Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingxenye 6

Ukuzalwa KukaJesu Kuya Ekufeni Kwakhe

Ukuzalwa KukaJesu Kuya Ekufeni Kwakhe

Ingelosi uGabriyeli yathunywa kowesifazane omuhle osemncane ogama lakhe lalinguMariya. Yamtshela ukuthi wayezoba nomntwana owayezobusa njengenkosi kuze kube phakade. Lo mntwana, uJesu, wazalelwa esitebeleni, lapho avakashelwa khona ngabelusi. Kamuva, inkanyezi yaqondisa amadoda ayevela eMpumalanga eya kumntwana omncane. Siyafunda ukuthi ubani owawabangela ukuba abone leyo nkanyezi, nokuthi uJesu wasindiswa kanjani emizamweni yokumbulala.

Ngokulandelayo, sithola uJesu eseneminyaka eyi-12 ubudala, ekhuluma nabefundisi ethempelini. Eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili kamuva uJesu wabhapathizwa wayeseqalisa umsebenzi wokushumayela nokufundisa ngoMbuso uNkulunkulu ayemthumele ukuba awenze emhlabeni. Ukuze amsize kulo msebenzi, uJesu wakhetha amadoda ayi-12 wawenza abaphostoli bakhe.

UJesu futhi wenza izimangaliso eziningi. Wasuthisa izinkulungwane zabantu ngezinhlanzi ezimbalwa nje nezinkwa. Wasindisa abagulayo wavusa ngisho nabafileyo. Ekugcineni, sifunda ngezinto eziningi ezenzeka kuJesu ngosuku lokugcina lokuphila kwakhe, nokuthi wabulawa kanjani. UJesu washumayela iminyaka ethi ayibe mithathu nengxenye, ngakho INGXENYE 6 ihlanganisa isikhathi esingaphezuywana kweminyaka engu-34.

 

KULE NGXENYE

INDABA 84

Ingelosi Ihambela UMariya

Iletha umyalezo ovela kuNkulunkulu: UMariya uzoba nengane eyobusa njengenkosi kuze kube phakade.

INDABA 85

UJesu Uzalelwa Esitebeleni

Kungani umuntu owayezoba yinkosi ayeyozalelwa lapho kudla khona izilwane?

INDABA 86

Amadoda Aholwa Yinkanyezi

Ubani owaholela amadoda abhula ngezinkanyezi kuJesu? Impendulo ingase ikumangaze.

INDABA 87

UJesu Omncane Ethempelini

Umangaza ngisho namadoda amadal afundisa ethempelini.

INDABA 88

UJohane Ubhapathiza UJesu

UJohane ubebhapathiza izoni kodwa uJesu akakaze one. Kungani uJohane embhapathiza?

INDABA 89

UJesu Uhlanza Ithempeli

UJesu ubonisa uthando olumenza acasuke.

INDABA 90

Unowesifazane Emthonjeni

Amanzi uJesu afuna ukuwanikeza owesifazane angamenza kanjani ukuthi angabe esoma nhlobo?

INDABA 91

UJesu Ufundisa ENtabeni

Funda ngokuhlakanipha okungaphelelwa yisikhathi okuseNtshumayelweni yaseNtabeni.

INDABA 92

UJesu Uvusa Abafileyo

Esebenzisa amandla kaNkulunkulu uJesu washo amazwi alula amabili wavusa indodakazi kaJayiru.

INDABA 93

UJesu Usuthisa Izixuku

Yini uJesu ayibonisa ngokusuthisa abantu abayizinkulungwane ngokuyisimangaliso?

INDABA 94

Uyabathanda Abantwana

UJesu ufundisa abapostoli bakhe ukuthi kuningi okufanele bakufunde hhayi nje kuphela ngezingane kodwa nakuzo izingane.

INDABA 95

Indlela Yokufundisa KukaJesu

Umfanekiso kaJesu womakhelwane ongumSamariya uyisibonelo sendlela kaJesu ayevame ukuyisebenzisa.

INDABA 96

UJesu Uphilisa Abagulayo

Yini uJesu ayifeza ngazo zonke izimangaliso azenza?

INDABA 97

UJesu Uza Njengenkosi

Isixuku esikhulu samukela uJesu, kodwa akuwona wonke umuntu ojabule ngalokho.

INDABA 98

ENtabeni Yeminqumo

UJesu utshela abaphostoli bakhe abane ngezinto eziyokwenzeka esikhathi sethu.

INDABA 99

Ekamelweni Eliphezulu

Kungani uJesu atshela abafundi bakhe ukuba babe nalesi sidlo esikhethekile unyaka ngamunye?

INDABA 100

UJesu Ensimini

Kungani uJuda akhephela uJesu ngokumqabula?

INDABA 101

UJesu Uyabulawa

Ngaphambi kokuba abulawe esigxotsheni wenza isithembiso ngepharadesi.