Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 24

Asephula Isithembiso Sawo

Asephula Isithembiso Sawo

UJehova wathi kuMose: ‘Khuphuka uze kimi entabeni. Ngizobhala imithetho ematsheni bese ngikunika yona.’ UMose wenyukela entabeni wahlala khona izinsuku ezingu-40. Ngesikhathi elapho, uJehova wabhala Imithetho Eyishumi ematsheni amabili ayizicaba wabe esewanika uMose.

Ngemva kwesikhathi, ama-Israyeli acabanga ukuthi uMose ngeke esabuya. Athi ku-Aroni: ‘Sifuna umuntu ozosihola. Senzele unkulunkulu!’ U-Aroni wathi: ‘Nginikeni igolide lenu.’ Walincibilikisa wenza ithole legolide. Abantu bathi: ‘Leli thole linguNkulunkulu wethu owasikhipha eGibhithe!’ Baqala ukukhulekela ithole legolide futhi benza umcimbi omkhulu. Kwakukubi yini lokho? Yebo, ngenxa yokuthi babefunge ukuthi bazokhonza uJehova kuphela. Kodwa manje babephula isifungo ababesenzile.

UJehova wakubona okwakwenzeka wabe esethi kuMose: ‘Yehla uye kubantu. Abangilaleli futhi bakhonza unkulunkulu wamanga.’  UMose washesha wehla entabeni ephethe amatshe amabili ayizicaba.

Njengoba esondela, uMose wezwa abantu becula. Wabe sebabona bedansa futhi bekhothamela ithole legolide. UMose wathukuthela kakhulu. Wawalahla phansi amatshe ayewaphethe aphihlika aba yizicucu. Ngokushesha walishisa ithole. Wabe esebuza u-Aroni: ‘Abantu bakukhohlise kanjani ukuba wenze into embi kangaka?’ U-Aroni wathi: ‘Ungangithukutheleli. Nawe uyabazi ukuthi banjani laba bantu. Bathe bafuna unkulunkulu, ngakho ngivele ngaphonsa igolide labo emlilweni kwabe sekuphuma ithole.’ U-Aroni kwakungafanele enze lokho. UMose waphindela entabeni ukuze ancenge uJehova ukuba abaxolele abantu.

UJehova wabaxolela labo ababezimisele ukumlalela. Uyabona yini ukuthi kwakubaluleke kangakanani ukuba ama-Israyeli alalele uMose?

“Noma nini lapho wenza isifungo kuNkulunkulu, ungephuzi ukusifeza, ngoba akajabuli ngeziphukuphuku. Feza isifungo sakho.”—UmShumayeli 5:4