Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 48

Indodana Yomfelokazi Ivuka Ekufeni

Indodana Yomfelokazi Ivuka Ekufeni

Phakathi nesomiso, uJehova wathi ku-Eliya: ‘Hamba uye eZarefati. Kunomfelokazi ozokunika ukudla lapho.’ U-Eliya wabona umfelokazi ohluphekile emasangweni edolobha etheza izinkuni. Wacela ukuba amphuzise amanzi. Njengoba umfelokazi eyomkhelela amanzi, u-Eliya wamemeza wathi kuye: ‘Ngicela ungiphathele nocezu lwesinkwa.’ Kodwa umfelokazi wathi: ‘Anginaso isinkwa engingakupha sona. Nginofulawa namafutha amancane okwenza ukudla okunganela mina nendodana yami.’ U-Eliya wathi kuye: ‘UJehova ungithembise ukuthi uma unginika isinkwa, ufulawa wakho namafutha ngeke kuphele kuze kuphele isomiso.’

Ngakho umfelokazi waphindela ekhaya wafike wenzela umprofethi kaJehova ukudla. Umfelokazi nendodana yakhe abakuswelanga ukudla phakathi nesomiso, njengoba nje uJehova ayethembisile. Imbiza yakhe kafulawa neyamafutha kwakulokhu kugcwele.

Kwabe sekwenzeka into ebuhlungu kakhulu. Indodana yomfelokazi yagula kakhulu yabe isishona. Umfelokazi wancenga u-Eliya  ukuba amsize. U-Eliya waqukula umfana waya naye ekamelweni eliphezulu. Wambeka phezu kombhede wabe esethandaza: ‘Jehova, ngicela uvuse umfana.’ Uyazi ukuthi kungani kwakuyoba isimangaliso lesi? Yingoba akekho umuntu owayeke wavuka ekufeni. Umfelokazi nendodana yakhe babengewona ama-Israyeli.

Noma kunjalo umfana wavuka ekufeni! U-Eliya wathi kumfelokazi: ‘Bheka! Indodana yakho iyaphila.’ Wajabula kakhulu wathi ku-Eliya: ‘Ngempela ungumuntu kaNkulunkulu. Ngikusho lokhu ngoba wenza lokho okushiwo nguJehova.’

“Qaphelisisani ukuthi amagwababa awahlwanyeli mbewu futhi awavuni, awanangobo nanqolobane, kodwa nokho uNkulunkulu uyawondla. Nina nibaluleke kakhulu kangakanani kunezinyoni?”—Luka 12:24