UNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu. 1 Petru 3:12

Jehova ‘unguMuzwi womthandazo.’ (IHubo 65:2) Ufuna sikhulume naye ngokusuka ezinhliziyweni zethu.

Thandaza kuJehova, hhayi komunye umuntu.

 Singathandazela izinto eziningi. 1 Johane 5:14

Thandazela ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini nasemhlabeni.

Thandaza egameni likaJesu ukuze ubonise ukuthi uyakwazisa lokho akwenzele kona.

Cela uJehova akusize wenze okulungile. Ungathandazela nokudla, umsebenzi, indawo yokuhlala, izingubo zokugqoka nempilo.