Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 38

UJehova Wenza USamsoni Waba Namandla

UJehova Wenza USamsoni Waba Namandla

Ama-Israyeli amaningi ayesebuyele ekukhonzeni izithombe, ngakho uJehova wavumela amaFilisti ukuba awabuse. Kodwa ayekhona ama-Israyeli eyemthanda uJehova. Omunye wawo kwakuyindoda ebizwa ngokuthi uManowa. Yena nomkakhe babengenazo izingane. Ngolunye usuku uJehova wathumela ingelosi kumkaManowa. Ingelosi yathi kuye: ‘Uzothola indodana. Iyosindisa ama-Israyeli kumaFilisti. Kumelwe ibe umNaziri.’ Uyazi ukuthi ayengobani amaNaziri? Ayeyizikhonzi ezikhethekile zikaJehova. AmaNaziri kwakungamelwe agunde izinwele.

Ngesikhathi esifanele, yazalwa indodana kaManowa futhi wayiqamba ngokuthi uSamsoni. Lapho uSamsoni ekhula, uJehova wamenza waba namandla amakhulu. Wayekwazi ukubulala ibhubesi ngezandla zakhe nje kuphela. Ngesinye isikhathi, uSamsoni wabulala amaFilisti angu-30 eyedwa. AmaFilisti aqala ukumzonda futhi afuna izindlela zokumbulala. Ngobunye ubusuku lapho uSamsoni esalele eGaza, amaFilisti aya esangweni ledolobha alinda lapho ukuze ambulale ekuseni. Kodwa uSamsoni wavuka phakathi nobusuku, waya esangweni ledolobha wafike wahlephula isango. Walithwala isango ngamahlombe akhe waze wafika esiqongweni sentaba eseduze neHebroni!

Kamuva, amaFilisti aya entombini kaSamsoni uDelila, athi: ‘Sizokukhokhela izinhlamvu zesiliva eziyizinkulungwane uma ungasitholela ukuthi kungani uSamsoni enamandla kangaka. Sifuna ukumbamba simbophe.’ UDelila wayefuna imali, ngakho wavuma. Ekuqaleni uSamsoni wenqaba ukumtshela ukuthi kungani enamandla angaka. Kodwa wayelokhu emcefezela waze wakhathala, ekugcineni wayikhipha imfihlo. Wathi: ‘Izinwele zami azikaze zigundwe ngenxa yokuthi ngingumNaziri. Uma izinwele zami zingagundwa, amandla ami azophela.’ Uyabona ukuthi uSamsoni wenza iphutha elikhulu kanjani ngokumtshela lokho?

 Ngokushesha uDelila watshela amaFilisti: ‘Ngiyayazi imfihlo yakhe!’ Wenza uSamsoni walala emathangeni akhe, wabe esetshela othile ukuba amgunde. UDelila wamemeza: ‘Samsoni, nanka amaFilisti!’ USamsoni waphaphama futhi amandla akhe ayengasekho. AmaFilisti ambamba, amkhipha amehlo abe esemfaka ejele.

Ngolunye usuku izinkulungwane zamaFilisti zazihlangene ethempelini likankulunkulu wazo uDagoni, zamemeza zathi: ‘Unkulunkulu wethu usinike uSamsoni! Mletheni lapha uSamsoni sidlale ngaye!.’ Bammisa phakathi kwezinsika ezimbili futhi bahlekisa ngaye. USamsoni wamemeza wathi: ‘O Jehova, ngicela uphinde ungiphe amandla okokugcina.’ Ngaleso sikhathi, izinwele zikaSamsoni zase ziphinde zakhula. Waphusha izinsika zethempeli ngawo wonke amandla ayenawo. Ithempeli ladilika, bafa bonke abantu ababekulo, uSamsoni wafa kanye nabo.

“Nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.”—Filipi 4:13