Ukushayela ifulege indesheni. OFakazi BakaJehova bakholelwa ukuthi ukukhothamela ifulege noma ukulishayela indesheni, ngokuvamile okusuke kuhambisana neculo lesizwe, kuyisenzo esingokwenkolo esithi insindiso ivela eMbusweni noma kubaholi bawo, hhayi kuNkulunkulu. (Isaya 43:11; 1 Korinte 10:14; 1 Johane 5:21) Omunye umholi onjalo kwakuyiNkosi yaseBhabhiloni lasendulo uNebukhadinezari. Ukuze ahlabe abantu umxhwele ngobukhulu bakhe nangokushisekela kwakhe inkolo, le nkosi enamandla yamisa isizemazema sesithombe futhi yaphoqa izikhonzi zayo ukuba zisikhothamele lapho kukhala umculo, onjengeculo lesizwe. Nokho, amaHebheru amathathu—uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego—enqaba ukukhothamela lesi sithombe, naphezu kokusongelwa ngokufa.—Daniyeli, isahluko 3.

Osukwini lwethu, “uphawu oluyinhloko lokholo nento ekhulekelwayo ebalulekile yobuzwe ifulege,” kubhala isazimlando uCarlton Hayes. “Amadoda ethula izigqoko emakhanda lapho kudlula ifulege; futhi ngenjongo yokudumisa ifulege, izimbongi zibhala izinkondlo nabantwana bahlabelela amaculo.” Wanezela ngokuthi ubuzwe futhi “bunezinsuku ezingcwele,” njengoMhla Wesine Ku-July (Fourth of July) e-United States, kanye “nosanta namaqhawe” kuhlanganise “namathempeli,” noma izindawo zokukhulekela. Emcimbini othile womphakathi eBrazil, umqondisi-jikelele wezempi wavuma: “Ifulege liyahlonishwa futhi likhulekelwe  . . . njengoba nje neZwe Lobabamkhulu likhulekelwa.” I-Encyclopedia Americana yake yathi “ifulege, njengesiphambano, lingcwele.”

Muva nje, le-encyclopedia ecashunwe ngenhla iphawule ukuthi amaculo esizwe “aveza imizwa yokushisekela izwe futhi ngokuvamile ahlanganisa nesicelo sokuba abantu noma ababusi babo baqondiswe futhi bavikelwe uNkulunkulu.” Ngakho-ke izinceku zikaJehova azeqisi njengoba ziyibheka njengeyenkolo imikhosi yokushisekela izwe ehlanganisa ukushayela ifulege indesheni kanye nokucula iculo lesizwe. Eqinisweni, lapho iphawula ngokwenqaba kwezingane zoFakazi BakaJehova ezikoleni zase-United States ukushayela ifulege indesheni noma ukwenza isifungo sokuzinikela, incwadi ethi The American Character yathi: “Ukuthi le mikhuba yansuku zonke ingokwenkolo ekugcineni kuye kwaqinisekiswa iNkantolo Ephakeme ochungechungeni lwamacala.”

Nakuba bengahlanganyeli emikhosini abayibheka njengenqatshelwe emiBhalweni, abantu bakaJehova ngokuqinisekile bayalihlonipha ilungelo labanye lokwenza kanjalo. Bayawahlonipha namafulege esizwe njengayizimpawu futhi baqaphela ohulumeni abamiswe ngokomthetho ‘njengamagunya aphakeme’ akhonza ‘njengesikhonzi sikaNkulunkulu.’ (Roma 13:1-4) Ngenxa yalokho, oFakazi BakaJehova balalela isiyalo sokuthandazela “amakhosi nabo bonke abasezikhundleni eziphakeme.” Nokho, isisusa sethu ukuba “siqhubeke siphila ukuphila okuzolile nokunokuthula ngokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu okuphelele nokungathathi izinto kalula.”—1 Thimothewu 2:2.

