Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INdaba 8

Imidondoshiya Emhlabeni

Imidondoshiya Emhlabeni

UMA othile ehamba eza ngakuwe futhi emude efika ophahleni lwendlu yakini, ubungacabangani? Lowo muntu ubengaba umdondoshiya! Kukhona isikhathi lapho kwakukhona imidondoshiya (iziqhwaga) yangempela emhlabeni. IBhayibheli libonisa ukuthi oyise kwakuyizingelosi zasezulwini. Kodwa lokho kwakungenzeka kanjani?

Khumbula, ingelosi embi uSathane wayematasa enza umonakalo. Wayezama ngisho nokuphendula izingelosi zikaJehova zibe zimbi. Kamuva ezinye zalezi zingelosi zaqala ukulalela uSathane. Zawuyeka umsebenzi ezaziwabelwe uJehova ezulwini. Zehlela emhlabeni zazenzela imizimba yabantu. Uyazi ukuthi ngani?

IBhayibheli lithi kungenxa yokuthi la madodana kaNkulunkulu abona abesifazane abahle emhlabeni afuna ukuhlala nabo. Ngakho eza emhlabeni ashada nalezi zintombi. IBhayibheli lithi lokhu kwakungalungile, ngoba uNkulunkulu wazenzela ukuba zihlale ezulwini izingelosi.

Uma lezi zingelosi nabafazi bazo beba nabantwana, laba bantwana babehlukile. Okokuqala kungenzeka babengabonakali behluke kangako. Kodwa baqhubeka bekhula beba bakhulu njalo, futhi beba namandla njalo, baze baba imidondoshiya.

Lezi ziqhwaga zazizimbi. Futhi ngenxa yokuthi zazizinkulu kangaka futhi zinamandla, zazibalimaza abantu. Zazama ukwenza wonke umuntu abe mubi njengazo.

U-Enoke wayesefile, kodwa kwakukhona indoda eyodwa manje emhlabeni eyayilungile. Le ndoda kwakunguNowa. Njalo yenza lokho uNkulunkulu ayefuna ukuba ikwenze.

Ngolunye usuku uJehova watshela uNowa ukuthi sase sifikile isikhathi sokuba abhubhise bonke abantu ababi. Kodwa wayezomsindisa uNowa, umkhaya wakhe nezilwane eziningi. Make sibone ukuthi wakwenza kanjani lokhu.