ungasiqondisa ohambweni lokuphila, usinikeze injabulo nokuthula kwangaphakathi

17. Kwenzekeni konembeza babantu abaningi namuhla?

17 Umphostoli uPetru wabhala: “Yibani nonembeza omuhle.” (1 Petru 3:16) Unembeza ohlanzekile emehlweni kaJehova uNkulunkulu uyisibusiso esikhulu. Awufani nonembeza babantu abaningi namuhla. UPawulu wachaza labo “abashe onembeza njengokungathi bashiswe ngensimbi yokubeka uphawu.” (1 Thimothewu 4:2) Insimbi yokubeka uphawu iyayibhashula inyama, iyishiye inezibazi futhi indikindiki. Onembeza babantu abaningi bafana nabafile—bazibazibazi futhi babuthuntu kangangokuthi abasaxwayisi, abasakhuzi, noma babenze babe namahloni noma babe nesazela ngenxa yokwenza okubi. Abaningi namuhla ungathi bathi “liphume nobovu” njengoba bengasenayo imizwa enjengesazela.

18, 19. (a) Isazela noma amahloni angasiza ngani? (b) Yini esingayenza uma unembeza wethu uqhubeka usijezisela izono ezedlule esesiphendukile kuzo?

 18 Eqinisweni, isazela singaba indlela kanembeza yokusitshela ukuthi senze okubi. Lapho umuzwa onjalo wenza isoni siphenduke, ngisho nezono ezimbi kakhulu zingase zithethelelwe. Ngokwesibonelo, iNkosi uDavide yaba necala ngobubi obukhulu eyabenza, kodwa yathethelelwa ikakhulukazi ngenxa yokuphenduka kwayo okuqotho. Ukuzonda kwayo inkambo yayo embi nokuzimisela kwayo ukulalela imithetho kaJehova kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kwenza yazibonela ukuthi uJehova “muhle futhi ukulungele ukuthethelela.” (IHubo 51:1-19; 86:5) Kuthiwani-ke kodwa uma isazela namahloni kuqhubeka ngisho sesiphendukile futhi sathethelelwa?

19 Ngezinye izikhathi unembeza ungajezisa ngokweqile, ushaye isoni ngesazela ngisho noma leso sazela singasafezi njongo. Ezimweni ezinjalo, kungase kudingeke siqinisekise inhliziyo ezilahlayo ukuthi uJehova mkhulu kunanoma imiphi imizwa yabantu. Kudingeka sikholelwe othandweni lwakhe nasentethelelweni yakhe futhi siyamukele, njengoba nje sikhuthaza abanye ukuba benze kanjalo. (1 Johane 3:19, 20) Ngakolunye uhlangothi, unembeza ohlanzekile uletha ukuthula kwangaphakathi, ukuzola nenjabulo enkulu enqabile kuleli zwe. Abaningi abake benza izono ezingathí sina bayitholile le mpumuzo enhle kangaka futhi sikhuluma nje banonembeza omuhle njengoba bekhonza uJehova uNkulunkulu.—1 Korinte 6:11.

20, 21. (a) Le ncwadi iklanyelwe ukuba ikusize wenzeni? (b) NjengamaKristu sinenkululeko enjani, kepha kufanele siyisebenzise kanjani?

20 Le ncwadi iklanyelwe ukukusiza ukuba uthole leyo njabulo, ube nonembeza omuhle phakathi nazo zonke lezi zinsuku zokugcina zesimiso sikaSathane ezinezinkathazo. Ngeke-ke nokho ichaze yonke imithetho nezimiso zeBhayibheli okudingeka ucabange ngazo futhi uzisebenzise ezimweni eziphakama usuku nosuku. Ngaphezu kwalokho, ungalindeli imithetho elula, enqabela lokhu ivumele lokhuya  ezindabeni zikanembeza. Injongo yale ncwadi iwukuba ikusize ufundise futhi uqeqeshe unembeza wakho ukuba usheshe uthinteke, ngokufunda indlela yokusebenzisa iZwi likaNkulunkulu ekuphileni kwakho kwansuku zonke. Ngokungafani noMthetho KaMose, “umthetho kaKristu” umema abalandeli bawo ukuba baphile ikakhulukazi ngonembeza nezimiso kunangemithetho ebhalwe phansi. (Galathiya 6:2) Ngaleyo ndlela uJehova unikeza amaKristu inkululeko emangalisayo. Nokho, iZwi lakhe lisikhumbuza ukuba singalokothi sisebenzise leyo nkululeko “njengesembozo sobubi.” (1 Petru 2:16) Kunalokho, inkululeko enjalo isinikeza ithuba elihle kakhulu lokubonisa uthando lwethu ngoJehova.

21 Ngokucabangela ngomthandazo ukuthi ungaphila kanjani ngendlela engcono ngezimiso zeBhayibheli bese uyakwenza lokho, uyoqhubeka nenqubo ebalulekile eyaqala lapho uqala ukwazi uJehova. ‘Amandla akho okuqonda’ ayoqeqeshwa ‘ngokusetshenziswa.’ (Hebheru 5:14) Unembeza wakho oqeqeshwe iBhayibheli uyoba isibusiso kuwe zonke izinsuku zokuphila kwakho. Kuhle kwekhampasi eqondisa umuntu osendleleni, unembeza wakho uyokusiza ukuba wenze izinqumo ezithokozisa uYihlo wasezulwini. Lena indlela eqinisekile eyokugcina othandweni lukaNkulunkulu.

^ isig. 5 EmiBhalweni YesiHebheru alikho igama eliqondile elithi “unembeza.” Noma kunjalo, izibonelo ezinjengalesi zibonisa ngokucacile ukuthi wawusebenza. Igama elithi “inhliziyo” ngokuvamile libhekisela kumuntu wangaphakathi. Ezimweni ezinjengalesi, ngokusobala lisho ingxenye ethile yengaphakathi lomuntu—unembeza wakhe. EmiBhalweni YamaKristu YesiGreki, igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi “unembeza” livela izikhathi ezingaba ngu-30.

^ isig. 8 IBhayibheli libonisa ukuthi ukuba nonembeza omsulwa akwanele ngazo zonke izikhathi. Ngokwesibonelo, uPawulu wathi: “Anginasazela ngalutho olumelene nami. Nokho angibonakaliswa ngilungile ngalokhu, kodwa ongihlolayo nguJehova.” (1 Korinte 4:4) Ngisho nalabo abashushisa amaKristu, njengoba kwake kwenza uPawulu, bangawashushisa ngonembeza omsulwa ngoba becabanga ukuthi uNkulunkulu uyakwamukela lokho. Kusemqoka ukuba unembeza wethu ube msulwa emehlweni ethu futhi uhlanzeke emehlweni kaNkulunkulu.—IzEnzo 23:1; 2 Thimothewu 1:3.

^ isig. 10 Kufanele kuphawulwe ukuthi odokotela abaningi bathi imilutha yotshwala ngeke ngempela ikwazi ukuphuza ngokulinganisela; kuyo, “ukulinganisela” kusho ukungaphuzi.