Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 55

Ingelosi KaJehova Ivikela UHezekiya

Ingelosi KaJehova Ivikela UHezekiya

Umbuso wase-Asiriya wawusubusa yonke imibuso eyishumi yakwa-Israyeli. Manje uSaneheribi, inkosi yase-Asiriya, wayefuna ukuthatha nemibuso emibili yakwaJuda ibe ngaphansi kwakhe. Wayelokhu enqoba amadolobha akwaJuda elinye emva kwelinye. Kodwa idolobha ayelifuna kakhulu yiJerusalema. Into uSaneheribi ayengayazi ukuthi uJehova wayelivikela iJerusalema.

UHezekiya, inkosi yakwaJuda, wakhokhela uSaneheribi imali eningi ukuze aliyeke iJerusalema angalihlaseli. Nakuba uSaneheribi ayamukela imali, walithumela ibutho lakhe elinamandla ukuba lihlasele iJerusalema. Abantu kuleli dolobha babesaba ngoba abase-Asiriya babesondela. UHezekiya wabe esethi kubo: ‘Ningesabi. Abase-Asiriya banamandla kodwa uJehova uzosenza sibe namandla ngaphezu kwabo.’

USaneheribi wathumela inceku yakhe uRabishake eJerusalema ukuze iyodelela abantu bakhona. URabishake wafika wama ngaphandle kwedolobha, wamemeza wathi: ‘UJehova ngeke akwazi ukunisiza. Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise. Akekho unkulunkulu onganivikela kithi.’

UHezekiya wabuza kuJehova ukuthi kufanele enzeni. UJehova wamphendula: ‘Ungesatshiswa yilokhu okushiwo uRabishake. USaneheribi ngeke alinqobe iJerusalema.’ UHezekiya wabe esethola incwadi evela kuSaneheribi. Incwadi yathi: ‘Vele uyeke. UJehova ngeke akwazi ukukusindisa.’ UHezekiya wathandaza: ‘Ngiyacela, Jehova, sisindise, ukuze bonke abantu bazi ukuthi nguwe kuphela uNkulunkulu weqiniso.’ UJehova wathi kuye: ‘Inkosi yase-Asiriya ngeke ingene eJerusalema. Ngizolivikela idolobha lami.’

USaneheribi wayeqiniseka ngokuthi maduze iJerusalema lizoba ngelakhe. Kodwa ngobunye ubusuku, uJehova wathumela ingelosi endaweni okwakuhlezi kuyo amasosha ngaphandle kwedolobha. Ingelosi yabulala  amasosha angu-185 000! INkosi uSaneheribi yalahlekelwa ibutho layo elinamandla. Ayikho into uSaneheribi ayengayenza ngaphandle kokubuyela ekhaya ehluliwe. UJehova wamvikela uHezekiya neJerusalema, njengoba nje ayethembisile. Ukube wawuseJerusalema, ingabe wawuzomethemba uJehova?

“Ingelosi kaJehova imi nxazonke zalabo abamesabayo, futhi iyabasindisa.”—IHubo 34:7