Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 INdaba 30

Isihlahla Esivuthayi

Isihlahla Esivuthayi

UMOSE wayehambe indlela ende eya entabeni iHorebe ukuze atholele izimvu utshani. Lapha wabona isihlahla sivutha, kodwa singashi ngempela!

‘Okunye-ke lokhu,’ ekhuluma yedwa. ‘Ngizosondela ngisibone kangcono.’ Lapho esondela, kwavela izwi esihlahleni, lithi: ‘Ungasondeli. Khumula izimbadada zakho, ngoba indawo omi kuyo ingcwele.’ Kwakukhuluma uNkulunkulu ngengelosi, ngakho uMose wamboza ubuso bakhe.

UNkulunkulu wayesethi: ‘Ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami eGibhithe. Ngakho ngizobakhulula, futhi ngithumela wena ukuba uhole abantu bami baphume eGibhithe.’ UJehova wayezoletha abantu bakhe ezweni elihle laseKhanani.

Kodwa uMose wathi: ‘Bengiyini mina. Ngingakwenza kanjani lokhu? Uma ngiya, ama-Israyeli azothi kimi, “Uthunywe ubani?” Ngiyobe sengithini?’

‘Nakhu oyokusho,’ kuphendula uNkulunkulu. ‘“UJEHOVA uNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka, noJakobe ungithume kini.”’ Futhi uJehova wanezela: ‘Leli igama lami kuze kube phakade.’

‘Ake ngithi abangikholelwa uma ngithi ngithunywe nguwe,’ kuphendula uMose.

‘Yini esesandleni sakho?’ kubuza uNkulunkulu.

UMose waphendula: ‘Induku.’

‘Yilahle phansi,’ kusho uJehova. Uma uMose eyilahla, yaphenduka inyoka. UJehova wabuye wakhombisa uMose esinye isimangaliso. Wathi: ‘Faka isandla sakho esifubeni sakho.’ UMose wakwenza, futhi uma esesikhipha, sasimhlophe njengeqhwa! Sabonakala sengathi sinesifo esibi okuthiwa uchoko. UJehova wamnikeza amandla okwenza isimangaliso sesithathu. Ekugcineni wathi: ‘Uma wenza lezi zimangaliso ama-Israyeli azokholwa ukuthi ngikuthumile.’

Ngemva kwalokho uMose waya ekhaya wathi kuJetiro: ‘Ake ngihambe ngibuyele ezihlotsheni zami eGibhithe ngibone ukuthi zihleli kanjani.’ UJetiro wavalelisa kuMose, uMose waqalisa uhambo lwakhe lokubuyela eGibhithe.