Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INdaba 30

Isihlahla Esivuthayi

Isihlahla Esivuthayi

UMOSE wayehambe indlela ende eya entabeni iHorebe ukuze atholele izimvu utshani. Lapha wabona isihlahla sivutha, kodwa singashi ngempela!

‘Okunye-ke lokhu,’ ekhuluma yedwa. ‘Ngizosondela ngisibone kangcono.’ Lapho esondela, kwavela izwi esihlahleni, lithi: ‘Ungasondeli. Khumula izimbadada zakho, ngoba indawo omi kuyo ingcwele.’ Kwakukhuluma uNkulunkulu ngengelosi, ngakho uMose wamboza ubuso bakhe.

UNkulunkulu wayesethi: ‘Ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami eGibhithe. Ngakho ngizobakhulula, futhi ngithumela wena ukuba uhole abantu bami baphume eGibhithe.’ UJehova wayezoletha abantu bakhe ezweni elihle laseKhanani.

Kodwa uMose wathi: ‘Bengiyini mina. Ngingakwenza kanjani lokhu? Uma ngiya, ama-Israyeli azothi kimi, “Uthunywe ubani?” Ngiyobe sengithini?’

‘Nakhu oyokusho,’ kuphendula uNkulunkulu. ‘“UJEHOVA uNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka, noJakobe ungithume kini.”’ Futhi uJehova wanezela: ‘Leli igama lami kuze kube phakade.’

‘Ake ngithi abangikholelwa uma ngithi ngithunywe nguwe,’ kuphendula uMose.

‘Yini esesandleni sakho?’ kubuza uNkulunkulu.

UMose waphendula: ‘Induku.’

‘Yilahle phansi,’ kusho uJehova. Uma uMose eyilahla, yaphenduka inyoka. UJehova wabuye wakhombisa uMose esinye isimangaliso. Wathi: ‘Faka isandla sakho esifubeni sakho.’ UMose wakwenza, futhi uma esesikhipha, sasimhlophe njengeqhwa! Sabonakala sengathi sinesifo esibi okuthiwa uchoko. UJehova wamnikeza amandla okwenza isimangaliso sesithathu. Ekugcineni wathi: ‘Uma wenza lezi zimangaliso ama-Israyeli azokholwa ukuthi ngikuthumile.’

Ngemva kwalokho uMose waya ekhaya wathi kuJetiro: ‘Ake ngihambe ngibuyele ezihlotsheni zami eGibhithe ngibone ukuthi zihleli kanjani.’ UJetiro wavalelisa kuMose, uMose waqalisa uhambo lwakhe lokubuyela eGibhithe.