Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INdaba 36

Ithole Legolide

Ithole Legolide

AWU, AWU! Benzani laba bantu manje? Bakhuleka etholeni! Kungani benza lokhu?

Uma uMose ehlala entabeni isikhathi eside, abantu bathi: ‘Asazi ukuthi kwenzenjani kuMose. Ngakho masenze unkulunkulu ozosihola siphume kuleli zwe.’

‘Kulungile,’ kusho umfowabo kaMose u-Aroni. ‘Khiphani amacici enu egolide, niwalethe kimi.’ U-Aroni uyawancibilikisa enze ithole legolide. Abantu bathi: ‘Lona uNkulunkulu wethu, owasikhipha eGibhithe!’ Ama-Israyeli abe nephathi enkulu, akhulekele ithole legolide.

Uma uJehova ebona lokhu, uthukuthela kakhulu. Uthi kuMose: ‘Yehla ngokushesha. Abantu baziphethe kabi. Bayikhohliwe imithetho yami bakhulekela ithole legolide.’

UMose wehla ngokushesha entabeni. Uma esondela, ubona lokhu. Abantu bayacula bayadansa bebungaza ithole legolide! UMose uthukuthela aze alahle phansi amatshe ayisicaba anemithetho kaNkulunkulu kuwo, aphuke abe yizicucu. Athathe ithole legolide alincibilikise, aligaye libe yimpuphu.

Abantu benzé into embi kakhulu. Ngakho uMose utshela amanye amadoda ukuba athathe izinkemba zawo. ‘Abantu ababi abakhulekele ithole legolide kufanele bafe,’ kusho uMose. Ngakho la madoda abulala abantu abayizi-3 000! Ingabe lokhu akubonisi yini ukuthi kufanele sinakekele ukukhulekela uJehova kuphela, hhayi abanye onkulunkulu bamanga?