Ukuvota okhethweni lwezombusazwe. AmaKristu eqiniso ayalihlonipha ilungelo labanye lokuvota. Awakhankaseli ukuba lungabi khona ukhetho futhi ayabambisana neziphathimandla ezikhethiwe. Noma kunjalo, awathathi hlangothi nhlobo ezindabeni zezombusazwe zezizwe. (Mathewu 22:21; 1 Petru 3:16) Kufanele enzenjani umKristu ohlala ezweni lapho ukuvota kuphoqelelwe khona noma esendaweni lapho izakhamuzi ziwoth’ ubomvu uma abantu bengayi esikhungweni sokuvota? Ekhumbula ukuthi uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego baya ethafeni laseDura, nomKristu osesimweni esifanayo angase anqume ukuya esikhungweni sokuvota uma unembeza wakhe  umvumela.

Nokho, uyoqaphela ukuba angathathi hlangothi. Kufanele akhumbule lezi zimiso eziyisithupha ezilandelayo:

  1. Abalandeli bakaJesu ‘abayona ingxenye yezwe.’—Johane 15:19.

  2. AmaKristu amelela uKristu noMbuso wakhe.—Johane 18:36; 2 Korinte 5:20.

  3. Ibandla lobuKristu limunye ekukhulekeleni futhi amalungu alo ahlanganiswe uthando olufana nolukaKristu.—1 Korinte 1:10; Kolose 3:14.

  4. Labo abakhetha isiphathimandla esithile banesandla kulokho esikwenzayo.—Phawula izimiso ezibhalwe kweyoku-1 Samuweli 8:5, 10-18 neyoku-1 Thimothewu 5:22.

  5. UJehova wabheka isifiso sama-Israyeli sokuba nombusi ongumuntu njengophawu lokuthi ayesemnqabile.—1 Samuweli 8:7.

  6. AmaKristu kumelwe abe nenkululeko yokukhuluma lapho exoxa ngoMbuso kaNkulunkulu nabantu bawo wonke amaqembu ezombusazwe.—Mathewu 24:14; 28:19, 20; Hebheru 10:35.

Inkonzo yomphakathi. Kwamanye amazwe, uMbuso ufuna ukuba abantu abenqaba ukungenela inkonzo yezempi benze uhlobo oluthile lwenkonzo yomphakathi isikhathi esithile. Lapho kufanele senze isinqumo ngale ndaba, kufanele sithandaze ngayo, mhlawumbe sixoxe ngayo nomKristu ovuthiwe, bese senza isinqumo esisekelwe kunembeza ofundisiwe.—IzAga 2:1-5; Filipi 4:5.

IZwi likaNkulunkulu lisitshela ukuba ‘sizithobe futhi silalele ohulumeni neziphathimandla njengababusi, ukuba silungele yonke imisebenzi emihle, sibe abalinganiselayo.’ (Thithu 3:1, 2) Sinalokhu engqondweni, singazibuza le mibuzo elandelayo: ‘Ingabe ukwamukela le nkonzo yomphakathi kuyongenza ngithathe uhlangothi noma ngihileleke enkolweni yamanga?’ (Mika 4:3, 5; 2 Korinte 6:16, 17) ‘Ukwenza kwami lo msebenzi ngeke yini kwenze kube nzima ukufeza imithwalo yami yobuKristu, noma kuze kungivimbe ekuyifezeni?’ (Mathewu 28:19, 20; Efesu 6:4; Hebheru 10:24, 25) ‘Ngakolunye uhlangothi, ingabe ukuhlanganyela kwami emsebenzini onjalo kuyongenza ngibe nesimiso sokwenza okuthé xaxa ezicini ezingokomoya, mhlawumbe  ngize ngingenele nenkonzo yesikhathi esigcwele?’—Hebheru 6:11, 12.

Uma, ngenxa kanembeza, umKristu ephetha ngokuthi kungcono ukwenza inkonzo yomphakathi kunokuya ejele, amanye amaKristu kufanele asihloniphe isinqumo sakhe. (Roma 14:10) Kepha uma enomuzwa wokuthi ngeke ayenze inkonzo enjalo, abanye kufanele basihloniphe naleso sinqumo sakhe.—1 Korinte 10:29; 2 Korinte 1:24.