Kwenzekani kithi lapho sesifile? Impendulo yeBhayibheli ecacile iyaduduza futhi inikeza ithemba.