Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingxenye 4

Inkosi Yokuqala Kwa-Israyeli Kuya Ekuthunjweni EBhabhiloni

Inkosi Yokuqala Kwa-Israyeli Kuya Ekuthunjweni EBhabhiloni

USawule waba yinkosi yokuqala kwa-Israyeli. Kodwa uJehova akamthandanga, kwakhethwa uDavide ukuba abe yinkosi esikhundleni sakhe. Sithola izinto eziningi ngoDavide. Esemusha, walwa nomdondoshiya onguGoliyati. Kamuva wabalekela inkosi enomona uSawule. U-Abhigayili omuhle wamvimba ekwenzeni into yobuphukuphuku.

Ngokulandelayo, sifunda izinto eziningi ngendodana kaDavide uSolomoni, eyathatha isikhundla sikaDavide njengenkosi kwa-Israyeli. Ngayinye emakhosini okuqala amathathu kwa-Israyeli yabusa iminyaka engama-40. Ngemva kokufa kukaSolomoni, u-Israyeli wahlukaniselwa emibusweni emibili, umbuso wasenyakatho nowaseningizimu.

Umbuso wasenyakatho wezizwe eziyishumi waqhubeka iminyaka engama-257 ngaphambi kokuba ubhujiswe ngabase-Asiriya. Khona-ke eminyakeni eyi-133 kamuva, umbuso waseningizimu wezizwe ezimbili nawo wabhujiswa. Ngalesi sikhathi ama-Israyeli athunjelwa eBhabhiloni. Ngakho-ke iNgxenye YESINE ihlanganisa iminyaka engama-510 yomlando, okwathi phakathi naleso sikhathi kwaba nezenzakalo eziningi ezivusa amadlingozi.

 

KULE NGXENYE

INDABA 56

USawule​—Inkosi Yokuqala Kwa-Israyeli

Njengoba uNkulunkulu aqale akhetha uSawule kamuva waphinde wamlahla, uSawule angasifundisa isifundo esibalulekile.

INDABA 57

UNkulunkulu Ukhetha UDavide

Yini le uNkulunkulu ayibona kuDavide, umprofethi uSamuweli angayiboni?

INDABA 58

UDavide NoGoliyati

UDavide walwa noGoliyati, hhayi nje kuphela ngendwayimane kodwa ngesikhali esinamandla amakhulu.

INDABA 59

Okwenza UDavide Abaleke

Ekuqaleni uSawule wayemthanda uDavide kodwa kamuva waba nomhawu waze wafisa ngisho nokumbulala. Kungani?

INDABA 60

U-Abhigayili NoDavide

U-Abhigayili ubiza umyeni wakhe ngesiphukuphuku, kodwa lokho kuyamsindisa—okwesikhashana.

INDABA 61

UDavide Uba Inkosi

UDavide uyabonisa ukuthi uyakufanelekela ukuba inkosi yakwa-Israyeli kokubili ngalokho akwenzayo kanye nalokho enqaba ukukwenza.

INDABA 62

Umuzi KaDavide Enkathazweni

Ngephutha elilodwa nje, uDavide wenza yena nomndeni wakhe babhekane nezinsizi iminyaka eminingi.

INDABA 63

INkosi USolomoni

Ingabe ngempela wayezoyisika phakathi ingane?

INDABA 64

USolomoni Wakha Ithempeli

Nakuba uSolomoni ayehlakaniphe kakhulu, wayengelwa ukuba enze into ewubuwula nengafanele.

INDABA 65

Umbuso Uyehlukana

Ngemva nje kokuba uJerobowamu eqale ukubusa, wenza abantu ukuba baphule umthetho kaNkulunkulu.

INDABA 66

UJezebel​—Indlovukazi Embi

Uzokwenza konke angakwenza ukuze asithole.

INDABA 67

UJehoshafati Wethemba Inkosi

Kungani ibutho lingaya empini liholwa abahlabeleli abangahlomile?

INDABA 68

Abafana Ababili Abavuswa

Angavuswa yini umuntu ofile? Kwake kwenzeka!

INDABA 69

Intombazane Isiza Induna

Waba nesibindi sokukhuluma, lokho kwaphumela ekwenziweni kwesimangaliso.

INDABA 70

UJona Nenhlanzi Enkulu

UJona ufunda isifundo esibalulekile sokwenza lokho uJehova akushoyo.

INDABA 71

UJehova Uthembisa Ipharadesi

Ipharadesi lokuqala lalilincane; leli lizogcwala umhlaba wonke.

INDABA 72

UJehova Usiza UHezekiya

Ngobusuku obubodwa ingelosi yabulala amasosha ase-Asiriya angu-185,000.

INDABA 73

Inkosi Yokugcina Enhle

Esemusha, uJosiya wathatha isinyathelo esibonisa ukuthi unesibindi.

INDABA 74

Indoda Engesabi

UJeremiya wayecabanga ukuthi usemncane kakhulu ukuthi angaba umprofethi, kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi uJeremiya angakwazi.

INDABA 75

Abafana Abane EBhabhiloni

Baphumelela naphezu kokuhlukaniswa nemindeni yabo.

INDABA 76

IJerusalema Liyabhujiswa

Kungani uNkulunkulu evumela izitha zama-Israyeli, abaseBhabhiloni ukuba bachithe iJerusalema?