Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingxenye 1

Ukusuka Endalweni Kuya KuZamcolo

Ukusuka Endalweni Kuya KuZamcolo

Wavelaphi umhlaba nezulu? Ilanga, inyanga nezinkanyezi kanye neziningi izinto ezisemhlabeni, kwaba khona kanjani? IBhayibheli linikeza impendulo yeqiniso uma lithi kwadalwa uNkulunkulu. Ngakho incwadi yethu iqala ngezindaba zeBhayibheli eziphathelene nendalo.

Indalo yokuqala kaNkulunkulu, esifunda ngayo, kwakungabantu bomoya abafana naye. Babeyizingelosi. Kodwa umhlaba wawudalelwe abantu abanjengathi. Ngakho uNkulunkulu wenza indoda nowesifazane u-Adamu no-Eva wababeka ensimini enhle. Kodwa abamlalelanga uNkulunkulu balahlekelwa yilungelo lokuqhubeka bephila.

Sekukonke, kusukela ekudalweni kuka-Adamu kuze kube uZamcolo, kwakuyiminyaka eyi-1 656. Phakathi nalesi sikhathi kwakunabantu abaningi ababi abaphila. Ezulwini, kwakunabantu abayimimoya engabonakali, uSathane nezingelosi zakhe ezimbi. Emhlabeni, kwakukhona uKhayini nabaningi abanye abantu ababi, kuhlanganise namadoda anamandla angavamile. Kodwa futhi kwakunabantu abahle emhlabeni—u-Abela, u-Enoke, noNowa. ENgxenyeni YOKUQALA sizofunda ngabo bonke laba bantu nezenzakalo.

 

KULE NGXENYE

INDABA 1

UNkulunkulu Wenza Izinto

The Indaba ekuGenesise yendalo iyaqondakala futhi iyamangaza​—ngisho nasezinganeni.

INDABA 2

Insimu Enhle

NgokukaGenesise uNkulunkulu wenza insimu yase-Edene yaba indawo ekhathekile. UNkulunkulu ufuna umhlaba wonke ube njengale nsimu enhle.

INDABA 3

Abantu Bokuqala

UNkulunkulu wadala u-Adamu no-Eva wababeka ensimini yase-Edene. Babangabantu bokuqala abashadyo.

INDABA 4

Ukulahlekelwa Ikhaya Labo

Incwadi yeBhayibheli kaGenesise isitshela ukuthi ipharadesi langempela lalahleka kanjani.

INDABA 5

Ukuqala Kwempilo Enzima

Ngaphandle kwasensimini yase-Edene u-Adamu no-Eva babhekene nezinkinga eziningi. Ukube nje bamlalela uNkulunkulu ukuphila kwakuzoba mnandi kubo nezingane.

INDABA 6

Indodana Enhle, Nembi

The Indaba kaKhayini no-Abela njengoba ibhaliwe kuGenesise, isifundisa ngohlobo lwabantu okufanele sibe yilo​—nesimo sengqondo okufanele sisishitshe kungaze kwephuze.

INDABA 7

Indoda Enesibindi

Isibonelo sika-Enoke sibonisa ukuthi ungekwenza okulungile, ngisho noma abantu ophila nabo benza izinto ezimbi.

INDABA 8

Imidondoshiya Emhlabeni

UGenesise isahluko 6 usitshela ngemidondoshiya elimaza abanye abantu. Leyo midondoshiya ibizwa ngamaNefili, yayizingane zezingelosi ezona zashiya ezulwini zahlala nabantu.

INDABA 9

UNowa Wakha UMkhumbi

UNowa nomdeni wakhe abasinda ngayo kuZamcolo ngoba balalela uNkulunkulu ngisho nalapho abanye bengalaleli.

INDABA 10

UZamcolo Omkhulu

People Abantu bahlela isixwayiso sikaNowa. Kodwa abahlekanga lapho imvula yehla ivela ezulwini! Funda indlela umkhumbi kaNowa owasindisa ngayo uNowa nomndeni wakhe nezilwane eziningi.