Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingxenye 2

UZamcolo Kuya Ekukhululweni EGibhithe

UZamcolo Kuya Ekukhululweni EGibhithe

Bayisishiyagalombili kuphela abasinda kuZamcolo, kodwa ngemva kwesikhathi banda baba izinkulungwane eziningi. Eminyakeni engama-352 ngemva kukaZamcolo, kwazalwa u-Abrahama. Siyafunda ngendlela uNkulunkulu agcina ngayo isithembiso sakhe ngokunikeza u-Abrahama indodana eyayingu-Isaka. Khona-ke, emadodaneni ka-Isaka amabili, uJakobe wakhethwa uNkulunkulu.

UJakobe wayenomkhaya omkhulu wamadodana ayi-12 namadodakazi. Amadodana kaJakobe ayi-10 amzonda umfowabo omncane uJosefa amthengisa ebugqilini eGibhithe. Kamuva, uJosefa waba umbusi obalulekile eGibhithe. Lapho kufika indlala enzima, uJosefa wavivinya abafowabo ukuze abone ukuthi babeziguqulile yini izinhliziyo. Ekugcineni, wonke umkhaya kaJakobe, ama-Israyeli, athuthela eGibhithe. Lokhu kwenzeka eminyakeni engama-290 ngemva kokuzalwa kuka-Abrahama.

Eminyakeni engama-215 eyalandela ama-Israyeli ayehlala eGibhithe. Ngemva kokufa kukaJosefa, aba yizigqila. Ngemva kwesikhathi, kwazalwa uMose, futhi uNkulunkulu wamsebenzisa ukuba akhulule ama-Israyeli eGibhithe. Sekukonke, kuhlanganiswa iminyaka engama-875 yomlando kule Ngxenye YESIBILI.

 

KULE NGXENYE

INDABA 11

Uthingo Lokuqala

Lapho ubona uthingo, kufanele lukukhumbuze ini?

INDABA 12

Abantu Bakha Umbhoshongo

UNkulunkulu wayengajabule, isijeziso asikhipha sisasithinta nanamuhla.

INDABA 13

U-Abrahama​—Umhlobo KaJehova

Kungani u-Abrahama ashiya ikhaya elinethezekile ukuze ayochitha ukuphila kwakhe konke ehlala emathendeni?

INDABA 14

UJehova Uvivinya U-Abrahama

Kungani uNkulunkulu acela u-Abrahama ukuba anikele ngendodana yakhe u-Isaka?

INDABA 16

U-Isaka Uthola Umfazi Omuhle

Yini eyenza uRebheka waba unkosikazi omuhle? Ubuhle bakhe noma okunye?

INDABA 17

Amawele Ayengafani

Uyise wabo wayemthanda kakhulu u-Esawu, uRebheka unina wayemthana kakhulu uJakobe.

INDABA 18

UJakobe Uya EHarana

Jacob UJakobe washada uLeya kuqala nakuba ayethanda uRaheli.

INDABA 19

UJakobe Unomkhaya Omkhulu

Ingabe izizwe ezingu-12 zakwa-Israyeli zaqajwa ngamadodana kaJakobe angu-12?

INDABA 20

UDina Ungena Enkingeni

Konke kwaqala ngokuba nabangani abangalungile.

INDABA 21

UJosefa Uzondwa Abafowabo

Yini eyayingase yenze abanye babo bafune ukubulala umfowabo?

INDABA 21

UJosefa Uzondwa Abafowabo

Yini eyayingase yenze abanye babo bafune ukubulala umfowabo?

INDABA 23

Amaphupho KaFaro

Kwakunokufana okukhona phakathi kwezinkomo ezingu-7 kanye nezikhwebu ezingu-7.

INDABA 24

UJosefa Uvivinya Abafowabo

Yini engamsiza ukuba azi ukuthi ingabe sebeshintshile yini kusukela isikhathi bemdayisa njengesigqila?

INDABA 25

Umkhaya Uthuthela EGibhithe

Kungani amalungu omndeni kaJakobe ebizwa ngokuthi ama-Israyeli kunokuba kuthiwe abakwaJakobe?

INDABA 26

UJobe Uthembekile KuJehova

UJobe walahlekelwa umnotho wakhe, impilo nazo zonke izingane zakhe. UNkulunkulu wayemjezisa yini uJobe?

INDABA 27

Inkosi Embi Ibusa IGibhithe

Kungani atshela abantu bakhe ukuba babulale wonke abantwana bama-Israyeli babafana?

INDABA 28

Ukusinda Komntwana UMose

Umama wakhe wazama ukubalekela umthetho wokuthi bonke abantwana babafana kumelwe babulawe.

INDABA 29

Okwenza UMose Wabaleka

UMose wayecabanga ukuthi wayesekulungele ukusindisa u-Israyeli lapho eneminyaka engu-40, kanti wayengakulungele.

INDABA 30

Isihlahla Esivuthayi

Ngokusebenzisa izimangaliso eziningi, uNkulunkulu utshela uMose isikhathi sesifikile ukuba uMose ahole ama-Israyeli ephume eGibhithe.

INDABA 31

UMose No-Aroni Baya KuFaro

Kungani uFaro engazange amlalele uMose akhulule ama-Israyeli?

INDABA 32

Izishayo Eziyi-10

UNkulunkulu waletha izinhlekelele eziyishumi eGibhithe, ngenxa yokuthi umbusi waseGibhithe, uFaro, ngenkani wenqaba ukudedela ama-Israyeli ahambe.

INDABA 33

Ukuwela ULwandle Olubomvu

UMose uhlukanisa uLwandle Olubomvu ngamandla kaNkulunkulu, ama-Israyeli awela emhlabathini owomile.